İmam Əli (ə) peyğəmbərlərin dünyaya baxışı barədə nə buyurur?


İmam Əli (ə) peyğəmbərlərin dünyaya baxışı barədə nə buyurur? Əmirəl-möminin İmam Əli (ə) “Nəhcül-bəlağə”də peyğəmbərlərin dünyaya baxışı barədə buyurur: “... Allaha and olsun ki, Musa (ə) Allahdan (ac qarnını doyuracaq) bir tikə çörəkdən başqa bir şey istəmirdi. Çünki yerdə bitən otları yeməkdən o qədər arıqlayıb incəlmişdi ki, qarnının nazik dərisindən otların yaşıllığı görsənirdi. Əgər üçüncü başqa bir peyğəmbərin yolunu getmək istəsən, Davudun (ə) yolu ilə get ki, «Məzamir və Zəbura» sahib idi. Davud (ə) cənnət əhlinin xanəndəsidir. Öz əlləri ilə xurma lifindən zənbil toxuyar və dostlarına belə deyərdi: “Sizlərdən hansı biriniz bunları satmaqda mənə kömək edə bilər?” Zənbillərin qazancından əldə etdiyi pulun ancaq bir tikə arpa çörəyinə yetəcək qədərini özünə götürərdi.


Hz Xızrın (ə) Hz Musaya (ə) son tövsiyələri nə haqda olmuşdur?


İmam Sadiqdən (ə) buyurdu: “Hz. Xızırın Musa (ə) peyğəmbərə sonuncu sifarişi bu oldu ki:
1)Günahına görə heç kəsin abrını aparma!
2) Bil ki, Allah yanında ən sevimli iş bunlardır: Nemət əldə etdikdə orta həddi qorumaq, Qudrət əldə etdikdə bağışlayan olmaq, Allah bəndələri ilə keçinmək. Bu dünyada bəndələrlə keçinməyəni, qiyamətdə Allah da keçirməz (bağışlamaz).
3) Bil ki, hikmətin əvvəli Allah qorxusudir!” Şeyx Səduq. Xisal 1/111)


Quranın bizə nümunə gətirdiyi “Ulul-əzm” kimlərdir?


Quranın bizə nümunə gətirdiyi “Ulul-əzm” kimlərdir?İmam Sadiq (ə) Quranda zikr olunan “Ulul-əzm” ifadəsinə belə aydınlıq gətirir: “Onların (ə) Ulul-əzm adlanmalarının səbəbi şəriətə sahib olmalarıdır. Beləki Hz.Nuhdan (ə) sonra bütün nəbilər o Həzrətin (ə) şəriətinə tabe idilər. Bu, Hz. İbrahimin (ə) zamanına qədər davam etdi.
Hz.İbrahim (ə) zamanında və ondan (ə) sonrakı vaxtlarda gələn bütün nəbilər o Həzrətin (ə) şəriətinə tabe idilər. Bu Hz.Musanın (ə) zamanına qədər davam etdi.
Hz. Musa (ə) ilə eyni zamanda olan və ondan (ə) sonrakı bütün nəbilər o Həzrətin(ə) şəriətinə tabe oldular. Bu hal Hz.İsanın (ə) zamanına qədər davam etdi.
Hz.İsanın (ə) zamanında yaşayan və sonra gələn bütün nəbilər o Həzrətin (ə) gətirdiyi şəriətə tabe oldular. Bu sonuncu peyğəmbər Hz. Muhəmmədə (s) qədər davam etdi...


Allah Tur dağında Hz. Musaya (ə) belə vəhy etdi: Bu vəsiyyətimi heç vaxt unutma!


Allah Tur dağında Hz. Musaya (ə) belə vəhy etdi: Bu vəsiyyətimi heç vaxt unutma! Həzrət Əli (ə) öz hədislərinin birində belə buyurur: “Allah Təbarəkə və Təala Musaya (ə) belə buyurdu: Ya Musa! Mənim sənə olan bu 4 vəsiyyətimi heç vaxt unutma!
1-Yaşadığın müddətcə öz günahlarını (pis işlərini) heç vaxt unutma! Bu sənin başqalarının eyibləri ilə məşğul olmağına maneə olar.
2-Ömrün boyu, heç vaxt Mənim xəzinələrimi tükənmiş hesab etmə (umidsiz olma)! Ruzin barədə qəmgin olma!
3-Heç vaxt Mənim mülkümdən üz döndərib, Məndən qeyrisinə ümidli olma!
4-Yaşadığın müddətcə heç vaxt Şeytanı ölü bilmə (yox bilmə)! Onun hiyləsindən amanda olduğuna arxayın olma!” (Xisal - 1/217)


Həzrət Musа (ә) nə üçün аğlаdı?


Аllаh-Taala Musаyа (ә) buyurdu: İndiyә qәdәr хаlis bir әmәl еtmisәn? Dеdi: Bәli, nаmаz qılmışаm, оruc tutmuşаm vә zikr еtmişәm.
Аllаh-tәаlа buyurdu: Nаmаzın Sirаt körpüsündәn kеçmәyin üçün bir vаsitәdir. Оrucun cәhәnnәm аtәşi üçün qаlхаndır. Zikrin isә cәnnәtdә dәrәcәni аrtırаndır. Hәzrәt Musа (ә) аğlаdı vә dеdi: İlаhi! Mənә еlә bir iş öyrәt ki, yаlnız Sәnin üçün оlsun.
Buyurdu: Mәzlumа kömәk еtmisәn, pаltаrsızı gеydirmisәn? Susuzа su vеrmisәn? Аlimә hörmәt еtmisәn? Bunlаr хаlis әmәllәrdir...


Hz İbrahim (ə) Allah-Taaladan (c.c) hansı sualları soruşdu?


İBRAHİM PEYĞƏMBƏRİN (Ə) SUALLARI:
1- İbrahim peyğəmbər (ə) Allah-taaladan soruşdu: “Sənin qorxundan göz yaşlarını üzünə axıdan şəxsin mükafatı nədir?” Allah-taala buyurdu: “Onun mükafatı Mənim rəhmət vərizvanımdır.”
2-\"Pərvərdigara, Sənin görüşünə ümid bəsləmək yolunda qəm-qüssəyə səbr edən şəxsin mükafatı nədir?\" \"Mən belə bir şəxsə iman libası örtərəm ki, onun vasitəsi ilə Cənnəti qazanar və Cəhənnəm odundan uzaq qalar.\"
3-\"Sənin razılığın üçün dul qadınların könlünü alan şəxsin mükafatı nədir?\"\"Mən o şəxsi Öz rəhmətimə şamil edib axirətdə də Cənnətə daxil edərəm...


Allah-Taala (c.c) Hz Musaya (ə) verdiyi üç nemət qarşısında hansı əməlləri tələb etdi?


◘Allah-təala Musaya (ə) xitab edərək buyurdu: \"Ey Musa! Mən səndən ötrü üç şey yerinə yetirirəm və sən də bunun müqabilində üç əməl yerinə yetir.” Dedi: \"Onlar hansılardır?” Buyurdu: \"Mən sənin ixtiyarında minnətsiz olaraq çoxlu nemətlər qoymuşam. Sən də əgər bir kəsə nə isə verdin minnət qoyma. Mən sənin üzr və tövbəni qəbul edirəm, baxmayaraq ki, bir çox itaətsizliyi bilərəkdən yerinə yetirmişsən. Sən də cəfakarların üzrünü qəbul et. Mən səndən sabahın əməlini bu gün tələb etmirəm, sən də sabahın ruzisini Məndən bu gün istəmə.”


Həzrət Yəsə (ə) kim olmuşdur?


Yəsə ibni Əxtub ibni Əcuz – Bəni-İsrayil peyğəmbərlərinin birinin adıdır ki, İlyas peyğəmbərin (ə) canişini və şagirdi olmuşdur. Tövratda onun adı Yəşə kimi qeyd edilmişdir. Belə nəql edilir ki, İliya, yəni İlyas (ə) peyğəmbər səfər edən zaman Yəsə ilə rastlaşır ki, o, öz tarlasını becərirdi. Onu öz dininə dəvət edir və Yəsə də ata və anasından icazə alaraq, İliyaya qoşulur. Tövratın nəql etdiyinə görə, İliya onu xəlifə təyin edir.ni-İsrayil onu qəbul edir. İmam Rza (ə) onun haqqında buyurur: “Yəsə də, İsa (ə) kimi işlər görür. Yəsə də İsa (ə) kimi suyun üzərində yol gedirdi, ölünü dirildirdi. Anadan gəlmə korları və cüzam xəstələrini sağaldırdı”...


Hansı Peyğəmbər (ə)dua edərkən heyvanlar onun səsinə toplanardılar?


O, dua edəndə, heyvanlar və quşlar da səsinin gözəlliyinə görə yığışırdılar! Hz Davud (ə) Bəni-İsrayilin məşhur peyğəmbərlərindən olmuşdur ki, xoş səsi, gözəlliyi, heyvanlarla söhbət etmək qabiliyyəti ilə tanınmışdır. Gözəlliyini Hz Yusifə (ə), səbrini Hz Əyyuba (ə), uzun ömrünü Nuha (ə), hidayət etmək natiqliyini Hz Muhəmmədə (s) bənzədirlər. O, yüz il ömür sürmüşdür ki, onun 40 ilində hökumət etmişdir. O zaman ki, Allahla münacat edərdi, quşlar və heyvanlar səsini eşidib toplaşardılar. O zaman ki, Talut dünyadan gedir, Bəni-İsrayil hökuməti onun əlinə verilir. Hakimiyyətə çatan zaman Allah ona peyğəmbərlik məqamını da verir...


Həzrət Nuhun (ə) zamanında hansı səma kitabı olmuşdu?


Həzrət Nuhun (ə) səma kitabı olmuşdur. Bu kitabın xüsusi adı olmamışdır, sadəcə” Nuhun kitabı” adı ilə məşhur olmuşdur. Qurani-Kərim buyurur: “Bütün insanlar tək bir dəstə idilər. Beləliklə Allah peyğəmbərləri müjdə verən və qorxudan olaraq göndərdi və onlarla birlikdə insanların arasında onların bir-birləri ilə ixtilafa düçar olduqları şey barəsində hökm çıxarmaq üçün haqq olaraq kitab nazil etdi. Onda ixtilafı yalnız kitab verilmiş kəslər, özü də onlara aydın dəlillər gəldikdən sonra aralarındakı paxıllıq və təkəbbür ucbatından yaratdılar. Beləliklə, Allah iman gətirənləri Öz köməyi ilə barəsində ixtilafa düşdükləri haqqa doğru istiqamətləndirdi. Allah istədiyi şəxsi doğru yola hidayət edir”. (Bəqərə/213). Əllamə Təbatəbainin nəzərinə görə, bu ayədə adı çəkilən “kitab” sözü məhz “Nuhun kitabıdır”...


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter