Orucun nə faydası vardır ki, Uca Allah ona əməl etməyə təkid edir?


Mübarək Ramazan ayı gəlməkdədir və Allah Təala bu ayda hər bir sağlam bəndəsinə oruc tutmağı əmr etmişdir. Bəs orucun nə faydası vardır ki, Uca Allah bu qədər ona əməl etməyə təkid edir?
1. Oruc insanın təqvasını gücləndirər və ixlaslı olmasına səbəb olar. İmam Sadiq (ə): “Allah Təala buyurmuşdur: “Oruc Məndəndir və mükafatını də Mən verirəm””. Hz Zəhra (s.ə) buyurur: “Allah orucu, ixlası möhkəmləndirmək üçün vacib buyurmuşdur”.
2. Dünya və axirət əzabına mane olar. İmam Əli (ə): “Oruc mədəni daraldar, əti tökər və cəhənnəmin yandırıcı istisindən uzaq tutar”.
3. Cismə və ruha hüzur gətirər. Oruc tutan insan bir ay boyunca bədənində olan toksin və zərərli maddələrdən təmizlənər. Eyni zamanda ruhu da hüzur tapar və Ramazan ayının bərəkətləri ruhunu paklaşdırar. Ona görə də Hz Peyğəmbər (s): “Oruc tutun ki, sağlam qalasınız”.


Duanın yerinə yetməsinə mane olan 8 amil hansılardır?


Hər kim duasının yerinə yetməsini istəyirsə, gərək əvvəlcədən duasına mane olan amilləri aradan qaldıra bilsin. Bu amillər ilə tanış olaq:
1. Günah. Günah insana 3 cür təsir qoyar: a) Dua etmək tövfiqini aradan aparar. b) İnsanın qəlbini qəsavət bağladığı üçün, Allaha diqqət etməz və ağlaya bilməz. Başqa sözlə desək, qəlb hüzuru əldə edə bilməz. c) Duası yerinə yetməz. İmam Əli (ə) buyurur: “Günah, duanın yerinə yetməsini aradan aparar”. Ona görə də “Kumeyl” duasında oxuyuruq: “Allahım, dualarımın yerinə yetməsinə mane olan günahlarımı bağışla!”.
2. Xoş günlərdə dua etməyi tərk etmək. Allah Təala Həzrət Davuda (ə) vəhy edir: “Məni xoş və əmin-amanlıq günlərində yada sal ki, Mən də sənin çətin və giriftar əyyamındakı dualarını qəbul edəm”...


Salam verərkən əllə görüşənin, ayrılanda günahları tökülər?!


Salam haqqında çoxlu hədislərimiz də vardır ki, onların bəzisi ilə tanış olaq. Hz Peyğəmbər (s) buyurur: “Ey Ənəs! Görüşdüyün hər kəsə salam ver – Allah həsənələrini artırar. Evində salam ver – Allah bərəkətini artırar”.Hədislərin birində oxuyuruq: “Hər kim on nəfər müsəlman ilə rastlaşar və onlara salam verər – Allah qul azad etməyin savabını ona əta edər”. İslam dini müsəlmanlar arasında vəhdətin və məhəbbətin bərqərar olmasını istəyən bir dindir. Bununla bağlı bir neçə göstərişləri vardır. O cümlədən: görüşən zaman əl vermək, bir-birini sileyi-rəhm etmək və həmçinin bir-birinə salam vermək. Salam vermək də müsəlmanlar arasında vəhdətin yaranmasına səbəb olar, eyni zamanda insanlara çoxlu həsənələr qazandırar ki, axirətdə onun meyvəsini yeyərlər. İmam Əli (ə) buyurur: “O zaman ki, (din) qardaşınla görüşürsən, əl verin və bir-birinizə xoş üz göstərin ki, ayrılan zaman bütün günahlarınız bağışlanmış olsun”.


İnsanlara kömək edən hansı 7 xeyiri əldə edər?


Yoxsulların və ehtiyacı olanların ehtiyacını aradan qaldırıb, onlara maddi yardım göstərmək insana bir çox fərdi və ictimai bərəkətlər gətirər ki, onlarla tanış olaq:
1. Nəfsin paklanması. İnfaq insanı bir çox əxlaqi rəzil sifətlərdən pak edər və qəlbini saflaşdırar.
2. Ruhi hüzur gətirər. İnfaq insan üçün dünya və axirət ruhi hüzuru gətirər. “Öz mallarını gecə və gündüz, gizlin və aşkar(şəkildə Allah yolunda) xərcləyənlərin Rəbbi yanında məqamlarına layiq mükafatları vardır. onlar üçün nə bir qorxu var və nə də qəmgin olarlar”. (“Bəqərə/274).
3. Ruzinin artması. “De: «Həqiqətən, mənim Rəbbim bəndələrindən istədiyinin ruzisini bol edər və azaldar və (Allah yolunda) sərf etdiyiniz hər bir şeyin əvəzini verər. O, ruzi verənlərin ən yaxşısıdır». (“Səba” 39)...


Ən üstün gün, ay və əməl hansıdır?


İbn Abbasdan soruşurlar: “Ən üstün gün, ən üstün ay və ən üstün əməl hansıdır?”. İbni Abbas cavab verir: “Ən üstün gün – cümə günüdür, ən üstün ay – Ramazan ayıdır və ən üstün əməl – vaxtında qılınan beş vacib namazdır”.
Bu sualı Əmirəl-möminin (ə) eşidir və buyurur: “Əgər şərq və qərbin alimlərindən bu sualı soruşsaydılar, bundan qeyrisinə cavab verməzdilər.
Ancaq mənim cavabım belədir: ən üstün əməl – o əməldir ki, Allah qəbul edər. Ən üstün ay – o aydır ki, onda tövbə edəsən. Ən üstün gün – o gündür ki, dünyadan mömin gedəsən”.


Əgər qırx nəfər birlikdə vahid bir işin düzəlməsi üçün dua edərlərsə nə baş verər?


... Hz Peyğəmbər (s) buyurur: “Əgər qırx nəfər birlikdə vahid bir işin düzəlməsi üçün dua edərlərsə Allah bu duanı qəbul edər. Əgər bu dua bir dağın ziddinə belə olarsa, Allah bu dağı aradan götürər.” (“Müstədrəkəl-vəsail”.) Rəbbani alim İbn Fəhəd Hilli “Uddətud - dai” kitabında belə nəql edir: “Allah-Taala Həzrət İsaya belə vəhy etdi: «Ey İsa, möminlərə qoşul və onlara əmr et ki, səninlə birlikdə dərgahıma dua etsinlər»; İmam Sadiq (ə) buyurur: “Atam daim belə edərdi: bir iş onu qəmləndirəndə arvad-uşağı bir yerə toplayıb dua edər, onlar isə “Amin” deyərdilər.” (“Vəsailüş – şiə”, 7-104,105.)


Borc verdiyimiz insanla necə davranmalıyıq?


Allah Rəsulu (s) bir hədisində belə buyurur: “Kim dara düşən borcluya möhlət verər və ya bağışlayarsa, Allah-Təala onu öz kölgəsindən başqa heç bir kölgə olmayan qiyamət günü ərşin kölgəsinə qoyar” Peyğəmbərimiz alacağını istəyəndə müştərini sıxışdırmayanlara “Satanda, alanda və alacağını istəyəndə müsamihəli davranan şəxslərə Allah mərhəmət etsin” üçün belə dua edib. Qatadə adlı səhabə borc verdiyi bir nəfəri axtarır ki, pulunu alsın. Borclu isə ondan gizlənir. Daha sonra onu tapır, ancaq borclu “Vəziyyətim yaxşı deyil, dardayam”, – deyə üzrxahlıq edir. Qatadə də: “Allaha and içərsən?” – deyə soruşur. Borclu: “Vallah”, – deyə and içir. Əbu Qatadə də: “Mən Rəsulullahın (s) “Kim qiyamət günü Allahın onu dardan qurtarmağını istəyirsə, darda olana möhlət versin və ya borcunu tamamilə bağışlasın”, – buyurduğunu eşitmişəm”, – deyir və borcluya daha bir möhlət verir...


Şeytanları qovan «şihab» nədir?


Səmadakı bürclər günəş və ayın mənzillərinə bir işarədir. Müxtəlif fəsillərdə yerdən baxarkən günəş və ay müəyyən bir bürcə yaxın görünür. Bu vaxt məsələn, «günəş filan bürcdədir» deyirik. Allah-Taalanın varlığına şəhadət verən bu nizam-intizam qarşısında kafir qövm yenə də öz küfründən əl götürmür. Uyğun surənin 14-cü ayəsində oxuyuruq: «Əgər onlara göydən bir qapı açsaq və durmadan yuxarı dırmaşsalar, yenə də inanmazlar».
Hicr surəsinin 18-ci ayəsində isə belə buyurulur: «Lakin şeytanlardan kim xəlvəti qulaq assa, onu odlu bir axan ulduz (şihab) təqib edər». Təfsirçilər dünyamıza məxsus bəzi məlumatların səmada əks olunduğu və şeytanın bu məlumatları əldə etmək üçün orada vurnuxduğunu bildirirlər. Onların fikirincə, «şihab» onları təqib edib, qovan meteoralardır.


Hansı üç dəstənin duasına hamının ehtiyacı vardır ki, istəkləri geri dönməz?!


Hansı üç dəstənin duasına hamının ehtiyacı vardır ki, istəkləri geri dönməz?!İmam Baqir (ə) duası Allah dərgahında mütləq qəbul olunan, geri çevrilməyəm 3 dəstəyə işarə edərək buyurur: “Üç dəstənin duası Allah dərgahında geri qaytarılmaz. Bunlar:
1-Atanın övlad üçün duası. Bu övladın ataya etdiyi yaxşılığına görədir. Yaxud atanın övlad üçün bədduası. Bu övladın itaətsizliyə görədir.
2- Zülmə məruz qalan bir kəsin, ona zülm edən zalim barəsindəki nifrin və bədduası.Yaxud həmən məzlumun (zülmə məruz qalmışın), onun intiqamını alan biri barədə etdiyi xeyir-dua.
3- Biz Əlhi-Beytə (ə) xatir bir möminin digər möminə etdiyi köməyə görə, həmin (kömək olunan) möminin etdiyi xeyir-dua.


Nə üçün namazda bizi doğru yola hidayət et deyilir?!


Cаvаb: Vаrlıq аlәмindә оlаn hәr bir маddi vә мәnәvi şеy dәyişkәnliyә мәruz qаlır. İstәnilәn bir hаdisә hаnsısа şәrаitdә bаş vеrir. Hәr hаnsı bir hаlın dаvам еtмәsi üçün мüәyyәn şәrаit lаzıмdır. Мәsәlәn, оtаqdа еlеktrik lамpаsı yаndırılırsа, bu о dемәk dеyil ki, bu lамpа sönә bilмәz.
Dоğru yоlа hidаyәt мövzusu dа uyğun qаnunа әsаslаnır. Dоğru yоldа оlаn fәrdin vә yа cәмiyyәtin bu yоldа qаlмаsı üçün хüsusi şәrtlәr ödәnмәlidir. Әks tәqdirdә, dоğru yоlu tаpмış şәхs gәlәcәkdә bu yоldаn çıха bilәr. Dемәk, dоğru yоlu tаpdıqdаn sоnrа bu yоlu itirмәk tәbii bir hаldır.
Bu gün dоğru yоldа оlаn fәrdin vә yа cәмiyyәtin gәlәcәkdә hаnsı yоldа оlаcаğı hаqqındа bir söz dемәk оlмаz. Sаdәcә, fәrd әldә еtdiyi vәziyyәtdәn fаydаlаnаrаq, Аllаh dәrgаhınа üz tutub bu мisilsiz nемәtdәn мәhruм оlмамаğını istәмәlidir...


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter