Şeytanları qovan «şihab» nədir?


Səmadakı bürclər günəş və ayın mənzillərinə bir işarədir. Müxtəlif fəsillərdə yerdən baxarkən günəş və ay müəyyən bir bürcə yaxın görünür. Bu vaxt məsələn, «günəş filan bürcdədir» deyirik. Allah-Taalanın varlığına şəhadət verən bu nizam-intizam qarşısında kafir qövm yenə də öz küfründən əl götürmür. Uyğun surənin 14-cü ayəsində oxuyuruq: «Əgər onlara göydən bir qapı açsaq və durmadan yuxarı dırmaşsalar, yenə də inanmazlar».
Hicr surəsinin 18-ci ayəsində isə belə buyurulur: «Lakin şeytanlardan kim xəlvəti qulaq assa, onu odlu bir axan ulduz (şihab) təqib edər». Təfsirçilər dünyamıza məxsus bəzi məlumatların səmada əks olunduğu və şeytanın bu məlumatları əldə etmək üçün orada vurnuxduğunu bildirirlər. Onların fikirincə, «şihab» onları təqib edib, qovan meteoralardır.


Hansı üç dəstənin duasına hamının ehtiyacı vardır ki, istəkləri geri dönməz?!


Hansı üç dəstənin duasına hamının ehtiyacı vardır ki, istəkləri geri dönməz?!İmam Baqir (ə) duası Allah dərgahında mütləq qəbul olunan, geri çevrilməyəm 3 dəstəyə işarə edərək buyurur: “Üç dəstənin duası Allah dərgahında geri qaytarılmaz. Bunlar:
1-Atanın övlad üçün duası. Bu övladın ataya etdiyi yaxşılığına görədir. Yaxud atanın övlad üçün bədduası. Bu övladın itaətsizliyə görədir.
2- Zülmə məruz qalan bir kəsin, ona zülm edən zalim barəsindəki nifrin və bədduası.Yaxud həmən məzlumun (zülmə məruz qalmışın), onun intiqamını alan biri barədə etdiyi xeyir-dua.
3- Biz Əlhi-Beytə (ə) xatir bir möminin digər möminə etdiyi köməyə görə, həmin (kömək olunan) möminin etdiyi xeyir-dua.


Nə üçün namazda bizi doğru yola hidayət et deyilir?!


Cаvаb: Vаrlıq аlәмindә оlаn hәr bir маddi vә мәnәvi şеy dәyişkәnliyә мәruz qаlır. İstәnilәn bir hаdisә hаnsısа şәrаitdә bаş vеrir. Hәr hаnsı bir hаlın dаvам еtмәsi üçün мüәyyәn şәrаit lаzıмdır. Мәsәlәn, оtаqdа еlеktrik lамpаsı yаndırılırsа, bu о dемәk dеyil ki, bu lамpа sönә bilмәz.
Dоğru yоlа hidаyәt мövzusu dа uyğun qаnunа әsаslаnır. Dоğru yоldа оlаn fәrdin vә yа cәмiyyәtin bu yоldа qаlмаsı üçün хüsusi şәrtlәr ödәnмәlidir. Әks tәqdirdә, dоğru yоlu tаpмış şәхs gәlәcәkdә bu yоldаn çıха bilәr. Dемәk, dоğru yоlu tаpdıqdаn sоnrа bu yоlu itirмәk tәbii bir hаldır.
Bu gün dоğru yоldа оlаn fәrdin vә yа cәмiyyәtin gәlәcәkdә hаnsı yоldа оlаcаğı hаqqındа bir söz dемәk оlмаz. Sаdәcә, fәrd әldә еtdiyi vәziyyәtdәn fаydаlаnаrаq, Аllаh dәrgаhınа üz tutub bu мisilsiz nемәtdәn мәhruм оlмамаğını istәмәlidir...


Tövbənin qəbul olunmasını hansı nişanə və əlamətlərlə hiss etmək olar?


Tövbənin qəbul olunmasını hiss etmək üçün insan özündə 4 məsələni görməlidir:
1. Tövbə etdikdən sonra xüsusi hüzur və rahatlıq hiss etmək.
2. İnsan hər nə qədər çox günahına görə peşman olarsa və ağlayaraq tövbə edərsə, Allah tövbəsini o qədər rahat qəbul edər.
3. Allahın Təvvab olduğuna inanaraq, tövbə etmək. Yəni, İlahi vədəyə iman bəsləyərək tövbə edilərsə, bu tövbə qəbul olar.
4. Tövbənin təsirini əməllər və rəftarlarımızda görə bilərik. Əgər günaha rəğbətimiz azalarsa və İlahi itaətdə daha mətanətli olarıqsa, tövbəmizin qəbul olduğunu göstərər.


Əllamə Qazi Təbatəbai buyurur: Mənəviyyata ucalmaq üçün bu zikrləri unutmayın?!


Əllamə Qazi Təbatəbai buyurur: Mənəviyyata ucalmaq üçün bu zikrləri unutmayın?!Mərhum Əllamə Seyyid Əli Qazi Təbatəbai Təbrizi hər namazdan sonra deyilməsi təkidlə tövsiyə olunan zikrlərə işarə
edərək buyurur:
1-Hər vacib namazdan sonra Həzrət Zəhra (s.ə) təsbeh zikrini (Allahu əkbər-34, Əlhəmdulillah-33, Subhanəllah-33),
2- Bütün namazlardan sonra şükr səcdəsini,
3- Bütün vacib namazlardan sonra Ayətul-kürsi oxumağı,
4- Hər sübh namazından sonra Yasin surəsi oxumağı,
5- Vitr və əsr namazlarından sonrə 70 dəfə istiğfar etməyi tərk etməyin.


Islam maarifinə əsasən ən yoxsul insan kimdir?


Islam maarifinə əsasən ən yoxsul insan kimdir? Bu dünyada ən yoxsul və ən fəqir insan – cahil insandır. Ona görə də deyə bilərik ki, yoxsulluqdan da pis bəla – cəhalətdir. O cahil ki, dini mərifətdən uzaqdır, o, ən yoxsul və ən bədbəxt insandır.
Allah Təala Quranda buyurur: “Onlar dünya həyatının zahirini bilirlər (hiss etdikləri və bəhrələndikləri şey onlar üçün məqsəddir və əsasdır) və axirətdən (dünya həyatının həqiqi nəticəsi olan axirət həyatından) isə olduqca xəbərsizdirlər”. (“Rum” 7).
Həzrət Peyğəmbər (s) Əmirəl-mömininə (ə) xitab edərək buyurur: “Ey Əli! Yoxsulluq və fəqirlik nadanlıqdan ağır deyildir”.


Nəfslə muraqibətin inanılmaz təsiri – “Muraqibət” nədir?


Nəfslə muraqibətin inanılmaz təsiri – “Muraqibət” nədir?Ayətullah Bəşir Nəcəfi mənəvi mərhələləri yüksəlməkdə və Allahın rizasına yetişməkdə təqva və muraqibətin (nəfslə mübarizənin) əhəmiyyətinə toxunaraq. Həmçinin Hz. Abbası (ə) misal çəkib:“Muraqibənin bariz nümunəsini Hz. Abbasda (ə) görürük. O bunu öz zəmanə İmamına (ə) itaəti ilə göstərdi. Bunlar hamısı təqvanın nəticəsidir.” Həmçinin ustad buyurub: “Mömin gərək özündən hesab çəkməyə diqqətli və mütamadi olsun. Ən azı gündə bir dəfə bunu etsin. Gün ərzində etdiklərini gözdən keçirsin. Öz ibadət və tilavətlərini gözdən keçirib düzəltməyə çalışsın. Bunu etməklə, növbəti dəfə artıq öz xətalarını görəcək. Həmçinin insan gərək öz ağlını, qəlbini və buraxdığı boşluqları hesaba çəksin...


Allah-Taala (c.c) üç dəstəyə təəccüb edər?!


Allah-Taala (c.c)  üç dəstəyə təəccüb edər?!Müdrik alim danışırdı: Allah üç dəstəyə təəccüb edər:
O kəs ki, namaz qılır, kimin qarşısında durduğunu bilir, ancaq namazda hüzuri-qəlbi yoxdur. Hüzuri-qəlb odur ki, namazda həm də sənin qəlbin iştirak etsin. Hiss üzvlərin, fikrin namazda olsun.
O kəs ki, bir ömür Allahın ruzisini yeyib. Ancaq sabahın ruzisinin dərdini çəkir.
O kəs ki, gülür. Halbuki Allahın ondan razı qalıb-qalmadığının fərqində belə, deyil. Bu haqda heç düşünmür də!


Möminin həyatda ən böyük arzusu nə olmalıdır?


Möminin həyatda ən böyük arzusu nə olmalıdır?MÖMININ ƏN BÖYÜK ISTƏYI ALLAHIN RAZILIĞIDIR! Merac hədisində oxuyuruq: “Ürəyindən keçəni məndən istə, mən də əta edim. Mənim mərhəmət civarımda sakin ol.” Aşiq bir ömür təlaşdan sonra arzusuna çatmışdır. Görün yəqin əhli olan möminin ruhu hansı məqama çatmışdır ki, belə bir cavab verir: “Pərvərdigara, Sən özünü mənə tanıtdırdın və Səni tanımaqla bütün xilqətdən ehtiyacsız oldum.” Mömin bildirir ki, Allahın əzəmətini dərk etdiyindən, artıq onun behiştdə gözü yoxdur. O, Allahı tanımaqla hər şeydən ehtiyacsız olduğunu bildirir. Axı belə bir əzəmətin müqabilində nə istəmək olar?!


Qəlbdə həqiqətə şübhə doğuran kimdir?


Qəlbdə həqiqətə şübhə doğuran kimdir? Batilə arxa çevirib, həqiqətə üz tutan insan şeytanın hədəfinə çevrilir. Quran ayələrindən məlum olur ki, bu vəsvəsələrdən kimsə suğortalanmamışdır: «(Ya Məhəmməd) Səndən əvvəl də elə bir rəsul, elə bir nəbi göndərmədik ki, şeytan onun arzu-diləyinə bir xələl qatmasın. Lakin Allah şeytanın vəsvəsəsini batil edər». (Həcc/52.) Lakin şeytanın insana təlqini cavabsız da qala bilər. Agah və imanlı insanların həqiqəti batildən seçməkdə heç bir çətinliyi yoxdur. Quran oxuyan insanın qəlbində nüfuz edib ayələrə şübhə doğuran şeytan, daim iki münasibətlə üz-üzədir: o, agah və imanlı insandan rədd cavabı alır, cahil insanları tovlamağa nail olur. İslam düşmənləri şeytanın nüfuzunu təsdiq edən ayələrdən sui-istifadə edərək, hətta həzrət Peyğəmbərin (s) də tovlandığını iddia edirlər...


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter