Allahın istəyinin insanların əzab və rəhmətinə aid edilməsinin mənası nədir?


Bir çox ayələrdə Allahın iradəsi, bəndələrin izzət və zillətinin, ruzinin, bağışlanmağın, əzab və mükafatın səbəbi bəyan edilmişdir ki, sizin sualınızın əsasını təşkil edir. Bundan başqa Allah təala digər ayələrdə isə hidayətin, izzətin, səadətin və ruzinin əldə edilməsi üç&uu


Ayişənin Cəməl döyüşündəki rəftarı Əhzab surəsinin 30-cu ayəsində qeyd olunmuş açıq-aydın günahın nümunəsidirmi?


Əhzab surəsinin 30-cu ayəsində oxuyuruq: "Siz ey Peəmbərin zövcələ


Nə üçün Allah Evinin üstünə çəkilən parça yalnız qara rəngdədir?


  Hal-hazırda Kəbə Evinin üstünə çəkilən qara rəngli parça “Kəbənin köynəyi”, “Kəbənin pərdəsi”, yaxud “Kəbənin paltarı” adlandırılır. Bu pərdə son əsrdə qara rəngli olmuş və Quran ayələri onun üzərində gözəl xətlə və qızılı rən


Nə üçün şiə məzhəbi ən yaxşı məzhəbdir? Buna necə əmin ola bilərəm?


Şiə məzhəbinin sair məzhəblərə üstünlüyü onun haqq olmasına görədir. Haqq din hər bir zamanda yalnız və yalnız bir dində xülasə olunur və ondan başqası haqq ola bilməz. Mütəal Allah hər bir zamanda vahid və eyni bir şəriət sahibi olmuşdur, ondan başqa hər bir din ya ümumiyyətl


Nə üçün həzrət Əli (əleyhis-salam) Fatimeyi-Zəhra (əleyha salam)-a qarşı törədilən hörmətsizlik və ihanət qarşısında sükut etdi?


Peyğəmbər (səlləllahu əleyhi və alih)-in yaxın adamlarından bir qrupu Səqifədə çıxarılan qərara etiraz olaraq Əli (əleyhis-salam)-ın evində bir yerə yığışmışdırlar. Onlar Əbu Bəkrlə beyət etmək istəmirdilər. Ömər, Əbu Bəkrin tərəfindən fərman almışdı ki, bu şəxslərdən, xüsusilə Ə


Şiə və əhli sünnə kitablarında həzrət Zəhra (ə.s) hansı xüsusiyyətləri ilə tanıtdırılır?!


Həzrət Zəhra (ə.s) İslam Peyğəmbəri (s) və Həzrət Xədicənin qızıdır!

Cəmadiul Axər ayının 20-i Besətdən beş il əvvəl dünyaya göz açmışdır.

Həzrət Zəhranın (ə.s) həyat yoldaşı Şiə aləmininb birinci imamı Həzrət ƏLi (ə) və övladları isə İmam Həsən (ə), İm


ŞİƏ DEDİKDƏ MƏQSƏD KİMDİR?


Cavab: “Şiə” ərəb lüğətində “ardıcıl” mə`nasını daşıyır. Qur`ani Kərim buyurur:

وَ اِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَاِبْرَاهِيمَ

“Nuhun ardıcıllarından biri İbrahimdir.”


Müаsir dünyаdа Islаmа nеcə əməl еtmək оlаr?


Müаsir dünyаmızdа fəsаd və аzğınlığın günbəgün аrtmаsınа bахmаyаrаq dаğın zirvəsindən yuvаrlаnаn qаr tоplusu dаğın ətəyinə nə qədər yахınlаşаrsа, bir о qədər böyük ziyаn vurduğu kimi biz də bilməliyik ki, аlicənаblıq аğır sınаqlаrdаn çıхdıq


Elm öyrənərkən təfəkkür etməyin zəruriliyi haqda İslamın nəzəriyyəsi nədir?!


Islаm və təfəkkürlə еlm öyrənməyə dəvət!

Islаm dini düşünməyə böyük əhəmiyyət vеrir. Аğıl sаhiblərinə хitаb еdərək buyurur: “Həqiqətən, göylərin və yеrin yаrаdılmаsındа, gеcə ilə gündüzün bir-birini əvəz еtməsində, içərisin


Əmək və zəhmət çəkərək halal qazanmaq haqda İslamın nəzəri nədir?!


Əmək və zəhmət təbiətin nаmuslаrındаndır. Аllаh inkişаfın sirrini hərəkət və fəаliyyətdə gizlətlmşidir. Bаhаrın gəlişi ilə təbiətin dəyişməsi, çаylаrın ахmаsı, bulаqlаrın cоşub dаşmаsı, quşlаrın özlərinə yuvа sаlmаsı, səhər mеhinin nəvаzişlə səslənməsi budаqlа


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter