Nə üçün Allah-Taala (c.c) şeytanı məhv etməyir?!


Allah Qadirdir və istəsə, İblisi məhv edə bilər. Lakin Allah ona müəyyən günə qədər möhlət vermişdir, bəs niyə?
1. Şeytan Allahpərəst olmuşdur və abidlərdən idi. Allah ona görə ona möhlət verir ki, bəşər də onun kimi üsyan edən zaman, ondan fərqli olaraq tövbə etməyi bacarsın. Yəni, etdiyi pis işləri tövbə və istiğfarın vasitəsilə aradan qaldırmağı öyrənsin.
2. Şeytan öz vəsvəsələri ilə insanın tərəqqi etməsinə səbəb olar. İnsan azadlıq kimi bir nemətdən bəhrələnir. İxtiyar sahibi olmaq o zaman mümkün olur ki, həm xeyir olsun, həm də şər. İnsan hər an iki yol ayrıcında qərar tutar: dünya və axirət, din və imansızlıq kimi. Peyğəmbərlər (ə) insanlara düz yolu göstərmişdir və insan da öz iradəsi ilə öz yolunu seçər. Belə ki, əgər insan saleh əməlləri ilə dünya tarlasını becərərsə, ürəyi hər cür ələf və otdan pak olar. Niyyəti xalis olar və kamala tərəf can atar. Ancaq əgər Allaha pənah aparmazsa, şeytanın ardınca gedərsə, onun tələsinə düşər. Nəticədə vəsvəsələrinin əsiri olar və bu insanın gələcəyi yoxdur.


Əmirəl-mömininin (ə) təsbihatı necə əməl olunur?!


Həzrət Zəhranın (s.ə) təsbihatı kimi, Əmirəl-möminin (ə) də təsbihatı vardır. Bu təsbihin də fəzilətləri çoxdur və onunla tanış olaq.
Bu təsbihi yerinə yetirməyin yolu belədir: hər namazdan sonra: 10 dəfə “Subhənallah”. 10 dəfə “Əlhəmdulilləh”. 10 dəfə “Allahu Əkbər”.
10 dəfə “Lə iləhə iləllah” demək. Əmirəl-möminin (ə) Bəra ibni Azəmə buyurur: “Sənə elə bir əməl öyrədimmi ki, onu yerinə yetirən zaman İlahi övliyalardan olarsan?”.
Bəra deyir: “Bəli”. Həzrət Əli (ə) də ona yuxarıdakı təsbihi öyrədir və sonra buyurur: “Hər kim hər namazdan sonra bu təsbihi edərsə, Allah ondan min dünya bəlasını uzaq edər ki, onların ən asan olanı – dindən qayıtmaqdır. Axirətdə onun üçün min mənzil hazır edər ki, o mənzillərdən biri – Peyğəmbərin (s) qonşuluğundadır”. (Beytutə saytı)


Ayətullah Behcət (r) günahkarın aqibətinin necə olacağı haqda nə buyurmuşdu?!


Mərhum Ayətullah Behcət buyurur: “İmam Rzadan (ə) nəql edilir ki, buyurub: “Allahın rəhmətdən ümidsizlik günahı – ən çox günahlardandır ki, insan (ona) düçar olar”.
Əgər günah edən zaman özümüzü saxlamasaq, halımız İlahi ayələri inkar etməyə, istehza etməyə və ya o yerə gəlib çatar ki, Allahın rəhmətindən ümidsiz olarıq. Baxmayaraq ki, hər günahkar üçün aydındır ki, İlahi rəhmətdən xaric olmuşdur. Qiyamət günü Allah (Təala) hər kəsə rəhmətini elə açacaqdır ki, hətta İblis (lən) Allahın rəhmətinə tamah edəcəkdir. Ömər Sədə Seyyidi-şühədanın (ə) qətlində nə vədələr vermişdilər. Ancaq o, nə şahlığa çatdı, nə də Rey mülkünə. Allaha pənah aparıram. İnsan gərək özünü nə qədər və hansı tərəfdən qorusun ki, aqibəti xeyirli ola bilsin”.


Möminin rəbvədə yerləşən ağac kimi olması nə məna daşıyır?


Qurani-Kərim buyurur: “Mallarını Allahın razılığını qazanmaq və ruhlarını (iman və əməl baxımından) möhkəmləndirmək üçün xərcləyənlər, yüksəklikdə yerləşən və leysanın yağması nəticəsində ikiqat meyvə vermiş bağ kimidir. Ora leysan yağmasa da, narın yağış yağıb (və o, otsuz qalmayıb). Allah əməllərinizi görəndir”. (“Bəqərə” 265).
Bu ayədə mühüm nöqtə ondadır ki, o bağ ki, rəbvədə qərar tutar, ikiqat məhsul verər. Əgər üzərində yağış az yağsa da, yenə də məhsul verər.
Rəbvə ərəb dilində yerin o səthinə deyilir ki, dəniz səviyyəsindən orta hesabla 600 metr yüksəklikdə yerləşər. Mütəxəssislərin nəzərinə görə, yerin bu səthində olan bitkilər daha yaxşı yetişər və daha çox məhsul verərlər. Küləyin əsməsi, havanın təmizliyi, rütubətin normada olması – bunların hamısı bitkilərin inkişafına təsir edən amillərdirlər.
Bu səbəbdən o ağac ki, rəbvədə yerləşər, yağış yağması nəticəsində necə qat daha çox məhsul verər. Əgər yağış az yağsa belə, yenə də məhsulu bol olar.
Mömin da rəbvədə yerləşən ağac kimidir. Hər nə qədər Allaha yaxın olarsa, mənəvi səmərəsi də bir o qədər çox olar.


Imam Sadiq (ə) Əhli-sünnə alimləri baxmından necə şəxsiyyət olaraq tanıtdırılır?!


İmam Sadiq (ə) Əhli-Sünnə alimlərinin dilindən:
-İbni Əbdul Birr deyir: Cəfər ibn Muhəmməd (ə) Əli ibn Əbu Talibin (ə) övladıdır. O Sadiq kimi tanınan Cəfərdir (ə) . O etimad olunası kəsdir. O əmin, hikmət sahibi, aqil, çox təqvalı, fəzilət əhlindəndir. Cəfəri məzhəbi ona nisbət verilir. (Yusif ibn Abdullah. S-66)
-Nəvəvi həmçinin deyir: O İmam Əbu Abdullah Cəfər ibni Muhəmməd ibn Əli ibn Hüseyn ibn Əlidir (ə). O haşimi, mədinəli və doğruçudur.
Məhəmməd ibn İshaq, Yəhya Ənsari, Maliki, İbn Cərih, Şöbə, Yəhya Əl- Qəttan və digərləri ondan (ə) hədis rəvayət ediblər və hamılıqla onun (ə) İmamətində, əzəmətində, böyüklüyündə yekdildilər. Ömər ibn Əbul- Muqəddəm deyir ki, nə vaxt Cəfər ibn Muhəmmədi (ə) görürəm, hiss edirəm ki, o peyğəmbərlər sülaləsindəndir. (Nəvəvi. Səh-155)


İnsan özünü tanıdıqca Rəbbini necə dərk edir?


... İmam (ə) bu hədisində Allahı tanımağa gedən yolun insanın özündən başladığı bildirir. Rəbbini tanımaq, Onu özü üçün kəşf etmək istəyən insan öncə özünü, özünün necə bir möcüzə olduğunu kəşf etməlidir.
Mərhum Ayətullah Məhəmməd Təği Behcət, bu hədisin izahında insanın özünü necə tanıması barəsində verilən suala belə cavab verir:
“Yəni insan bilə ki, onun özü, həyatı, ruzisi, kasıblığı və zənginliyi, xəstəliyi və sağlamlığı onun özünundən deyil. Bütün bunlar hamısı ona başqa bir yerdən verilir. Bu elə Rəbbi tanımağın özüdür.”
Həqiqətən insan özünü düzgün tanısa, özünün ən azından digərləri ilə ünsiyyətə belə möhtac olduğunu dərk etsə bir çox iddialarından, özünü böyük bilməkdən əl çəkər. Bu zaman bir udumluq suya, bir nəfəslik havaya möhtac olan insan, bu “suyun”, bu “havanın” hardan gəldiyini düşünməyə başlayar...
İnsan özünü, öz möhtaclığını dərk etdikcə, ehtiyacsız onal qüdrət sahibini tanımağa başlayar...


Bütün əzaların, gözün belə “zəkatı” vardır – İmam Sadiq (ə)


... İmam Sadiq (ə)-dan nəql olunan bir hədisdə gözün də özünə məxsus zəkatı olduğu qeyd olunur. İmam (ə): “Gözün zəkatı ibrətlə bağmaq, onu haramlar qarşısında yummaqdır” deyə buyurur. (Misbahuş-şəriiə. Bab 20)
Göz insanda 5 hiss üzvlərindən biridir. Görmə insan üçün çox önəmlidir və gözün beyilə birbaşa əlaqəsi vardır. İnsanın gördükləri onun zehnində, ruhiyyəsində dərin izlər buraxır. Bu səbəbdən insanın öz nəzərlərinə (gözünə) nəzarət etməsi olduqca vacibdir. Zəkatın lüğəti mənasını da nəzərə alsaq ibrətlı baxış və ya harama göz yummaq mənəviyyatın paklanmasıda insan üçün vacib amillərdən.


İmam Kazım (ə)-ın sürgün olunması - Əhli-Beytə zülmün yeni mərhələsi


... Digər xəlifələrin zamanında İmam (ə) nəzarət altında olsa da həbs və sürgünə cürət edən Harun Ərrəşid olur. Harun Məkkə səfərində insanların İmama (ə) olan ehtiramını gözləri ilə görür və bundan çox narahat olur. Xəilfə İmamı (ə) bu şəhərdən sürgün etdirmək qərarına gəlir. Bundan ehtiyyat etdiyi üçün İmamı (ə) gizli şəkildə şəhərdən çıxarmaq göstərişi verir. İmam (ə) hicri təqvimi ilə bu günlərdə Mədinədən gizli şəkildə çıxarılaraq Bəsrəyə doğru aparılır və bir daha Mədinənəyə qayıtmır. Həmçinin bununla yanaşı digər Əhli-Beyt (ə) insanlarının sürgünü başlayır. Sonradan hicri 183-cü ilində Sindi bin Şahik adlı bir nəfər Harun Ər-Rəşidin və xilafətinin qazisi olan Yəhya bin Xalid Bərməkinin göstərişi ilə İmamı (ə) zəhərləyərək Bağdadda şəhadətə yetirir.


İmam Zamanın (ə.c) xüsusi köməkçiləri olan 313 nəfərin ən mühüm xüsusiyyətləri nələrdir?!


İmam Zamanın (ə.c) xüsusi köməkçiləri olan 313 nəfərin ən mühüm xüsusiyyətləri:
1. Allah Təalaya olan dərin elmi. İmam Sadiq (ə) buyurur: “Onlar o insanlardır ki, ürəkləri dəmir parçası kimidir. Allahın müqəddəs zatına qarşı heç bir şübhələri yoxdur. Onlar gecə oyaq qalan insanlardır ki, namazlarının zümzüməsi arıların səsi kimi qulaqlara çatar. Gecələri oyaq qalaraq başa vurarlar və atların belində Allaha təsbih edərlər”.
2. İmama (ə.f) olan dərin elm. İmam Səccad (ə) buyurur: “Onlar İmam Məhdinin (ə.f) İmamətliyinə inanırlar”. Bu dərin elmin nəticəsi – İmama (ə.f) olan sonsuz eşqdir.
3. İxlaslıdırlar. İmam Cavad (ə) buyurur: “O zaman ki, onun üçün bu 313 ixlas əhli cəm olacaq, Allah onun əmrini zahir edəcəkdir”...


Zühur zamanı Həzrət İmam Məhdinin (ə.f) edəcəyi ilk işlər!


Zühur zamanı əziz İmamın (ə.f) Məkkə şəhərində edəcəyi ilk işlər:
1. Tanıtmaq. İmam Səccad (ə) buyurur: “O Həzrət danışacaq və deyəcəkdir ki, ey insanlar, mən filankəsəm, filankəsin oğluyam. Mən Peyğəmbərin (s) övladıyam. Sizi o şeyə dəvət edirəm ki, Allahın Peyğəmbəri (s) dəvət etmişdir”.
2. Təcavüzkarlara qarşı müdafiə. Hədisin ardınca deyilir: “Ona hücum ediləcəkdir ki, onu öldürsünlər. 313 nəfər onu müdafiə edəcəkdir”.
3. Beyət almaq. İmam Sadiq (ə) buyurur: “Bu zaman səmadan onun adına nida gələcəkdir və o, məqamın arxasında olacaqdır. Səhabələri ona deyəcəklər: “İndi sizin adınızla nida olundu, nəyi gözləyirsiniz?”. Bu zaman onun əlindən tutub ümumi beyət üçün gətirərlər. Həzrət gələr və Həcərul-əsvədə söykənər”.


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter