Hansı işi edəni, Uca Allah hətta Peyğəmbərə (s) xatir də bağışlamayacaq?!


... Mömini məsxərə etmək o qədər böyük günahdır ki, Allah Peyğəmbərinə (s) buyurur ki, özünü buna görə əziyyətə salma, çünki Mən o insanı bağışlamayacağam.
İmam Sadiq (ə) buyurur: “Əgər kimsə mömini xar edərsə, məni xar etmiş olar”.
Bir gün bir nəfər gəlir və İmam Sadiq (ə) ona deyir: “Siz məni çox təhqir edirsiniz”. Həmin şəxs deyir: “Ağacan, siz mənim İmamımsınız!”.
İmam (ə) buyurur: “Mən sənin İmamınam, ancaq fərq etmir. Sən bizim dostları ki, təhqir edirsən – bizi təhqir etmiş olursan”.


Hz Peyğəmbərin (s) hədisinə əsasən Allaha yersiz ümid bəsləmək nə deməkdir?!


Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Zirək insan o kəsdir ki, özünü hesaba çəkər. Ölümündən sonrası üçün əməl edər. Nadan isə o kəsdir ki, nəfsi istəklərinin ardınca gedər, əməl etmədən Allaha ümid bəsləyər”. - Şeytani ümid
Həzrət Peyğəmbərin (s) bizə buyurduğu kimi, nadanların ümidi - şeytani ümiddir. Şeytan bu yolla insanları rahatladar və müxtəlif cür günahlara həvəsləndirər. Şeytan qoymaz ki, bu cür insan özünü müalicə etsin. Zəlalət quyusundan çıxmağa imkan verməz.
Bəzi insanlar deyir ki, Allaha ümid edirəm. Ancaq saleh əməllərə üz çevirməzlər. Onlar yersiz arzular etmiş və ona görə də günahlarının sayını artırmışdırlar. O kəs ki, Allaha ümid edər, gərək Onu əməlinin vasitəsi və mehvəri qərar versin...


Duanın dünya və axirət həyatımıza 7 təsiri nələrdir?!


Duanın insan həyatına bir çox müsbət təsirləri vardır ki, onlarla tanış olaq:
1. Tərbiyəvi rola malikdir. Dua insanı istəklərinə çatdırdığı kimi, həm də tərbiyəvi rola malikdir. Hər kim Allahla rabitə qurar, istər-istəməz ümidsiz işlərə diqqət etməz və Allahın rəhmətinə ümid bəsləyər. Bilər ki, bu dünya fanidir və əbədi dünya üçün səy göstərər. Bu zaman insan tərbiyə olunar.
2. Ruhi hüzur gətirər. İnsanın ruzi nigarançılıqlarının çoxu, çətinliklərini həll edə bilməməsindən irəli gəlir. O zaman ki, Allaha təvəkkül edər və Ona ümid bəsləyərik, bu nigarançılıqlar aradan gedər və yerini hüzura verər. Tədqiqatlar göstərir ki, o kəslər ki, Allaha iman bəsləyirlər, daha sağlam ruha malikdirlər...


Tövbədə gizlənən İKİ tofiqat nələrdir?!


... Beləliklə deyə bilərik ki, tövbə tövfiqi Allahdan olar və onun yolunu da Allah bizə Quranda və hədislərdə öyrətmişdir. Əgər insanın tövbəsi həqiqi olarsa, Allah bu tövbəni qəbul edər. Çünki O, Təvvab və Rəhimdir. Allah bəndəsini bağışlayan zaman ona sevgi və rəhmət göstərər, nəinki danlayıb, məzəmmət edər. Əgər tövbəmizi pozmuşuqsa, Allahın rəhmətindən məyus olmayaq və Onun tövbələri qəbul edən olduğunu unutmayaq. Yenə də tövbəyə üz tutaq və Allaha, haqqa tərəf qayıdaq.
Ona görə də Allahdan bizə tövbə tövfiqi verməsini dualarımızda istəyək və bizləri günahdan saxlamasını istəyək. Allah xalis niyyətlə edilən bütün duaları qəbul edəndir. Bu, Allahdır ki, sevdiyi bəndəsini səhvindən geri qaytarar və Ona tərəf qayıtmasını istəyər.


İnsan Allahı sevib-sevmədiyini necə bilə bilər?! Peyğəmbərdən (s) hədis


Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Allah Davuda (ə) buyurur: “Məni sev və Məni xəlqimin məhbubu et”.
Davud (ə) deyir: “Pərvərdigara! Mən səni sevirəm, ancaq Səni necə xəlqinin məhbubu edim?”.
Buyurur: “Nemətlərimi onların yadına sal. Çünki o zaman ki, nemətlərimi onlara sayarsan, Məni sevəcəklər””.
Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Allah sevgisinin nişanəsi – Allahı yada salmağı sevməklədir. Allahla düşmən olmağın əlaməti – Allahı yada salmağı düşmən bilməklədir”.
Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “İman kamil olmaz, məgər biz Əhli-Beytin (ə) sevgisi ilə”...


\"Lə həvlə və lə quvvətə...\" zikrinin mübarək fayda və nəticələri nələrdir?!


Əhli-Beyt (ə) mənbələrində bu zikrin bir çox faydaları bəyan edilmişdir. Onlardan bəzilərinə nəzər yetirək.
Bəla və qəm-qüssəni aradan aparır. İmam Sadiq (ə) buyurur: \"« لاحول و لا قوة الا بالله ...» - \"Lə həvlə və lə quvvətə illə billəh...\" zikrini gündə 100 dəfə demək 70 bəlanı insandan uzaq edər ki, onların ən kiçiyi - qəm-qüssədir\".
Behişt xəzinəsi. - Əziz Peyğəmbərimiz (s) buyurur: \"« لاحول و لا قوة الا بالله ...» \"Lə həvlə və lə quvvətə illə billəh...\" zikrini çox deyin ki, o, behişt xəzinələrindəndir\".


“Mənim göz dəyməyim yoxdur” deyimi düzgündürmü? Məsumlardan hədislər


Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Göz dəyməsi həqiqətdir. (Göz dəyməsi) kişini qəbirdə və dəvəni qazanda qərar verər”.
İmam Rza (ə) buyurur: “Nə zaman sənə göz dəysə, əllərini üzünün qarşısında qərar ver və sonra “Həmd” (“Fatihə”), “Tövhid” (“İxlas”), “Nas” və “Fələq” surələrini oxu. Hər iki əlini üzünə çək. Allah səni onun ziyanından qoruyar”. İmam Əli (ə) buyurur: “Sehr və göz dəyməsi həqiqətdir”.
İmam Sadiq (ə) buyurur: “Əgər sizlərdən kimsə qardaşındakı nəyəsə təəccüb edərsə, 3 dəfə desin: “Maşəallah lə həvlə və lə quvvətə illə billahil-aliyyil-azim”.
Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Nə zaman sizlərdən kimsə özündə, ya malında, ya qardaşında maraqlı şey görərsə, onun bərəkətli olması üçün dua etsin. Çünki göz dəyməsi həqiqətdir”...


Nə üçün Uhud döyüşündə Peyğəmbərimiz (s) niyə düşməni lənətləmədi?


Ühüd döyüşündə müsəlmanlar çox zədə aldılar və yaralandılar. Həmzə kimi şəhid verdilər. Peyğəmbər (s) və İmam Əli (ə) başdan-ayağa qədər yaralanmışdılar. Onlar çox kəskin bir vəziyyətdə qərar tuturdular. Bu çətin anda müsəlmanlardan biri Peyğəmbərimizdən (s) xəbər alır ki, o Həzrət (s) hansı səbəbdən düşmənləri nifrin etmir?
Həzrət Peyğəmbər (s) də ona cavab olaraq əllərini göyə qaldırır və buyurur: “Allahım, mənim qövmümü doğru yola hidayət et, çünki onlar nadandırlar”.
Nəql edilir ki, bir gün Həzrət Davud (ə) təkbaşına şəhərdən çıxır və dağlara tərəf gedir. Allah ona vəhy edir: “Niyə xəlqdən əlini kəsmisən və təkbaşına səhraya gedirsən?”.
Həzrət Davud (ə) buyurur: “Sənə olan kəskin əlaqə və meylim məni bu işə vadar etmişdir ki, Səninlə daha çox rabitə qurum”...


Dindar olmayan qohumlarla əlaqəni kəsmək olarmı?!


... Allah Təala qohumluq əlaqəsini kəsməyi qadağan etmişdir, baxmayaraq ki, bu insanlar dindar olmasa belə.
Ancaq əgər onlarla rabitə yaratmaq dinə ziyan vurarsa, o zaman onlarla rabitəni kəsmək lazımdır. Həmçinin əgər ata və ana övladlarını müşrikliyə düçar etmək istəsələr, onlarla əlaqə saxlamaq da caiz deyildir.
Ona görə də sileyi-rəhmə əməl etməyin qaydaları vardır. Əgər insanın qohumları onun dininə və əqidəsinə ziyan vura bilərsə, bu zaman onlarla rabitə qurmaq məsləhət deyildir. Yox, əgər belə bir təhlükə yoxdursa, hətta kitab əhli olan qeyri-müsəlman valideynlərlə də əlaqəni kəsmək olmaz.


İslam maarifinə əsasən İmtahansız behiştə daxil olmaq niyə olmur?!


“Yoxsa siz sizdən əvvəl köçmüş kəslərin başlarına gələnlər hələ sizin başınıza gəlməmiş, cənnətə daxil olacağınızı güman edirsiniz?! Onlara maddi və cismani ziyanlar dəydi, sarsıntı və narahatçılıq keçirdilər, o yerə kimi ki, Allahın elçisi və onunla birgə olan möminlər «Allahın köməyi və yardımı nə vaxt yetişəcək?» deyirdilər. (Dedik:) «Bilin, Allahın köməyi həqiqətən yaxındır»”. (Bəqərə-214). Bu nurani ayədən çıxartdığımız nəticələr:
1. Behiştə getmək intizarı, əgər ancaq imana malik olub, çətinlik çəkməməklə olarsa, yanlış intizar olar.
2. İlahi sünnətlər dəyişməzdir və hər bir millət, ümmət İlahi imtahandan keçməlidir.
3. Başqalarının başına gələn çətinliklərə diqqət etmək insana təskinlik verər. Ona görə də tarixdən ibrət dərsləri götürmək lazımdır.
4. Gərək buna hazır olaq ki, İlahi imtahanlar bəzən elə çətin olur ki, hətta İlahi peyğəmbərləri (ə) belə pərişan edir...


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter