Həqiqi mömin əyləncəyə vaxt sərf edə bilərmi?


Həqiqi mömin əyləncəyə vaxt sərf edə bilərmi?İnsan dəmir maşın deyildir ki, durmadan işləsin. Əslində, maşının da hissələri işlədikcə qızır, soyuması və yağlanması lazım gəlir. İnsan isə maşından fərqli olaraq cismlə yanaşı, ruha da malikdir. İnsanın gözü, əl-ayağı yorulub, istirahətə ehtiyaclı olduğu kimi, ruhu da yorulur və dincini almaq istəyir. İnsanı psixoloji yorğunluqdan çıxaran ən gözəl vasitə, sağlam əyləncədir. Təcrübədə sübut olunmuşdur ki, ruh yorulduqca, onun işinin keyfiyyəti aşağı enir. Qısa müddət əyləncə ilə məşğul olduqdan sonra ruh dirçəlir, yenidən işləməyə həvəs yaranır. İmam Sadiq (ə) buyurur: «Təbukdan qayıdan peyğəmbər, öz yaxınları arasında cıdır müsabiqəsi keçirdi. Həzrətin dəvəsinə minmiş Üsamə, cıdırda qalib gəldi». («Səfinətül-bihar», 1-ci cild, səh.596.)


Allah-Taalanın (c.c) bəndəsinə ən böyük rəhməti nədir?


Allah-Taalanın (c.c) bəndəsinə ən böyük rəhməti nədir? ... İnsan nəqədər günah etsə də, Rəbbi ilə olan bağlılığını qırsa da, yenədə Allah rəhm edən, əfv edəndir. Bəndə Rəbbinin ona bəxş etdiyi tövbə hissi ilə yenidən öz Rəbbinə doğru cəzb olur. Əsas odur ki,istəsin. O günahla nə qədər uzaqlaşsada, tövbə ilə yenidən Rəbbinə cəzb olacaq. Çünki Rəbbimizin rəhmət sonsuzdur.


Ayətullah Behcət: “Sübh namazının qəza olmasını istəmirsənsə...”


Ayətullah Behcət: “Sübh namazının qəza olmasını istəmirsənsə...” ... Sübh namazının önəmi hamıya bəllidir. Lakin bütün bunlara baxmayaraq möminlər tərəfindən ən çox qəzaya verilən namaz da məhz bu namazdır. Bəs necə edək ki, bu namazı qəzaya verməyək? Cavabı zəmanəsinin misilsiz alim və arifi olan Ayətullah Behcətdən eşidək: \"Sübh namazının qəzaya getməsini istəmirsənsə digər namazlarını zamanında qıl. Bu cür etsən Allah səni özü sübh namazına oyadacaqdır.”


Kəbə haqqında bunları bilirsizmi?


Kəbə haqqında bunları bilirsizmi? Kəbənin içəri hissəsinin təmizlənməsi mərasimi ildə iki dəfə yerinə yetirilir. Bu mərasimlər Ramazan ayının və Həcc mövsümünün başlanılmasından 15 gün əvvəl yerinə yetirilir. Kəbənin açarları Bəni-Şeybə qəbiləsində saxlanılır. İçərinin təmizlənməsi üçün adi süpürgələrdən istifadə olunur. Oranı Zəm-zəm suyu ilə Fars qızıl gül suyunun qarışığı ilə yuyurlar. Kəbəni həzrət Adəm Allahın buyruğuyla bəşər tarixində ilk ibadət evi olaraq tikib-qurmuşdur. Nuh peyğəmbərin (ə) dövründə baş verən tufan nəticəsində bu ibadətgah dağılmışdır. Kəbəni Hz. İbrahim peyğəmbər (ə) bərpa edib. Məhəmməd peyğəmbər (s) hələ hicrətdə – Mədinə şəhərində olarkən Allah buyurmuşdur ki, müsəlmanlar namaz qıldıqları zaman üzlərini Kəbəyə çevirsinlər. Həmin vaxta qədər müsəlmanlar ibadət zamanı üzlərini Beytul-Müqəddəsə, Qüds şəhərinə tuturdular...


Azad insan olmaq üçün lazım olan xüsusiyyətlər hansılardır?


Azad insan olmaq üçün lazım olan xüsusiyyətlər hansılardır? Bu dünyada azad olmağın şərtləri vardır. İmam Əli (ə) bu haqda buyurur: “Hər kim Allah bəndəliyinin şərtlərini yerinə yetirər – azad olmağa layiqli olar. Hər kim əməldə azadlıq şərtlərinə qarşı səhlənkarlıq edər, (bir başqasının) qulu olmağa düçar olar”.
İmam Sadiqin (ə) nəzərinə görə, o insan azaddır ki, onda bu dörd əxlaqi sifət meydana gəlsin. İmam (ə) buyurur: “Beş sifət vardır ki, əgər insanda onlardan biri olmazsa, onda çoxlu xeyir və bəhrə olmaz. 1. Vəfadarlıq. 2. Tədbir. 3. Həya. 4. Xoş əxlaq. 5. Azadlıq”.


İnsanın qəlbini təsir altında saxlayan iki mühüm amil hansılardır?


İnsanın qəlbini təsir altında saxlayan iki mühüm amil hansılardır? O iki şeyin birincisi təfəkkürdür. Təfəkkür elə bir nemətdir ki, yalnız insana məxsusdur. İnsan bu güclə Allahını dərk edir, bu güclə düşünür, elm kəsb edir, təbiətlə mübarizə aparır, özünü idarə edir, həyasını qoruyur, namusunu qoruyur. Bir sözlə təfəkkür əvəz olunmaz bir ilahi nemətdir. İnsanın bütün işləri onun təfəkkür “süzgəcindən” keçir. Hər bir əməl təfəkkürün məhsuludur. İnsan fikirləşir sonra əməl edir. Bu gün cəmiyyətimizin ictimai, əxlaqi fəsada getməsi, milli, dini dəyərlərimizin aradan itməsi, torpağlarınızın əldən getməsi də təfəkkür və dayaz düşüncəmizin məhsuludur.
İkincisi isə əməldir ki, birbaşa qəlbə təsir edir. İnsanın gördüyü işlər onda təsir qoyur. Yaxşı əməl müsbət təsir, pis əməl isə mənfi təsir qoyub qəlbi bərbad edir. Təbii ki, bərbad, xəbis qəlbdən də ardınca pis işlər gələr...


Müsəlmanın imanını artıran əməllər hansılardır?


İnsan öz imanını kamilləşdirmək üçün aşağıdakı yollardan istifadə edə bilər:
1. Təfəkkür və dəlillər. Allahın varlığını sübuta yetirən dəlillər haqqında düşünmək insanın imanını gücləndirir. «Hədid» surəsinin 4-cü ayəsində buyurulur: «Harada olsanız O, sizinlədir».
2. İlahi nişanələr. İnsan təbiət aləmini, müxtəlif heyvanların həyatını, aylı-ulduzlu səmanı diqqətlə müşahidə edərsə, böyük Yaradıcının nişanələri ilə rastlaşar. Dünya heyrətamiz gözəlliklərə bürünmüşdür...
3. İbadət. \"Hicr» surəsinin 99-cu ayəsində buyurulur: «Yəqin məqamına çatanadək Allahına ibadət et».
4. Zikr və dua. Zikr və duada qəlbin iştirakı əsas şərtdir.


Allahdan necə övlad istəyək?


Allahdan necə övlad istəyək? Halbuki Həzrəti Əli (ə) fəxr ediləcək övladı belə vəsf edir: «Mən öz Allahımdan nə xoş sima övladlar istədim nə də boylu-buxunlu uşaq. Allahımdan Allaha itaət edən, Ondan qorxan övladlar istədim ki, ona baxanda Allaha itaət etdiklərini görüm və gözlərim işıqlansın.»(əl-Kafi, c.6, səh.6, hədis 6 ). Qurani Kərimdə bu məsələyə işarə edərək belə vurğulayır: Allah yanında ən hörmətli olanınız Allahdan ən çox qorxanınızdır (pis əməllərdən ən çox çəkinəninizdir). Həqiqətən, Allah (hər şeyi) biləndir, (hər şeydən) xəbərdardır. (Hucurat-13)...


Təqvanın ən yüksək mərtəbəsini necə əldə etmək olar?


Ən üstün mənəvi kamaldır ki, başqa mənəvi kamallar kimi mərtəbələrə və dərəcələrə malikdir. Əxlaq alimləri təqvanın 3 mərtəbəsini bizə tanıtmışdılar ki, onlara işarə edək:
1. Nəfsi cəhənnəm əzabından qorumaq. Bu mərtəbə saleh əməl yerinə yetirmək, haramları tərk etmək, düzgün əqidəyə malik olmaqla hasil olar.
2. Təqvanın ikinci mərtəbəsi budur ki, günahları tərk etməklə yanaşı, şübhəli və məkruh əməllərdən də uzaq olmaq lazımdır.
3. Təqvanın üçüncü mərtəbəsi budur ki, bədən üzvlərini haramdan saxlamaqla yanaşı, qəlbi şübhəli və məkruh əməllərdən də qorumaq lazımdır.


Fitr bayramı gecəsi müstəhəb olan əməllər hansılardır?


Fitr bayramı gecəsi müstəhəb olan əməllər hansılardır? Fitr bayramı gecəsi mübarək gecələrdən sayılır. Bu gecənin həm fəziləti, həm də, bu gecədə edilən ibadətlərin savabı haqqında bir çox hədis nəql edilmişdir. Bu gecənin bir neçə müstəhəb əməli vardır ki, onlardan bir neçəsini qeyd edirik: 1. Gün batan çağı qüsl etmək. 2. Bu gecə əhya saxlamaq, namaz qılıb dua, istiğfar etmək.
3. Məğrib, işa, sübh və bayram namazlarından sonra bu duanı oxumaq: \"Allahu əkbəru Allahu əkbəru lə iləhə illallah vallahu əkbər Allahu əkbəru va lilləhil-həmd. Əlhəmdu lilləhi ələ mə hədənə və ləhuş-şukru ələ məulənə.\" 4. Məğrib namazı və onun nafilələrini qıldıqdan sonra əlləri göyə qaldırıb bu duanı oxumaq: \"Yə zəl-mənni vət-taul, ya zəl-cudi, ya mustafiyə Muhəmmədin və nəsirəhu salli ələ Muhəmmədin və əli Muhəmməd vağfir li kullə zənbin əhsaytəhu və huvə indəkə fi kitəbin mubin.\"...


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter