Həqiqi mömin daim özünü Allahdan qeyrisindən tam ehtiyacsız biləndir!


\"Darda qalan kimsə yalvardığı zaman ona cavab verən, şəri sovuşduran və sizi yer üzünün varisləri edən kimdir? Heç Allahla yanaşı başqa bir məbudmu var? Siz necə də az düşünürsünüz?\" (Nəml, 62).
İzah: Duanın bir sıra qaydaları və şətləri vardır ki, onlara diqqət etmək zəruridir. Onlardan biri budur ki, insan özünü çarəsiz və Allaha möhtac görsün. Ehtiyacının aradan qalxması üçün kimsəni Ona şərik qoşmasın. Başqa sözlə, Allahı problemlərini aradan qaldıran yeganə varlıq olaraq görsün və Onun sonsuz qüdrətinə inansın. Əksər insanlar Allahı yalnız o zaman çağırırlar ki, zahirdə heç bir başqa nicat vasitəsi qalmır. Amma mömin daim özünü Allahdan qeyrisindən tam ehtiyacsız bilir. Təbii səbəb və vasitələri yalnız Allahın iradəsindən asılı görür və onlara könül verir.


Şəban ayının xeyir əməl hesab olunan bölümləri hansılardır?!


Mərhum Qumi bu ayın fəziləti barəsində hədis nəql etmişdir ki, onun qısaldılmış halına nəzər salaq: “Əmirəl-möminin (ə) Şəban ayının ilk günündə insanları müşahidə edir ki, məsciddə əyləşib qəza və qədər haqqında yersiz söhbətlər edirlər. İmam (ə) buyurur: “Bu cür sözləri buraxın. Bu gün Şəban ayının birinci günüdür. O cəhətdən Şəban adlandırılmışdır ki, yaxşılıqlar və xeyirlər şöbəsinin mərkəzidir.
Xeyir şöbələri: namaz, oruc, zəkat, əmr-be-məruf və nəhy-əz-munkər, ataya, anaya, qonşulara yaxşılıq etmək, yoxsullara sədəqə vermək, insanların arasını düzəltmək və onun kimi əməllərdir. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Şəban ayının birinci günü olan zaman Allah əmr edər ki, behiştin qapılarını açsınlar və Tuba ağacına əmr edər ki, budaqlarını insanlara yaxınlaşdırsın. Allah tərəfindən olan carçı car çəkər: “Bu Tuba ağacının budaqları sizin əlinizdədir, onlardan asılın ki, (tutun ki) sizi behiştə tərəf aparsın””...


İmam ƏLi (ə) buyurub: Dörd səma kitabından dörd nəsihət!


İmam Əli (ə) buyurur: “Tövrat, İncil, Zəbur və Furqanı (Qurani-Kərimi) oxudum və hər kitabdan bir kəlmə seçdim.
Tövratdan: “Hər kim sükut edər, bəlalardan nicat tapar”.
İncildən: “Hər kim qane olar, tox olar”.
Zəburdan: “Hər kim şəhvəti (meyilləri) tərk edər, bəladan amanda olar”.
Qurani-Kərimdən: “Hər kim Allaha təvəkkül edər, Allah ona kifayət edər”.


Allah-Taalaya (c.c) hansı zikrlərlə şükür edək?


Allah Təalanın biz bəndələrə inayət etdiyi nemətlərinə görə şükrünü yerinə yetirmək üçün bir çox zikrlər təqdim edilmişdir ki, onların bəzisi isə tanış olaq.
1. الحمدلله (\"Əlhəmdulilləh\") İmam Sadiq (ə) buyurur: “Hər bir nemətin şükrü üçün – baxmayaraq ki, böyük belə olsa, “Əlhəmdulilləh” demək kifayətdir”.
2. «الحمدلله رب العالمین» (\"Əlhəmdulilləhi Rabbil-aləmin\") Hədislərdə oxuyuruq: “Əgər insan hər səhər 4 dəfə bu zikri deyərsə, o gecənin şükrünü yerinə yetirər. Əgər gecə deyərsə, o gündüzün şükrünü yerinə yetirər”.
3. «و الحمدلله علی کل نعمة» (\"Vəlhəmdulilləh alə kulli ni\'mət\") Hədislərdə oxuyuruq ki, Həzrət Peyğəmbər (s) nə zaman bir hadisəyə sevinərdi, bu zikri dilinə gətirərdi.
4. «الْحَمْدُ لِلَّهِ کمَا هُوَ أَهْلُهُ» (\"Əlhəmdulilləhi kəmə huvə əhluhu\") İmam Sadiq (ə) buyurur: “Əgər kimsə bu cümlə ilə Alalha həmd edərsə, səmadakı mələklər bu cümlənin savabını yazmaqla məşğul olarlar. Hər nə qədər yazarlar, görərlər ki, bacarmırlar”. Yəni, bu şükrün savabını yazmaqda aciz qalarlar.


Kasıbların haqqı olan zəkatı ödəməməyin ibadətlərə ne belə təsiri vardır?!


İmam Rza (ə) buyurur: “Allah namazla zəkatı bir yerdə əmr etmişdir. Ona görə də o kəs ki, namaz qılar və zəkatını verməz, namazı qəbul olmayacaqdır”.
İmam Əli (ə) buyurur: “Həqiqətən, zəkatı (vermək) Allah qəzəbinin (atəşini) söndürər”. İmam Baqir (ə) buyurur: “Allah zəkatı namazla birlikdə vacib etmişdir”.
İmam Sadiq (ə) buyurur: “Zəkat sizə vacib olmuşdur, necə ki, namaz sizə vacib olmuşdur. Ona görə də malınızın zəkatını verin ki, namazınız qəbul olunsun”.
Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Bu insanlar içərisindən on dəstəsi Allaha küfr etmişdir... (Onlardan biri o) kəsdir ki, zəkatı ödəməyə mane olar”...


Günah əməl insanın daxilində necə formalaşır?


İnsan varlığı iki məcundan xəlq edilmişdir ki, bir məcunu – İlahi fitrət, o birisi isə heyvani hisslərdir. İnsan İlahi fitrətinə görə Allahı tanıyan, Allahı axtaran, ədalət istəyən, din istəyən varlıqdır. Ancaq heyvani təbiətinə görə şəhvətpərəst, təkəbbürlü, qəzəbli, paxıl, tamahkar, qorxaq və bu kimi xislətlərə aid bir məxluqdur. Biz gərək nəzərə alaq ki, varlığımızda bu iki sifət vardır. Lakin bunu da yaddan çıxartmamalıyıq ki, Allah bizi ixtiyar sahibi yaratmışdır. Əməl meydanına gəldikdə, əgər İlahi fitrətə meyil etsək – Allaha yaxın olarıq. Əgər heyvani təbiətimiz fitrətimizə qalib gələrsə, o zaman heyvanların səviyyəsindən də aşağı düşərik. Yəni, həqiqi insan olmağımız – öz seçimimizdən asılıdır. Hər iki sifəti balansda saxlamaq – bizim əsil vəzifəmizdir. \"Və ona (ağıl vermək və peyğəmbər göndərməklə) iki yolu (maddi və mənəvi cəhətdən xeyir və şər yolunu)göstərmədikmi?!”. (“Bələd” 10)...


İMAN NƏ VAXT NİCATVERİCİDİR?


İnsan son nəfəsədək imanını qoruya bilsə nicatverici qüvvəyə malik olan iman onu xilas edə bilər!
Maraqlıdır ki, iman necə əldə olunur? Bəziləri belə hesab edirlər ki, iman yalnız inanmaqdan ibarətdir. Guya Allaha inanan insan bütün günahlara batsa belə, behiştə gedəsidir. Bu fikirdə olanlar Mürciə adı ilə məşhurdur. Xəvaric adlanan digər bir qrup isə bu fikirdədir ki, böyük günaha yol verən mömin kafir olur. Əli (ə) məşhur həkəmiyyət məsələsini qəbul etdiyi üçün xəvaric o Həzrəti (ə) və onun tərəfdarlarının qətli barədə hökm çıxarmışdılar. Amma Əhli-beyt İmamlarının nəzərincə bu baxışların heç biri düzgün deyil. Yəni insan nə təkcə qəlbindəki imanla behiştə gedə bilər, nə də bir böyük günaha yol verməklə imandan xaric olar. Bəli, ömrünün son nəfəsinədək imanını qorumuş şəxs qiyamət səhnəsində günahlarının cəzasını aldıqdan sonra şəfaətə nail olarsa behiştə gedə bilər...


Duanın yerinə yetməsi üçün İmam Zaman ağa (ə.f) hansı mübarək tövsiyə etmişdir?!


İmam Zaman ağa (ə.f) buyurur: “Hər kimin Allah Təaladan istəyi və hacəti olarsa, cümə günü gecə yarısı qüsl alsın və Allaha münacat etmək üçün namaz yerində qərar tutsun”. Hədisin şərhi.
Əbu Abdullah Hüseyn ibni Muhəmməd Bəzrufi deyir: “İmam Zaman ağa (ə.f) bir məktub yazır ki, orada deyilirdi: “Hər kimin Allahdan hacəti olarsa, gərək cümə gecəsi, gecə yarısından sonra qüsl alsın və namaz yerinə gəlsin. İki rükət namaz qılsın və o zaman ki, “iyyəkə nəbudu və iyyəkə nəstəin”ə çatır, onu 100 dəfə təkrar etsin. Sonra “Həmdi” tamamlasın və bir dəfə “Tövhid” surəsini oxusun. Sonra rüku və səcdə yerinə yetirsin və hər birində yeddi dəfə təkbir desin...


Vacib namazların naqisliklərini hansı əməllə aradan aparmaq olar?!


İslam dini kamil din olaraq, insanı kamala çatdırmaq üçün nazil olmuşdur. Ona görə də insana kamala çatmağın yollarını göstərir və bu yolda tövsiyələr verir. İnsanın kamala çatması üçün tərbiyə olması və islah olması mühümdür. İnsan tərbiyəsində təsirli yollardan biri isə müstəhəblərə əməl edib, məkruhlardan qaçmaqdır. Hər kim müstəhəb əməlləri davamlı olaraq yerinə yetirərsə, onun üçün 3 təsiri olar:
1. İnsanın günahlarını məhv edər. Necə ki, Allah Təala buyurur: “Və namazı günün iki tərəfində və gecənin gündüzə yaxın əvvəllərində qıl ki, həqiqətən yaxşılıqlar günahları aradan aparır. Bu, yada salıb xatırlayanlar üçün bir öyüddür”. (“Hud” 114). Bu əlaqədə, biz namazların nafilələri, namazdan sonrakı təqibatların, zikrlərin, duaların əhəmiyyətini dark edə bilərik...


Allah-Taalanın (c.c) xüsusi bəndələrinin 5 xüsusiyyəti hansılardır?!


Və o kəslər ki, Allahla birgə başqa məbud çağırmır, Allahın möhtərəm və toxunulmaz etdiyi canı (qisas, şər’i cəza və sairə kimi) haqq (qətllər) istisna olmaqla öldürmür və zina etmirlər. Kim bunları etsə, (ağır) bir cəza ilə qarşılaşar”. (“Furqan” 63-68). Bu ayələrdə Allahın xüsusi bəndələrinin beş mühüm sifəti bəyan olunmuşdur.
1. Yer üzərində təkəbbürlə yeriməzlər. Allahın xüsusi bəndələri o kəslərdir ki, təkəbbürü özlərindən uzaqlaşdırmış və təvazökarlıq libasına bürünmüşdülər. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “(Allah) bəndəliyində ən üstün insanlar o kəslərdir ki, dahi olduqları halda, təvazökarlıq edərlər”.
2. Başqaları ilə yaxşı rəftar edərlər. Bu bəndələrin xüsusi olmasına səbəb olan amillərdən biri də odur ki, nadan insanlarla rastlaşan zaman, onlarla yaxşı rəftar edərlər.
3. Allahla rabitə qurmaq üçün xüsusi zamanları vardır. Bu insanlar gecə və gündüz ərzində müəyyən zamanı Allahla rabitə qurmaq üçün ayırarlar. Səcdəyə gedər, ibadətlə məşğul olarlar. Allahla raz-niyaz edərlər...


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter