Qurani-Kərim Qiyamət günü nələrdən şikayət edəcəkdir?!


Müqəddəs Quran Qiyamət günü belə şikayət edəcəkdir:
- Allahım, baxmayaraq ki, Quran insanlara tilavət etməyi tövsiyə etmişdir, ancaq müsəlmanlar məni hətta üzündən belə oxumurdular.
- Allahım, bəzi insanlar ki, məni oxuyurdular, tilavətimin haqqını əda etmirdilər. Yəni, təharətsiz, dəstəmazsız və təfəkkür etmədən sorağıma gələrdilər. Məni oxuyan zaman tələskənlik edərdilər.
- Allahım, bəziləri mənim ayələrimi oxuyur və başa düşürdülər, ancaq ona əməl etmirdilər. - Allahım, onlar ki, əməl edirdilər, başqalarına çatdırmazdılar.
- Allahım, bəziləri Qurana əməl edən zaman, hətta Qurana müxalif olanlardan belə geri qalardılar. Belə ki, İmam Əli (ə) buyurur: “Məbada başqaları Qurana əməl etməkdə siz müsəlmanlardan qabağa düşərlər”.- Allahim, bəziləri ibadi və fərdi ayələrə əməl edərdilər. Ancaq hicrət, cihad, fədakarlıq və siyasət ayələrinə qarşı etinasızdırlar. Bəzi ayələrə iman gətirərdilər, bəzi ayələrə qarşı etinasız olardılar...


İl boyu günahları bağışladan, mələklərin duasına və amanda saxladan salavat və dua necə deyilir?!


Bir il müddətində günahlardan pak olmaq üçün salavat- \"Misbahul-mutəhəccid\" kitabında İmam Cəfər Sadiq (ə)-dan nəql olunmuşdur ki, hər kəs zöhr namazından sonra bu (salavatı) deyərsə, bir ilədək onun üçün heç bir günah yazılmaz: \"Əllahumməc\'əl səlavatikə və sələvati məlaikətikə və rusulikə əla Muhəmmədin və ali Muhəmməd.\"
Mələklərin insana bir həftəyədək salavat göndərməsinə səbəb olan salavat- \"Cəmalul-usubu\" kitabında həzrət Cəfər Sadiq (ə)-dan nəql olunmuşdur ki, hər kəs cümə günü Əsr namazından sonra bu (salavatı) on dəfə deyərsə, mələklər o cümə günündən gələn cümə gününədək bu saatda onun üçün salavat göndərərlər:
\"Əllahummə səlli əla Muhəmmədin və ali Muhəmməd. Əl-əvsiyail-mərziyyinə bi əfzəli səlavatik. Və barik ələyhim bi əfzəli bərə katikə və ələyhi və ələyhimus-səlam. Və əla ərvahihim və əcsadihim və rəhmətullahi və bərəkatuh...


Quran oxunan zaman susub, onu dinləmək vacibdirmi?!


Cavab: Bu barədə Quranda buyurulur: «Quran oxunan zaman, onu dinləyin və susun ki, bəlkə rəhm olunasınız»
İbn Əbbas nəql edir ki, ilk əvvəllər müsəlmanlar namaz zamanı söhbət edər, bir-birlərinə sual verərdilər. Yuxarıdakı ayə nazil olduqdan sonra namaz zamanı əlavə danışıqlar qadağan edildi.
Bəs başqa vaxtlar necə, Quran oxunarkən danışmaq olarmı? Rəvayət olunur ki, İmam Sadiq (ə) buyurmuşdur: «İstər namaz vaxtı, istərsə də başqa vaxtlar Quran oxunduğunu eşidərkən susub, onu dinləmək lazımdır». Hətta, bəzi hədislərə əsasən, Quran oxunduğunu eşidən pişnamaz yaxşı olar ki, ayə qurtaranadək susub, onu dinləsin...


Allah Təalanı (c.c) zikr etmək nə deməkdir?!


Cavab: «Zikr» ərəbcədən tərcümədə «yada salmaq» deməkdir. Allah-təala Quranda buyurur: «Məni yada salın ki, mən də sizi yada salım».
Sözsüz ki, Allahı yada salmaq, təkcə dilə aid deyildir. Dil qəlbin tərcüməçisidir. Allahın zikri dedikdə, insanın Onu bütün varlığı ilə yada salması nəzərdə tutulur. Bu elə bir zikrdir ki, insanı günahdan uzaqlaşdırır, onu itaətə sövq edir.
Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: «Bu ümmətdə üç işi tam yerinə yetirməyə qüvvə çatmır: var-dövlətdə din qardaşı ilə bərabərlik, ədalətli mühakimə ilə xalqın hüququna riayət, Allahın ardıcıl zikri. Zikr «sübhanallah», «əlhəmdu lillah», «la ilahə illəllah», «əllahu əkbər» deyil. Zikr odur ki, qarşıya haram iş çıxdıqda ,Allahı yada salıb, bu işdən uzaq olasan»...


İnsanları haqqa dəvət edib, batildən çəkindirmək vacibdirmi?


Cavab: «Maidə» surəsinin 105-ci ayəsində oxuyuruq: «Ey iman gətirənlər, nəfsinizi qoruyun. Siz doğru yolda olsanız, yoldan azanlar sizə heç bir zərər yetirməzlər».
İslamda hər bir müsəlmana vacib buyurulmuş on əməl sırasında əmr be məruf (doğru yola əmr) və nəhy əz münkər (azğınlıqı qadağan etmə) də vardır. Lakin bəziləri yanılaraq, yuxarıda zikr edilmiş ayədən belə nəticə çıxarırlar ki, hərə öz həyat tərzini müəyyən etməli və yolundan azanlara mane olmamalıdır.
Rəvayət olunur ki, həzrət Peyğəmbərin (s) və onun yaxınlarının iştirak etdiyi bir məclisdə «əmr be məruf» və «nəhy əz münkər» mövzusunda söhbət gedirdi. Gənc müsəlmanlardan biri söhbətə qarışaraq, yuxarıdakı ayəni misal gətirərək, «doğru yola çağırışa hacət qalırmı»,-deyə sual verir. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurdu: «Doğru yola əmr edin və bu yoldan azanların qarşısını alın...


Quran və hədislərdə qeyd olunan «Liqaullah» nədir?!


Cavab: Qurani-kərimdə qarşılaşdığımız kəlmələrdən biri də, «liqaullahdır». Liqaullah, ərəb dilindən tərcümədə «Allahla görüş» mənasını verir. Allah-təala cism olmadığımızdan onun adi gözlə görünməsi də, sözsüz ki, mümkün deyildir. Liqaullah dedikdə, qiyamət səhnəsində Allahın qüdrətinin müşahidəsi nəzərdə tutulur. Allahın mükafat, cəza, nemət və əzabı bu qüdrətin təzahürlərindəndir. Bu sözün başqa bir mənası da zahir yox, iç gözü ilə Allahın varlığına şahid olmaqdır. İnsan elə bir kamillik mərtəbəsinə çata bilər ki, Allah-təalanı sanki qəlb gözü ilə görər və onun varlığına bir zərrə də olsun şəkki qalmaz. Əlbəttə ki, bu hala yalnız yüksək paklıq, təqva yolu ilə yetişmək olar. «Nəhcül-bəlağə»də oxuyuruq: «Dostlarından biri Həzrəti Əlidən (ə) soruşdu: «Allahını görmüsənmi?»...


Hz Peyğəmbərin (s) dəyərli səhabələrindən olan Salman Farsi İslama necə gəldi?!


Cavab: Həzrəti Məhəmməd (s) «Salman bizdəndir» buyurmaqla, Onun hansı iman mərtəbəsində olduğunu ən sadə şəkildə ifadə etmişdir. Bəs İranda doğulub boya-başa çatmış Səlman necə oldu ki, Peyğəmbərin (s) ən yaxın adamlarından birinə çevrildi? Hələ gənc ikən, Salman yaşadığı şəhərin hakiminin oğlu ilə dostluq edirdi. Bir gün öz dostu ilə səhraya ova çıxan Salman, İncil oxuyan rahiblə rastlaşdı. Rahib gənclərə İncil haqqında danışıb, Allaha itaətə, günahdan uzaqlığa çağıran təsirli kəlamlar oxudu. Rahib onlara dedi ki, doğru dində olmayanların kəsdikləri heyvanların əti haramdır. Nəhayət, onlar sağollaşıb ayrıldılar. Amma gənclər tez-tez səhraya gedib, rahibin söylədiyi ilahi kəlamlardan feyz aparardılar. Bir gün hakimin oğlu süfrəyə oturmaqdan imtina edib, süfrədəki yeməklərin haram olduğunu bildirdi. Hakim vəziyyətin nə yerdə olduğunu öyrənib, rahibi öz əyalətindən çıxardı. Salmanla hakimin oğlu rahiblə getmək qərarına gəlsələr də, dostunun yubandığını görən Salman, yola düşdü...


Dəstamaz və ya qüsl əvəzinə əlləri torpağa vurub alın və əllərin üstünə çəkməyin faydası nədir?


Cavab: Yəqin ki, söhbətin təyəmmümdən getdiyini anladınız. Təyəmmümün ilkin faydası odur ki, ibadət üçün dəstəmaz almağa və ya qüsl verməyə imkanı olmayan şəxs, ibadətini təxirə salmır. İnsanın alnı, onun ən şərafətli bədən nahiyələrindəndir. İnsan öz kiçikliyini etiraf edir. Demək, təyəmmüm özü bir ibadətdir.
Artıq elmi dəlillərlə sübuta yetirilib ki, torpaq güclü parçalama xüsusiyyətinə malikdir. Məhz bu xüsusiyyətinə görə, insan və heyvan cəsədləri torpaqda dəfn olunur. İstənilən başqa mühitdə qorxulu keçici xəstəliklər törədə biləcək cəsədlər, qısa bir müddətdət torpağın təsiri ilə parçalanır və zərərsizləşdirilir. Buradan belə nəticə çıxır ki, torpaq da, su kimi özünəməxsus təmizləyici keyfiyyətlərə malikdir. ...


Nə üçün zalım və günahkar insanlardan bir hissəsi nemətlər içində qərq olmuşdur?


Cavab: Yuxarıdakı sual çoxlarını düşündürür. Qurani-kərimin ayələrinə əsasən, belələri islahedilməz olduqlarından, yaranış qanunları və iradə azadlığına əsasən öz başına buraxılmışlar. Allah tərəfindən verilmiş bu möhlət, əslində onları uçuruma aparır. «Ali-imran» surəsinin 178-ci ayəsində buyurulur: «Küfr edənlər, onlara verdiyimiz möhləti özləri üçün xeyirli bilməsinlər. Biz onlara möhlət verimişik ki, günahlarını daha da artırsınlar. Onlar üçün zəliledici bir əzab vardır».
Bəzi ayələrdən məlum olur ki, bəzən Allah zalım və günahkarlara verdiyi nemətləri hədsiz dərəcədə artırır və onlar ləzzət içində xumarlandıqları zaman, qəfildən onları bütün nemətlərdən məhrum edir. Misilsiz firavanlıqdan sonra qəfil səfalət və zəlalət həmin insanlar üçün böyük əzaba çevirilir. «Ənam» surəsinin 44-cü ayəsində oxuyuruq: «Onlar edilmiş xəbərdarlıqları unutduqları bir an bütün nemət qapılarını onların üzünə açdıq ki, şadlansınlar. Sonra isə qəfildən bütün verdiklərimizi geri aldıq. Bununla da, onlar hədsiz narahatlığa düçar oldular»...


Qurаni-kirimlə (sаbit Qurаn) və Imаm Hüsеyn əlеyhissаlаm (nаtiq Qurаn) аrаsındа nə охşаrlıq vаr?


Cаvаb: Qurаni-kərimin və Imаm Hüsеyn əlеyhissаlаmın bir-birinə охşаrlığı аşаğıdаkılаrdаn ibаrətdir:
1) Qurаni-kərim əmr-bе-mə`ruf və nəhy-əz-münkər еdir. Imаm Hüsеyn əlеyhissаlаm dа əmr-bе-mə`ruf və nəhy-əz-münkər еdir.
2) Qurаni-kərim хаlqı Аllаhа tərəf, hаqqа dоğru də`vət еdir. Imаm Hüsеyn əlеyhissаlаm dа Аşurа günü buyurdu: Mən sizi hаqqа tərəf də`vətеdirəm.
3) Qurаni-kərim Qur`аn əhli оlmаyаnşəхslərdən şikаyət еdir. Imаm Hüsеyn əlеyhissаlаm dа qiyаmət günündə özünə və əhli-bеytinə zülm еdən şəхslərdən şikаyət еdəcək...


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter