Hz Peyğəmbər (s) İmam Sadiq (ə) göz dəyməyə qarşı hansı tapşırığı verirlər?!


Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Göz dəyməsi həqiqətdir. (Göz dəyməsi) kişini qəbirdə və dəvəni qazanda qərar verər”.
İmam Rza (ə) buyurur: “Nə zaman sənə göz dəysə, əllərini üzünün qarşısında qərar ver və sonra “Həmd” (“Fatihə”), “Tövhid” (“İxlas”), “Nas” və “Fələq” surələrini oxu. Hər iki əlini üzünə çək. Allah səni onun ziyanından qoruyar”. İmam Əli (ə) buyurur: “Sehr və göz dəyməsi həqiqətdir”.
İmam Sadiq (ə) buyurur: “Əgər sizlərdən kimsə qardaşındakı nəyəsə təəccüb edərsə, 3 dəfə desin: “Maşəallah lə həvlə və lə quvvətə illə billahil-aliyyil-azim”...


Həzrəti Zəhra (ə.s) İmam Əliyə (ə) hansı məsələni deməkdən utandı?!


Əbu Səid Xudradan nəql olunur: Bir gün həzrəti-Əli(ə.s) acımışdı. Evə gəlib xanımından yemək istədi. Fatimə (s.ə) ərz etdi:
–Atamı Peyğəmbər, səni isə onun vəlisi qərar verən Allaha and olsun ki, evdə yeməyə bir şey yoxdur. İki gündür, yeməyimiz qurtarıb. Əgər olsaydı, onu özümdən və oğullarım Həsənlə Hüseyndən qabaq sənin üçün saxlayardım.
Əli(ə.s) buyurdu: – Fatimə, bəs niyə mənə xəbər verməmisən ki, sizin üçün yemək tapım?
Fatimə (s.ə) belə cavab verdi: – Ey Əbülhəsən, mən Allahımdan utanıram ki, səndən qüdrətində olmayan bir şeyi tələb edim. Ev və çöl işlərinin bölünməsi.


Hz Zəhra (ə.s) hansı xüsusiyyətlərinə görə bütün xanımlara örnək ola bilər?!


Həzrət Siddiqeyi-Kubra (s.ə) bütün dünya insanları üçün örnək həyata malik olmuşdur. Xanımın (s.ə) mübarək həyat tərzi ilə tanış olaq:
1. İctimai həyatı. Xanım (s.ə) kamil bir insan kimi ictimai həyatda fəal olmuşdur və cəmiyyətin böhrana düşdüyü hallarda əlindən gələni etmişdir ki, onu ayaqda saxlasın. Bu sahədə həm atasına və həm də həyat yoldaşına möhkəm dayaq olmuşdur.
2. Xanım (s.ə) – kamil insandır. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Mən sizin üçün iki dəyərli şey buraxıram: biri Quran və o birisi itrətim olan Əhli-Beytdir (ə). Siz o zamana qədər ki, bu ikisinə söykənərsiniz – yolunuzu azmayacaqsınız”.
Həzrət Rəsuli-Əkrəm (s) bu hədisdə buyurur ki, Həzrət Zəhra (s.ə) – kamil bir insandır və hər kim onun davamçısı olar – səadət yolunda irəliləmiş olar...


Məsumların hədislərində Həmişə dəstəmazlı olmağın bərəkətləri hansı nələr buyurulmuşdur?!


Həmişə dəstəmazlı olmaq – elə bir İlahi tövfiqdir ki, ardınca çoxlu xeyirlər gətirər. Bu xeyirlər ilə tanış olaq:
1. Bütün bədənin pak olar. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Hər kim dəstəmaz alan zaman Allahın zikrini deyərsə, bütün bədəni pak olar”.
2. Günahları yuyular. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “O zaman ki, namazqılan dəstəmaz alar, ardınca təsirləri və bərəkətləri olar. O zaman ki, üzünü yuyar – günahın təsirləri üzündən gedər. O zaman ki, əllərini yuyar – əli vasitəsilə etdiyi günahlar aradan gedər. O zaman ki, başına məsh çəkər – başı vasitəsilə yerinə yetirdiyi günahlar məhv olar. O zaman ki, ayaqlarına məsh çəkər – ayaqları vasitəsilə etdiyi günahlar aradan gedər”...


“Nə üçün sübh namazı iki rəkətdir?” deyənə Ustad Qəraəti necə cavab verdi?!Ata-ana övladının şəxsiyyətin və əməllərini dəyərləndirmək üçün onu necə əzizləməlidir?!


Ata-ana övladını 4 cür öpməlidir və hər bir öpüşün də xüsusi mənası vardır.


Qurani Kərim haqqında 25-50-ci sualların cavabları - İkinci bölüm


...26) Sual: Hansı surə Quranın ürəyi adı ilə tanınmışdır? Cavab: “Yasin” surəsi (36-cı surə)
27) Sual: Quranın gəlini adı ilə tanınan surə hansıdır? Cavab: “ər-Rəhman” surəsi (55-ci surə)
28) Sual: İmam Hüseyn (əleyhis-salam) adı ilə tanınmış surənin adı nədir? Cavab: “əl-Fəcr” surəsi (89-cu surə)
29) Sual: O hansı surədir ki, onun ayələrnin sayı on dörd məsumun sayı qədərdir? Cavab: “əs-Səff” surəsi. (61-ci surə)
30) Sual: O hansı surədir ki, onun kəlmələrinin sayı on dörd məsumun sayı qədərdir? Cavab: “əl-Әsr” surəsi (103-ci surə)


Qurani Kərimin haqqında 1-25-ci suallara-cavablar ... Birinci bölüm


Әziz Quran aşiqləri! Quran haqqında olan bəzi ümumi məsələləri əldə etmək istədikdə aşağıdakı verilmiş sualların cavabına diqqət yetirə bilərsiz.
1) Sual: Quran neçə surədən ibarətdir? Cavab: Quran 114 surədən təşkil tapmışdır.
2) Sual: Quran neçə cüz (hissə)dən ibarətdir? Cavab: Quran 30 cüzdən ibarətdir.
3) Sual: Quran neçə hizbdən (hissənin qismindən) təşkil tapır? Cavab: Quran 120 hizbdən ibarətdir.
4) Sual: Quranın neçə ayəsi vardır? Cavab: Quranın 6236 ayəsi vardır.
5) Sual: Qurani-Kərim neçə hərfdən ibarətdir? Cavab: Qurani-Kərim 323671 hərfdən ibarətdir.


İmam Sadiq (ə) islamla imanın bağlılığı haqda hansı nöqtəyə işarə edir?!


... 2. İmam Sadiq (ə) buyurmuşdur: \"Bə`zi vaxtlar Allahın bəndələri mö`minlikdən öncə müsəlman olurlar, lakin müsəlmanlıqdan öncə mö`min ola bilmirlər. Buna əsasən, İslam imandan qabaqkı bir mərhələ və dərəcədədir. Onun imanla müştərək nöqtələri var. Kiçik və böyük günahlara yol verənlərə iman yox, yalnız İslam adı vermək olar. Əgər onlar tövbə etsələr, iman mərhələsinə qayıda bilərlər. Onları yalnız inkar və \"istihlal”halı küfrə sövq edər. «İstihlalın» mə`nası budur ki, Allahın halalını haram, haramını isə halal bilib, buna qəlbən etiqad bəsləsinlər. Belə bir şəriatdə onlar İslamdan çıxıb, küfr vadisinə daxil olarlar.”
Beləliklə, yalnız icmali yəqin və elm həddində Allaha mə`rifəti olanlar mö`minlər zümrəsindən sayıla bilər. Qeyri-mö`minlərdə isə belə bir mə`rifət yoxdur. Onlar ya şəkk-şübhə, ya nadanlıq, ya güman, ya da hər üçünə qərq olmuşlar. Eləcə də, küfr, ikiüzlülük və şirkin yaranmasına yalnız mə`rifət və Allahı tanımaq maneələri yox, bə`zən əxlaqi və psixi amillər də öz tə`sirini göstərir...


İslam və müsəlmanlığın dərəcələri hansı 4 qismə bölünür?!


İSLAM VƏ MÜSƏLMANLIĞIN DƏRƏCƏ VƏ BÖLÜMLƏRİ:
Birinci dərəcə: Dildə Allahın yeganəliyinə və həzrət Məhəmmədin (s) peyğəmbərliyinə şəhadət vermək; istər qəlbən qəbul etsin, istərsə də etməsin.

İkinci dərəcə: İnsan öz qəlbində Allah-taalaya və dini məsələlərə ümumi şəkildə iman gətirib, baş əyir. Bu dərəcədə insanın saleh əməllər yerinə yetirməsi tələb olunur. Onun bəzən ilahi əmrlərdən boyun qaçırması da ehtimal edilir. \"Zuxruf” surəsinin 69-cu, \"Bəqərə” surəsinin 208-ci ayələrində İslamın bu dərəcəsinə işarə olunmuşdur.


��? G��?rc��?stan - ����slami T��?hqiqat qrupu 2012 . Flag Counter