\"Allahın gözəlliyi\" və \"Onunla görüş\" ifadələri nə məna daşıyır?


"Allahın gözəlliyi" və "Onunla görüş" ifadələri nə məna daşıyır? Deyilirsә ki, Аllаh gözәldir, söhbәt маddi gözәllikdәn gеtмir. “Аllаh gözәldir” dеyәrkәn Оnun hәqiqi kамilliyi nәzәrdә tutulur. Çünki Аllаh-tәаlа аğlıмızа gәlәn vә gәlмәyәn bütün kамilliklәrin sаhibi оlаn bir vаrlıqdır. Bеlә bir vücudun insаnlаr tәrәfindәn gözәl аdlаndırılмаsı tәbiidir. “Аllаhlа görüş” dеdikdә isә biziм dünyа hәyаtıмızdаkı görüş yох, Аllаhın qüdrәtinin, әdаlәtinin мüşаhidәsi nәzәrdә tutulur. Аllаhın vücudunun nişаnәlәri vә sifәtlәrinin tәzаhürlәri ilә görüş Оnun özü ilә görüş sаyılır. Әмirәlмöмinin Əli (ә) buyurur: “Nә gördüмsә, gördüyüмdәn qаbаq, gördüyüмdәn sоnrа, gördüyüмlә еyni vахtdа Аllаhı dа gördüм.” Hәzrәt (ә) nәzәrdә tutur ki, bütün мövcudlаrı мüşаhidә еdәrkәn Аllаhın еlм vә qüdrәtini görмәk оlаr...


Ayətullah Behcətin nadir tövsiyələri nə haqda olmuşdur?


Ayətullah Behcətin nadir tövsiyələri nə haqda olmuşdur? İslaminSesi.info Ayətullah Behcətin tövsiyələrini ehtiva edən “Be Suye Məhbub” əsərindən iqtibas edilmiş 6 irfani nəsihətləri təqdim edir:
1. Bildiyinizə əməl edin, bilmədiyinizdə isə ehtiyatlı davranın. İmkan verin məsələ aydınlaşsın. Əməl etməyən insandan möcüzə gözləməyin.z
2. Bəzi insanlara inanırsınız (Bəzi alimlərin müridisiniz). Əsas onların əməllərini diqqətdə saxlamaqdır.
3. Məlumdur ki, hər gün Quran oxumaq, dualar oxumaq, namazların təqibatını oxumaq məscidlərə getmək, alim və salehləri ziyarət etmək Allah razı salar.
4. Hədəfiniz gərək, bütün ömrünüzü Allahı yad etməyə, ona itaət və ibadət etməyə sərf etmək olsun...


Kimdir o ən istədiyi ki, insan ona hamıdan çox zülm edir?


Kimdir o ən istədiyi ki, insan ona hamıdan çox zülm edir? “Şübhəsiz, Allah insanlara heç bir zülm etmir, lakin insanlar özləri özlərinə zülm edirlər”. “Yunus/44 Bəs necə ola bilir ki, insan özünə zülm edir? İnsanın özünə zülm etməsinin səbəblərindən biri – qəflət və cahilliyidir. Cahilliyi üzündən belə xəyal edir ki, özünə fayda verəcəkdir, ancaq əskinə - ziyan vurar. Bir nəfər Peyğəmbərin (s) səhabələrindən birinə məktub yazıb nəsihət istəyir. Səhabə də cavabında yazır: “O kəsə ki, hamıdan çox sevirsən, pislik etmə”. Həmin kişi bu cümlənin mənasını başa düşmür və xahiş edir ki, bu cümləni onun üçün şərh etsin. Deyir: “Məgər bu mümkündürmü ki, mən bir kəsi çox istəyəm və ona pislik edəm?”. Səhabə cavabında yazır: “Bəli, mümkündür. O kəsi ki, hamıdan daha çox istəyirsən – sənin özünsən. Cəhalətliyin üzündən özünə xeyir vermək xəyalı ilə özünə pislik edirsən. Bütün günahlara batırsan və elə bilirsən ki, özünə fayda verirsən. Halbuki, bu əməl özünə qarşı düşmənçilik və xəyanətdən başqa bir şey deyildir”...


Namaz qılmamaq günahdırmı?


Namaz qılmamaq günahdırmı? Namaz hər bir müsəlmanın Allah qarşısında bəndəlik borcu, vicdan vəzifəsidir. Namaz yeganə ibadət növüdür ki, heç bir məhdudiyyətə baxmadan hər kəsə və bütün hallarda vacibdir. Müqayisə üçün deyək ki, orucu xəstə olmayan, səfərə çıxmayan şəxslər tutmalıdırlar. Həccə getmək üçün insanın sağlamlığı, maddi imkanı olmalıdır. Xüms və zəkat da maddi imkandan asılı olan ibadətlərdir. Cihad vəzifəsi sağlam kişilərə aiddir. Yalnız namaz həm sağlam, həm də xəstə, həm səfərdə, həm də vətəndə olanlara, həm kasıblara, həm də varlılara, həm kişilərə, həm də qadınlara fərzdir (qəti vacibdir). Hər kəs yetkinlik yaşına çatmışsa və psixi cəhətdən sağlamdırsa, namaz qılmaq vəzifəsi onun öhdəsindədir. Şəriətdə namazı heç bir bəhanə ilə tərk etməyə və təxirə salmağa icazə verilmir. Hətta namazın ayaq üstə yerinə yetirilməli olan əməllərini icra edə bilməyən xəstələr oturmuş halda, bunu da bacarmayanlar uzanmış vəziyyətdə namaz qılmalıdırlar...


İnsanın ən faydalı dövləti nəyə malik olması ilədir?


İnsanın ən faydalı dövləti nəyə malik olması ilədir? Peyğəmbərin (s) nəzmlə olan hikmətli kəlamları:
-Mömin bir yerdən iki dəfə sancılmaz. Camaata təşəkkür etməyən Allaha da şükr etməyib. Qəzanı (qəza və qədəri) duadan başqa heç nə qaytarmaz, ömrü başqalarına yaxşılıq etməkdən başqa bir şey artırmaz.
-İbrət götürməyəndən başqası səbirli hesab olunmaz. Nadanlıqdan böyük fəqirlik yoxdur. Əqldən faydalı dövlət yoxdur. Xudpəsəndlikdən (özünəpərəstiş, eqoizm) də dəhşətli tənhalıq yoxdur. Məşvərət etməkdən gözəl həmkarlıq yoxdur.
-Tədbir əqlin ən gözəl nümunəsidir. Xoşxasiyyətlik ən yaxşı əsl-nəcabətdir. Günahdan çəkinmək kimi pərhizkarlıq yoxdur. Təfəkkür kimi ibadət yoxdur. Səbr və həya kimi iman yoxdur...


Hansı surəni oxumaq körpəni bəladan və insanı tənəffüs xəstəliyindən qoruyar?


Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Hər kim “Bələd” surəsini oxuyar, Allah onu Qiyamət günü Öz qəzəbindən amanda saxlayar”. Bu surənin bərəkətləri.
1. Körpənin amanda olması. Hər kim bu surəni yazar və və təzə dünyaya gələn körpənin boynundan asar, körpənin düçar olduğu şeylərdən ona aman verər. Uşağın çox ağlamasına da nicat verər.
2. Tənəffüs xəstəliklərinin yaxşılaşması. İmam Sadiq (ə) buyurur: “Əgər “Bələd” surəsi yazılmış su ilə inhalyasiya etsə və burnu ilə yuxarı çəksə, tənəffüs yollarının ağrıları yaxşılaşar”.


“Salehlər səhərlər istiğfar edərlər” nə deməkdir?


Salehlərin istiğfarı: “Onlar gecənin az bir hissəsini yatırdılar. Və səhərlər (Allahdan) bağışlanma diləyirdilər”. (Zariyat/17-18). Allah bu ayələrdə salehlərin nişanələrindən söz açmışdır. Salehlərin ilk nişanəsi budur ki, gecəni az yatarlar. Bu ayə onu demək istəyir ki, saleh insanlar çox az hallarda gecənin hamısını yatarlar. Daha çox oyaq qalar və ibadətlə məşğul olarlar. Bu insanlar dua edər və gecə namazı qılarlar. Salehlərin ikinci nişanəsi budur ki, onlar səhər çağı istiğfar edərlər. Səhər çağı o zamana deyilir ki, gecə artıq sona çatmaqdadır və bu, elə zamandır ki, insanların əksər hissəsi yuxuda olurlar. Hər yerdə sakitlik hakim olur və heç bir səs-küy yoxdur ki, insanın diqqətini dağıtsın. Salehlər məhz bu zamanı Allahla münacat üçün seçiblər. Çünki çox fəzilətli və bərəkətli bir zamandır. Bəzi təfsirçilərin nəzərinə görə, bu ayədə istiğfar dedikdə gecə namazı nəzərdə tutulur. Çünki namazqılan vitr namazının qunutunda istiğfar edər.


Hansı Altı şey nadanlıq əlamətidir?


Hansı Altı şey nadanlıq əlamətidir? Bir hikmət sahibi deyib: Altı şey nadanlıq əlamətidir; yersiz qəzəb, boş-boş danışmaq (yəni, faydasız sözlər işlətmək), yersiz bəxşiş, sirri açmaq, hər kəsə etibar etmək və dostu düşməndən seçə bilməmək...
Loğman öz oğluna vəsiyyətində deyib: Ey oğul! Sənə altı şey vəsiyyət edirəm. Bu altı şeydə əvvəldəkilərin və axırdakıların elmi xülasələnib:
1. Dünyada qalacağın müddətdən artıq bu aləmə bağlanma. 2. Axirət üçün orada qalacağın qədər iş gör. 3. Allaha Ona ehtiyacın olduğu qədər itaət et. 4. Bütün qüdrət və bacarığını atəşdən nicat tapmağa sərf et. 5. Atəşə dözməyə qüdrətin çatdığı qədər günah et. 6. Günah edərkən elə bir yer seç ki, heç kəs səni görməsin.


Hansı üç günahdır ki, əzabı bu dünyada insana yetişər?


Hansı üç günahdır ki, əzabı bu dünyada insana yetişər? “Kim zәrrә qәdәr yахşı iş görsә, оnu görәcәk. Kim dә zәrrә qәdәr pis iş görsә, оnu görәcәk.” (“Zilzаl” surәsi, аyә: 7-8.)
-İmаm Bаqir (ә) buyurub:“Әgәr bir şәхs bаşqаsınа zülm еtsә, Аllаh оnun özünü, yа övlаdlаrını vә yа nәsildәn hеsаb оlunаnlаrı zаlımа düçаr еdәr.”
-Pеyğәmbәr (s) buyurub: “Üç günаhın әzаbı tеzliklә bu dünyаdа insаnа yеtişәr vә ахirәtә qаlmаz: 1. Vаlidеynlә pis rәftаr еtmәk; 2. Cаmааtа zülm еtmәk; 3. Yахşılığа tәşәkkür еtmәmәk.” (“Vәsаilüş-şiә”, c. 16, sәh. 312.)


Niyə borc verməyin savabı sədəqədən daha üstündür?


Niyə borc verməyin savabı sədəqədən daha üstündür? Borc vermək dinin göstərişlərindəndir ki, ən yaxşı ibadət hesab olunur. Çox sayda hədislərimiz vardır ki, bizə müsəlmanların hacətini yerinə yetirməyi tövsiyə edir ki, böyük savaba malikdir. Bu İlahi sünnətə görə, əgər sədəqə versən, sənə on savab yazıldığı halda, borc verən zaman 18 savab yazılır. Belə ki, Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “O gecə ki, meraca aparılmışdım bu yazını behiştdə gördüm: “Sədəqənin on qat savabı vardır, borcun 18 qat”. Sədəqə vermək yaxşı əməldir, ancaq onun harada istifadə olunduğu məlum deyildir. Ancaq o zaman ki, bir başqa müsəlmana ehtiyacını aradan qaldırmaq üçün borc verirsən məlumdur ki, işinin düyününü açmaq üçün istifadə edəcəkdir. O zaman ki, onun qəmini aradan aparmağa yardım edirsən və möminin qəlbini şad edirsən iki bəyənilən iş görmüş olursan.İslam dini də bizdən bunu istəyir. Yəni, həm möminin işininin düyününü açmağa yardım etməyi və həm də onun qəlbini sevindirməyi...


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter