Qurani Kərimin \"Bəyyinə”, surəsinin 7-ci ayəsi əhli-sünnə alimlərinin baxışında kimləri haqqında nazil olmuşdur?!


Peyğəmbər (s) və şəliyə dəvət:
1. İbn Həcər və başqaları İbn Abbasdan nəql edirlər: Allah-Taala \"إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَ عَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ أُوْلَئكَ هُمْ خَيرْ الْبرَيَّة \"İman gətirib yaxşı əməllər edənlər isə yaradılmışların ən yaxşılarıdır” (\"Bəyyinə”, 7) ayəsini nazil etdikdə Peyğəmbər (s) Əliyə (ə) müraciətlə buyurdu: \"Ey Əli! Bu ayədə məqsəd sən və şiələrindir”.
2. Hakim Həskani İbn Abbasdan nəql edir: \"Bu ayə Əli (ə) və şiələri haqqında nazil olmuşdur”.
3. Həskaninin Əli (ə)-dan nəql etdiyi bir hədisdə deyilir: \"Peyğəmbər (s) mənim qucağımda dünyasını dəyişdi. Son nəfəsində buyurdu: \"Ey Əli! Allahın bu sözünü إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَ عَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ أُوْلَئكَ هُمْ خَيرْ الْبرَيَّة eşitməmisənmi? Onlar sənin şiələrindir. Bizim görüş yerimiz (Kövsər) çayının sahilidir”...


Həzrət Peyğəmbər (s) şiələrin məqamı haqqında İmam Əliyə (ə) nə buyurmuşdur?!


Əhli-sünnə hədis qaynaqlarında tez-tez rast gəldiyimiz hallardan biri Əhli-beyt (ə) tərəfdarlarının Əli (ə) şiələri adı ilə mədh edilməsidir. Belə hədislərdən bir neçəsinə nəzər salaq: Cabir ibn Abdullah Ənsari deyir: \"Biz Peyğəmbərin (s) yanındaydıq. Əli (ə) içəri girdi. Peyğəmbər (s) buyurdu: \"And olsun canım əlində olan Allaha, həqiqətən bu (Əli) və şiələri qiyamət günü mütləq behişt səadətinə nail olacaqlar”. Əli (ə) buyurur: \"Allahın Rəsulu (s) mənə buyurdu: \"Sən və şiələrin cənnətdə olacaqsınız”.Eyni məzmunlu hədisi təqribən otuz dörd əhli-sünnə alimi nəql etmişdir. Onlardan aşağıdakıların adını çəkmək olar: İbn Əsakir, İbn Həcər, İbn Əsir, Təbərani, Heysəmi, Hakim Nişapuri, Süyuti, Bəlazuri, Təbəri, Xətib Bağdadı, Əllamə Mənavi, Müttəqi Hindi, Alusi və Şövkani...


Şiə sözünün lüğəti mənası necə tərcümə olunur?!


Şiə sözü leksik baxımdan iki məna ifadə edir:
1. İki fərdin və ya iki qrupun, biri digərinə tabe olmadan əqidə və əməl baxımından razılaşması, uyğunlaşması. \"Lisan əl-ərəb” kitabında deyilir: \"Şiə bu və ya digər məsələ haqqında razılaşma əldə edən qruplaşmaya deyilir. Deməli, bu və ya digər məsələ ətrafında birləşən insan toplumuna şiə deyilir”. Şiə sözü həmin mənada Qurani-kərimdə də işlədilmişdir. Belə ki, həzrət İbrahim (ə)-dan Nuh (ə)-ın şiəsi kimi söhbət açılır: وَ إِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَابْرَاهِيم‏ \"Həqiqətən, İbrahim də onun yolu ilə gedənlərdən (onun şiələrindən) idi” (\"Saffat”, 83). Həzrət İbrahim \"Ülül-əzm” peyğəmbərlərdən biri, şəriət sahibi və Nuh (ə)-ın davamçısıdır...


Şiəliyin tarixi baxımdan nə zaman meydana gəlməsi ilə bağlı tarixçilər tərəfindən hansı fərqli fikirlər irəli sürülmüşdür?!


Şiəliyin tarixi baxımdan nə zaman meydana gəlməsi ilə bağlı tarixçilər tərəfindən fərqli fikirlər irəli sürülmüşdür. Bu versiyaları tarixi ardıcıllıqla aşağıdakı şəkildə sıralamağı məqsədəuyğun hesab edirik:
1. Şiəliyin Peyğəmbər (s) zamanında meydana gəlməsi; İmamiyyə şiələrinə görə, şiəliyin ilkin toxumları Allah tərəfindən Qurani-kərimdə səpilmiş, Peyğəmbərimiz (s)-ın peyğəmbərlik missiyasını həyata keçirdiyi (tam 23 ili əhatə edən) dönəmdə o Həzrətin (s) özü tərəfindən suvarılmışdır. Deməli, pak şiəlik ağacı hələ sevgili Peyğəmbərimiz (s)-ın öz dönəmində bəhrəsini vermiş və elə buna görə də həmin dövrdəki Salman, Əbuzər Qifari, Miqdad ibn Əsvəd və s. bir çox böyük səhabələr şiə kimi tanınmışlar. Bu versiya haqqında ətraflı söhbət açaçaq və doğruluğunu isbatlayacağıq.
2. Şiəliyin Səqifədə meydana gəlməsi; Bəzi əhli-sünnə tarixçilərinə görə, Səqifədə bir çoxları – müqəddəs mətnlərə əsaslanaraq – Əli (ə)-ın ardınca getdilər və elə buradan da şiəlik meydana gəldi. Əhli-sünnə elm adamlarından İbn Xəldun, Doktor Həsən İbrahim Həsən, Əhməd Əmin Misri, Məhəmməd Abdullah Ənnan və məşhur şərqşünas Qoldsiyer bu versiyanı önə çəkmişlər...


İslam Maarifinə əsasən hansı rəftarlar AQ VALİDEYN hesab olunur?!


Aşağıdakı sadalanan əməllər nankorluğun zahiri əlamətlərindəndir:
1.Valideynlərin hər hansı bir söz və ya hərəkətlə ağlatmaq, kədərləndirmək.
2.Onların üstünə qışqırıb acılamaq.
3.Onların buyurduqlarına \" uff \" deyərək və s. etiraz etmək.
4.Onların hüzurunda qaşqabaq tökmək.
5.Onlara nifrətlə baxmaq.
6.Onlara nəyi isə əmr etmək.
7.Onların təqdim etdiyi ruzini və s. bəyənməmək, eyib etmək...


İmam Baqir (ə) aclığını aradan aparmaq üçün hansı duanı etdi?! Həzrətdən Kəramət ...


İmam Baqir (ə) bir ərazidə dayandı və öz xeyməsini qurdu. Sonra bir qədər hərəkət etdi. Nəhayət, bir xurma ağaca yetişdi. Ağacın altında Allahın şükrünü dedi, sonra buyurdu: Ey xurma ağacı! Allah səndə qərar verdiyi şeylərlə bizi doydur. Bu zaman ağacda qırmızı və sarı xurmalar bar verdi. İmam(ə) ondan meyl etdi. Əbu Üməyyə Ənsari də onunla idi, o da, ağacın xurmasından meyl etdi.
Axırda İmam(ə) buyurdu: bizim bu möcüzəmiz Məryəmin möcüzəsi kimidir ki, xurma ağacının budaqlarını öz tərəfinə çəkdi və ağac onun üçün təzə xurmalar verdi.
Həzrəti-Məryəmin (ə) möcüzəsi belə idi ki, Həzrəti-Məsihin(ə) təvəllüdü ilə camatdan uzaqlaşıb qəmlənmişdir...


Qurani Kərimi oxuyan şəxs hansı halında günah edər?! Riya ...


Riya - İstənilən bir əməl və ibadətdə özünü xalqa göstərmək haramdır və Allahın qəzəbinə səbəb olar. Qurani-Kərimdə riyakar namaz qılanlara müraciətlə buyurulur: «Vay o namaz qılanlara ki, namazlarında qəflətdə olub riya edirlər».
Bir şəxs Həzrət Peyğəmbərdən (s) soruşdu: «İnsanın qurtuluşu nədədir?» Həzrət (s) buyurdu: «Xalqın diqqətini cəlb etmək üçün ibadət etməməsindədir.»
Bir rəvayətdə deyilir: Kimi cihadda öldürülür, kimi var-dövlətini sədəqə verir, kimi Quran oxuyur. Əgər cihad edənin məqsədi özünü şücaətli göstərmək, sədəqə verənin məqsədi səxavətli tanınmaq, Quran oxuyanın istəyi qari kimi məşhurlaşmaqdırsa onların heç birinin mükafatı yoxdur və riya əməllərini puça çıxarmışdır...


İmam Əli İbn Hüseyn (ə) uşaq tərbiyəsi haqda nə buyurmuşdur?!


İmam Səccad (ə) buyurmuşdur : «Uşağın qarşısında borcun bundan ibarətdir ki, - o pis də olsa, yaxşı da olsa səndən yaranıb və sənə mənsubdur buna görə də - onu ədəbli etmək məsuliyyəti sənin boynunadır. Ulu Tanrını tanımaqda ona yol göstərməli, itaət etməkdə isə yardım etməlisən. Bunu da bilməlisən ki, uşağınla yaxşı rəftarına görə Allah tərəfindən mükafatlanacaq və pis rəftarına görə isə cəzalandırılacaqsan.» (Məkarumul – əxlaq S 484...
İmam Məhəmməd Baqir (ə) buyurmuşdur: «Ən pis ata uşağına həddindən artıq məhəbbət göstərən atadır».


Hz Peyğəmbər (s) uşaqlarda olan hansı beş xüsusiyyətli olmağı böyüklər üçün tapşırardı?!


Uşaqların 5 ibrətli xüsusiyyətləri bizlərdə olsa gözəl olar. Həzrət Muhəmməd Peyğəmbərimiz (s) uşaqları çox sevərdi və belə buyurub:
Mən uşaqları çox sevirəm çünki onların 5 xüsusiyyətləri var.
Sonra Həzrət Muhəmməd Peyğəmbər (s) bu 5 xüsusiyyəti saymağa başladı və buyurdu:
1-ci xüsusiyyətləri budur ki, onlar tez ağlıyırlar çünki qəlbləri sınıqdı. Yaxşıdı ki, mömin bir günah elədi qəlbi tez sına. Bir küncdə heç kəs görmədən gözündən bir damla yaş düşə.Uşaqların ağlamağı bir möminin günahdan sonra peşmançılıqdan qəlbini sındırıb ağlamağa bənzər.
2-ci xüsusiyyətləri budur ki, onlar torpaqla oynayarlar. Torpaq təvazökarlığın əlamətidir. Allah insanı torpaqdan yaradıb niyə torpaqdan yaradıb bilirsiz?
Ona görə ki, həmişə yadına salsın ki,nədən yaranıb...


50 səhabənin nəql etdiyi Hansı hədisə əsasən Muaviyə Allah-Taalanın (c.c) düşməni hesab olunur?!


Әllidən artıq əhli-sünnət alimi, o cümlədən İmam Sələbi, İmam Fəxri Razi, İbni Səbbağ Maliki, İmamul-hərəm, Müslim ibni Həccac (Səhihi-Müslimin müəllifi) və başqaları Peyğəmbərdən (s) bu hədisi nəql edirlər: «Hər kəs Әli (ə)-ı söyərsə, məni söymüşdür. Məni söyənsə, Allahı söymüşdür.» Məscidlərdə, mənbərlərdə Әli (ə)-a lənət və söyüş söydürən Müaviyə kafir və məlun sayılmırmı?
Bütün tarixçilərin yazdığına əsasən Müaviyənin qoyduğu bu bidət səbəb oldu ki, Әli (ə) 69 il müsəlmanlar tərəfindən nalayiq sözlərlə təhqir olunub söyülsün.
Müaviyənin Peyğəmbər (s) səhabəsi və ya vəhy katibi olması onun bu cinayətlərinə, fəsad və küfrünə bəraət qazandıra bilərmi?
Yeri gəlmişkən Müaviyənin vəhy katibi (Quran yazan) olması barədə də bir neçə kəlmə məlumat verək. Müaviyə Peyğəmbərin (s) risalətinin son illərində iman gətirdi.


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter