Ürəyimizin yorğunluğunu necə aradan qaldıraq?


Qəlb, ürək də yorula bilir. Bəs onun yorğunluğunu necə aradan apara bilərik? Onun üçün qəlbin nurani olması şərtdir. Bəs qəlbi necə nurani edək?
1. Quran oxumaq. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “İnsan qəlbi dəmir kimi paslanar, onun pasını aparmaq Quran vasitəsilə olar”.
2. Hikmət əldə etmək. İmam Əli (ə) buyurur: “Qəlblər də bədən kimi yorulur. Ona görə də yeni elm, hikmət kəsb etmək və yeni maarif və həqiqətləri əldə etməklə onun yorğunluğunu aradan aparın”.
3. İmanı möhkəmləndirmək. İmam Əli (ə) buyurur: “İmanla qəlbdə nurani bir nöqtə zahir olar, iman hər nə qədər artarsa, o nurani nöqtə daha aydın və daha çox olar”.
4. Davamlı olaraq Allahı zikr etmək. İmam Əli (ə) buyurur: “Allahı davamlı şəkildə zikr edin ki, qəlbi nurani edər”....


İnsanın mühiti onun taleyinə həlledici təsir edirmi?


Bəzən belə bəhanə gətirirlər ki, biz pis insanların əhatəsində olduğumuz üçün, özümüz də pis insan olmuşuq. Bu bəhanə axirətdə qəbul olunacaqdırmı?
İnsanlar işığı kəşf etməzdən əvvəl zülmət içində yaşayırdılar. Fitrətlərinə qoyulmuş axtarış hissinə görə işığı kəşf etdilər. İnsan zülməti öz kəşfi ilə aydınlada bilibdirsə, deməli küfr zülmətini də iman nuru ilə aydınlatmağa qadirdir. Heç kəs deyə bilməz ki, atam dinsiz olduğu üçün mən də dinsiz olmuşam. Burada söz çarəsizlikdən getmir, belə ki, Uca Allah peyğəmbərlər (ə) göndərərək insanın bu bəhanələrinə son qoymuşdur. Necə ki, Peyğəmbərinə (s) buyurmuşdu: “Sən onların üzərində hakim deyilsən (onların qəlbinə hakim deyilsən ki, onları iman gətirməyə məcbur edəsən, nə də onların cəmiyyətlərinə hakim deyilsən ki, zorla hökm yürüdəsən və nə onların talelərinə hakim deyilsən ki, onlara axirət cəzası verəsən)”. (“Ğaşiyə” 22). Tarixdə o qədər insan olmuşdur ki, zülmətli mühitdən nura doğru hərəkət edə bilmişdir. Onlardan biri də Fironun xanımı Asya olmuşdur...


Çətin zamanlarda nikbin (müsbət düşüncəli) olmağı necə bacaraq?


Nikbin düşüncəli insanlar çətin mühitdə qərar tutan zaman streslərinə qalib gələrək, daha doğru nəticələr çıxarda bilirlər. Bu insanlar başqalarından daha sağlamdırlar. Başqaları ilə daha yaxşı rabitə qurmağı bacarırlar. Onlar çətinliklərdən qorxmurlar və tez də çıxış yolu tapırlar. Onların özlərinə etimadı tamdır. Ona görə də həyatlarında müvəffəqdirlər. Başqalarından fərqli olaraq, daha şad həyata malikdirlər. Bəs nikbin olmaq üçün nə etməli?
1. Zehnimizi yenidən qurmalıyıq. Əgər uzun illər boyu mənfi bir şeyin üzərində düşünürsünüzsə, nigaran olmayın – hələ də nikbin olmağınız üçün ümid vardır. Müsbət mövzulara diqqət edərək, zehninizi dəyişdirə bilərsiniz.
2. Mənfi fikirlərdən uzaq olaq. O zaman ki, depressiyaya düşəcəyinizi ehtimal verirsiniz, özünüzü ələ alın və müsbət şeylər haqqında düşünməyə başlayın. İcazə verməyin ki, zehniniz mənfi mühitdə qərq olsun. Həmin mühitdən qaçın və müsbət şeylər düşünməyə başlayın...


Peyğəmbərlərin (ə) və İmamların (ə) əsas vəzifəsi nə olmuşdur?


Peyğəmbərlərin (ə) və İmamların (ə) vəzifələri çox olub. Amma onların içindən ikisini seçmək olar ki, bunlar mərkəzi yer tutur:
1. Hidayət və təbliğ. Allah Təala Həzrət Adəmə (ə) və Həvvaya xitab edərək, buyurur: “Dedik: «Hamılıqla oradan (o uca məqamdan) yerə enin. Beləliklə, əgər Mənim tərəfimdən sizə (peyğəmbərlər və səma kitabları vasitəsilə) bir hidayət gəlsə, Mənim hidayətimə tabe olanlara heç bir qorxu yoxdur və onlar qəmgin olmayacaqlar»”. (“Bəqərə” 38). İnsan İlahi qürb məqamına çatmaq üçün xəlq edilmişdir. Onun bu məqama çatması üçün gərək bu haqda lazımlı agahlığı olsun. Allah insana nişanələr və hidayət yolu qərar verməlidir ki, kamala çata bilsin. Uca Allah peyğəmbərləri (ə) və İmamları (ə) seçmiş və bəşərə tərəf göndərmişdir ki, onları hidayət etsinlər. Ona görə də deyə bilərik ki, peyğəmbər (ə) və İmamların (ə) əsil vəzifəsindən biri budur ki, insanlara Allahın dinini təbliğ etsin və hidayət etsin. İnsanlara aləmlərin Allahını tanıtsın. Onlara Qiyaməti, behişti, cəhənnəmi, əzabı, savabı, hesab və ədaləti tanıtsın. Namazın və başqa vacibatların Allah tərəfindən olduğunu bildirsin...


Niyə hamı eyni cür gözəl, sağlam, imkanlı deyil?


Bu dünyada elə nemətlər vardır ki, Allah bəzi bəndələrinə vermişdir, ancaq bəzilərini ondan məhrum etmişdir. Misal üçün Allah bir nəfəri gözəl simalı xəlq etmişdir, başqa birisini adi, başqa birini isə çirkin üzlü. Hədislərimizdə oxuyuruq ki, o kəslər ki, bu dünyada olan zaman malik olmaq istədiklərinə malik olmayıblar, əgər təqva əhli olsalar, Allah bu istədiklərini onlara axirətdə verəcəkdir. Dünyada insanların arasında olan bu fərqlilik İlahi ədalətdən asılıdır. Bəs əgər bu fərq olmasaydı, biz insanlar yaşaya bilərdikmi? Əgər bütün insanlar hər bir cəhətdən eyni xəlq olsaydılar, yaşamağın marağı olardımı? Gərək bu suala cavab olaraq deyək ki, bu, mümkün deyildir. Bu zaman bütün ictimai həyat bir-birinə qarışardı.
İmam Əli (ə) buyurur: “Madam ki, insanlar fərqlidirlər, xeyir və xoşluqda yaşayırlar, əgər bərabər olsaydılar, həlak olardılar”. Bəs bu fərqləri aradan qaldırmaq mümkündürmü? Bu sual onu göstərir ki, biz öz işimizi Allahın işi ilə müqayisə edirik. Bizim gördüyümüz iş Allahın gördüyü işə bənzəməz. Misal üçün, biz bir velosiped düzəltmək istəsək, təkərlərini aşağı qoyar və tormozunu yuxarı qoyarıq. Onu elə düzəldərik ki, öz istəyimizə uyğun olsun...


“Allah haradadır?” sualı buna görə səhvdir


Allah Təala kamili-mütləqdir və Onun məkanı və zamanı yoxdur. Onun müqəddəs varlığına tay yoxdur. Bəziləri Allahı cisim kimi təsəvvür etdikləri üçün, Ona məkanı da nisbət verməyə çalışır və soruşurlar ki, Allah haradadır?
Qurani-Kərim bu suallara belə cavab verir: “Göyləri və yeri altı gündə (yaxud altı gecə-gündüzdə, yaxud altı mərhələdə)yaradan, sonra taxta (varlıq aləminin hökmranlıq və idarəçilik taxtına) hakim olan Odur. O, həm yerə girəni (suları, ölüləri, dəfinələri, kökləri və heyvanları), həm yerdən çıxanı (heyvanları, bitkiləri, bulaqları və mədənləri), həm göydən enəni(mələkləri, səma kitablarını, İlahi təqdirləri, planetlərin nurlarını, şimşək və yağışları), həm də göyə qalxanı (mələkləri, bəndələrin əməllərini, bəzi cinləri və insanların ruhlarını) bilir. Harada olsanız, O, sizinlədir. Allah etdiklərinizi görəndir”. (“Hədid” 4)...


Hər kəs yatandan öncə 3 dəf ixlas surəsini oxuyarsa Allah-Taala (c.c) ona hansı neməti verər?!


Məhrum Ayətullah Əli Səadət Pərvər öz axırıncı dərsində şagirdlərinə belə buyurmuşdur: “Ölməyimi mənə göstəriblər. Çox aydın idi. İndinin özündə həmin zamanı xatırlayıram. Gördüm ki, peyğəmbərlər (ə) və İlahi övliyalar cənazə mərasimimdə iştirak edirlər. Bu, ona görədir ki, bəndə 40 il səhər çağında 100 dəfə “Tövhid” surəsini oxuyur və onu 124 min peyğəmbərin (ə) ruhuna hədiyyə edirdim”. “Tövhid” surəsini oxumağın fəzilətləri barəsində çox sayda hədislərimiz vardır. O cümlədən:
Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Hər kim yatan zaman “Tövhid” (“İxlas”) surəsini 3 dəfə oxuyarsa, Allah 50 min mələyi onun üçün vəzifələndirər ki, həmin gecə onu qorusunlar”.
Əmirəl-möminin (ə) Həzrət Peyğəmbərdən (s) nəql edir ki, buyurub: “O kəs ki, yatan zaman yüz dəfə “Tövhid” surəsini oxuyar, Allah 50-illik günahlarını bağışlayar”...


İmam Əli (ə) özünü Zülqərneynlə hansı məsələ oxşar olaraq tanıtdırır?!


Əmirəl-möminin (ə) minbərdə olan zaman İbni Kəvva qarşısında dayanır və Həzrətdən (ə) soruşur: “Mənə Zülqərneyndən xəbər verin ki, peyğəmbər idi, yoxsa sultan?”.
Həzrət (ə) buyurur: “Zülqərneyn nə peyğəmbər idi və nə də sultan. O, elə bir bəndə idi ki, Allah Təalanı sevirdi və Allah da onu sevirdi. Allah üçün xeyirxahlıq edərdi və Allah da ona xeyirxahlıq edərdi. Ona Zülqərneyn deyilməyinin sirri budur ki, o, öz qövmünü Allah Təalaya tərəf dəvət edir. Ancaq onlar başına vurub, onu yarırlar. Ona görə də bir müddət onlardan qaib olur. Sonra yenə yanlarına gəlir və onları yenə dəvət edir. Onlar bu dəfə başının o biri tərəfinə vururlar və onu şikəst edirlər.
Həzrət (ə) sonda buyurur: Sizin də aranızda onun kimisi vardır”...


Salik Rəcəb ayında elə təsəvvür etməlidir ki, sanki yenicə dünyaya gəlmişdir!!


Böyük din alimləri Rəcəb ayı ilə bağlı öz tövsiyələrini vermişdilər ki, bu tövsiyələri ümumiləşdirilmiş halda sizlərə çatdırırıq.
Nəzərə alaq ki, Rəcəb ayında seyri-süluk yolu ilə gedən salik üçün unikal fürsətlər yaranır.
- Salik üçün ən yaxşı yol odur ki, Rəcəb ayının ilk günündə tövbə edər.
- Ramazan ayının bütün insanlar üçün faydası vardır. Ancaq Rəcəb ayı Allahın xüsusi salikləri üçün mənfəət gətirər.
- Rəcəb ayı salikə çox dərin və əsaslı təsirlər qoyar.
- Rəcəb – Allahın ayıdır. Allahın ayına Ondan qeyrisini daxil etməyin.
- Bu ayda dediyiniz hər sözə diqqət edin.
- İnsan qəlbi ya Rəhmanın yeridir, ya da şeytanın (lən). Seçim – özünündür....


Bu dörd məsələyə diqqət yetirən Dünyadan uzaq durmağa çalışar?!


1. Dünya – imtahan yeridir. “Sınamaq üçün onların bəzi təbəqələrini bəhrələndirdiyimiz şeyə (var-dövlət, övlad və məqama) gözünü dikmə ki, onlar dünya həyatının çiçək və zinətləridir. Və Rəbbinin ruzisi (kitab və din) daha yaxşı və əbədidir”. (“Taha” 131).
2. Dünya – kiçik mənfəət yeridir. «Dünyanın mənfəəti azdır və təqvalılar üçün axirət daha yaxşıdır. (Orada) sizə hətta xurma çərdəyinin yarığındakı nazik tel qədər zülm olunmayacaq və haqqınızdan kəsilməyəcəkdir». (“Nisa” 77).
3. Dünya – oyun-oyuncaqdır. “Bu dünya həyatı bihudə əyləncədən və oyun-oyuncaqdan başqa bir şey deyildir. Həqiqətən də, axirət evi əbədi həyatdır (onun yeri, göyü, cəmadat və nəbatatı belə) əbədilik diridir (və elə bil ki, həyatın özüdür). Kaş biləydilər!”. (“Ənkəbut” 64)....


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter