Ey Allah bəndələri bunları bilin və agah olun! – Hz. Əli (ə)?!


Ey Allah bəndələri bunları bilin və agah olun! – Hz. Əli (ə)?!Hz. Əli (ə) xütbələrinin birində insanın islah yolunu və Allaha yaxınlıq yolunu bəyan edərək buyurur:
1-“Ey Allah bəndələri bilin və agah olun! Bəndəni Allaha yaxın edəcək vasitələr yalnız bunlardır!
2- Allaha iman gətirin! Onun mələklərinə (qeybə) və vəhyinə (bütün İslam etiqadına) iman gətirin!
3- Allah yolunda səy edin! Bu İslamın ən ali hədəfidir!
4- Həmçinin insan təbiətinin və fitrətinin (daxili aləmi) tələbi olan “Şəhadəti” iqraq edin! (Allaha və peyğəmbərə)
5- Ramazan ayının orucunu tutun! Bu Allahın qəzəbindən və oddan qoruyan divardır...


Quranda adı keçən və təhdid edilən “Əshabul-uxdud” kimlərdir?


Quranda adı keçən və təhdid edilən “Əshabul-uxdud” kimlərdir?... “Qəsəsul-ənbiya” kitabında İmam Sadiq (ə) Hz. Əlidən (ə) nəql edir ki, Allah Təala həbəşli bir peyğəmbəri qövmünü doğru yola dəvət etmək üçün onlara göndərdi. Peyğəmbər onları Allahın dininə dəvət edirdi. Qövmündən kafir olanlar iman gətirənlərlə döyüşdü və möminləri məğlub edib içində yanar tonqal olan xəndəyə tökürdülər. Hətta deyirdilər kim bu peyğəmbərdən üz çevirsə azaddır, ondan dönməyənlər isə odda yandırılacaq. Beləcə böyü bir kütlə peyğəmbərdən üz çevirdi, çoxlu sayda insan isə oda atılıb yandırıldı. Qeyd edək ki, Nəcran hazırda Səudiyyənin Yəmənlə sərhəddində yerləşən bir əyalətdir.


Hər namazdan sonra 3 dəfə Allahu-Əkbər deməyin hikməti nədir?


Hər namazdan sonra 3 dəfə Allahu-Əkbər deməyin hikməti nədir?İslam alimləri bu əməli müstəhəb hesab etmişlər. Hədislərdə bu əməlin əhəmiyyəti haqda İmam Sadiqdən (ə) belə bir hədis nəql olunur: “Allahın Rəsulu (s) Məkkəni fəth etdikdə səhabələri ilə birgə, Həcərul-əsvədin yanında camaat namazı qıldı. Həzrət namazı qurtaran kimi, namazın salamlarından dərhal sonra əllərini 3 dəfə qaldırdı və hər dəfəsində təkbir dedi və sonra dua oxudu. Sonra üzünü əshabına tutub buyurdu: -Bu dua və təkbirləri vacib namazlardan sonra tərk etməyin. Beləki bu dua və təkbirlər Allah Təalanın müsəlmanlara kafirlər üzərində verdiyi qələbəyə şükranlıq nişanəsidir. “ (Vəsailuş-şiə 6/452) Mərhum İmam Xomeyni (r) bu üç təkbiri belə mənalandırıb: “Bunlar bir bəndənin, yaradan Mütəal Allah qarşısında öz zəlilliyini, nöqsanını, acizliyini, günahlarını etiraf etməsi mənasındadır.”(Adabe namaz)


Hansı üç dəstənin duasına hamının ehtiyacı vardır ki, istəkləri geri dönməz?!


Hansı üç dəstənin duasına hamının ehtiyacı vardır ki, istəkləri geri dönməz?!İmam Baqir (ə) duası Allah dərgahında mütləq qəbul olunan, geri çevrilməyəm 3 dəstəyə işarə edərək buyurur: “Üç dəstənin duası Allah dərgahında geri qaytarılmaz. Bunlar:
1-Atanın övlad üçün duası. Bu övladın ataya etdiyi yaxşılığına görədir. Yaxud atanın övlad üçün bədduası. Bu övladın itaətsizliyə görədir.
2- Zülmə məruz qalan bir kəsin, ona zülm edən zalim barəsindəki nifrin və bədduası.Yaxud həmən məzlumun (zülmə məruz qalmışın), onun intiqamını alan biri barədə etdiyi xeyir-dua.
3- Biz Əlhi-Beytə (ə) xatir bir möminin digər möminə etdiyi köməyə görə, həmin (kömək olunan) möminin etdiyi xeyir-dua.


Bu ilahi göstərişlərə əməl edin ki, ömrünüz uzun və bərəkətli olsun?!


Bu ilahi göstərişlərə əməl edin ki, ömrünüz uzun və bərəkətli olsun?!Dini mətnlərdə bir neçə işlər tövsiyə olunub ki, Allah Təala bu işlərə diqqət edənlərin ömrünü uzadar və bərəkət dolu üzün ömür bəxş edər:
1-Xoş və gözəl əxlaqlı olmaq: İmam Sadiq (ə) buyurub: “Yaxşı əməl və gözəl əxlaq insanın dünyasını abad edər və ömrü uzun edər.”
2- Qonşularla gözəl rəftar: İmam Sadiq (ə) buyurub: Qonşularla xoş rəftar ömrü uzadar, dünyanı abad edər.
3- Valideynlərə yaxşılıq və onlarla xoş rəftar: İmam Sadiq (ə) buyurub: “Əgər istəyirsənsə Allah ömrünü uzun etsin, valideynlərini sevindir.”
4- Ailədə gözəl rəftarlı olmaq. İmam Sadiq (ə) buyurub: “Kim öz ailəsi ilə gözəl, yaxşılıqla rəftar edərsə ömrü uzanar.”
5- Gözəl, təmiz niyyətli olmaq ömrü uzadar. Peyğəmbər (s) buyurub: Kim niyyətini saflaşdırsa, paklasa ömrü uzanar.


Hədiyyənin xumsunu vermək vacibdirmi?


Hədiyyənin xumsunu vermək vacibdirmi?Xums (beşdə bir) zəmanə İmamının (ə.f) və fəqir, kasıb seyidlərin haqqıdır. Xums, xums yığmaq səlahiyyətləri olan kəslərə verilməlidir. Həmin pul müsəlmanların rifahı yolunda xərclənməlidir.
Sual -1: Elə isə hədiyyə və mükafatların da xumsu varmı?
Cavab: Hədiyyə və mükafatların xumsu yoxdur. Hərçənd ehtiyat budur ki, həmin hədyyə illik xərclərdən artıq olarsa xumsu verilsin. (Ayətullah Xamenei)
Sual 2- Xums verməyən bir kəs hədiyyə verərsə, o hədiyyəni qəbul edənə həmin hədiyyənin xumsu vacibdirmi?
Cavab: Bəli alana vacibdir xumsu versin. (Bütün müctəhidlər) (Yalnız Ayətullah Sistani və Təbrizi buyurur belə halda hədiyyəni qəbul edənə xums vermək vacib deyi, hədiyyə edənə vacibdir)


Quranın bizə nümunə gətirdiyi “Ulul-əzm” kimlərdir?


Quranın bizə nümunə gətirdiyi “Ulul-əzm” kimlərdir?İmam Sadiq (ə) Quranda zikr olunan “Ulul-əzm” ifadəsinə belə aydınlıq gətirir: “Onların (ə) Ulul-əzm adlanmalarının səbəbi şəriətə sahib olmalarıdır. Beləki Hz.Nuhdan (ə) sonra bütün nəbilər o Həzrətin (ə) şəriətinə tabe idilər. Bu, Hz. İbrahimin (ə) zamanına qədər davam etdi.
Hz.İbrahim (ə) zamanında və ondan (ə) sonrakı vaxtlarda gələn bütün nəbilər o Həzrətin (ə) şəriətinə tabe idilər. Bu Hz.Musanın (ə) zamanına qədər davam etdi.
Hz. Musa (ə) ilə eyni zamanda olan və ondan (ə) sonrakı bütün nəbilər o Həzrətin(ə) şəriətinə tabe oldular. Bu hal Hz.İsanın (ə) zamanına qədər davam etdi.
Hz.İsanın (ə) zamanında yaşayan və sonra gələn bütün nəbilər o Həzrətin (ə) gətirdiyi şəriətə tabe oldular. Bu sonuncu peyğəmbər Hz. Muhəmmədə (s) qədər davam etdi...


Qurani-Kərim barədə bir neçə sual: Quranın ən əzəmətli ayəsi hansıdır?...


Qurani-Kərim barədə bir neçə sual: Quranın ən əzəmətli ayəsi hansıdır?...Sual: Quranın neçə surəsi var və ayələrinin sayına görə ən böyük və ən kiçik surələr hansıdır?
Cavab: Quranın 114 surəsi var və ayələrinin sayına görə ən kiçik surə “Bismillah”-ı ilə dörd ayəsi olan “Kovsər” surəsi, ən böyük surə isə 286 ayədən ibarət olan “Bəqərə” surəsidir.
Sual: Peyğəmbərə nazil olan birinci və axırıncı ayə hansıdır? Cavab: Birinci nazil olan ayə “Ələq” surəsinin ilk ayəsi, axırıncı nazil olan ayə isə “Maidə” surəsinin 3-cü ayəsidir.
Sual: Quranın ən əzəmətli ayəsi hansıdır? Cavab: Quranın ən əzəmətli ayəsi “Bismillahir-rəhmanir-rəhim”dir.
Sual: Quranın ən ali ayəsi hansıdır? Cavab: Quranın ən ali ayəsi “Ayətəl-Kürsi”dir...


Məcazi fəzada (internet) naməhrəmlə söhbət etmək olar? Ayətullah Cavadi Amulinin cavabı


Ayətullah Cavadi Amuli: Biz düşmənin caynağından, onun əhrimən planlarından qurtulmaq üçün böyük baha ödəmişik. Bu yolda:
Böyük Peyğəmbərlər (ə) çox əzab çəkib... Məsum İmamlar (ə) çox əzab çəkib... Pak insanlar, təqvalı insanlar, iffətli-hicablı xanımlar çox əzab çəkib... Təqvalı alimlər, ariflər, Əhli-beyt təbliğatçıları çox əzab çəkib... İslam mücahidləri, yüksək məqamlı şəhidlər çox əzab çəkib... Belə rabitələr barədə hədislər çoxdur... Ləzzət məqsədi olmasa belə naməhrəmlə söhbətə kimsə icazə verməyib. Qadınlarımız və qızlarımız özlərini naməhrəmdən qorumalı, iffət gövhərini puça çıxarmamalıdır...


Nə üçün namazda bizi doğru yola hidayət et deyilir?!


Cаvаb: Vаrlıq аlәмindә оlаn hәr bir маddi vә мәnәvi şеy dәyişkәnliyә мәruz qаlır. İstәnilәn bir hаdisә hаnsısа şәrаitdә bаş vеrir. Hәr hаnsı bir hаlın dаvам еtмәsi üçün мüәyyәn şәrаit lаzıмdır. Мәsәlәn, оtаqdа еlеktrik lамpаsı yаndırılırsа, bu о dемәk dеyil ki, bu lамpа sönә bilмәz.
Dоğru yоlа hidаyәt мövzusu dа uyğun qаnunа әsаslаnır. Dоğru yоldа оlаn fәrdin vә yа cәмiyyәtin bu yоldа qаlмаsı üçün хüsusi şәrtlәr ödәnмәlidir. Әks tәqdirdә, dоğru yоlu tаpмış şәхs gәlәcәkdә bu yоldаn çıха bilәr. Dемәk, dоğru yоlu tаpdıqdаn sоnrа bu yоlu itirмәk tәbii bir hаldır.
Bu gün dоğru yоldа оlаn fәrdin vә yа cәмiyyәtin gәlәcәkdә hаnsı yоldа оlаcаğı hаqqındа bir söz dемәk оlмаz. Sаdәcә, fәrd әldә еtdiyi vәziyyәtdәn fаydаlаnаrаq, Аllаh dәrgаhınа üz tutub bu мisilsiz nемәtdәn мәhruм оlмамаğını istәмәlidir...


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter