İmamətliyin nişanəsi sayılan Mushəfi-Fatimə nədir?


Mushəfi-Fatimə o kitabın adıdır ki, İmam Əlinin (ə) vasitəsilə yazılmışdır. Bu kitabın içində olanlar isə vəhy mələyi vasitəsilə Xanıma (s.ə) təlqin edilmişdir. Bu kitabda qeyb hadisələri və Ali-Muhəmmədin (ə) sirləri bəyan edilmişdir. Bu kitab İmamətliyin nişanəsi sayılır və İmamların (ə) yanında əldən-ələ ötürülür. Hal-hazırda İmam Zaman ağanın (ə.f) əlindədir.
Əksər hədislərə görə, Peyğəmbərdən (s) sonra nəşr edilmişdir. Həzrət Peyğəmbər (s) onun haqqında məlumat verməmişdir. Lakin bu, o demək deyildir, ki, Həzrət (s) həmin kitabdan xəbərsiz idi. Bizim əqidəmiz belədir ki, Allahın izni ilə onun gələcəkdən xəbəri var idi. Bu kitab İmamətliyin nişanəsi olduğu üçün, tərkibində olanlar insanlara açıqlanmamışdır. Ona görə də ümumi insanların ondan xəbərləri yoxdur və onların ixtiyarına qoyulmamışdır.


Peyğəmbərin (s) vəziri, köməkçisi, qardaşı və dayağı kim olmuşdur?


İmam Əlinin (ə) fəziləti ilə bağlı bir hədisə nəzər salaq. Bu mübarək hədisdə Həzrət Rəsuli-Əkrəm (s) Musa peyğəmbər (ə) kimi Allaha dua etmişdir. Musa peyğəmbər (ə) qardaşı Harunla (ə) bağlı Allahdan nələri istəmişdirsə, əziz Peyğəmbərimiz (s) də Həzrət Musa peyğəmbər (ə) kimi İmam Əli (ə) ilə bağlı Allaha o cür dualar etmişdir.
Elə bu səbəbdəndir ki, başqa bir hədisdə də Peyğəmbərimiz (s) buyurmuşdur: \"Əlinin mənə olan nisbəti – Harunun Musaya olan nisbəti kimidir və (lakin) məndən sonra peyğəmbər yoxdur\". Qeyd olunan hədislərə və Quran ayələrinə əsasən deyə bilərik ki, İmam Əli (ə) Peyğəmbərin (s) vəziri, köməkçisi, qardaşı, arxası və təbliğ işlərində Onun (s) şərikidir. Bu fəzilət Allah tərəfindən fəqət İmam Əliyə (ə) verilmişdir. Abdullah ibn Cəfər əl-Himyəri mötəbər sənəd ilə İmam Baqirdən (ə) nəql edir: \"Peyğəmbər (s) Ərəcdə olarkən belə buyurmuşdur: \"İlahi, Sənin bəndən Musa (ə) dua etdi və Sən onu cavablandırdın. Öz tərəfindən ona sevgi yaratdın. Səndən istədi ki, onun sinəsini genişləndirəsən, işini asanlaşdırasan, ailəsindən onun üçün bir vəzir qərar verəsən və dilindəki düyünü açasan.


İmamların (ə) malik olduqları elm, hamısında eyni səviyyədədirmi?


Məsum İmamlar (ə) da Peyğəmbər (s) kimi, insanları hidayət etmək yolunda xüsusi İlahi elmə malik olarlar. Bu elmi ladoni adlandırırlar. Yəni, qeyb elmidir, bəşər elmi deyildir.
Onlar hər zaman dua edərlər ki, Allah bu elmlərini artırsın. Hətta Həzrət Peyğəmbər (s) belə dua edən zaman buyurardı:“Allahım, mənim elmimi artır”.
Hədislərdən belə qənaətə gəlmək olur ki, bütün İmamların (ə) qeyb elmi vardır. Bu elmi Allah Təala ancaq mələklərə və peyğəmbərlərinə (ə), vəsilərinə (ə) öyrətmişdir.
İmam Sadiq (ə) buyurur: “Allah Təalanın iki cür elmi vardır: birincisi o elmdir ki, Onun yanındadır və heç bir məxluqunu ondan agah etməmişdir. İkincisi isə o elmdir ki, mələklərinə və peyğəmbərlərinə (ə) vermişdir. O şeyi ki, mələklərə və peyğəmbərlərə (ə) vermişdir – bizə də gəlib çatmışdır\".


İmam Həsən Əsgəri (ə) keşişin yağış sirrini necə aşkar etdi?


İnsanlar üç gün dalbadal namaz qılmaq üçün namaz yerinə getdilər. Əllərini dua üçün açdılar, ancaq yağış yağmadı. Dördüncü günü xristianların böyük yepiskopu Casliq xristianlarla bir yerdə səhraya gedir. Keşişlərdən biri nə zaman əlini göyə qaldırsa, iri damçılı yağış yağardı.
Bu dəfə də bu cür oldu. Onun etdiyi dua nətincəsində çoxlu yağış yağdı. Bu mövzu müsəlmanların şəkkə düşməsinə səbəb oldu. Hətta bəziləri xristian olmağa meyl etdilər.
Bu mövzunu eşidən xəlifə, İmam Həsən Əsgərinin (ə) sorağına getdi. İmam (ə) zindanda idi. Olanları İmama (ə) danışdı. İmam buyurdu: “Sabah gələcəyəm və Allaha ümid edərək insanların bu şəkkini aradan qaldıracağam”. Sabah olan zaman insanlar gəldilər və həmin keşiş də gəldi. Əllərini qaldırıb dua edən zaman İmam (ə) xidmətçilərdən birinə buyurdu: “Keşişin sağ əlindən tut və bax gör barmaqlarının arasında nə var?”. Onun əlindən qara bir sümük aldılar.
İmam (ə) keşişə xitab edib buyurdu: “İndi dua et və Allahdan yağış istə”. Səma yağış yağmağa hazır olan zaman onun duası ilə açılır və yağışdan xəbər olmur...!!!


Bu cümləni deməklə, İmam Əli (ə) düşmənlərə qalib gəlirdi


İmam Hüseyn (ə) buyurur: “Atam nəql edir: “Bədr döyüşünə bir gecə qalmış Xızr peyğəmbəri (ə) yuxuda gördüm və ona dedim: “Mənə elə şey öyrət ki, onunla düşmənə qalib gəlim”. O, mənə dedi: “De: یا هُوَ یا مَن لا هُوَ إلاّ هُوَ، ”
O zaman ki, səhər açıldı, onu Peyğəmbərə (s) danışdım. Buyurdu: “Ey Əli! Allahın əzəmətli adı sənə öyrədilmişdir”.
Bədr günü bu cümlə davamlı olaraq dilimdə idi””. İmam Əli (ə) bu cümlələrdən sonra “Tövhid” surəsini oxuyurdu. Sonra yenə həmin cümləni deyir və buyururdu: “Məni bağışla və kafir dəstəyə qalib et!”...


11 000 xütbəsi olan bu dahi, Peyğəmbərimizin (s) zamanında bir kəlmə də danışmamışdır?!


Ayətullah Sübhani İslam dini üçün örnək və nümunə olan misilsiz insan – Həzrət Əli (ə) haqqında öz nəzərlərini bildirmişdir ki, onlarla tanış olaq.
Alim buyurur: “Birinci bundan başlamaq olar ki, bötün insanlar Həzrət Əlini (ə) şücaətli və igid bir insan kimi tanıyırlar. Dəlili də Peyğəmbərin (s) onun haqqında Xəndəq döyüşündə buyurduqlarıdır. Həzrət Əli (ə) həm də ən zahid insan idi. Zahid insan isə həm ümumi və həm də xüsusi insanların dilində əzbər olar.
İmam Əlini (ə) fəsahət və bəlağət cəhətdən gözəl tanımaq olar. “Nəhcul-bəlağə” bu dediklərimə nümunədir. Bəzən Həzrət Əlini (ə) gözəl əxlaqına görə tanıyırıq. Onun əxlaqı bütün İlahi saliklər üçün örnəkdir. Tarixdə görməmişik ki, Həzrət (ə) kiməsə müraciət etsin. Ancaq bütün insanlar ona müraciət etmişdilər. Onun elmindən faydalanmışdılar. Əvvəlinci mövzu – Həzrətin (ə) imanı idi. O, Peyğəmbərə (s) ilk dəfə iman gətirən insan olmuşdur.


İmam Əli (ə) Əllamə Əmininin təvəssülünü niyə gecikdirdi?


Bu alim dəfələrlə Əmirəl-möminin (ə) hərəminə gedərək, ona təvəssül etmişdir. Ayətullah Bəhaəddini nəql edir: “Mərhum Əllamə “Ğədir” kitabını yazan zaman, Əmirəl-mömininə (ə) təvəssül etmişdi. Ancaq bir müddət keçməsinə baxmayaraq, xəbər yox idi. Alim hərəmdə olan zaman səhra ərəblərindən biri gəlir və belə bir dua edir: “Ey Əli! Əgər kişisənsə, mənim işimi yerinə yetir!”. Sonrakı həftə alim yenə də hərəmdə olan zaman bu ərəb gəlir və deyir: “Ey Əli! Kişisən, işim düzəldi”. Əllamə bu sözlərdən narahat olur və düşünür ki, onun hacəti niyə yerinə yetmir? Gecə yatan zaman yuxuda İmamı (ə) görür və Həzrət (ə) ona buyurur: “Onlar bədəvidilər və onlarla uşaq kimi rəftar edirəm. Onları gözlətmək olmaz. Ancaq sizin ki, bizimlə tanışlığınız vardır, gözləsəniz belə, sədaqətiniz azalmaz...


İmam Hüseyni (ə) uzaqdan necə ziyarət edək?


Şeyx Tusi İmam Baqirdən (ə) nəql edir ki, buyurub: “Hər kim Hüseyn ibn Əlini (ə) Aşura günü ziyarət edər və onun qəbrinin yanında ağlayar, Qiyamət günü Allah ilə iki min həcc, iki min ümrə və iki min cihad ilə görüşər. Həmin həccin, ümrənin, cihadın savabı Peyğəmbərin (s) və Məsum İmamların (ə) xidmətdə olan həcc, ümrə və cihadın savabıdır”.
Hədisi nəql edən İmama (ə) sual verir ki, o kəs ki, başqa şəhərdə və ya başqa ölkədədir və özünü həmin günü ora çatdıra bilmirsə, savabı nədir?
Həzrət (ə) buyurur: “Əgər belə olarsa, səhraya və ya evin damına qalxsın, Həzrətin qəbrinə işarə edib, salam versin. Həzrətin qatillərini lənətləməkdə ciddiyyət göstərsin və sonra iki rükət namaz qılsın. Bu işi zöhrdən əvvəl etsin və Həzrətin müsibətinə göz yaşı töksün. Ailəsinə də əmr etsin ki, o Həzrətə ağlasın. Evində müsibət məclisi bərpa etsin. Həzrət Seyyidi-şühəda (ə) müsibətinə görə bir-birinə başsağlığı versin. Mən zaminəm ki, hər kim bu işi görər, Allah bütün bu savabları ona inayət edər”.
Hədisi nəql edir ki, bəs necə başsağlığı verim? İmam (ə) buyurur: “Allah bizim Hüseyn (ə) əzadarlıq əcrimizi artırsın, bizi və sizi onun qanının intiqamını alanlardan İmam Məhdi (ə.f) ilə bir yerdə qərar versin!


Su içəndə İmam Hüseyni (ə) yada salmağın savabı nə həddə çoxdur?!


Davud Rəqqi nəql edir: “Həzrət İmam Sadiqin (ə) xidmətində idim və Həzrət (ə) su istədi. Suyu içən zaman gördüm ki, İmamı (ə) ağlamaq tutdu. Mübarək gözlərinin ikisi də göz yaşına qərq oldu. Sonra mənə buyurdu: “Ey Davud! Allah Hüseynin (ə) qatilinə lənət etsin. Elə bir bəndə yoxdur ki, su içsin, Hüseyni (ə) yada salsın və qatilini lənətləsin, məgər o halda Mənnan Allah onun üçün yüz min həsənə yazar, yüz min günahını məhv edər və dərəcəsini yüz min dərəcə qaldırar. Sanki yüz min qul azad etmişdir. Allah Təala onu Qiyamət günü aram və əmin qəlblə məhşur edəcəkdir”.


İmam Kazım (ə) dünyaya gələn zaman, imamətin hansı məxsusi əlamətlərini göstərmişdir?


Əbu Bəsir nəql edir: “İmam Sadiqin (ə) övladı Həzrət Musa (ə) dünyaya gələn zaman mən Həzrətlə (ə) bir yerdə idim. İmam Sadiq (ə) sevindi və bizə tərəf gəldi və təbəssüm etdi. Biz dedik: “Allah həmişə üzünüzü gülərüz və dodaqlarınızı təbəssümlü etsin. Həmidənin halı necədir?”. İmam (ə) buyurdu: “Allah mənə bir oğlan övladı əta etmişdir ki, onun ən üstün məxluqudur. Həmidə onunla bağlı mənə xəbər göndərmişdi. Xəbərdə deyirdi ki, körpə dünyaya gələn zaman əllərini yerə qoydu və başını səmaya qaldırdı. Mən də ona xəbər göndərdim ki, bu əlamət – İmamətin əlamətidir”. Soruşduq: “Sənə qurban olaq! Bu əlamət necə İmamətin nişanəsidir?”. İmam (ə) buyurdu: “O zaman ki, cəddimin nütfəsi bağlanmışdı, cəddimin atası yatırmış və onun yanına bir kişi gəlir və əlində bir kasa var idi. Kasanın içində isə süddən ağ və şirin və buz kimi soyuq bir içəcək vardı. Həmin kişi dedi ki, bu şərbəti iç. Bundan sonra cəddimin nütfəsi bağlanır...


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter