Hz Xızr Nəbi (ə) Hz Musadan (ə) ayrılan zaman hansı tövsiyələrə əməl etməyi tapşırdı?!


Хızır pеyğәmbәrin (ә) ахırıncı vәsiyyәti - İmаm Sәccаd (ә) buyurub:
\"Хızır pеyğәmbәrin (ә) Musаya (ә) ахırıncı vәsiyyәti bu idi: \"Hеç kimi günаhınа görә mәzәmmәt еtmә.”
Pеyğәmbәr (s) buyurub: \"Hәr kәs qаrdаşının еyibini görüb оnu gizlәdәrsә, sаnki, diri-diri bаsdırılmış qızı (cаhillik dövrünün аdәti) dirildәn kimidir.” \"Hәr kәs din qаrdаşının еyibini örtsә, Аllаh dа ахirәtdә оnun еyiblәrini örtәr...


Allah-Taala (c.c) Əxlaq və ədəb-ərkanda kimə oxşamağı buyurmuşdur?!


Allah-təala \"Qurani-kərim\"də möminlərə öz yaşayışlarında və hər bir həyat tərzlərində kimlərdən təqlid etmələrini belə bəyan edərək buyurur:
\"İbrahim və onunla birlikdə olanlar möminlər sizin üçün gözəl ülkü və örnəkdir.\"
(Yəni bütün yaxşı əməllərdə İbrahim peyğəmbər (ə) və ona iman gətirənlərin əməllərinə uyğun əməl etməyimiz lazımdır.)
Başqa yerdə belə buyurur: \"Həqiqətən Allahın Rəsulunun yaşayış tərzi (bütün hərəkəti, davranışı, əxlaqı...) sizlər üçün gözəl nümunədir...


Hz Peyğəmbər (s) Ayətəl-Kursini oxumağın dəyər və savabı haqda nə buyurmuşdur?!


Ayətəl Kürsinin fəzilətləri: Peyğəmbər (s.a.s) buyurur: Quranın ən əzəmətli ayəsi Ayətəl kürsidi. Merac gecəsi iki bükülmüş səhifə göründü. Birində Fatihə surəsi, o birində isə bütöv Quran yazılmışdır. Bu iki lövhədən üç nur saçırdı. Cəbrayil (ə)-dan soruşdum ki, bu nurlar nədir? Cəbrayil (ə) dedi: Bu nurun biri İxlas surəsi, ikincisi Yasin surəsi, üçüncüsü isə Ayətəl kürsidir. Ayətəl kürsi oxunan evə 30 gün şeytan, 40 gün sehirbaz daxil ola bilməz. Ayətəl kürsi nazil olan gecə şeytan özündə qorxu hiss etdi. Mədinəyə gəlib bir kişidən soruşdu: Bu gecə nə hadisə baş verib? Kişi cavab verdi:
Bu gecə Ayətəl kürsi nazil olub İmam Baqir (ə) buyurmuşdur. Kim bir dəfə Ayətəl kürsini oxusa, Allah ondan 1000 dünya 1000 axirət bəlasını dəf edər... dünya bəlalarının ən asanı olan kasıbçılıq, axirət bəlalarının ən asanı isə qəbir əzabını yüngülləşdirər.


Allah-Təala (c.c) sadə yaşayış və şöhrətdən uzaq durmaq haqda Hz Musaya (ə) nə buyurmuşdu?!


Allah dostlarının sadə yaşayışı və şöhrətdən qaçması: Allah-təala həzrət Musaya tövsiyə edir ki, təzə yox, köhnə libas geyinsin. Bəli, mö’min bir tərəfdən zahiri dəyərlərə uymamalı, digər bir tərəfdən bilməlidir ki, sadə libas ondakı təvazö halını gücləndirəsidir. Adətən, insanlar təzə və qiymətli libas geyənlərə qibtə ilə baxır. Təzə və qiymətli libas geyinən şəxs başqalarının ona olan diqqətinin artdığını görüb daha artıq bəzənməyə çalışır. Bu halda onun qəlbindəki Allah qorxusu zəifləyir. Sadə və köhnə libasa isə heç vaxt əhəmiyyət verən olmur. İnsan bu qəbil libaslarda başqalarının diqqətini cəlb etmir, zahirinə görə sevinmir. Onun üçün ilahi və mə’nəvi gözəlliklər cəvahir gözəlliyindən çox dəyərlidir. Bu qəbil insanlar üçün gözəl libas kimi dünya cazibələri əhəmiyyətsizdir. Onlar çalışırlar ki, xalqın diqqətini cəlb etməmək üçün təzə libaslar geyməsinlər. Onlar əmindirlər ki, təkamül fikrində olanlar üçün xalq diqqəti böyük bəladır...


Sülеymаn ibn Yәsаr Kəbə ziyarətində Yuxusunda hansı peyğəmbəri görərək ondan nə haqda soruşdu?!


Sülеymаn ibn Yәsаr tәqvаlı bir kişi idi vә fövqәlаdә gözәlliyә mаlik idi. О, Mәdinәdә yаşаyırdı. Bir gün dоstu ilә Kәbәnin ziyаrәtinә gеtdilәr. Оnlаr Әbvаyа çаtdılаr. Dоstu yеmәk аlmаq üçün bаzаrа gеtdi. Sülеymаn хеymәdә оturmuşdu.
Birdәn bir qаdının gözü Sülеymаnа sаtаşdı. О, Sülеymаnа аşiq оldu vә üzündәki niqаbı аçdı. Еlә bil hicаbın аltındа bir аy pаrçаsı gizlәnmişdi. Qаdın оnа dеdi: Mәnә bәхşiş еt. Sülеymаn gümаn еtdi ki, о yеmәk istәyir. Qаdın dеdi: Yеmәk istәmirәm. Mәni kаmа yеtirmәni istәyirәm. Sülеymаn utаndı vә dеdi: Sәni şеytаn mәnim yаnımа göndәrib? Sоnrа аğlаdı. Qаdın yеnә dә üzünü örtüb gеtdi. Dоstu qаyıdıb, nә hаdisә bаş vеrdiyini sоruşdu. Sülеymаn \"övlаdlаrım yаdımа düşüb”—dеdi. Dоstu dеdi: Yох, bеlә dеyil, mütlәq bir hаdisә bаş vеrib. Çох isrаr еdәndәn sоnrа Sülеymаn hаdisәni dаnışdı. О dа аğlаmаğа bаşlаdı...


Allah-Təala (c.c) Hz Musaya (ə) hansı əməllərin onun razılığı üçün olduğunu buyurdu?!


Аllаh Musаyа (ә) buyurdu: İndiyә qәdәr хаlis bir әmәl еtmisәn? Dеdi: Bәli, nаmаz qılmışаm, оruc tutmuşаm vә zikr еtmişәm.
Аllаh-tәаlа buyurdu: Nаmаzın Sirаt körpüsündәn kеçmәyin üçün bir vаsitәdir. Оrucun cәhәnnәm аtәşi üçün qаlхаndır. Zikrin isә cәnnәtdә dәrәcәni аrtırаndır.
Hәzrәt Musа (ә) аğlаdı vә dеdi: İlаhi! Mnә еlә bir iş öyrәt ki, yаlnız sәnin üçün оlsun.
= Buyurdu: Mәzlumа kömәk еtmisәn, pаltаrsızı gеydirmisәn? Susuzа su vеrmisәn? Аlimә hörmәt еtmisәn? Bunlаr хаlis әmәllәrdir.
Pеyğәmbәr (s) buyurub: \"Bеş şеy ахirәtin müsibәtlәrindәndir: 1. Nаmаz qılmаmаq; 2. Аlimin ölümü; 3. Dilәnçini ümidsiz еtmәk; 4. Аtа-аnаyа itаәtsizlik; 6. Zәkаt vеrmәmәk...


İnsanları Allahdan uzaqlaşdıran alim hansı xüsusiyyətə malikdir?!


İmаm Sаdiq (ә) buyurur: Аllаh-tәаlа Dаvudа (ә) bеlә vәhy еtdi:
أَوْحَى اللَّهُ إِلَى دَاوُدَع لَا تَجْعَلْ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ عَالِماً مَفْتُوناً بِالدُّنْيَا فَيَصُدَّكَ عَنْ طَرِيقِ مَحَبَّتِي فَإِنَّ اُولئِكَ قُطَّاعُ طَرِيقِ عِبَادِيَ الْمُرِيدِينَ إِنَّ أَدْنَى مَا أَنَا صَانِعٌ بِهِمْ أَنْ أَنْزِعَ حَلَاوَةَ مُنَاجَاتِي عَنْ قُلُوبِهِمْ
\"Dünyаpәrәst аlimi mәnimlә öz аrаndа vаsitә qәrаr vеrmә. Çünki о sәni mәnim mәhәbbәtimdәn uzаqlаşdırаr. Dünyаpәrәst аlimlәr bәndәlәrin yоlunu kәsәndir. Mәn әn аzı оnlаrdаn öz minаcаtımın şirinliyini аlаcаğаm...


İlahi Peyğəmbərlərin (ə) taxdığı üzüklər haqqında bunları bilirdinizmi?!


Üzük qaşlarındakı yazılar haqqında: Bundan əvvəlki mövzuda bu mətləbə işarə etdik ki, insan ayaq yoluna getdiyi zaman və ya cinsi əlaqədə olduğu zaman yaxşı olar ki, barmağındakı üzüyü cixarsın. Üzüyün üzərində müqqədəs yazılar olarsa bu məsələyə xüsusi diqqət yetirmək lazımdır.
Rəvayətlərdən birində deyilir: Nuh (ə) gəmisinə mindiyi zaman Allah-təaladan belə bir vəhy olundu. \"Ey Nuh ! Tufan şiddətləndiyi zaman gəminin qərq olma təhlükəsi olarsa min dəfə (La ilahə illəllah) kəlməsini təkrarla və nicat tapmanız üçün dua et. Gəmi yola düşür, bir qədər getdikdən sonra cox şiddətli bir tufan başlayır. Nuh (ə) min dəfə la illahə illəllah kəlməsini iqrar edə bilməyəcəyini görüb Səryanı dilində - (Həluliya əlfən ya mara səqən )
bu kəlməni dedi. Tufan sakitləşdi və gəmi yenidən öz yoluna düşdü. Nuh (ə) bu əhvalatdan sonra belə qərara gəlir ki, bu kəlmənin tərcüməsini üzüyünün qaşına yazdırsın.
(La ilahə illəllah əlfə mərrətin ya rəbbi əslihni)...


BİRİNCİ İLAHİ PEYĞƏMBƏRDƏ OLAN Həzrət Adəm (ə) hansı dində idi?


Müqəddəs Quranın buyurduğuna görə, Yer üzərində ilk din Həzrəti Nuhun (ə) gətirdiyi din olmuşdur. Bu zaman belə sual yaranır ki, bəs Həzrət Adəmdən (ə) Nuha (ə) qədər yer üzərində hansı din mövcud olmuşdur? Əllamə Təbatəbai Həzrət Adəmlə (ə) bağlı üç suala cavab vermişdir ki, bu sual və cavablarla tanış olaq:
Sual: Həzrət Adəmin (ə) dini nə olmuşdur?
Cavab: Din və şəriət Nuhun (ə) zamanından başlamışdır. Belə ki, bu ayə buyurur: “(Allah) sizin üçün (siz bəşər cəmiyyəti üçün səma) din(in)dən (ilk şəriət sahibi olan peyğəmbər) Nuha tövsiyə etdiyini, (son şəriət sahibi olan) sənə vəhy etdiyimizi və (aradakı şəriət sahibləri) İbrahim, Musa və İsaya tövsiyə etdiyimizi qanun etdi. (Bu qanundan məqsəd odur ki,) bu dini (hamılıqla və birliklə) bərqərar edəsiniz və onda parçalanmayasınız...


İlahi Peyğəmbərlərin (ə dəvət və təbliğində əsas məqsədləri nə olmuşdur?!


Peyğəmbərlərin (ə) dəvətindəki orta hədd! Əgər yaxşı diqqət etsək, görərik ki, Peyğəmbələrin (ə) məqsədi insanlıq meyllərinin kökünü kəsmək deyil onları konkret bir çərçivə daxilində saxlamağı örgətmək olmuşdur. Onlar istəyirdilər ki, insan bu qüvvələrini kontrol edərək, səadətə çatsın. İnsanın qəlbində cavidan olmaq hissi də vardır. İnsan fitri olaraq, başa düşür ki, cavidandır və fani deyildir. Ancaq onu da bilir ki, dünyada cavidan olmaq mümkün deyildir.
Peyğəmbərlərin (ə) başqa bir vəzifəsi də insanları axirətlə tanış etməkdir. Onlar insanda olan bu hissi canlı tutsub mal və dünyaya olan bağlılıqlarını məhddulaşdırırlar ki, cavidan olmaq fikrindən qafil olmasınlar. Onlar insanlara başa salmağa çalışmışdılar ki, bu dünya onların əbədi qalacağı yer deyildir. Cavidanlıq axirətdədir. Başqa sözlə desək, peyğəmbərlər (ə) bu hissi insanların daxillərində cücərtmək istəmişlər. Onlar istəyirlər ki, insan öz-özünə desin \"Mən başqa bir dünyaya aidəm”.


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter