Pulun məstliyi insanı necə yıxır?


Pulun məstliyi insanı necə yıxır? Bəzən biz başqaları ilə söhbət edən zaman deyirik ki, mən filan qədər pul qazanıram və ya filan qədər pulum vardır. Həmin “vardır” sözünü demək insana yersiz və ziyanlı məstlik gətirər. Ona görə də İmam Əli (ə) buyurur ki, nemətlərin məstliyindən qorxun ki, İlahi nemətlər sizi məst etməsin. Çox az insan vardır ki, nemət onu məst etməz. Pul, insana qüdrət qazandırmaq, hacətlərini yerinə yetirməkdə ona yardım edən vasitə olmasına baxmayaraq, əxlaq müəllimləri tərəfindən həmişə məzəmmət olnumuşdur. Əslində pulun özü məzəmmət olunmur, bu pulu yığıb, xəzinə halına salanlar məzəmmət olunur. İmam Əli (ə) buyurur: “Ey sarı (dinar) və ağ (dirhəm), məndən qeyrisini aldadın”. Çünki o zaman ki, insan pula sahib olar, pulun qüdrət gətirəcəyinə görə yanlış etiqadlara qapanar. Bu təfəkkür onu həlak edər. Ona görə də İmam Əli (ə) tövsiyə edir: “Rifah və nemətə qərq olmağın məstliyindən çəkinin və İlahi cəzanın aqibətlərindən qorxun”...


Nə edək ki, zikrlərimiz təsir qoysun?


Nə edək ki, zikrlərimiz təsir qoysun? Bəs necə olur ki, zikrlərimiz təsir göstərmir? Bunun səbəblərindən biri budur ki, zikrin şəraitlərinə əməl edilmir. Bu şəraitlərdən bəzisinə işarə edək:
1. Zikrin davamlı olması. Hər bir zikr əgər davamlı olarsa, ürəyə və ruha böyük təsirlər qoyar və insanın qəlbini dirildər.
2. Qəlb hüzuru. Qəlb hüzuru əldə etməyə çalışın və əgər qəlb hüzuru yoxdursa, zikri dildə deyərək hüzuru əldə etməyə səy göstərin.
3. Zaman və məkanına riayət edin. Zikrin zaman və məkanı çox mühümdür. Əgər həmin zikr üçün xüsusi zaman və məkan nəzərdə tutulmayıbsa, sabit zaman və məkana malik olmaq ona təsir etməkdə böyük rola malik olar.


İmanın nişanələri hansılardır?


İmanlılığın nişanələri: “Аllаhа tәvәkkül еt. Hәqiqәtәn, Аllаh tәvәkkül еdәnlәri sеvir.” (“Аli-İmrаn” surәsi, аyә: 159.)
İmаm Әli (ә) buyurub: “İmаnın dörd sütunu vаr: 1. Аllаhа tәvәkkül еtmәk; 2. Bütün işlәri Аllаhın öhdәsinә qоymаq; 3. Аllаhın әmirlәrinә tаbе оlmаq; 4. Аllаhın qәzа-qәdәrinә rаzı оlmаq.” (“Tühәful-uqul”, sәh. 223.)
Аllаh-tәаlа Pеyğәmbәrə (s) buyurdu: “Еy Әhmәd! Mәnim yаnımdа tәvәkküldәn vә tәqdirә rаzı оlmаqdаn üstün bir şеy yохdur.” (“Müstәdrәkül-vәsаil”, c. 11, sәh. 221.) Pеyğәmbәr (s) buyurub: “Hәr kim (zәruri hаldаn bаşqа) dilәnçilik еtsә, Аllаh yеtmiş еhtiyаc vә kаsıblıq qаpısını оnun üzünә аçаr.” (“Cаmiül-әхbаr”, sәh. 379.)...


Ayətullah Fazil Dərbəndinin İmam Hüseyndən (ə) istəyi nə idi?


İmam Hüseynə (ə) sevgisi, şer və xütbələri ilə məşhur olan böyük alim və arif Ayətullah Fazil Dərbəndi ilin 6 ayını Kərbəla və 6 ayını da Tehranda olurdu. Kərbəlada olduğu 6 ayın birində sübh azanından zöhr azanına kimi İmam Hüseynin (ə) hərəminə gedir və yalnız ağlayırdı. Zöhr və əsr namazlarını qıldıqdan sonra naharı yeyib bir az istirahət edirdi. Sonra yenə zərihin yanına gedib məğrib azanına qədər ağlayırdı. Onun bu ağlamağı bitin-tükənmirdi. Bu altı ay ağladığı müddətdə onun İmam Hüseyndən (ə) bir istəyi var idi. Böyük alim ağlayaraq deyirdi: “Hüseyncan! Səni and verirəm anan Zəhranın (s.ə) haqqına! Bizim ürəyimizin soyuması üçün səndən istəyirəm ki, Qiyamətdə Şimri bağışlamayasan. Çünki mən sənin əvf etməkdə kim olduğunu yaxşı tanıyıram. Qorxuram, Qiyamətə daxil olan kimi deyəsən: İlahi, mənim qatilimi bağışla”...


Sehr-cadunu batil etmək üçün hansı duanı oxumaq lazımdır?


Sehr-cadunu batil etmək üçün hansı duanı oxumaq lazımdır? \"Bismillahir-rəhmanir-rəhim\" Atilli batil edirəm qürbətən iləllah.
Fəulqi sehrətil sacidin qalu amənna birəbbil aləmin. Rəbbi Musa və harun ə-uzu bi-izzətəllahu vikib ria-əhuvə min şərri şəytani
in-nəhu yəkdunə kəydən və əkidən gəydən fəmihill kafirun əmhilihum ruvəydən. Summə bəkun ummuyun la yətə-kəlləmun.
Summə bəkun ummuyyun la yubsirun. Summə bəkun ummuyyun la yəqilun.
Bu duanı 3 və 7 dəfə oxu, üflə suyu iç. Cadunu batil edir.


Məsumların tapşırıqlarında ruzini artıracaq xüsusi namaz və ya əməl vardırmı?


Məsumların tapşırıqlarında ruzini artıracaq xüsusi namaz və ya əməl vardırmı? Var-dövlət və sərvətin artması üçün dan yeri sökülməmişdən qabaq, sübh azanına yaxın vaxtda bu keyfiyyətlə iki rəkət namaz qılsın:
Birinci rəkətdə \"Həmd\" dən sonra on yeddi dəfə \"Kafirun\" surəsini, ikinci rəkətdə \"Həmd\" dən sonra on yeddi dəfə \"Tovhid\", hər rəkətin rukusunda on yeddi dəfə (sübhanə rəbiyyəl-əzimi və bihəmdih), hər səcdədə on yeddi dəfə (subhanə rəbbiyəl-ə\'la və bihəmdih) və namazı qurtarandan sonra on yeddi dəfə \"Ayətul-kürsü\"nü oxusun.
Bu namaz təcrübə olunmuşdur. Belə nəql olunub ki, bu əməl gizli xəzinələrdəndir və naəhllərə öyrədilməsin.


Görәsәn insаn hәyаtı nеçә mәrhәlәdәn ibаrәtdir?


Görәsәn insаn hәyаtı nеçә mәrhәlәdәn ibаrәtdir? Qurаni-kәrimin аyәlәrinә әsаsәn insаn hәyаtı üç mәrhәlәdәn ibаrәtdir: dünyа hәyаtı, bәrzәх hәyаtı, qiyаmәt hәyаtı. Bir qrup аlim Qurаni-kәrimin bәzi аyәlәrini әsаs götürәrәk bеlә düşünürlәr ki, bәrzәх hәyаtı dünyа hәyаtının аrdıncа qiyаmәtәdәk dаvаm еdәsidir. Uyğun fikirә dәlil оlаrаq “nеçә il yеrdә dаyаndınız” аyәsi göstәrilir. (“Muminun”, 112.) Qiyаmәt günü bu suаl birbаşa bәrzәхdәn qiyаmәtә аdlаyаnlаrа ünvаnlаnаcаq. Qurаni-kәrimin bаşqа bir аyәsinә әsаsәn insаn hәyаtı üç mәrhәlәdәn ibаrәtdir. Şәrif аyәyә әsаsәn Аllаh-tәаlа insаnı birinci dünyа hәyаtındа öldürdü, sоnrа оnu bәrzәх hәyаtınа аpаrdı vә nәhаyәt, qiyаmәtdә оnu hәmnövlәri ilә bir yеrә tоplаdı. İmаm Rizаdаn (ә) nәql оlunmuş bir rәvаyәtdә dеyilir ki, bәşәr hәyаtı üç mühüm günlә mәrhәlәlәrә аyrılır: insаnın dоğulub dünyа hәyаtınа аddım аtdığı gün; dünyаdаn gеtdiyi gün; mәhşәrdә dirildiyi gün...


Kim Allahı sevindirə bilər?


Kim Allahı sevindirə bilər? Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Hər kəs mömini sevindirərsə, məni sevindirmişdir, hər kim məni sevindirər, Allahı sevindirmiş olar”.
İmam Sadiq (ə) buyurur: “O zaman ki, Allah mömini qəbirdən çıxardar, misali bədən də onunla bir yerdə qəbirdən çıxar. O zaman ki, mömin Qiyamətin dəhşətli səhnələrini görər, həmin misal ona deyər: “Qorxma, sənə Allah tərəfindən müjdə vardır ki, seviniləsi və kəramətlidir”. Mömin ona deyər: “Allah sənə rəhmət etsin. Necə gözəl yoldaşsan, qəbirdən mənimlə bir yerdə çıxdın və daima Allah tərəfindən olan kəraməti mənə müjdə verirsən. Sən kimsən?”. Həmin misal deyər: “Mən həmin o sevincəm ki, mömin qardaşına etmişdin, Allah məni (həmin sevincdən) yaratmışdır ki, sənə müjdə verim””...


Xoşbəxt ailəyə sahib olmağın sadə 10 yollar hansılardır?


Xoşbəxt ailəyə sahib olmağın sadə 10 yollar hansılardır? Xoşbəxt ailəyə sahib olmaq üçün sadə yollardır bunlar:
1. Hisslərini bəyan edin, Siz həyat yolaşınızı sevirsiniz və o, da bilir. Lakin bu o demək deyildir ki, onu eşitməyə ehtiyacı yoxdur.
2. Məsuliyyətli olmaq. Məsuliyyət olmazsa, ailə dağılar. Müştərək həyat məsuliyyət hissi ilə başlayar, onunla da davam edər.
3. Ona dəyər verdiyinizi hiss etdirmək. O zaman ki, onunla iftixar edirsiniz, bunu ona hiss etdirin. Etdiyi işin nə qədər əhəmiyyətli olduğunu vurğulayın.
4. Hörmətlə danışın və rəftar edin. O kəslər ki, bir-birinə hörmət etmirlər, daha çox düşmən olarlar, nəinki həyat yoldaşı.
5. Həyat yolaşınıza diqqət edin. O zaman ki, siz bir iş görürsünüz və başqası sizə diqqət edir, siz daha yaxşı hisslər keçirirsiniz.
6. Təşəkkür edin. Əgər həyat yoldaşınız sizdən razıdırsa və bunu söz və ya əməllə bəyan edirsə, o zaman qarşı tərəf də razı qalar...


Bu əməllər tez qocalmağa səbəb olur?


Bu əməllər tez qocalmağa səbəb olur? Peyğəmbərdən (s) nəql olunan hədislərə əsasən doqquz şey insanı tez qocaldar:
1. Gecə ayaq üstə su içmək.
2. Qarnı üstə yatmaq.
3. Başı (mədəndən çıxan) torpaqla yumaq.
4. Yaxanı üzə sürtmək.
5. Qadının cinsi üzvünə baxmaq.
6. Ətirdən çox istifadə etmək.
7. Ayaqyolunda çox qalmaq...


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter