Hz İbrahim (ə) Allah-Taaladan (c.c) hansı sualları soruşdu?


İBRAHİM PEYĞƏMBƏRİN (Ə) SUALLARI:
1- İbrahim peyğəmbər (ə) Allah-taaladan soruşdu: “Sənin qorxundan göz yaşlarını üzünə axıdan şəxsin mükafatı nədir?” Allah-taala buyurdu: “Onun mükafatı Mənim rəhmət vərizvanımdır.”
2-\"Pərvərdigara, Sənin görüşünə ümid bəsləmək yolunda qəm-qüssəyə səbr edən şəxsin mükafatı nədir?\" \"Mən belə bir şəxsə iman libası örtərəm ki, onun vasitəsi ilə Cənnəti qazanar və Cəhənnəm odundan uzaq qalar.\"
3-\"Sənin razılığın üçün dul qadınların könlünü alan şəxsin mükafatı nədir?\"\"Mən o şəxsi Öz rəhmətimə şamil edib axirətdə də Cənnətə daxil edərəm...


Allah-Taala (c.c) Hz Musaya (ə) verdiyi üç nemət qarşısında hansı əməlləri tələb etdi?


◘Allah-təala Musaya (ə) xitab edərək buyurdu: \"Ey Musa! Mən səndən ötrü üç şey yerinə yetirirəm və sən də bunun müqabilində üç əməl yerinə yetir.” Dedi: \"Onlar hansılardır?” Buyurdu: \"Mən sənin ixtiyarında minnətsiz olaraq çoxlu nemətlər qoymuşam. Sən də əgər bir kəsə nə isə verdin minnət qoyma. Mən sənin üzr və tövbəni qəbul edirəm, baxmayaraq ki, bir çox itaətsizliyi bilərəkdən yerinə yetirmişsən. Sən də cəfakarların üzrünü qəbul et. Mən səndən sabahın əməlini bu gün tələb etmirəm, sən də sabahın ruzisini Məndən bu gün istəmə.”


Həzrət Yəsə (ə) kim olmuşdur?


Yəsə ibni Əxtub ibni Əcuz – Bəni-İsrayil peyğəmbərlərinin birinin adıdır ki, İlyas peyğəmbərin (ə) canişini və şagirdi olmuşdur. Tövratda onun adı Yəşə kimi qeyd edilmişdir. Belə nəql edilir ki, İliya, yəni İlyas (ə) peyğəmbər səfər edən zaman Yəsə ilə rastlaşır ki, o, öz tarlasını becərirdi. Onu öz dininə dəvət edir və Yəsə də ata və anasından icazə alaraq, İliyaya qoşulur. Tövratın nəql etdiyinə görə, İliya onu xəlifə təyin edir.ni-İsrayil onu qəbul edir. İmam Rza (ə) onun haqqında buyurur: “Yəsə də, İsa (ə) kimi işlər görür. Yəsə də İsa (ə) kimi suyun üzərində yol gedirdi, ölünü dirildirdi. Anadan gəlmə korları və cüzam xəstələrini sağaldırdı”...


Hansı Peyğəmbər (ə)dua edərkən heyvanlar onun səsinə toplanardılar?


O, dua edəndə, heyvanlar və quşlar da səsinin gözəlliyinə görə yığışırdılar! Hz Davud (ə) Bəni-İsrayilin məşhur peyğəmbərlərindən olmuşdur ki, xoş səsi, gözəlliyi, heyvanlarla söhbət etmək qabiliyyəti ilə tanınmışdır. Gözəlliyini Hz Yusifə (ə), səbrini Hz Əyyuba (ə), uzun ömrünü Nuha (ə), hidayət etmək natiqliyini Hz Muhəmmədə (s) bənzədirlər. O, yüz il ömür sürmüşdür ki, onun 40 ilində hökumət etmişdir. O zaman ki, Allahla münacat edərdi, quşlar və heyvanlar səsini eşidib toplaşardılar. O zaman ki, Talut dünyadan gedir, Bəni-İsrayil hökuməti onun əlinə verilir. Hakimiyyətə çatan zaman Allah ona peyğəmbərlik məqamını da verir...


Həzrət Nuhun (ə) zamanında hansı səma kitabı olmuşdu?


Həzrət Nuhun (ə) səma kitabı olmuşdur. Bu kitabın xüsusi adı olmamışdır, sadəcə” Nuhun kitabı” adı ilə məşhur olmuşdur. Qurani-Kərim buyurur: “Bütün insanlar tək bir dəstə idilər. Beləliklə Allah peyğəmbərləri müjdə verən və qorxudan olaraq göndərdi və onlarla birlikdə insanların arasında onların bir-birləri ilə ixtilafa düçar olduqları şey barəsində hökm çıxarmaq üçün haqq olaraq kitab nazil etdi. Onda ixtilafı yalnız kitab verilmiş kəslər, özü də onlara aydın dəlillər gəldikdən sonra aralarındakı paxıllıq və təkəbbür ucbatından yaratdılar. Beləliklə, Allah iman gətirənləri Öz köməyi ilə barəsində ixtilafa düşdükləri haqqa doğru istiqamətləndirdi. Allah istədiyi şəxsi doğru yola hidayət edir”. (Bəqərə/213). Əllamə Təbatəbainin nəzərinə görə, bu ayədə adı çəkilən “kitab” sözü məhz “Nuhun kitabıdır”...


Hz Musadan (ə) Allaha necə şükr etməyimizi öyrənək!


Hz Musadan (ə) Allaha necə şükr etməyimizi öyrənək! İmam Baqir (əs) belə buyurdu, Tövratda belə yazılmışdı: Musa ALLAHA belə ərz etdi: — Pərvərdigara, mənə yaxınsan, səninlə ahəstə söhbət edim, yoxsa uzaqsan səninlə uca səslə danışım? Xitab gəldi: — Ey Musa, mən, məni yad edən hər kəsin həmsöhbətiyəm. Musa ərz etdi: — Camaatın eyiblərinə yalnız sənin pərdə çəkdiyin gün hansı şəxslərin eyibləri örtüləcəkdir?... Əbu Abdullah (əs) belə buyurur:«ALLAH TƏALA Musaya belə vəhy etdi»: — Ey Musa, mənə layiq olan şükrü yerinə yetir. Musa ərz etdi: — Bu şükrü necə yerinə yetirə bilərəm. Halbuki bu şükr etməyin özü də bir nemətdir. Xitab gəldi: — Ey Musa, elə indi «bu şükr də sənin tərəfindən olan bir nemətdir» deməklə mənim şükrümü yerinə yetirdin.


Hz İsa (ə) hansı xüsusiyyətli məclislərdə iştirak etməyi tövsiyə edir?


Həvvarilər Hz İsaya (ə) dedilər: Ey Allahın Elçisi! Kimlərin məclisində iştirak edək? Hz İsa (ə) buyurdu: (Üç faydalı təsirə malik olan məclislərdə iştirak edin.)
1-O şəxslərlə oturub-durun ki, onları görmək sizlərə Allahı xatırlatsın,
2-O şəxslərlə oturub-durun ki, onların danışması sizlərin elmini artırsın,
3-O şəxslərə oturub-durun ki, onların əməlləri axirətin hesab-kitabının olmasını xatırlatsın...


Şeytanın Həzrət Nuha (ə) etdiyi etiraf nə haqda idi?


... İmam Hadi (ə) belə buyurur: Həzrəti Nuh İblisə əmr etdi: Danış! İblis danışmağa başladı: Adəm övladını paxıl, həris, həsəd, zalım və tələskən halda gördüyüm an onu ələ tez keçirirəm. Əgər bütün bu sifətlər onda cəmlənərsə o kəs bizdəndir. Onu özümüz kimi üsyənkar Şeytan adlandırırıq.
İmam və Peyğəmbərlərin (ə) kəlamlarındakı hədəfləri insanların qəflətdən ayılması və hidayətidir. Çünki insanda şeytanı xıslətlərin formalaşması, insanın şetanlaşlamısı deməkdir. Bu vəziyyət də onun yaradılış hədəfinə ziddir. Əgər belə olmasaydı Şeytan insanla düşmənçilik etməzdi (yəni əl çəkərdi).


Həzrət Adəmin (ə) övladına 5 nəsihəti nələr haqda idi?


Həzrət Adəmin (ə) övladına 5 nəsihəti nələr haqda idi? Həzrət Adəm (ə) oğlu Şeysə beş nəsihət verir. Ona əmr edir ki, bu nəsihətləri övladlarına da versin.
1. Dünyaya əmin olmayın ki, mən cavidan behiştə əmin oldum, Allah bu əminliyi bəyənmədi və məni çıxartdı.
2. Qadınların rəyi ilə rəftar etməyin ki, mən qadının meylinə əməl etdim, ağacdan yedim və peşman oldum.
3. Hər nə iş görmək istəsəniz, əvvəl aqibətinə baxın ki, mən əgər aqibəti düşünən olsaydım, bu müsibətə düçar olmazdım...


Həzrət Musa (ə) hansı keyfiyyətinə görə seçilmişdi?


Həzrət Musa (ə) hansı keyfiyyətinə görə seçilmişdi?İmam Baqir (ə) nəql edir: “Həzrət Musaya (ə) 30 gün vəhy gəlməsi kəsilir. Ona görə də Şamın ətrafında olan Əriha adlı dağa qalxır və buyurur: “Ey Pərvərdigar! Nəyə görə vəhyini məndən saxlamısan və həbs etmisən? Düçar olduğum günaha görədir? Mən indi Sənin dərgahına gəlmişəm ki, hansı şəkildə razı olsan, məni cəzalandırasan”.
Allah vəhy edir: “Ey Musa! Bilirsənmi ki, niyə Öz vəhy yolumla səni başqa bəndələr içərisindən seçmişəm?”.
Musa (ə) deyir: “Bilmirəm, ey Allahım!”. Allah buyurur: “Ey Musa! Bəndələrimə nəzər saldım və onların arasında səndən daha təvazökar olanını görmədim...


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter