İstiğfar üçün ən yaxşı zaman hansıdır? – Ayətullah Behcətin nəzəri


Ayətullah Behcət buyurur: “Kamil etiqadla çoxlu deyin: “Əstəğfirullah”. Heç bir şey sizi bu işdən ayırmasın, o zamana qədər ki, bütün bəlaların aradan gedər, məgər vacibat və zərurətdən başqa. Bəlkə onlar aradan qalxandan sonra belə, deyəsiniz ki, misal üçün geri qayıtmasın”.
Günah elə bir pərdədir ki, bəndə ilə Allah arasında hayil olar, bəndə ilə Allahın rabitəsini kəsər. Bu rabitənin yenidən bərpa olması üçün istiğfar və tövbə etmək zəruridir. Əlbəttə ki, istiğfar ancaq günahların aradan getməsinə xidmət etməz, həm də bəndənin Allah yanındakı dərəcəsini qaldırar və onu bir çox xatalardan qoruyar.
Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Hər kim çoxlu istiğfar edərsə və Allahdan üzr istəyərsə - Allah hər qüssəddən onun üçün genişlik qərar verər, hər sıxıntıdan çıxmaq üçün çıxış yolu qoyar və ona güman etmədiyi yerdən ruzi verər”.


İnsanın iki düşməni. Onlara qalib gəlmək niyə mühümdür?


Qafil insan həmişə günah içində olar və özü də dərk etməz ki, günah etməkdədir. O kəsə bənzəyir ki, yuxu aləmində hərəkət etməkdədir. Əgər kamil insan olmaq istəyiriksə, gərək iki düşmənimizi yaxşı tanıyaq. Biri qəflətdir, biri isə təkəbbür. Qəflət odur ki, insan günah etdiyini anlamaz və dərk etməz. Misal üçün yalan danışır, şayiə yayır, fitnə yaradır, şər işlərlə məşğul olur... İnsanları yolundan azdırır və onları həlakət dərəsinə gətirir. Əgər kimsə ona desə ki, sən günah edirsən, o, bunu qəbul etməyəcəkdir. Çünki qafildir, etdiyi əməldən xəbərdar deyildir.
Bu insanların əksər hissəsi axirətə inanmır. Bəziləri inansa da, qəflətdədirlər. Ona görə də insanın ən böyük düşmənlərindən biri – qəflətdir.
Bu cür insan heç bir zaman tövbə etməyi düşünməz. Kamala çatmaq yolunda addım atmaz. Çünki tamamilə günaha qərq olmuşdur.


Ramazan ayının gündəlik duaları bizə nə demək istəyir?


Əgər Ramazan ayının gündəlik dualarına nəzər salsaq, həqiqi möminin necə həyat tərzi keçirməli olduğunu dərk etmiş olarıq. Belə ki, bu dualar bizə deyir ki, insan həyatı səy və çalışma ilə zəngin olmalıdır. Allaha təvəkkül etməli, Onun əmrlərinə təslim olmalıdır.
Yaxşı bilirik ki, dua – möminin silahıdır. Xaliq ilə məxluq arasında olan rabitələri formalaşdırar. Duanı, ən aşağı mənəvi dərəcədə olan insandan tutmuş, ali mənəvi dərəcəyə çatan hər bir insan edər. Dua – bəndənin Allahla etdiyi münacat və dərdləşməkdir. Öz ehtiyaclarını bölüşüb, sirlərini əmanət etdiyin kəsə etimad etməkdir. Həzrət Səccad (ə) duaların birində buyurur: “Allahım! Allahım, tövfiq ver öz valideynlərim üçün bu işləri görüm”. Yəni, bizə öyrədir ki, hətta valideyn münasibətilə bağlı mövzularda belə, Allahdan tofiqat istəmək lazımdır.


Ramazan ayı oruc tutmaqdan üzrlü olanlar üçün də hansı bərəkətlər gətirər?!


Ramazan ayı həm oruc tutanlar və həm də oruc tutmaqdan üzrlü olanlar üçün çoxlu bərəkətlər gətirər. Bu bərəkətlər ilə tanış olaq:
1. Bağışlanma. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Hər kim Ramazan ayını imana görə, Allah üçün və savabı üçün oruc tutarsa, keçmiş günahları bağışlanar. Hər kim Qədr gecəsini iman və Allah mükafatı ümüdi ilə ibadətə qiyam edərsə, keçmiş günahları bağışlanar”.
2. Cəhənnəm atəşindən azad olmaq. Həzrət Peyğəmbərdən (s) nəql edilir ki, Ramazan ayı – azad olmaq ayı adlandırılmışdır. Çünki Allahın onun hər gündüz və gecəsində insanlar cəhənnəm odundan azad olunur. Ayın sonunda isə keçən günlərdə azad etdiklərinin sayı qədər (insanı) azad edəcəkdir.
3. Əməlin savabı yüksələr. 4. Ruzi artar. 5. İlahi rəhmətə meyil edilər. 6. Dualar qəbul olar...


Həqiqi infaqın ən mühüm əlaməti nədir?!


Bizi Allaha yaxınlaşdıran əməllərdən biri də infaqdır. Qurani Kərimdə buyurulmuşdu: “Yaxşılıq yalnız üzlərinizi şərq və qərbə tərəf çevirmək deyildir. Lakin həqiqi yaxşılıq – Allaha, axirət gününə, mələklərə, kitaba və peyğəmbərlərə iman gətirən, eləcə də öz malını, çox sevməsinə (və ona ehtiyacı olmasına) baxmayaraq Allah eşqinə qohumlarına, yetimlərə, yoxsullara, yolda qalanlara, dilənçilərə və qullar(ın azad olunmasın)a verən, namaz qılan, zəkat verən, əhd-peyman bağlayan zaman öz əhdinə vəfalı olanlar, maddi çətinlikdə, cismi zərərlərdə və cihad zamanı səbirli olan kəsdir. Onlardır doğru danışanlar və onlardır təqvalılar! (“Bəqərə” 177). Bəs Allahın nəzərində hansı infaq daha üstün və dəyərlidir?
Quran bu haqda buyurur: “Sevdiyiniz şeylərdən (Allah yolunda) xərcləməyincə əsla (kamil) yaxşılığa nail ola bilməzsiniz. Allah şübhəsiz ki, (Onun yolunda) xərclədiyiniz hər şeyi biləndir”. (“Ali-İmran” 92).


Orucun insanın ruhuna təsir mexanizmi necə işləyir?


Oruc insanın həm cisminə və həm də ruhuna təsir edən ibadətlərdəndir, xüsusilə də Ramazan ayının vacib orucu. Orucun faydaları çoxdur ki, onlardan biri də tərbiyəvi təsirdir. Oruc insanı bir ay boyunca tərbiyə edər və nəfsinə qalib gəlməsi yolunda ona yardım edər. Orucun tərbiyəvi təsirləri ilə tanış olaq:
1. Ruhu lətif edər. İnsan ruhu həmişə bədəni idarə edən bir maşındır. O zaman ki, insan Ramazan ayının bir aylıq vacib orucunu tutar, bədənə lazım olan yemək, içmək məhdudlaşar və müəyyən zamana qədər qadağan olunar. Bu zaman ruhun hakimiyyəti daha da güclənər və cismin təmininə ayıracağı zamanı, artıq mənəviyyata ayırar. Nəticədə ruh daha da lətif və güclü olar.
2. İradəni gücləndirər. Allah Təala oruc proqramını elə tərtib etmişdir ki, insan müəyyən saatlarda ac və susuz qalır və müəyyən saatlarda yeyir və içir. Bu əməli bir ay ərzində yerinə yetirmək nəfsi təmrin etdirər. Başqa aylarda etmədiyi bu əməl insan iradəsini gücləndirər və nəfsin hakimiyyətini zəiflədər.


Niyə oruc məhz Ramazan ayında vacib edilmişdir, başqa aylarda deyil?


İmam Rzaya (ə) sual verən zaman ki, niyə oruc məhz Ramazan ayında vacib edilmişdir, başqa aylarda deyil, Həzrət (ə)buyurmuşdur: “Çünki Ramazan ayı – elə bir aydır ki, Allah onda Quranı nazil etmişdir. Bu ayda haqla batil bir-birindən ayrılar. Belə ki, Allah buyurur ki, Ramazan ayı Quranın nazil olduğu aydır. Quran isə insanları hidayət edər və haqla batili bir-birindən ayırar. Ramazan ayında Peyğəmbər (s) öz nübuvvət xəbərini almışdır...


Ramazan ayının səkkizinci günündə Allah-Taaladan (c.c) hansı əməlləri istəyək?!


Ramazan ayının səkkizinci günunun duası: İlahi! Mənə bu gündə yetimlərə mehriban olmağı nəsib et! İlahi! Mənə bu gün kasıbları doydurmağı nəsib et!
İlahi! Mənə bu gün müsəlmanlara salam verməklə dua etməyi nəsib et! İlahi! Mənə bu gün yaxşı insanlarla oturub-durmağı nəsib et!
Hədislərə əsasən yetimlərə mehribanlıq göstərməyin təsirləri:
1-Yetimə dəstək behişt qazandırar! İslam Peyğəmbər (s) buyurmuşdu: “Hər kim yetimə sahib çıxa ondan ehtiyacsız olan vaxta qədər, Allah-Taala (c.c) behişti ona vacib edər!” (1)
2- Yetimə nəvaziş savab qazandıran əməl! İmam Əli (ə) buyurmuşdu: “Mömin kişi və qadınlardan hər kim yetimin başına əl çəkərsə, (onun ehtiyacını təmin etmək üçün iş görərsə) Allah-Taala (c.c) yetimin başında olan hər tükə görə, onun üçün bir həsənə (savab) yazar.” (2)


Ramazan ayının altıncı günündə Allah-Taalaya (c.c) hansı duanı edək?!


İlahi! Sənin istəklərinə qarşı çıxdığıma görə abrımı tökmə! İlahi! Sənə günah etdiklərimə görə məni intiqam qamçısı ilə cəzalandırma!
İlahi! Sənin qəzəbinə səbəb olan işlərdən məni uzaqlaşdır! İlahi! Bütün diləklərim sənin bağışlamana və aşiqlərinin eşqinə söykənir!
Altıncı günün duasından bir neçə dərslər:
1-Günah zəlillər gətirər, 2-İlahi əmrlərdən üz çevirmək, cəzalandırmaq (İlahi bəlanın nazil olmasını səbəbdir! 3-Necə ki, ilahi rəhmət və inayətin ləzzəti vardır, ilahi qəzəbin də dərd gətirəcək cəhəti vardır!!”
Ayə və hədislərə əsasən böyük günahlar:
1-Allah-Taalaya (c.c) şirk qoşmaq, Nisa surəsi ayə 116- Allah Taala müşrikləri bağışlamayacağını söyləyir!
2-İlahi Rəhmətdən ümidsiz olmaq, Yusuf surəsinin 87 ayəsinə əsasən Allah-Taala (c.c) ilahi rəhmətdən ümidsiz olanları kafir adlandırır! ...


Həzrəti Peyğəmbər (s) İmam Əliyə (ə) iftar zamanı necə dua etməyi tapşırardı?!


İmam Sadiq (ə) nəql edir ki, Peyğəmbər (s) Əmirəl-möminə (ə) xitab edərək buyurur: “Ey Əbəlhəsən! Ramazan ayı bizə üz çevirmişdir. İftardan əvvəl dua et. Çünki Cəbrayil (ə) mənim yanıma gəldi və dedi: “Ey Muhəmməd! Hər kim Ramazan ayında iftardan əvvəl bu cür dua edərsə, Allah Təala onun bu duasını yerinə yetirər, oruc və namazını qəbul edər. 10 duasını yerinə yetirər, günahını bağışlayar, qəm və qüssəsini aradan aparar, giriftarlıqlarını aparar və hacətini yerinə yetirər. Onu məqsədinə çatdırar və əməlləri peyğəmbərlərin və siddiqlərin əməlləri ilə birlikdə yuxarı qalxar və qiyamət günü on dörd günlük Ay kimi parlayar”.
Dedim: “Ey Cəbrayil! O dua hansıdır?”. Dedi: “De: “Allahım! Ey böyük aydınlığın Allahı, ey hündür taxtın Allahı, ey Tövratın, İncilin, Zəburun və əzəmətli Quranın Allahı, Sən səmada olan hər kəsin məbudusan. Yerdə olan hər kəsin məbudusan. Onların arasında Səndən savayı məbud yoxdur. Sənsən Qahir, səmada və yerdə olan hər kəsə hakimsən. Onların arasında Səndən savayı Qahir yoxdur. Sənsən səmada olan hər kəsin padşahı və yerdə olan hər kəsin padşahı. Onların arasında Səndən savayı padşah yoxdur.


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter