Imam Zamanın (ə.c) haqqında necə hədis nəql olunmuşdur?

Imam Zamanın (ə.c) haqqında necə hədis nəql olunmuşdur? İmam Zamanın (ə.c) barəsində hədislərin sayı külli ibarətdir:
1-Müsəlmanların İmamları 12 dir birincisi Əli ibn Əbi Talib (ə) və sonuncusu Məhdidir - 91 hədis bu ibarətlə gəlmişdir
2-İmamlar 12 dir onların 9-u İmam Hüseynin (ə) nəslindəndir. Doqquzuncusu Qaimdir. - 107 hədis.
3-Xilaskar Məhdi (ə.c) Peyğəmbərin (s) nəslindəndir. - 389 hədis.
4-Xilaskar Məhdi (ə.c) İmam Hüseynin (ə) nəslindəndir. -148 hədis.
5-Xilaskar Məhdi (ə.c) İmam Rizanın (ə) kötücəsidir - 95 hədis.
6-Xilaskar Məhdi (ə.c) İmam Cavadın (ə) nəticəsidir. -90 hədis.
7- Xilaskar Məhdi (ə.c)-nin atasının adı Həsəndir. - 148 hədis.
8-Xilaskar Məhdi (ə.c)-nin adı və künyəsi Hz. Peyğəmbərin (s) ad və künyəsi ilə eynidir. -47 hədis...Allah-Taala mənəviyyatdan uzaq qalmamaq üçün Musaya (ə) hansı tapşırığı verdi?

Allah-Taala mənəviyyatdan uzaq qalmamaq üçün Musaya (ə) hansı tapşırığı verdi? Mütəal Allah həzrət Musaya (ə) belə vəhy edib buyurur: “Ey Musa! Məni qorxa-qorxa, acizanə və dərdli bir halda çağır. Üzünü torpağa sürt və ən yaxşı bədən üzvlərin ilə qarşımda səcdəyə qapan. Mənim hüzurumda dayanarkən əllərini qaldıraraq qunut tut və dua edən zaman Məni qorxa-qorxa çağır.
Ey Musa! Bu dünyada uzun-uzadı arzulara qapılma. Çünki bu sənin qəlbini daşlaşdırar, daş qəlbli insanlar isə Məndən uzaqdır. Qəlbin Mənim qorxumdan zəifləyib gücdən düşsə, paltarın köhnəlib yırtılsa da qəlbin təravətli və təzə qalsın. Bu dünyanın sakinlərinə yad, göylərin sakinlərinə isə doğma ol. Gecə ibadət etmək üçün oyaq qal, səbrli adamlar kimi Mənə itəat et, günahlarına görə qarşımda göz yaşı axıt, düşməndən qaçan şəxs kimi fəryad eylə və Məndən yardım istə. Çünki Mən ən yaxşı yardımçıyam”.Övladlarımızı təbiyə edən zaman hansı nəsihətləri edək?

Övladlarımızı təbiyə edən zaman hansı nəsihətləri edək? Valideyin övladına nəsihət edərkən bu cümlələri xatırlatmağı unutmamalıdır:
1-Övladım üç dəstə insanlar sənin dayağındırlar onlardan qorxma söz dinlə: Ata, Ana və Qardaşın,
2-Övladım dünya və axirət xoşbəxtliyi üçün üç şeydən uzaqlaşma, Quran, iman və duadan,
3-Övladım rahat yaşamanı istəyirsənsə üç işi görmə: Yalan danışmağı, riyakarlığı və zinakarlıqdan uzaq ol,
4-Övladım üç şeydən uzaq dur: Oğurluq, arsızlıq (laqeydlik) və həyasızlıq - günahlarına bəhanə düzəltməkdən,
5-Övladım üç şeydən qaç ziyanı dəyməsin sənə: Qeybətdən, pis söz danışmaqdan və görmədiyinə tez inanmaqdan...Hәzrәt Әli (ә) hədisində Allaha bəndəliyi neçə qismə bölmək olar?

Hәzrәt Әli (ә) hədisində Allaha bəndəliyi neçə qismə bölmək olar? İslаm tәlimlәrinә әsаsәn, bәndәlik buхоv vә mәhdudiyyәt dеmәk dеyil. Bәndәlik о dеyil ki, insаnın hеç bir şәхsi nәzәri оlmаsın. Bәndәliyin müхtәlif mәrtәbәlәri vаrdır. Hәzrәt Әli (ә) buyurur: “İbаdәt üç növdür: qullаrın ibаdәti, tаcirlәrin ibаdәti, аzаd insаnlаrın ibаdәti. Bir qrup insаn Аllаhа cәhәnnәm әzаbı qоrхusundаn ibаdәt еdirlәr - bu, qullаrın ibаdәtidir. Digәr bir qrup Аllаhа bеhişt tаmаhı ilә ibаdәt еdir - bu, tаcirlәrin ibаdәtidir. Bir qrup dа vаr ki, Аllаhа pәrәstişә lаyiq оlduğu üçün ibаdәt еdir - bu, аzаdlаrın ibаdәtidir.” İslаm bu ibаdәtlәrin hеç birini rәdd еtmir. Әsаs mәsәlә Аllаhın irаdәsinә tаbе оlmаqdır. Әlbәttә ki, әsl bәndә Аllаhı ibаdәtә lаyiq bilәrәk аzаdаnә ibаdәt еtmәlidir...Yuxuya inanmaq olarmı?

Yuxuya inanmaq olarmı? Yuxu istər adi insanlar, istərsə də alimlərin daim diqqət mərkəzində olan məsələlərdəndir. Axı yuxuda gördüyümüz çirkin və gözəl, qorxulu və ürək açan səhnələr nədir? Bunlar keçmişəmi aiddir, yoxsa gələcəyə? Müxtəlif ayə və hədislərdən məlum olur ki, yuxuların əksəriyyəti gələcəyə aid olub, qaranlıq məsələlərin üstündən pərdəni qaldırır. «Yusuf/36-cı ayədə oxuyuruq: «(Yusifdən soruşuldu:) «Gəl bu yuxunu bizə yoz». Yusif dedi: «Yeyəcəyiniz təam gəlməmişdən əvvəl, mən onun mənasını sizə xəbər verərəm. Bu, Rəbbimin mənə öyrətdiyi elmlərdəndir». Ayədən göründüyü kimi həqiqi, əsaslı və yozulası yuxular vardır. Hz Peyğəmbər (s) buyurur: «Yuxu üç qismdir: bir qismi Allah tərəfindən verilən müjdə, bir qismi şeytandan gələn qəm-qüssə, digər bir qismi isə, insanın bir iş barədə çox fikirləşməsinin nəticəsidir». («Biharul-ənvar», 14/s-411.) İslam dinində təbiri caiz bilinən yuxu, yalnız ilahi yuxulardır. O biri yuxuların təbiri batildir və həmin yuxulara inanmaq olmaz.Dünya xoşbəxtliyində dinin rolu varmı?

Dünya xoşbəxtliyində dinin rolu varmı? Bəziləri elə düşünür ki, din yalnız axirət xoşbəxtliyi üçündür və insanın dindar olub-olmamasının, dünya xoşbəxtliyinə heç bir dəxli yoxdur. Hansı ki, din, axirət evindən əvvəl dünya evini qorumaq üçündür. Peyğəmbər (ə) öz qövmünə xitabən deyir: «Rəbbinizdən bağışlanmağınızı diləyin. Çünki O, ... sizə mal-dövlət, oğul-uşaq əta edər. O, sizin üçün bağlar-bağçalar əmələ gətirər, çaylar axıdar». Nuh/10-12.) Yalanın, saxtakarlığın, oğurluğun, rüşvətxorluğun cəmiyyəti məhv etməsini kim inkar edə bilər?! Zülm və sitəmin bəşəriyyəti qara günə qoyduğunu kim inkar edə bilər?! Allaha etiqadlı, peyğəmbər göstərişlərinə əməl edən, insanpərvər bir cəmiyyətin xoşbəxtliyinə kimdə şübhə var?! «Hud/3-cü ayəsindəki «Ona tövbə edin ki, müəyyən bir müddət yaxşı gün-güzəran versin» buyuruğu bir daha təsdiq edir ki, din insanın əvvəlcə dünya, daha sonra isə axirət həyatının tənzimlənməsini nəzərdə tutur.Həzrət Musa (ə) hansı hadisənin baş verməsinə görə tövbə etdi?

Həzrət Musa (ə) hansı hadisənin baş verməsinə görə tövbə etdi? Nisa/153: «(Ya Məhəmməd) kitab əhli sənin onlara göydən bir kitab endirməyini istəyirlər. Halbuki, onlar Musadan bundan daha böyüyünü istəmiş və «bizə Allahı aşkar göstər» demişdilər». Bəni-İsrailin bu axmaq istəyi qarşısında Musa (ə) Bəni-İsrailin nümayəndəsi olaraq «Ey Rəbbim, özünü mənə göstər», dedi. Musanın istəyi qarşısında, Allah-təala buyurdu: «Sən məni əsla görə bilməzsən. Lakin dağa bax. Əgər o yerində dura bilsə, sən də məni görə bilərsən». Quranda belə buyurulur ki, Allah-təala dağa təcəlli etdi və dağ parça-parça oldu. Musa huşunu itirdi. Ayılandan sonra isə bu yersiz istəyə görə tövbə etdi. Musa (ə) Bəni-İsrailin istəyini yerinə yetirdiyi halda, nə üçün özü tövbə etməli idi? Təfsirçilərin fikirincə, Musa Bəni-İsrailin nümayəndəsi olaraq onların tərəfindən tövbə edirdi.Axirətdə müsibət yaradacaq əməllər hansılardır?

Axirətdə müsibət yaradacaq əməllər hansılardır? Pеyğәmbәr (s) buyurub: “Bеş şеy ахirәtin müsibәtlәrindәndir:
1. Nаmаz qılmаmаq;
2. Аlimin ölümü;
3. Dilәnçini ümidsiz еtmәk;
4. Аtа-аnаyа itаәtsizlik;
5. Zәkаt vеrmәmәk.” (“Әl-Mәvаizul-әdәdiyyә”, sәh. 262.)Dini təmsil edən şəxslər (ruhanilər) əsasən nəyə diqqət yetiməlidrlər?

Dini təmsil edən şəxslər (ruhanilər) əsasən nəyə diqqət yetiməlidrlər? Başqalarını dindən qaçırtmayaq. Nəql edilir ki, Şeyx Muhəmməd Bafiqi Yəzdi uzun müddət ağlayır və şagirdi ona deyir: "Müəllim, uzun zamandır ki, ağlayırsınız, niyə?" Deyir: "Göz yaşım dinə görədir ki, bu qədər dünyada dinsizlik və qeyri-müsəlmanlıq yaratmışam". Şagirdi deyir: "Nə əlaqəsi var? Sizin başqalarının dinsiz olmasında nə rolunuz olub ki?" Alim deyir: "Nalayiq əməllərimiz, yanlış rəftarlarımız, yersiz sözlərimiz bais olur ki, bu qədər qeyri-müsəlman dinə üz çevirməsin. Yanlış yola qədəm bassın. Əgər biz İmam Əli (ə) davamçıları dini təlimlərə düzgün əməl etsəydik, dünyada bir dənə də olsa qeyri-müsəlman qalmazdı. Hamı müsəlman olardı. Çünki insanlar fitrəti baxımında eşqi, sevgini, ədaləti, sədaqəti sevir. Əgər biz İslama əməl etsəydik, hamı müsəlman olardı".Mömin şəxs tərbiyədə birinci nəyə diqqət yetirməlidir?

Mömin şəxs tərbiyədə birinci nəyə diqqət yetirməlidir? Alimlərdən biri belə vəsiyyət edir ki, qəbir daşına bu sözləri yazsınlar: "Uşaq olan zaman dünyanı dəyişdirməyə çalışırdım. O zaman ki, böyüdüm, gördüm ki, dünya çox böyükdür. Yaxşı olar ki, ölkəmi dəyişəm. Orta yaş həddində şəhərimi dəyişməyi qərara aldım. Onu da böyük gördüm. Yaşlaşan zaman ailəmi dəyişməyi qərara aldım. İndi ki, ölüm ayağındayam, başa düşdüm ki, gərək ilk gündən özümü dəyişdirməyi düşünərdim. Bəlkə o zaman dünyanı və başqalarını dəyişdirə bilərdim".