İnanclı insan naməlumun iradəsini şərh etmək kimi icraolunmaz bir vəzifəni öz boynuna götürür, bununla da özünü absurd suallar qarşısına atır ?!


    K.Hitçens: “Allaha inanırsınızsa belə, onun sizin qarşınızda özünə haqq qazandırmalı olduğunu təsəvvür etmək ağlasığmazdı. Buna baxmayaraq, inanclı insan naməlumun iradəsini şərh etmək kimi icraolunmaz bir vəzifəni öz boynuna götür&u


Dinin bütün faydasının keçmişdə qaldığını görürük iddiasının yalanlığını necə sübut etmək olar?


  “Tanrı böyük deyildir” kitabında bu fikir də yer alır: “Dinin bütün faydasının keçmişdə qaldığını, əsas mətnlərinin ağ iplərlə toxunan nağıllar olduğunu, insan tərəfindən icad edildiyini, həmişə elmin, azad düşüncənin düşməni olduğunu, əksər hall


Ateistlər iddia edir ki, din heç vaxt özünün mükəm-məl dəlilləri ilə kifayətlənə bilməyib?!


“Tanrı böyük deyildir” kitabında qeyd olunur: “Din heç vaxt mükəmməl dəlilləri və vədləri ilə kifayətlənməyib və kifayətlənə bil­məz... Axirətdəki əbədi rahatlıq və həzz barədə boşboğazlıq etsə də, bu dünyada ona güc lazımdır və burada təəccüblü


Din, səbəb olduğu əzablara görə, məsuliyyət daşıyırmı?!


CAVAB:    Yuxarıdakı iradlarla bağlı qeyd etdiyimiz cavablarda bu məsələ aydınlaşdığına görə, bunu qısa şəkildə cavablandıracağıq. Əvvəla, din hansı əzablara səbəb olub? Dinimizin bütün qayda-qanunlarının müəyyən xeyri və məsləhəti vardır. Axı siz nə üçün zo


Nə üçün bu inanc ona (dinə) inananlara xoşbəxtlik gətirmir?


Cavab

 Bu ideologiyanın daşıyıcısı olan ateistlərə belə bir sual vermək istərdik: Gördüyünüz və tanıdığınız mömin təbəqənin və dinə bağlı olan kəslərin neçə faizindən belə bir şeyi eşitmisiz? Bu in


Nə üçün şiə məzhəbi ən yaxşı məzhəbdir? Buna necə əmin ola bilərəm?


Şiə məzhəbinin sair məzhəblərə üstünlüyü onun haqq olmasına görədir. Haqq din hər bir zamanda yalnız və yalnız bir dində xülasə olunur və ondan başqası haqq ola bilməz. Mütəal Allah hər bir zamanda vahid və eyni bir şəriət sahibi olmuşdur, ondan başqa hər bir din ya ümumiyyətl


Müаsir dünyаdа Islаmа nеcə əməl еtmək оlаr?


Müаsir dünyаmızdа fəsаd və аzğınlığın günbəgün аrtmаsınа bахmаyаrаq dаğın zirvəsindən yuvаrlаnаn qаr tоplusu dаğın ətəyinə nə qədər yахınlаşаrsа, bir о qədər böyük ziyаn vurduğu kimi biz də bilməliyik ki, аlicənаblıq аğır sınаqlаrdаn çıхdıq


Şübhə: Yаrаdаnlа düzəldənin fərqi nədədir?


Allah Taala (c.c) yaradandır, bütün məxluqatlar isə aləmdə olanları düzəldəndir!

Kоmpütеri düzəldən şəхs оnun yаrаdаnı sаyılmır. О, sаdəcə оlаrаq mövcud оlаn şеyləri tехniki yоllаrlа хüsusi bir şəхslə sаlmışdır. Gələcəkdə dаhа bu qurğunun hеsаb


Şiə məzhəbinə olunan hücumlarda hansı puç iddialar önə sürülür?!


Tarix boyu şiə məzhəbi saysız-hesabsız hücumlara, böhtan və iftiralara məruz qalmışdır. Müsəlman qardaşlar arasında ədavət toxumu səpməyə çalışan qərəzli alimlər, bəzi hallarda isə məlumatsız müsəlmanlar bu məzhəb haqda əsassız sözlər söyləmişlər.
Biz burada yalnız bir neçə məşhur alimin kitablarına nəzər salır, onların şiə məzhəbi barəsində söylədikləri cümlələrlə tanış oluruq: ‒Şəhabuddin Әbu Ömər Әhməd ibni Məhəmməd ibni Әbdi-rəbbih Qurtəbi Maliki (H.Q. 4-cü əsr) «Әqdul-fərid» adlı kitabının birinci cildində şiələri İslam ümmətinin yəhudiləri adlandıraraq yazır: «Şiələr yəhudilər kimi təlaqdan sonra iddə saxlamağı lazım bilmirlər.» (Təlaq – boşanma və boşama, iddə isə boşanmış və ya əri ölmüş qadının yenidən ailə qurmasına qadağa qoyulan müddətdir.)
«Şiələr yəhudilər kimi Allahın vəhy mələyi Cəbraili özlərinə düşmən hesab edirlər. Onların etiqadına görə Cəbrail Qurani-Kərimi həzrət Әliyə nazil etməli idi, lakin xəyanət edərək onu həzrət Məhəmmədə (s) nazil etdi»...


Bu doğrudurmu ki, İmam Əli (ə) davamçıları hesabsız behiştə daxil olarlar?!


Bəzi hədislərdə oxuyuruq ki, Əhli-Beyt (ə) davamçıları da hesab verəcəklər. Ancaq onlardan hesab götürənlər Məsumlar (ə) olacaqdır. Onlar üçün bağışlanma istəyəcəklər və onlar behiştə daxil olacaqlar. İmam Rza (ə) buyurur: “Əgər Qiyamət günü Əhli-Beyt (ə) davamçılarının hesabını bizə təhvil versələr, hər kəs Allahdan onunla bağlı haqqını istəsə, biz onun məsələsində hökm verərik. Allah da bizim istəyimizi yerinə yetirər.
Hər kimin haqqını insanlar istəyərsə, onun üçün bağışlanma istəyərik. İnsanlar da onu bizə bağışlayarlar. O kəsin ki, haqq istəməyi bizimlə onun arasında olar – biz hər kəsdən daha çox bağışlamağa layiqiq. Ona güzəşt edərik”.


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter