Tarixdə məlum haqsızlıqların və hadisələrin Abdullah ibn Səbaya aid edilməsində məqsəd nədir?!


Şübhəsiz ki, bütün bu hadisələrlə bağlı Abdullah ibn Səbanın adını hallandıranlar bundan nə isə bir məqsəd güdürlər. Aşağıda onların məlum hədisləri hansı məqsədlərlə uydurub yaydıqlarına nəzər salaq:
1. Osman, Aişə, Təlhə, Zübeyr və Osman tərəfindən təyin edilmiş valiləri müdafiə etmək, onların tutduğu mövqeyə haqq qazandırmaq;
2. Dolayı yolla Əliyə (ə) etiraz etmək;
3. Osman və valilərini tənqid edənlərin yəhudilər tərəfindən təhrik edildiyini önə çəkərək bu tənqidin təsirini azaltmaq;
4. Şiə qaynaqlarında Osman, Təlhə, Zübeyr və Aişə haqqında mövcud olan hədislərə qarşılıq vermək və bu hədislərin tam əksini uydurmaq;
5. Müsəlmanların Osmanın evini mühasirəyə almalarının və onu öldürmələrinin əsl səbəblərini ört-basdır etmək; Çünki tarixçilər Osman tərəfindən təyin olunmuş ...


Dini fəaliyyətlərə qarşı diqqətsizlik haqda İmam Hüseyn (ə) hansı nəsihətləri etmişdir?!


... İslam dünyası və müsəlman bir cəmiyyətin taleyüklü məsələlərində təqiyyədən söhbət belə gedə bilməz. Bu məsələlərdə təqiyyə haramdır; hətta iş ölümlə nəticələnsə belə. Əvvəldə də mən öz həmkarlarımdan gileylənmişdim ki, İmam Xomeyninin (r) bu cür qətiyyətli buyuruğundan sonra təqiyyə məsələsi ətrafında təhlil aparıb, bu mühüm məsələyə öz mövqelərini bildirməli, onun sərhəddini müəyyənləşdirməli idilər. Bununla da, təqiyyə ətrafında dolaşan şübhələrə aydınlıq gətirmiş olardılar.
İmam Hüseyn (ə) görüş zamanı tayfanın nüfuzlu şəxslərinə öz etirazını bildirir, bu məsələdə göstərdikləri süstlüyü onlara nöqsan tuturdu: \"Əvvəla, Müaviyənin İslamı öz həqiqi mehvərindən çıxartmaq üçün apardığı siyasətin, xərclədiyi milyardlarla pulun qarşısında, sizlər öz malınızdan xərcləmək istəmədiniz. İkincisi, düşmən öz batil yolunda canını təhlükəyə saldığı halda, sizlər haqq yolunda öz təhlükəsizliyini xətərə salmaq istəmədiniz. Sizi bir az təhdid edən kimi, geri çəkildiniz”.


Hz Əlinin (ə) hakimiyyətinin sonlarında Müaviyə şiələrə qarşı hansı cinayətləri törətmişdir?!


Hicri 39-cu ildən başlayaraq Müaviyə Əli (ə) şiələrinə qarşı geniş miqyaslı hücumlara başladı. Dinsiz, sərt və qaba sərkərdələr seçib şiələri qətlə yetirməyə göndərərək (bu bir soyqırım idi) Əlinin (ə) hakimiyyət dairəsini kiçiltməyə çalışır və böyük hərc-mərclik yaradırdı. Müaviyənin bu növ addımlarını aşağıdakı şəkildə sıralamaq olar:
1. Nöman ibn Bəşiri min nəfərlik qoşunla Eyn ət-Təmr əhalisini qırmağa göndərməsi;
2. Süfyan ibn Övfü altı min nəfərdən ibarət qoşunla Hit əhalisini qırmağa, oradan da Ənbar və Mədainə göndərməsi;
3. Əlinin (ə) qatı düşmənlərindən olan Abdullah ibn Məsədə Fəzarini min yeddi yüz nəfərlik qoşunla Təymaya göndərməsi;
4. Zəhhak ibn Qeysi üç min nəfərlə birgə Vaqiəyə, Əlinin (ə) tabeçiliyində olan şiələri qarət etməyə göndərməsi (İbn Qeysin qoşununa qarşı Əli (ə) də Hücr ibn Ədinin sərkərdəliyi ilə dörd min nəfərdən ibarət qoşun göndərmişdi); ...


Üçüncü xəlifənin hakimiyyəti dövründə şiələrin vəziyyəti necə olmuşdur?!


Osman özündən öncəki iki xəlifənin siyası xəttini davam etdirmədi. Öncə Ömərin qərarı ilə ölkədə təmsil olunan valiləri dəyişərək, onları öz qohumları ilə əvəz etdi. Peyğəmbərin (s) vaxtilə Taifə sürgün etdiyi Həkəm ibn əl-Ası Mədinəyə gətirtdirib müsəlmanların xəzinələrini ona tapşırdı, Mərvan ibn Həkəmi öz müşaviri təyin etdi. Şimali Afrikanın xümsünün beşdə birini, yəni iki milyon beş yüz iyirmi min dinar nağd pulu ona bağışladı. Hələ bu azmış kimi, öz qızını da ona verdi.O, Bəsrə beytülmalından altı yüz min dirhəm digər kürəkəni Abdullah ibn Xalidə verdi, Dayısı oğlu gənc Abdullah ibn Amiri Bəsrə valisi təyin etdi. Süd qardaşı Abdullah ibn Sədi Misir valisi təyin etdi. Hansı ki, Peyğəmbər (s) Məkkənin fəthi zamanı dindən çıxdığına görə, onun qətl hökmünü vermişdi. Ögey qardaşı (ana bir qardaşı) Vəlid ibn Əqəbəni Kufə valisi təyin etdi...


14 müşrik Hz Peyğəmbərdən (s) risalətinin həqqaniyyətini sübut etməsi üçün hansı möcüzəni istədilər?!


Zilhiccə ayının 14-cü gecəsi idi. Müşriklərdən on dörd nəfər Həzrət (s)-ın hüzuruna gəlib ona dedilər: Bütün peyğəmbərlərin öz peyğəmbərliyi üçün nişanələr vardır. Bu gecədə sənin peyğəmbərliyinin nişanəsi nədir? Peyğəmbər (s) buyurdu: Nə nişanə istiyirsiniz? Müşriklər dedilər: Əgər Allah yanında sənin üçün bir dərəcə və rütbə vardırsa, aya göstəriş ver, iki yerə bölünsün. Cəbrail (ə) Allah tərəfindən gəlib dedi: Ey Muhəmməd (s)! Allah-Təala sənə salam çatdırıb, buyurur: Mən bütün əşya və varlığa səndən itaət etməyə əmr vermişəm. Həzrət Peyğəmbər (s) başını göyə qaldırıb, aya göstəriş verdi ki, iki yerə bölünsün. Ay iki yerə parçalandı. Peyğembər (s) şükr səcdəsi edib, orada olanlara buyurdu: Ey fılankəslər! Görün şahid olun! Bu zaman müşriklər dediler: Ayın her iki parçası bir-birinə birləşib, birinci halına qayıtsın. Peyğəmbər (s) əmr etdi və ay birinci halına qayıtdı. Müşriklər bu aydın möcüzəni görüb ...


Hz Əli (ə) Ömər İbn Xəttabın beş nəfər haqqında şəri hökmünü necə düzəltdi?!


«İkinci xəlifənin dövründə beş kişini tutub Ömərin hüzuruna gətirdilər. Onların zina etdikləri isbat olundu. Xəlifə ilahi hökmün dərhal icrası üçün onların daş-qalaq olunmasına əmr etdi. Bu zaman Әli (ə) oraya çatıb hökmün səhv olduğunu buyurdu. Ömər - sən bizdən daha savadlısan - deyə, hökm etməyi Әli (ə)-a tapşırdı.
Әli (ə) birinci şəxsin boynunu vurdurdu, ikinci şəxsin daş-qalaq olunmasına, üçüncü şəxsə 100 şallaq, dördüncüyə 50 şallaq, beşinciyə 25 şallaq vurulmasına əmr etdi. Ömər hökmün bu qədər müxtəlif olmasına təəccüb edərək bunun səbəbini soruşdu. Әli (ə) onun cavabında dedi: Birinci şəxs İslam hökumətinin himayəsində olan kafir idi. O, müsəlman qadınla zina etdiyi üçün bizim himayədarlığımızdan xaric olaraq ölümə məhkum olundu.
İkinci şəxs evli halda zina etdiyi üçün daş-qalaq olundu.
Üçüncü şəxs subay halda zina etdiyi üçün 100 şallaqla cəzalandı.
Dördüncü şəxsə, qul olduğu üçün azad insanların cəzasının yarısını, yəni 50 şallaq vuruldu...


Nə üçün Uhud döyüşündə Peyğəmbərimiz (s) niyə düşməni lənətləmədi?


Ühüd döyüşündə müsəlmanlar çox zədə aldılar və yaralandılar. Həmzə kimi şəhid verdilər. Peyğəmbər (s) və İmam Əli (ə) başdan-ayağa qədər yaralanmışdılar. Onlar çox kəskin bir vəziyyətdə qərar tuturdular. Bu çətin anda müsəlmanlardan biri Peyğəmbərimizdən (s) xəbər alır ki, o Həzrət (s) hansı səbəbdən düşmənləri nifrin etmir?
Həzrət Peyğəmbər (s) də ona cavab olaraq əllərini göyə qaldırır və buyurur: “Allahım, mənim qövmümü doğru yola hidayət et, çünki onlar nadandırlar”.
Nəql edilir ki, bir gün Həzrət Davud (ə) təkbaşına şəhərdən çıxır və dağlara tərəf gedir. Allah ona vəhy edir: “Niyə xəlqdən əlini kəsmisən və təkbaşına səhraya gedirsən?”.
Həzrət Davud (ə) buyurur: “Sənə olan kəskin əlaqə və meylim məni bu işə vadar etmişdir ki, Səninlə daha çox rabitə qurum”...


Şiə sözünün mənası və yaranma tarixi hansı dövrə qayıdır?!


Məşhur Әhli-sünnə lüğət və ədəbiyyatçıları Firuzabadi «Qamusul-lüğət» və İbni-Әsir «Nihayətul-lüğət» kitabında şiə sözünün mənası haqda belə yazırlar:
«Həqiqətən bu ad (şiə) Әli (ə)-ı və onun Әhli-beytini sevənlərə şamil olurdu. Daha sonra bu ad onrlar üçün xüsusiləşdi».
Şiə məzhəbi ardıcılları Әli (ə)-ın tabeləri olduqları üçün onlara aid edilən bu ad sonradan xüsusiləşdi. Belə bir sual ortaya çıxır: Nə üçün bu məzhəb Həzrət Məhəmmədin (s) ümməti kimi müsəlman deyil, sonradan qondarılmış şiə adını daşıyır?
Cavab: 1.Biz insanlar yalnız və yalnız öz yaradanımıza baş əyir, Ona itaət edirik. Allahdan başqa heç bir kəsin əmrinə itaət etmək bizim vəzifəmiz deyildir. Fiziki və ya mənəvi gücündən asılı olmayaraq, kimsənin bizlərə göstəriş vermək hüququ yoxdur. Lakin əmr və itaət sahibi olan Allah-taala bizlərə müəyyən bir şəxsə itaət etməyi əmr edərsə, bu şəxsin itaəti bizim üçün vacib sayılır. Bu şəxsin itaəti, onun əmrlərinə tabe olmaq bilavasitə Allah-taalanın əmrinə itaət etmək deməkdir...


Xalid İbn Vəlidin İmam Əli (ə) tərəfindən nəfəsinin kəsilməsindən kim və necə xilas etdi?!


Xalidin müqabilində Hz Əli (ə)-ın əksul əməli: Həzrət (ə), Xalidə üz tutub, buyurdu: Ey Xalid! Əbubəkr sənə nə göstəriş vermişdi?
Xalid dedi: Əmr etmişdi ki, sənin boynunu vuram! Buyurdu: Bu işi edəcəkdinmi? Dedi: Bəli, and olsun Allaha!Əgər namazın salamından qabaq o sözləri deməsəydi, səni öldürəcəkdim. Həzrət buyurdu: Ey anasız! Yalan deyirsən! Bu işi görən gərək səndən şücaətli olsun.
Sonra həzrət yerindən qalxdı. Yalnız iki barmağı ilə Xalidin boğazından yapışıb,elə sıxdı ki,o dəhşətli bir fəryad çəkdi. Az qaımışdı gözləri hədəqəsindən çıxsın.Camaat vəhşətə düşdü. Hər kəs öz fikrində idi. Xalid də Əli (ə)-ın əlində çabalayır və danışmağa qüdrəti yox idi. Sonra Əli (ə) Xalidin yaxasından tutub divara çırpdı. Əli (ə) Ömərə xitab edib buyurdu: Ey Səhhakın oğlu! And olsun Allaha! Əgər Peyğəmbər (s) tərəfindən əhd-peyman və Allah tərəfindən yazılmış yazı olmasaydı, görərdin ki, bizim hansımızın zəif və az qoşunu vardır.


Bəni İsrail möminlərindən olan Qarunun cəhənnəmə getməsinin əsas amili nədir?


... Müqəddəs Qurani-Kərimin ayələrinə nəzər salanda görmək olur ki, cəhənnəm əhlinin ona düşməsinin səbəbləri çoxdur. Onlardan iki amil əsas hesab olunur. Biri namaz qılmamaqdır və o birisi isə yoxsullara əl tutmamaqdır. “(Onlara üz tutaraq soruşarlar:) «Sizi Cəhənnəmə daxil edən nədir?».
Deyərlər: “Biz namaz qılanlardan deyildik. Fəqirə və yoxsula təam verməzdik””. (“Muddəssir” 42-44).
Başqa ayədə oxuyuruq: “Onlara: «Allahın sizə ruzi olaraq verdiyindən (haqqı olan şəxslərə Allah yolunda) sərf edin!» - deyildikdə, kafirlər iman gətirənlərə: «Allahın istədiyi təqdirdə yedirə biləcəyi kəsəmi yemək verək?» – deyərlər (Allah onun ac qalmağını istəmişdir!) Siz yalnız açıq-aşkar azğınlıq içindəsiniz”. (“Yasin” 47).
Qarun – bu deyilənlərə aydın misaldır. Zəngin olmasına baxmayaraq, yoxsullara əl tutmazdı. Onun cəhənnəm əhli olmasının əsil səbəblərindən biri də məhz bu amildir...


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter