İmam Zamanın (ə.c) səhabələri və köməkçiləri olacaq 313 nəfər kimlərdir?!


Həzrət Mehdi (əc.) barəsində olan rəvayətlər içərisində o həzrətin zühuru zamanı 313 nəfər səhabənin Kəbə evinin kənarında İmamın hüzuruna gəlməsi barədə müxətlif təbirli rəvayətlər nəql olunmuşdur. İmam Mehdi (əc.) onların intizarı ilə yaşayır. Onlar əsrin İmamı ilə beyət edəcək ilk insanlardır. Həmin zamandan həzrət Mehdinin (əc.) qiyamı başlanacaq və mərhələ-mərhələ inkişaf edəcək. Onlar həzrət Mehdinin (əc.) bayraqdarı və yer üzünə o həzrət tərəfindən təyin olunmuş hakimlər olacaqlar.
313 nəfər haqqında olan hədislər müxtəlif ibarələrlə nəql olunmuşdur. İslam mənbələrində onlar barədə onlarla hədis mövcuddur.
Keçək nümunə ayələrə: Hud surəsinin səkkizinci ayəsində belə buyurulur: \"Həzrət Hud (ə) öz cahil tayfasına belə buyurdu: Kaş sizə qarşı möhkəm dayağım və qüdrətim olaydı! Onda siz yol azmışlarla necə rəftar edəcəyimi özüm bilərdim\".
İmam Sadiq (ə) həmin ayənin təfsirində buyurmuşdur: \"Bu ayədəki \"qüdrət” kəlməsindən məqsəd, həzrət Mehdi (əc.), \"rükni-şədid” kəlməsindən məqsəd isə, o həzrətin 313 nəfər səhabəsidir\"...


İSLAM DİNİNDƏ (Baş,saqqal ,əl və ayaqlarına) rəng və ya həna vurmağa necə baxılır?!


Kişi və qadınların = (Baş,saqqal ,əl və ayaqlarına) rəng və ya həna vurmaqları haqqında
Kişilərin saç və saqqalarına, qadınların isə əl, ayaq və başlarına rəng vurmağın yaxşı bir iş olduğu göstərilir. Kişilərin ayaq və əllərinə rəng (və ya həna) vurmaları xoşa gəlməz bir iş sayılır. Nurə (bədəndəki tükləri tökmək üçün xüsusi kimyəvi maddədir) işlətdikdən sonra isə bədənin hər yerinə həna sürtmək yaxşı olar.
Ələ xına vurarkən iş elə görülməlidir ki, xınanın rəngi dırnaqların ucunda bilinsin. Allahın rəsulu Məhəmməd (s) buyurur ki, dörd şey peyğəmbərlərin sevdikləri işlərdəndir.
1.Xoş iyli ətir vurmaq; 2.Qadınlar ilə ünsiyyətdə olmaq; 3.Dişləri fırça ilə yumaq; 4.Hənadan isdifadə etmək;
Peyğəmbər (s) başqa bir hədisdə belə buyrur ki, həna üçün bir dirhəm xərcləmək, Allah yolunda min dirhəm xərcləməkdən daha yaxşıdır. (Burada Peyğəmbər (s) həna işlətməyin böyük mahiyəti olduğunu demək isdəyir)...


Hz Peyğəmbərin (s) hədisinə əsasən insan bədənində xəstəlik yaradan səbəblər nələrdir?!


Peyğəmbər (s)-ın hədislərinin birində buyrulur ki, beş xasiyyət insan bədənində (dərisində) xəstəliyə səbəb olar:
1.Cümə axşamı və cümə günü bədənə nurə (bir növ kimyəvi maddədir) çəkmək;
2.Günəş şuaları altında qızmış su ilə dəstamaz və ya qusl almaq ;
3. Boynunda cənabət quslu olarkən yemək yemək;
4.Qadın heyzli olduğu zaman onunla yaxınlıq etmək ;
5.Tox olan zaman yemək yemək .


Əbd olmaq istəyən Qurani Kərim mömin üçün hansı 4 göstərişi edir?!


... “Ey (Bizim peyğəmbərimiz Muhəmmədə (s)) iman gətirənlər! Rüku və səcdə edin, Rəbbinizə ibadət edin və xeyir iş görün ki, bəlkə nicat tapasınız. (Bu ayə bütün şəriətlərin və ictimai xeyir əməllərin xülasəsidir)”. (“Həcc” 77). Bu ayə möminlərə dörd göstəriş verir:
1. Rüku edin. 2. Səcdə edin. 3. Allaha ibadət edin. 4. Yaxşı əməl yerinə yetirin ki, nicat tapasınız.
Bəli, namaz – insanı kamala çatdıran ən mühüm ibadətdir. Ubudiyyətə gedən yol namazdan keçər. Bəndə əgər kamala çatmaq istəyirsə, gərək namaz qılsın və namazını kamilləşdirsin.
İman və saleh əməl isə insanı təkamül etdirən başqa bir amildir. Hədislərimiz buyurur ki, əgər behiştə yüksəlmək istəyirsənsə, bir qanadın iman və o biri qanadın saleh əməl olmalıdır. Ona görə də hər kim kamala çatmaq istəyirsə, gərək namazın ətəyindən yapışsın. İman və saleh əmələ malik olsun. İmanı gücləndikcə, saleh əməlləri də artacaqdır. Bu cür insan Allah bəndəsi olmağa layiqdir...


Hansı 3 əməli kənara qoyaq ki, qəlbimiz sərtləşməsin?! Hz Peyğəmbərin (s) hədisi


Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Üç şey qəlbi sərtləşdirir:
1. Yersiz sözlər eşitmək. 2. Ov etmək. 3. Sultanın sarayına gedib-gəlmək”.
O kəs ki, yersiz sözlər eşidər – zaman keçdikcə onlara adət edər və qəlbi daşlaşmağa başlayar. Artıq nəsihət və bəlağətli sözlər eşitməyə taqəti olmaz.
O kəsin ki, peşəsi heyvan öldürmək olar – onda rəhm hissi azalar. Nəticədə qəlbi daşlaşar.
O kəs ki, sultanın sarayına gedib-gələr, gözləri ilə görər ki, necə sultan insanlara zülm edir. Get-gedə bu hal onun üçün adiləşər və qəlbi daşlaşar...


Əhli-Beytin (ə) hədislərinə əsasən İnsan nə üçün ölümü sevmir?!


Bir nəfər Həzrət Peyğəmbərin (s) yanına gəlir və soruşur: “Mən ölümü sevmirəm”. Həzrət (s) buyurur: “Malın vardır?”. Deyir: “Bəli”.
Buyurur: “Onu ölümdən qabaq göndərmisənmi?”. Deyir: “Xeyr”. Buyurur: “Bu səbəbdəndir ki, ölümü sevmirsən”.
İnsan ölümün həqiqətini dərk edərsə, ona hazır olar. Onun gələcəyindən əmin olar və bilər ki, bu həyat fanidir. Bu həyatda olan hər şey fanidir və bir gün gələcəkdir ki, bu dünyaya vida deyəcəkdir.
Ölüm – bəzi Məsumların (ə) nəzərinə görə, yeni paltar geyinmək, bəzi Məsumların (ə) nəzərinə görə isə yuxudur. Ölüm o həqiqətdir ki, bizi dünyadan, sevdiklərimizdən, həyat ləzzətlərindən ayıracaq və əməllərimizin qulu edəcəkdir.
Hər kim mömin olarsa – dünyası da, axirəti də abad olar. Yox, əgər kafir olarsa – axirətinin abad olması mümkünsüzdür


İLAHİ VƏDƏLƏRƏ Yəqin əhli olmaq, insana hansı nemətləri gətirir?


Yəqin – imanın ən üstün kamal dərəcəsi və ən üstün insani fəzilətdir. O kəs ki, yəqin qalasına çatar, başqa kamal və fəzilətləri əldə etmək onun üçün asan olar.
Yəqinin insan həyatına təsirləri vardır ki, onlarla tanış olaq:
1. Ruhi aramlıq. O kəs ki, yəqin sahibi olar – bir növ ruhi aramlığa malik olar. Həyatda baş verən müsibətlər onu nigaran etməz. Çünki bu müsibətlər onun nəzərində kiçik olar.
2. Səbir. Yəqinin insan həyatına təsirlərindən biri səbirli olmaqdır. İmam Əli (ə) buyurur: “Səbir – yəqinin səmərəsidir”.
3. İxlas. İmam Əli (ə) buyurur: “Yəqinin ən son dərəcəsi – ixlasdır”.
4. Zahidlik. İmam Əli (ə) buyurur: “Zahidlik – yəqinin səmərəsidir”...


BİRİNCİ İLAHİ PEYĞƏMBƏRDƏ OLAN Həzrət Adəm (ə) hansı dində idi?


Müqəddəs Quranın buyurduğuna görə, Yer üzərində ilk din Həzrəti Nuhun (ə) gətirdiyi din olmuşdur. Bu zaman belə sual yaranır ki, bəs Həzrət Adəmdən (ə) Nuha (ə) qədər yer üzərində hansı din mövcud olmuşdur? Əllamə Təbatəbai Həzrət Adəmlə (ə) bağlı üç suala cavab vermişdir ki, bu sual və cavablarla tanış olaq:
Sual: Həzrət Adəmin (ə) dini nə olmuşdur?
Cavab: Din və şəriət Nuhun (ə) zamanından başlamışdır. Belə ki, bu ayə buyurur: “(Allah) sizin üçün (siz bəşər cəmiyyəti üçün səma) din(in)dən (ilk şəriət sahibi olan peyğəmbər) Nuha tövsiyə etdiyini, (son şəriət sahibi olan) sənə vəhy etdiyimizi və (aradakı şəriət sahibləri) İbrahim, Musa və İsaya tövsiyə etdiyimizi qanun etdi. (Bu qanundan məqsəd odur ki,) bu dini (hamılıqla və birliklə) bərqərar edəsiniz və onda parçalanmayasınız...


Qəlbdə imanı necə gücləndirmək olar?! İSLAM ALİMLƏRİNDƏN GÖSTƏRİŞLƏR


Qəlb imanın gücləndirmək üçün bir çox yollar tövsiyə olunur. Onlardan bəzisinə işarə edək:
1. Qəlb imanını gücləndirməyin yollarından biri – Allahı davamlı olaraq zikr etməkdir. Allahı yada salmaq qəlbin aramlığına səbəb olar. O zaman ki, insanın qəlbi aram olar, dini inancları da polad kimi möhkəm və qalıcı olar.
2. Qəlb imanını gücləndirməyin yollarından biri – dini düzgün tanımaqdır. İnsan hər nə qədər dini düzgün tanıyarsa, din haqqındakı inancı daha doğru formalaşar. Bu zaman vəsvəsələr qarşısında daha möhkəm şəkildə dayana bilər.
3. Qəlb imanın gücləndirməyin başqa yolu – Əhli-Beytə (ə) eşq və məhəbbət bəsləməkdir. Əhli-Beyt (ə) məktəbinin əsası məhəbbət üzərindən qurulmuşdur. Buna şahid – İmam Hüseyn (ə) dostlarının Kərbəlada göstərdikləri fədakarlıqlardır...


Ruzini artıran güclü əməl – Noxudəki ağadan hansı tövsiyələri edir?!


Nəql olunur ki, Rəhmətlik İmam (r) təxminən 40 yaşı olan zaman İmam Rzanın (ə) hərəmində Noxudəki ağa ilə qarşılaşır. Ona xitab edərək deyir: “Sizi bu İmam Rzaya (ə) and verirəm. Kimya elmini bizə də öyrədin”. Mərhum Noxudəki ağa buyurur: “O zaman ki, mən kimya elmini sənə öyrətsəm, söz verirsənmi ki, bu elmi yerində istifadə edəcəksən? Onu harada gəldi istifadə etməyəcəksən?”.
Rəhmətlik İmam (r) təvazökarcasına buyurur: “Xeyr. Sizə bu cür söz verə bilmərəm”.
Şeyx buyurur: “Onda o şey ki, sizə ziyan gətirə bilər, niyə onu öyrənmək üçün bu qədər təkid edirsiniz? İndi ki, kimya elmini öyrənə bilmirsiniz, mən ondan da üstününü sizə öyrədəcəyəm:
- “Ayətül-kürsü”nü 1 dəfə oxuyursunuz.
- Sonra Xanım Zəhranın (s.ə) təsbihini edirsiniz.
- Sonra 3 dəfə “Tövhid” (“İxlas”) surəsini oxuyursunuz.
- Sonra 3 dəfə salavat deyirsiniz.
- Sonra 3 dəfə bu ayəni oxuyursunuz:...


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter