Həzrət Zəkəriyyə (ə) Aşura hadisəsi ilə necə tanış olur?


Həzrət Zəkəriyyə (ə) Allahdan istəyir ki, Ali-Əbanın adlarını ona təlim versin. Cəbrayil (ə) bu adları öyrətmək üçün nazil olur.
Zəkəriyyə (ə) nə zaman Həzrət Muhəmmədin (s), Həzrət Əlinin (ə), Həzrət Fatimənin (s.ə), Həzrət Həsənin (ə) adlarını çəkərdi, qəm və qüssəsi aradan gedərdi. Ancaq nə zaman İmam Hüseynin (ə) adını çəkərdi, qəhər onu basardı. Bir gün Zəkəriyyə (ə) bununla bağlı Allaha buyurur: “Allahım! Nə üçün mən o dörd nəfərin adını çəkən zaman qəm və qüssəm aradan gedir, ancaq o zaman ki, İmam Hüseynin (ə) adını çəkirəm, gözlərim yaşla dolur?”. Allah Təala da İmam Hüseynin (ə) başına gələcəklərini ona şərh edir. Uca Allah buyurur ki, K – yəni, İmam Hüseynin (ə) Kərbəlası. H – yəni, həlakət. Y – yəni, Yezid (lən). Ə – yəni, İmam Hüseynin (ə) ətşi (susuzluğu). S – yəni, səbir mənasındadır.
Bu macəradan sonra Həzrət Zəkəriyyə (ə) çox təsirlənir. Üç gün məsciddən çıxmır və o günləri heç kimə icazə vermir ki, məscidə daxil olsun. Ağlamaq və nalə çəkməklə məşğul olur.


Həzrət Peyğəmbəri (s) niyə öz evində dəfn etdilər?


Həzrət Peyğəmbər (s) vəfat edəndən sonra müsəlmanlar onu harada dəfn etməklə bağlı müxtəlif təkliflər verdilər. Bəziləri dedi ki, məsciddə dəfn olunsun, bəziləri dedi ki, səhabələri ilə birgə dəfn olunsun... Nəhayət Əmirəl-möminin (ə) buyurur: “Allah Peyğəmbəri (s) ən pak yerdə qəbzi-ruh etmişdir, ona görə də yaxşı olar ki, vəfat etdiyi otaqda da dəfn olunsun”. Müsəlmanlar İmam Əlinin (ə) bu sözünü qəbul etdilər. Ona görə də Peyğəmbəri (s) o yerdə dəfn etdiər ki, orada Allaha pərəstiş edir və Onu yada salırdı.


İmam Hüseyn (ə) ilə Həzrət Yəhyanın (ə) hansı 10 oxşar cəhəti vardlr?!


Həzrət Zəkəriyyə (ə) Allaha dua edir ki, ona İmam Hüseyn (ə) kimi bir övlad əta etsin. Allah da ona, ahıl yaşında olmasına baxmayaraq, Həzrət Yəhyanı (ə) verir. Yəhyanın (ə) da sonradan İmam Hüseyn (ə) kimi başını kəsib, şəhid edirlər. Əgər bu müqəddəs insanların həyatına nəzər salsaq, görərik ki, aralarında çox oxşarlıqlar vardır. O cümlədən:
1. Allah Zəkəriyyəyə (ə) Yəhyanın doğulacağı müjdəsini verir. Həmçinin Allah Həzrət Muhəmmədə (s) İmam Hüseynin (ə) dünyaya gələcəyi müjdəsini vermişdir. Cəbrayil Muhəmmədə (s) buyurmuşdur: “Allah sənə Fatimədən (s.ə) doğulacaq körpənin müjdəsini verir”.
2. Hər iki dahi insan 6 aylıq olan zaman dünyaya gəlmişdilər. 3. Hər ikisinin adını Allah qoymuşdur. 4. Hər ikisi süd içməmişdir. 5. Hər ikisinin alnı parıldayardı...


Cərcis peyğəmbərin (ə) kafir əmirə (başçıya) cavabı nə oldu?!


Hədislərin birində oxuyuruq ki, Cərcis peyğəmbərin (ə) zamanında kafir bir əmir var idi. Qövmü çox fəsad əhli idi. Allah da ona görə yağışı onlara yağdırmırdı. Ona görə də insanların əksər hissəsi ölmüşdü. O kafir əmir ayağa qalxır və ordusunu toplayır. Ordusu ilə birlikdə Cərcisin qapısına gəlir. Cərcisə xəbər verirlər ki, bəs bu kafir sənin qapına ordu çəkmişdir. O, deyir: “Ey Cəbrayil! Allah Təalanın xəbəri vardırmı ki, bu kafir nə deyir?”. Həzrət Cəbrayil (ə) gedir və qayıdır. Sonra deyir: “Ey Cərcis! Allah buyurur ki, de: “Mən zəif və acizəm, Allah isə qadir və güclü. Allahı incitməyə qüdrətləri çatarmı?””. Cərcis Allahın müraciətini onlara çatdırır, kafir deyir: “Düz deyirsən. Mən aciz və zəifəm və onu incitməyə qüdrətim çatmaz. Ancaq onun dostlarını incidə bilərəm. Birinə şallaq vuraram, birini qılınc altından keçirdərəm, birini suya ataram, birini atəşə ataram. Dostlarını incitsəm, Onu incitmiş olaram”...


Allah-Taala (c.c) Həzrət Davuda (ə) hansı beş tövsiyəsi buyurmuşdur?!


“Ey Davud! Mən beş əməli beş əməldə qoyduğum halda, insanlar onları digər beş əməldə axtarırlar, amma tapa bilmirlər:
1. Elmi aclıq və çalışqanlıqda qoyduğum halda, insanlar onu toxluq və rahatlıqda axtarırlar, amma tapa bilmirlər;
2. İzzət və başıucalığı Mənə itaətdə qoyduğum halda, insanlar onu hökmranlara itaətdə axtarırlar, amma tapa bilmirlər;
3. Zəngin və ehtiyacsızlığı qənaətdə qoyduğum halda, onu mal-dövlətin çoxluğunda axtarırlar, amma tapa bilmirlər;...


İlyas peyğəmbərin (ə) şagirdi – o da ölüləri dirildə bilirdi?!


İlyas Bəni-İsrayildən olan qadının evinə daxil olur, onun Yəsə adlı övladı var idi. Həmin qadın İlyasa evində yer verir və onu düşmənlərindən qoruyur. İlyas da ona təşəkkür etmək üçün ağır xəstə olan Yəsəyə görə Allaha dua edir. Yəsə onun duası sayəsində sağalır. Buna görə ona iman gətirir və ona xidmət edir. O gündən sonra İlyas hara gedirdisə, Yəsə də onunla birlikdə gedirdi. O zaman ki, İlyas səmaya qalxmağa qərar verir, Yəsə ona deyir: “Ey İlyas! İndi ki, getmək istəyirsən, mənim vəzifəmi təyin et və tənha olan zaman təklifimi müəyyən et”. İlyas əbasını götürüb onun başına atır və bu əlamət Bəni-İsrayildə o demək idi ki, həmin şəxs onun canişinidir. Allah Təala da onu Bəni-İsrayil üçün peyğəmbər seçir və ona vəhy göndərərək, peyğəmbər olduğunu təsdiq edir. Bəni-İsrayil də onu qəbul edir və ona təzim edirlər. O zamana qədər ki, Yəsə sağ idi, Allahın əmri Bəni-İsrayil arasında yerinə yetirilirdi. İmam Rzadan (ə) gələn hədisdə oxuyuruq ki, Yəsə də İsa (ə) kimi ölüləri dirildir, xəstələrə şəfa verirdi.


Bəni İsraildən əhvalat: Qəbul olunan 3 dua, niyə hədər getdi?


Allah Təala Bəni-İsrayildən olan bir peyğəmbərinə (ə) vəhy edir ki, ümmətindən olan bir nəfərin üç duasını yerinə yetirəcəkdir. Peyğəmbər (ə) də həmin o kişini bu vəhydən xəbərdar edir. Kişi həyat yoldaşının yanına gedir və olanları ona danışır. Qadın çox təkid edir ki, dualarından birini ona aid etsin. Kişi də qəbul edir. Deyir: “Allahdan istə ki, mən ən gözəl qadın olum”. Kişi dua edir və qadın zamanəsinin ən gözəl qadını olur. Bu zaman həmin qadın padşahın və əyyaşların diqqətini özünə cəlb edir. Qadın da qoca və yoxsul ərinə diqqət etmir və pis əxlaqın yolunu tutur. Kişi onun pis əxlaqına dözməyə çalışır və ancaq sonunda taqəti çatmır. Allaha dua edir ki, onu itə çevirsin və duası yerinə yetir. Həmin qadının uşaqları atasının ətrafına toplaşıb ağlayır və nalə çəkirlər. Ondan istəyirlər ki, analarını əvvəlki halına qaytarsın. Kişi də dua edir və qadın əvvəlki halına geri qayıdır. Bu yolla üç dua hədər olur.


İlk oruc tutan insan kim olmuşdur?


Hədislərimizin nəql etdiyinə görə, ilk oruc tutan insan Həzrət Adəm (ə) olmuşdur. Hədisdə oxuyuruq: “O zaman ki, Həzrət Adəm (ə) qadağan olmuş meyvədən yedi, o meyvə 30 gün onun mədəsində qaldı. Ona görə də Allah Adəmin (ə) nəslinə 30 gün ac və susuz qalmağı vacib etdi. Əgər gecəni bir şey yeyilirsə, Allah tərəfindən olan lütfə görədir”.
Bu hədisdən aydın görmək olur ki, ilk oruc tutan insan Həzrət Adəm (ə) olmuşdur. O da aydın olur ki, oruc tutmağın mühüm hədəflərindən biri – aclıq və susuzluq vasitəsilə ruha əziyyət verən xəta ləkələrindən təmizlənməkdir. Amma insan ehtiyaclı varlıq olduğundan, tam ac və susuz qala bilmir. Ona görə də, gündüz oruc tutarkən gecə vaxtı yeməyə icazə verilir ki, insanın cismində qüvvət olsun. Və bu gecə fasiləsi, ruhun təmizlənmə proseduruna mane olmur – Uca Allahın lütf proqramı belədir.


HƏZRƏT MUSANIN (Ə) QÖVMÜNƏ NAZİL OLAN BEŞ BƏLA !!


Qurani-Kərimə əsasən, həzrət Musa (ə) onları doğru yola yönəltməkdən ümidini üzmədi, ayrı-ayrı nişanə, aydın dəlil və möcüzələrdən sonra qəflət yuxusundan ayılmaları, inadkarlıqlarından əl çəkmələri üçün Allahdan bəla göndərməsini istədi. Onların başına gələn bəlalardan beşini qeyd edirik:
فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُّفَصَّلاَتٍ فَاسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا مُّجْرِمِينَ
“Beləliklə, Biz ayrı-ayrı nişanələr şəklində onlara tufan, çəyirtkə, gənə, qurbağalar və qan göndərdik. Onlar yenə də təkəbbür və itaətsizlik göstərdilər. Onlar günahkar bir dəstə idi.”
1. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ – Bu ayədə buyurulduğu kimi, Fironun qövmünün mübtəla olduğu ilk bəla “tufan” idi. Tufan dilimizdə şiddətli küləyə, ərəb dilində isə şiddətli təlatüm və fırtınaya deyilir. Nuh peyğəmbərin əhvalatında da şiddətli külək yox, fırtına nəzərdə tutulur. Allahın əmri ilə rəhmət və bərəkət sayılan yağış bəzən fəlakətə çevrilir. Hər halda, tufan və şiddətli fırtınalar Firon qövmünə həyatı daraltdı. Onlar bunun səmavi bəla olduğunu anladıqdan sonra həzrət Musanın (ə) hüzuruna gəlib, onun aradan qalxmasını istəyərək Allaha iman gətirəcəklərinə söz verdilər. Həzrət Musanın (ə) duası ilə bəla aradan qalxdı və camaat adi yaşayışına qayıtdı. Firon və tərəfdarları əhd-peymanlarını pozaraq iman gətirmədilər. Nəhayət, yeni bəla nazil oldu...


İlyas peyğəmbərin (ə) şagirdi – o da ölüləri dirildə bilirdi?!


“Və İsmail, Yəsə, Yunus və Lutu (da hidayət etdik). Onların hamısını (öz zamanlarında) aləmdəkilərdən üstün etdik”. (“Ənam” 86).
Bu ayədən göründüyü kimi, Yəsə adlı peyğəmbərin adı çəkilmişdir. Yəsə, İlyas peyğəmbərin dövründə yaşamış və onun şagirdi olmuşdur. Onun haqqında yəhudilərin müqəddəs kitablarında çox bəhs olunmuşdur.
Bu kitablardan birində oxuyuruq ki, o zaman ki, İlyas Bəni-İsrayildən olan qadının evinə daxil olur, onun Yəsə adlı övladı var idi. Həmin qadın İlyasa evində yer verir və onu düşmənlərindən qoruyur. İlyas da ona təşəkkür etmək üçün ağır xəstə olan Yəsəyə görə Allaha dua edir. Yəsə onun duası sayəsində sağalır. Buna görə ona iman gətirir və ona xidmət edir...


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter