Allah-Taalanın (c.c) günahkar bəndəsinin qayıtmasını gözləməsi haqda qudsi hədis...


Allah-Taala (c.c) Qudsi hədislərində Hz Davud (ə)-a vəhy edərək belə buyurdu: “Əgər Mənə arxa çevirərək başqalarının dalınca gedənlər, günah arxasıyca düşənlər, əgər bilsəydilər və başa düşsəydilər ki, necə onların qayıtmasını gözləyirəm, nə qədər də onları çox sevirəm, və günahları tərk etmələrinə nə qədər istəkliyəm,
Mənə eşqdən canlarını əldən verərdilər! Canlarını puç olan şeylərdən boşaldardılar! Onları özünə bağlı edənləri ayırardılar!
Ey Davud (ə)! Mənim bu bağlılığım o kəslərədir ki Mənə arxa çeviriblər! Ey Davud (ə)! Bəs mənə üz tutaraq münacat edənlərlə necə rəftar edərəm?!


Hz İsanın (ə) dövründə zinakar cavanın behiştlik müjdəsi və abidlik edənə cəhənnəm xəbərinin verilməsi!!


Bir gün Hz İsa (ə) səhradan keçirdi. Yol aralığında rahiblərdən birinin monastirinə yetişdi və onunla söhbətləşməyə məşğul oldu! Bu zaman bir cavan ki, insanların arasında bəyənilməyən və günah işlərlə məşğul olmağa məşhur olmuşdu, oradan keçmək istədi! O günahkar cavanın Hz İsa (ə) və abid şəxsə gözü dəydiyi zaman ayağı əsərək yol getməkdən dayandı! Elə həmin yerdə dayanaraq dedi: “İlahi! Mən özü çirkin işlərimdən utanır və peşimanam! Əgər indi Sənin Peyğəmbərin (ə) mənə görərsə və məni danlayarsa, nə edim?! İlahi! Üzrümü qəbul et və abrımı qoru!
Elə bu zaman, abid şəxsin gözü peşiman cavana çevrildi! Başını yuxarı qaldırdı və dedi: “İlahi! Məni qiyamət günü bu zinakar cavanla məşhur etmə!” Allah-Taala (c.c) Peyğəmbərinə (ə) vəhy etdi ki: Bu abid şəxsə denən biz sənin duanı qəbul etdik və səni bu cavanla məşhur etməyəcəyik! Çünki o özündə yaranan peşimançılıq və danmağı ilə, behiştli oldu və sən özünü bəyənmək və qururunla cəhənnəmlik oldun!”.


Həzrəti Musanın (ə) qədr gecəsində Allah-Taaldan (c.c) aldığı 6 nemət nələr olmuşdur?!


Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Həzrət Musa (ə) Allaha etdiyi münacatda buyurur:
“Allahım, mən Sənin qürbünü istəyirəm”. Allah buyurur: “Mənim qürbüm o kəs üçündür ki, Qədr gecəsində oyaq olar”.
Deyir: “Allahım, rəhmətini istəyirəm”. Allah buyurur: “Rəhmətim o kəslərə şamildir ki, Qədr gecəsində möhtaclara rəhm edər”.
Deyir: “Allahım, mən Siratdan keçmək iznimi istəyirəm”. Allah buyurur: “Bu icazə o kəs üçün olar ki, Qədr gecəsində sədəqə verər”.
Deyir: “Allahım, mən behişt ağaclarını və meyvələrini istəyirəm”. Allah buyurur: “Bu nemət o kəslər üçündür ki, Qədr gecəsində təsbihlə məşğuldurlar”.
Deyir: “Allahım, mən atəşdən nicat istəyirəm”. Allah buyurur: “Nicat o kəslər üçündür ki, Qədr gecəsində istiğfarla məşğuldurlar”.
Deyir: “Allahım, mən Sənin rizanı istəyirəm”. Allah buyurur: “Mənim rizamı o kəs cəlb edər ki, Qədr gecəsində iki rükət namaz qılar””.....


Bəşər tarixində İlk oruc tutan insan kim olmuşdur?!


Hədislərimizin nəql etdiyinə görə, ilk oruc tutan insan Həzrət Adəm (ə) olmuşdur. Hədisdə oxuyuruq: “O zaman ki, Həzrət Adəm (ə) qadağan olmuş meyvədən yedi, o meyvə 30 gün onun mədəsində qaldı. Ona görə də Allah Adəmin (ə) nəslinə 30 gün ac və susuz qalmağı vacib etdi. Əgər gecəni bir şey yeyilirsə, Allah tərəfindən olan lütfə görədir”.
Bu hədisdən aydın görmək olur ki, ilk oruc tutan insan Həzrət Adəm (ə) olmuşdur.O da aydın olur ki, oruc tutmağın mühüm hədəflərindən biri – aclıq və susuzluq vasitəsilə ruha əziyyət verən xəta ləkələrindən təmizlənməkdir...


Niyə Həzrət Adəm (ə) dini və həyanı deyil, ağılı seçdi?


İmam Əli (ə) buyurur: “Cəbrayil (ə) Adəmə (ə) nazil olur və deyir: “Ey Adəm! Mən səni üç şey arasında ixtiyar sahibi etməyə vəzifələndirilmişəm. O üçündən birini seç və ikisini boş burax”. Adəm (ə) deyir: “Ey Cəbrayil! O üç şey nədir?”. O, deyir: “Ağıl, həya və din”. Adəm (ə) deyir: “Mən ağılı seçirəm”.
Cəbrayil (ə) həya və dinə deyir: “Qayıdın və onu tərk edin”. Həya və din deyir: “Ey Cəbrayil! Biz ağılla bir yerdə olmağa vəzifələndirilmişik. Harada olursa-olsun”.
Cəbrayil (ə) deyir: “İxtiyar özünüzdədir” və səmaya qalxır”. Beləliklə deyə bilərik ki, o yerdə ki, ağıl olar, o yerdə həm həya olar və həm də din olar. Buna görə də Həzrət Adəm (ə) ağılı seçməklə, həm də həyanı və dini seçmiş oldu....


Hz Musanın (ə) dövründə Bu kasıba niyə ruzi verilmirdi?


Həzrət Musa (ə) bir yoxsulu görür ki, kasıblığın şiddətindən paltarsız halda səhra qumunun üzərində yatmışdı. Yaxınlaşan zaman həmin şəxs dedi: “Ey Musa! Dua et ki, Allah mənə bir az ruzi versin ki, taqətsizlikdən canım boğazıma gəlmişdir”. Həzrət Musa (ə) onun üçün dua edir və oradan gedir. Bir neçə gün sonra Musa (ə) həmin yoldan geri qayıdır və görür ki, həmin yoxsulu həbs edirlər. Çox sayda camaat onun başına toplaşmışdır. Soruşur ki, nə baş veribdir?
Deyirlər: “İndiyə qədər onun pulu olmamışdır. İndi ki, bir qədər pul əldə edibdir – şərab içmiş və bir nəfəri öldürmüşdür. İndi onu həbs edirlər ki, qisas alıb edam etsinlər”.
Odur ki, Allah Təala Quranda buyurur: “Əgər Allah bəndələrinin ruzisini bol etsəydi, şübhəsiz, yer üzündə zülm və tüğyan edərdilər”. (“Şura” 27).
Həzrət Musa (ə) İlahi hikməti təsdiq edir və xahişinə görə istiğfar edir.


İnsan dünya hadisələrində Allahın hikmətinə söykənməli və ya təvəkkülünə?!


Nəql olunur: Bir gün Hz Musa (ə) xəstələndi! Bəni İsrail həzrətin vəziyyətindən xəbərdar olduqda onun yanına gələrək dedilər: Əgər filan dərmanı içərsənsə şəfa taparsan! Hz Musa (ə) buyurdu: Dərmanla sağalmaram ta o zamana ki Allah-Taala (c.c) dərmansız mənə şəfa versin! Onun xəstəliyi uzandı Allah-Taala (c.c) ona vəhy etdi: And olsun izzətimə! Səni sağaltmaram deyilən dərmanı içməyincə! Hz Musa (ə) Bəni-İsrailə buyurdu: Deyilən dərmanla məni müalicə edin. Onu müalicə edərək sağaltdılar!
Bu hadisə Hz Musanın (ə) qəlbində narahatçılığa səbəb oldu. Allah-Taaladan (c.c) Musaya (ə) vəhy olundu: Mənə təvəkkülü hikmətimdən üstün tutmaq istədin?! (Yəni heç zaman təvəkkül hikmətdən öndə tutulmamalıdır! ) Ey Musa! Ot və ağaclara şəfa vermə gücünü Məndən başqa kim vermişdir?!
Məhəmməd Hüseyn Məhəmmədi, Min bir əxlaqi hekayələr kitabından, cild-2 səh: 96.-sualcavab.ge


Əl-Muraqibat kitabından bir yarpaq - Məbəs günü münasibətilə!


Əl-Muraqibat kitabından bir yarpaq - Məbəs günü münasibətiləƏl-Muraqibat kitabından bir yarpaq - Məbəs günü münasibətilə
Besətdən qabaqkı cahiliyyət dövrü və insanların cahillikdə hara yetişdiyi barədə düşünmək lazımdır. Bir qrup yəhudi, bir qrup xristian, ümumi camaat isə bütpərəst idilər. İnsanlar Allahdan uzaqlaşmış, insani əxlaqı unutmuş, yırtıcılıq əxlaqı və heyvanlıq xüsusiyyətlərini özlərinə almışdılar. İş o yerə çatmışdı ki, qız uşaqlarını diri-diri basdırır, beləliklə bağlılıqları qırırdılar. Batil işlərlə iftixar edir, ədalətə riayət etmir, bir-birlərinin haqlarını pozur, güclülər zəifləri əzir, şərəfli insanları məhv edir, alimlərə düşmən kəsilir, ariflərdən qaçır, elmə arxa çevirir, yaxşılıq və dözümü pis bir xüsusiyyət sayır, qohumluq əlaqələrini kəsir, özlərini heyvanlara oxşadır, qumar oynayır, şərab içir, ağılı ayaq altına qoyur, öz övladlarını öldürür, şəhərləri viran qoyur, yaxşılıqları unudur, ilahi şəriətlərlə mübarizəyə qalxır, sərmayələri məhv edir, çirkin işlərlə məşğul olurdular. Özünü bəyənmək və təkəbbür onların arasında rəvac tapmış, dözümsüzlüklə iftixar edir, pis və çirkin işləri özləri üçün seçir,...


Həzrət Yusif (ə) Peyğəmbər hakimiyyətə çatan zaman nə arzu etmişdi?


Həzrət Yusif (ə) o zaman ki, hakimiyyətə çatır, belə bir dua edir: “Ey Rəbbimiz, biz(im qəlblərimiz)ə (bolluca) səbir endir və bizi müsəlman olaraq öldür”. (“Əraf” 126).
Həzrət Yusif (ə) o zaman ki, hakimiyyətə çatı,r Allaha dua edir ki, İlahi əmrlərə təslim olsun və müsəlman olan halda ölsün. Bu yolla öz hökumətini hər bir fitnə və fəsaddan qorumuş və onu İlahi inayət sayəsində sığorta etmiş olur.
Həzrət Yusifin (ə) bu duası onu göstərir ki, hökumət başında olanlar dövləti elə idarə etməlidir ki, Allahın əmrini yerinə yetirmiş olsunlar....


Hz İsanın (ə) dövründə Abidin cəzası və günahkarın mükafatı hansı əməllərinə görə idi?!


Bir gün Həzrət İsa (ə) bir səhradan keçirdi və yolüstü bir məbədə rast gəldi ki, abidlərdən biri orada yaşayırdı. Həzrət (ə) onunla danışmağa başladı. Bu zaman nalayiq əməlləri ilə məşhur olan bir cavan oradan keçirdi. Həzrət İsanı (ə) və abidi görən zaman ayaqları süstləşdi və yeriyə bilmədi. Durduğu yerdən dedi: “Allahım, mən öz nalayiq rəftarımdan xəcalət çəkirəm. İndi əgər peyğəmbərin məni görsə və danlasa, nə edəcəyəm? Allahım, üzrümü qəbul et və abırımı aparma”.
Abid həmin cavanı görən kimi başını göyə qaldırdı və dedi: “Allahım! Məni Qiyamət günü bu günahkar cavanla məhşur etmə”. Bu zaman Allah Təala Peyğəmbərinə (ə) vəhy edir ki, bu abidə de: “Mən duanı yerinə yetirdim. Səni bu cavanla məhşur etməyəcəyəm. Çünki o, tövbə etdiyi üçün behişt əhlindəndir. Sən isə qürur və təkəbbürünə görə cəhənnəm əhlindənsən”...


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter