Qərb ölkələrində də peyğəmbərlər olubmu?


Qərb ölkələrində də peyğəmbərlər olubmu? Cavab: Hal-hazlrda məlum olan səmavi dinlərin (yəhudilik, xristianlıq və İslam) və qeyri-səmavi dinlərin (hinduizm, buddizm, konfutsiçilik, daosizm, sintoizm, zərdüştilik, manilik, babilik, bəhailik və s.) demək olar ki, hamısı Şərq mənşəlidir. Yəni bu dinlər Şərq ölkələrində yaranmış və şərqlilər tərəfindən yayılmışdır. Lakin bu o demək deyil ki, Qərb dünyasında da din və peyğəmbər olmamışdır. Quranda buyurulur: “Hər ümmətin bir peyğəmbəri vardır” (Yunus, 47). “Elə bir ümmət yoxdur ki, onun içindən (kafirləri Allahın əzabı ilə) qorxudan (xəbərdar edən) bir peyğəmbər gəlib-getməsin” (Fatir, 24). Lakin peyğəmbərin mütləq Qərbdə yaşaması da vacib deyil. Ola bilər ki, Allah hər hansı peyğəmbəri həm Şərq, həm də Qərb millətlərini hidayət etməyə göndərmiş, həmin peyğəmbər Şərqdə yaşadığı halda, öz nümayəndələri vasitəsilə Qərb millətlərinə göstərişlər vermiş və onları Allaha doğru çağırmışdı. Qərbdə yeni dinin yaranması da vacib deyildi...


Xızr (ə) peyğəmbər qeybə çəkilməzdən öncə hansı vəsiyyəti etdi?


Xızr (ə) peyğəmbər qeybə çəkilməzdən öncə hansı vəsiyyəti etdi? İmаm Sәccаd (ә) buyurub: كانَ آخِرُ ما أَوْصى بِهِ خِضْرع مُوسيع أنَّهُ قَالَ: لَا تُعَيِّرَنَّ أَحَداً بِذَنْبٍ
“Хızır pеyğәmbәrin (ә) Musаya (ә) ахırıncı vәsiyyәti bu idi: “Hеç kimi günаhınа görә mәzәmmәt еtmә.” (“Müstәdrәkül-vәsаil”, c. 9, sәh. 234.)
Pеyğәmbәr (s) buyurub: “Hәr kәs qаrdаşının еyibini görüb оnu gizlәdәrsә, sаnki, diri-diri bаsdırılmış qızı (cаhillik dövrünün аdәti) dirildәn kimidir.” “Hәr kәs din qаrdаşının еyibini örtsә, Аllаh dа ахirәtdә оnun еyiblәrini örtәr.” (“Nәhcül-fәsаhә”, sәh. 571.)
“Hәr kәs bir kәsin pis әmәlini bаşqаlаrının yаnındа аşkаr еtsә, еlә bil özü о işi yеrinә yеtirib. Hәr kim mömini еtdiyi günаhа görә mәzәmmәt еtsә, özü о günаhа mübtәlа оlmаdаn dünyаdаn gеtmәz.”


Peyğəmbərlərinin ilk və son vəsiyyəti nələr oldu?


Peyğəmbərlərinin ilk və son vəsiyyəti nələr oldu? Təqva peyğəmbərlərin ilk və son vəsiyyətidir. Quranın müxtəlif surələrində oxuyursunuz ki, ilahi peyğəmbərlərin camaata ilk sözü təqvaya çağırış olmuşdur. Əgər təqva olsa, ilahi hidayət də var. Əgər təqva olsa, ilahi hidayət də tam olaraq fərd və cəmiyyətə nəsib olacaq. Bu oruc təqvanın müqəddiməsidir.
Allah-Taala “Hədid” surəsində buyurur: “Ey iman gətirənlər! Allahdan qorxun və Onun peyğəmbərinə iman gətirin ki, (Allah) sizə Öz mərhəmətindən iki pay versin, sizə (sirat körpüsü üstündə) getməyiniz üçün nur bəxş etsin və sizi bağışlasın. Allah bağışlayandır, rəhm edəndir!” (“Hədid”, 28). Təqva Allah tərəfindən sizin qəlbinizə, həyatınıza, yolunuza bir nur saçmasına səbəb olur. Siz o nurun işığında hərəkət edə, həyat yolunuzu tapa bilərsiniz. Bəşər çaşqınlıqla hərəkət edə bilməz. İnsan, məqsədi tanımadan hərəkət edə bilməz. Bizə mənzil başını, məqsədi göstərə biləcək nur təqvadan pəhrizkarlıqdan irəli gəlir
(Böyük Allah ayı Ali Dini Lider həzrət Ayətullah Xameneinin nitqində) / Tәrcümә еdәn: M. Əzizoğlu


Həzrət İbrahimin (ə) ölüm mələyinə verdiyi sual nə haqda idi?


Həzrət İbrahimin (ə) ölüm mələyinə verdiyi sual nə haqda idi? Bir gün Ölüm mələyi H. İbrahimin (ə) yanına gəlir. İbrahim (ə) ona deyir: Ölümüm yaxınlaşıbdır? Deyir: Yox. İbrahim (ə) deyir: O zaman ki, ölüm mələyi gəlir, deməli işin bitibdir. O, dedi: Hələ dünyada qalmaq üçün möhlətin vardır. İbrahim (ə) soruşdu: Nə üçün gəlmisən? Ölüm mələyi dedi: Səni görmək üçün gəlmişəm. İbrahim (ə) dedi: Canını aldığın insanın yanına gələndə əsl qiyafəndə gəlirsən? Dedi: Yox, Yaxşıların yanına bir cür gəlirəm, pislərin yanına başqa cür. İbrahim (ə) ona dedi: Yaxşı insanların yanına gəldiyin qiyafəni mənə göstər. Ölüm mələyi dedi: Başını çevir və mən o şəklə düşüm. İbrahim (ə) üzünü çevirib, ona baxanda bihuş olur. İbrahim (ə) deyir: Heç bir zülmkarın cəhənnəmə getməsinə ehtiyac yoxdur, səni görsələr bəsləridir”.
Ölüm mələyi - Allahın aynasıdır. O zaman ki, möminin yanına gələr, onun əksi ölüm mələyinin qiyafəsinə düşər. Mömin özünü ölüm mələyində görər. Kafir də özünü ölüm mələyində görər. O zaman ki, insan qəlb gözü ilə ətrafa baxar, şad yaşayar, qüssə yeməz. O zaman ki, ətrafa Allahın gözü ilə baxar, görər ki, bütün aləm Yusif olmuşdur”.


Allah üçün olunan əməllər hansılardır?


Allah üçün olunan əməllər hansılardır? Allah üçün olunan əməllər. Allah taala Musa Peyğəmbərə (ə) Buyurdu: İndiyə qədər xalis bir əməl etmisən? dedi: Bəli, namaz qılmışam, oruc tutmuşam və zikr etmişəm.
Allah Taala Buyurdu: Namazin Sirat Körpusundən Keçməyin Üçün bir Vasitədir.Orucun Cəhənnəm atəşi Üçün qalxandır.Zikrin İsə Cənnətdə dərəcəni artırandır.
Hz Musa (ə) ağladı və Dedi: İlahi Mənə elə bir iş öyrət ki, yalnız sənin üçün olsun.Buyurdu: Məzluma kömək etmisən,paltarsizi geyindirmisən.?Susuza su vermisən.?alimə hörmət etmisən.? Ya Musa Bulardı mənim üçün.


Həzrət Musanın (ə) arzularının qəbul olunmasını Allah-Taala hansı gecədə dua etməklə əlaqələndirdi?


Həzrət Musanın (ə) arzularının qəbul olunmasını Allah-Taala hansı gecədə dua etməklə əlaqələndirdi? Qədr gecəsinin əhəmiyyəti Həzrət Musanın (ə) Allah-Taala ilə münacatında:
1-Musa (ə) Allaha dua edərək dedi: “İlahi! Sənə yaxın olmaq istəyirəm!” Allahdan nida gəldi: “Mənim yaxınlığım Qədr gecəsi oyaq qalan adama məxsusdur”.
2-Musa (ə): “İlahi! Sənin rəhmətini qazanmaq istəyirəm”. Allah cavab verdi: “Mənim rəhmətim Qədr gecəsində miskinlərə mərhəmət edən adama şamil olar”.
3-Musa (ə): “İlahi! Sırat körpüsünün üzərindən keçmək üçün Səndən vəsiqə istəyirəm”. Allahdan nida gəldi: “Bu, Qədr gecəsində sədəqə verən adama qismət olar”.
4-Həzrət Musa Peyğəmbər (s) minacat etdi: “İlahi! Sənin razılığını istəyirəm!” Allahdan nida gəldi: “Mənim razılığımı Qədr gecəsində iki rükət namaz qılan adam qazanar”
5-Musa Peyğəmbər (ə) dedi: “İlahi! Cəhənnəm alovundan nicat tapmaq istəyirəm”. Allah buyurdu: “Bu nicat Qədr gecəsi günahlarının bağışlanması üçün istiğfar edənlərə aid olar”...


Keçmiş peyğəmbərlər də özlərindən sonra vəsiyy (canişin) təyin ediblərmi?


Keçmiş peyğəmbərlər də özlərindən sonra vəsiyy (canişin) təyin ediblərmi? Şiə inancına görə, hər bir peyğəmbər özündən sonra canişin təyin etmişdir. Peyğəmbərlərin özlərindən sonra canişin təyin etmələri əhli-sünnə məzhəbində vacib sayılmasa da, keçmiş peyğəmbərlərin canişin seçmələri barədə sünni mənbələrində də kifayət qədər hədislər vardır. Mənbələrdən məlum olur ki, Həzrət Adəm (ə) vəfat edərkən oğlu Şisi (ə), Həzrət Davud (ə) oğlu Süleymanı (ə), Həzrət Musa (ə) qardaşı Harunu, Həzrət İsa (ə) öz həvarisi Şəmunu (Simonu) canişin elan etmişdir. Başqa peyğəmbərlərin də canişinlərinin adı müvafiq kitablarda çəkilir.


Həzrət İsanın (ə) Mehdi (əc) hökumətində missiyası nədir?


Həzrət İsanın (ə) Mehdi (əc) hökumətində missiyası nədir? Həzrət Məsihin İmam Mehdinin (ə.f) təşkil edəcəyi hökumətdə iştirakının bir sıra səbəbləri var:
1. Məsihilər (xristianlar) dünya əhalisinin böyük bir hissəsini təşkil edir. Ona görə də həzrət Məsihin səmadan nazil olması və İmam Mehdiyə (ə.f) iqtida etməsi bütün məsihilərin İmama (ə.f) təslim olması ilə nəticələnəcək.
2. Həzrət Məsihin bu hökumətin təşkilində iştirakı və bütün məsihilərin İmam Mehdiyə (ə.f) tabe olması ilə ədalət qiyamı daha tez və asan qələbə qazanacaq. Məsihilər İmam Mehdiyə (ə.f) iman gətirdiyindən yer üzünün böyük bir hissəsində qan tökülmədən ədalət bərqərar olacaq.
Quran və İncilin buyuruqlarına əsasən, səmaya qalxmış həzrət İsa tarixin sonunda yerə enəcək.
Yuhanna İncilində deyilir: “Sizə deyirəm eşidin: Mən gedirəm və yenidən sizə doğru qayıdacağam“.Əhdi-cədid, Yuhanna İncili, səh.339


Allah-Taala Musaya (ə) 4 əməlin Onun razılığı üçün olduğunu buyurur?!


Allah-Taala Musaya (ə) 4 əməlin Onun razılığı üçün olduğunu buyurur?! Allah-təala Musaya (ə) buyurdu: “Heç bu vaxta qədər xalis bir əməl yerinə yetirmisən?” Dedi: “Bəli. Namaz qılmışam, oruc tutmuşam və zikr demişəm.” Buyurdu: “Namaz sənin siratdan keçməyin üçündür. Oruc cəhənnəm atəşi qarşısında qalxanındır. Zikr isə behiştdəki dərəcələri qaldırır. Bəs elə isə, bütün bunlar sənin özün üçün olub.” Musa (ə) ağladı və ərz etdi: “Pərvərdigara! Mənə elə bir iş öyrət ki, yalnız Səndən ötrü olsun.” Xitab olundu: “Zülm görmüşə kömək göstərmisən? Çılpağı geyindirmisən? Susuza su vermisən? Alimə ehtiram etmisən? Bunlar xalis əməllərdir.” Ayətullah Meşkinin (r) nəsihətləri kitabı, səh: 87.


Ülul-əzм Peyğəмbərləri neçə nəfərdir və onların kitabları necə adlanır?


Ülul-əzм Peyğəмbərləri neçə nəfərdir və onların kitabları necə adlanır? Şiə aliмlərinin nəzərincə, bəşər tarixində 124000 Peyğəмbər olmuşdur. Onlardan 113-ü nübüvvət məqamından əlavə, risalət, yəni fövqəladə məmuriyyətə də malik olmuşlar. Peyğəmbərlər arasında 5 nəfərin xüsusi imtiyazı və üstünlüyü vardır. Onlara \"ülul-əzm” deyirlər. Ülul-əzm Peyğəmbərlərin ayinləri bütün dünyaya aid olmuşdur. Həzrət Nuh, İbrahim, Musa, İsa, Мəhəmməd ülul-əzм Peyğəmbərlərdir. İlahi kitablar sırasında isə \"suhufe-Nuh”, \"suhufe- İbrahiм”, \"Tövrat”, \"İncil”, \"Quran” dayanır. İlk dörd kitab zaman keçdikcə dəyişikliklərə məruz qalıb müqəddəsliyini itirsə də, Qurani-Kərim həzrət Peyğəmbərə vəhy olunduğu zaman onun göstərişi ilə yazıya alınmış və dövrümüzədək artırılıb-əskildilmədən qorunmuşdur.


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter