Vacib namazların naqisliklərini hansı əməllə aradan aparmaq olar?!


İslam dini kamil din olaraq, insanı kamala çatdırmaq üçün nazil olmuşdur. Ona görə də insana kamala çatmağın yollarını göstərir və bu yolda tövsiyələr verir. İnsanın kamala çatması üçün tərbiyə olması və islah olması mühümdür. İnsan tərbiyəsində təsirli yollardan biri isə müstəhəblərə əməl edib, məkruhlardan qaçmaqdır. Hər kim müstəhəb əməlləri davamlı olaraq yerinə yetirərsə, onun üçün 3 təsiri olar:
1. İnsanın günahlarını məhv edər. Necə ki, Allah Təala buyurur: “Və namazı günün iki tərəfində və gecənin gündüzə yaxın əvvəllərində qıl ki, həqiqətən yaxşılıqlar günahları aradan aparır. Bu, yada salıb xatırlayanlar üçün bir öyüddür”. (“Hud” 114). Bu əlaqədə, biz namazların nafilələri, namazdan sonrakı təqibatların, zikrlərin, duaların əhəmiyyətini dark edə bilərik...


Allah-Taalanın (c.c) xüsusi bəndələrinin 5 xüsusiyyəti hansılardır?!


Və o kəslər ki, Allahla birgə başqa məbud çağırmır, Allahın möhtərəm və toxunulmaz etdiyi canı (qisas, şər’i cəza və sairə kimi) haqq (qətllər) istisna olmaqla öldürmür və zina etmirlər. Kim bunları etsə, (ağır) bir cəza ilə qarşılaşar”. (“Furqan” 63-68). Bu ayələrdə Allahın xüsusi bəndələrinin beş mühüm sifəti bəyan olunmuşdur.
1. Yer üzərində təkəbbürlə yeriməzlər. Allahın xüsusi bəndələri o kəslərdir ki, təkəbbürü özlərindən uzaqlaşdırmış və təvazökarlıq libasına bürünmüşdülər. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “(Allah) bəndəliyində ən üstün insanlar o kəslərdir ki, dahi olduqları halda, təvazökarlıq edərlər”.
2. Başqaları ilə yaxşı rəftar edərlər. Bu bəndələrin xüsusi olmasına səbəb olan amillərdən biri də odur ki, nadan insanlarla rastlaşan zaman, onlarla yaxşı rəftar edərlər.
3. Allahla rabitə qurmaq üçün xüsusi zamanları vardır. Bu insanlar gecə və gündüz ərzində müəyyən zamanı Allahla rabitə qurmaq üçün ayırarlar. Səcdəyə gedər, ibadətlə məşğul olarlar. Allahla raz-niyaz edərlər...


Hz İsa (ə) və İmam Əlinin (ə) baxışında Hansı günü bayram adlandırmaq olar?


Həzrət İsanın (ə) nəzərində bayram nə deməkdir? Həzrət İsanın (ə) Qurandakı hekayətləri əsasında demək olar ki, onun üçün bayram – səma lütfü və İlahi kəramətidir ki, süfrə şəklində yerə enmişdi. Bu süfrə Allahın əzəmətini bir daha nümayiş etdirmiş və orada olanları sevindirmişdir. “Məryəm oğlu İsa dedi: «İlahi, ey Rəbbimiz! Bizə göydən yeməklə dolu bir «maidə» (süfrə) nazil et ki, o bizim üçün – həm birincimiz, həm də sonuncumuz üçün bir bayram və Sənin tərəfindən bir nişanə və möcüzə olsun; və bizə ruzi ver ki, Sən ruzi verənlərin ən yaxşısısan»”. (“Maidə” 114).
Bəs Əhli-Beytin (ə) nəzərinə görə, həqiqi bayram hansı gündür? İmam Əli (ə) “Nəhcul-Bəlağə”də buyurur: “O günü ki, Allah Təalanın itaət nuru ilə aydınlandırarsan, böyük Allahın istəyini və göstərişini özünə hakim edərsənsə və o gündə Allah Təalanın günahı edilməzsə - o gün bayramdır”.


Əl-Muraqibat kitabı: Rəcəb ayında oruc tutmağın fəziləti haqda nə demək olar?!


Rəcəb ayının orucu haqqında heyrətləndirici savab: Rəcəb ayında oruc tutmaq haqqında çoxlu rəvayətlər gəlmişdir, Rəcəb ayının bir, iki, ya üç gününü oruc tutana, yaxud ayı bütünlüklə oruc tutana çoxlu və dəyərli savablar vədi verilmişdir. Ona görə də bütün səyini işə salmaq istəyən kəs bütün ayı oruc tutmalıdır ki, hər günün bütün savablarının səadətinə yetişsin. Rəcəb ayı isti aylara düşsə, onun əhvalı və vəziyyəti də oruc tutmaq üçün uyğun olmasa, yaxud səfərə çıxmaq kimi şəri üzrü olsa, ya onun orucu olmağının qonaq üçün çətin olan bir qonaqlıq, ya bunlardan qeyri məsələlər kimi işlər qarşıya çıxsa, Peyğəmbərdən (s) rəvayət olmuş orucu əvəz edəcək əməli yetirsin. Səduq “Səvabul-əmal” və “Əmali” kitablarında öz sənədi ilə nəql edir ki, Peyğəmbər (s) buyurdu: “Hər kim Rəcəb ayının otuz gününü oruc tutsa, səmadan bir carçı belə səslənər: “Ey Allahın bəndəsi! Keçmiş günahların bağışlandı, ömrünün qalan hissəsində əməllərini təzədən başla...


Üstünlük nədədir? Qədimlikdə, məhəbbətdə, yoxsa...?


Qurani-Kərim buyurur: “(Axirətdə mükafat və cəzanın verilməsi) nə (sonuncu peyğəmbərin ümməti olduğunuza görə)sizin arzunuzladır və nə də (ki, özlərini Allahın dostu və övladları hesab edən) kitab əhlinin arzusuyla. Kim pis bir iş görsə, cəzalandırılacaqdır və özü üçün Allahdan başqa bir dost və kömək edən tapmayacaqdır.
Kişi və ya qadınlardan mömin olaraq yaxşı işlərdən (bir şey) yerinə yetirən kəslər, cənnətə daxil olacaqlar və onlar hətta xurma çərdəyinin arxasındakı nöqtə qədər zülmə məruz qalmayacaq və haqlarından kəsilməyəcəkdir”. (“Nisa” 123-124).
Bu gün ancaq Əhli-Beytə (ə) olan məhəbbətlərinə ümid bəsləyənlərin sayı az deyildir. Onların şəfaəti niyyəti və arzusu ilə yaşayırlar. Ancaq bu yolda ən kiçik əməl belə, yerinə yetirmirlər. Əlbəttə, Əhli-Beyti (ə) sevmək – çox dəyərli bir əməldir. Ancaq əgər bu arzu əməllə birlikdə olmazsa, səmərə verməz.






Alimlərin ömürlərinin uzun olmasının sirri nədədir?


Bu gün tibbi elmi insan ömrünü uzada bilən bir çox amilləri araşdırmaqdadırlar. Adətən bu tədqiqatlar insan cismi ilə bağlı olur. Misal üçün deyirlər ki, vaxtında yatmaq və səhər tez durmaq, idman etmək, düzgün qidalanmaq və s. insan ömrünü uzada bilər. Ancaq bunu qeyd etməliyik ki, insan ömrünün uzanması üçün cismi amillərin olması kifayət deyildir. İnsan ruhunun da sağlam və hüzurlu olması mühüm şərtlərdəndir. O cümlədən həyatdan ləzzət almaq, düzgün ictimai rabitələrə malik olmaq, mütaliə, həyata ümid bəsləmək və bir çox bu kimi. Əgər din alimlərinin həyatına nəzər salsaq, görərik ki, bəzi yeməklərdən çəkinməkləri, daima mütaliə halında olmaqları, dünyaya ürək bağlamamaqları və s. – ömürlərinin uzun olmasına təsir edən amillərdəndir.


Allaha ən üstün ibadət etmək, hansı amildən keçir?!


Bir nəfər İmam Baqirin (ə) xidmətinə gəlir və deyir: “Mən ibadətdə çox da səy göstərmirəm. Müstəhəb namaz və oruc əhlindən deyiləm. Ancaq vacibatlarla kifayətlənirəm. Haram tikədən əl çəkmişəm”. İmam (ə) ona buyurur: “Hansı səy qarın və şəhvət iffətini qorumaqdan daha üstündür”.
Ona görə də deyə bilərik ki, qarını haram tikədən qorumaq və haram qazanca yol verməmək böyük əhəmiyyətə malik olan əməllərdəndir. Ona görədir ki, İmam Baqir (ə) buyurur: “Ən üstün ibadət – qarın və şəhvəti haramdan qorumaqdır”. Həzrət Baqir (ə) başqa yerdə buyurur: “Allah, qarın və şəhvəti haramdan qorumaq kimi üstün ibadətlə ibadət olunmamışdır”.


İnsanın varlığının kamalı harada gizlənmişdir?


İnsanın Allaha yaxınlaşmaq hədəfi – xilqətin ən ali hədəfidir. Hədəf – insanın qürb məqamına çatmasıdır. Məqsəd – məkan baxımından deyildir, çünki Allahın məkanı yoxdur. Məqsəd – Allahın bizə yaxın olması da deyildir, çünki Allah həmişə bəndələrinəyaxındır. Əsil hədəf – bizim Allaha yaxın olmağımızdır.
O zamana qədər ki, insan Allaha yaxınlaşmaq istəməz – qürb məqamını əldə etmək mümkünsüzdür. İlk olaraq insan gərək bu hədəfə doğru can atsın və məqsədini tanısın.
Onun da yolu məkarim əxlaq, fəzilətlər libasına bürünməklədir. Bəndəlik, itaət, ixlas və təqva – bizi İlahi qürb məqamına çatdıran amillərdir.
Bundan başqa, İlahi övliyalara yaxın olmaq – insanı Allaha bir addım daha yaxın edər. Çünki onlar Siratın vasitələri, hidayət məşəlidirlər. Hər kim onlara yaxın olar – Allaha yaxın olar...


Möminlər əməllərinin qarşılığında nəyi arzulasalar az qarşılıq olar?!


Maddi imkanlar onların əməllərinin mükafatı olmağa layiq deyil Dünya rifahının keçici olması
\"Qoy kafirlərin diyarbədiyar gəzib dolaşması səni aldatmasın! Bu, az bir mənfəətdir. Sonra isə onların yeri Cəhənnəmdir. Ora nə pis yataqdır!\" (Ali-İmran, 196-197).
İzah: Kafirlərin dünyada daha çox rifah içində yaşamasında diqqət olunası mühüm bir məqam budur ki, Quran əsas etibarilə dünya həzlərini çox aşağı və dəyərsiz hesab edir. Belə ki, möminlərə layiq bilmir və böyük axirət nemətləri ilə müqayisə olunmamasını bildirir...
Hədis: İmam Səccad (ə): “Ey Allahın bəndələri! Bilin ki, Allah, övliyaları üçün keçici dünya zinətini sevmir.” (Kafi, c. 8, səh. 29).


Bəndəlik hissini dərk etmək üçün nə etmək lazımdır?!


Günümüz – səhəri axşam və axşamı səhər etməkdən ibarətdir. Səhərdən axşama qədər iş görürük, dərs oxuyuruq, ruzi qazanmaqla məşğul oluruq... Axşamdan səhərə qədər də yatırıq ki, səhərki işləri görmək üçün gücümüz və taqətimiz olsun. Bu,bizim həyat tərzimizdir. Kitab oxuyuruq, dostlarımızla danışırıq, internetdə axtarışlar edirik, telefonun düymələri ilə oynayırıq... Fəqət bunlar. Bəs başqalarına yardım etmək, dua və münacat, bəs Allahı yada salmaq və Onu zikr etmək necə? Biz adətən o işlərlə məşğul oluruq ki, dünya ilə bağlı olar. Yaxşı, gündüzü belə keçirtdik, bəs axşam? Heç olmasa axşamı ki, yatağa uzanırıq, bir qədər təfəkkür üçün vaxt ayıraq. Özümüz, Allahımız, əməllərimiz, bəndəliyimiz barəsində düşünək. Hər kim bu qızıl saatlardan bəhrələnərsə, qalib olar. Mən demirəm ki, mütləq gecəni gedib məsciddə ibadətlə məşğul olaq. Xeyr.


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter