Qiyamət günü yoxsul və zənginin hesabı necə olacaq?!


İmam Sadiq (ə) buyurur: “Allah Qiyamət günü üzr istəyən kəs kimi yoxsullara buyuracaqdır: “İzzət və Cəlalıma and olsun ki, sizləri dünyada zillət və xarlığa görə yoxsul etməmişəm. Bu gün görəcəksiniz ki, sizinlə nə edəcəyəm. Hər kim dünyada sizə yaxşılıq edibdirsə,əlindən tutun və behiştə daxil edin”.
Yoxsullardan biri deyər: “Allahım, dünya əhli dünyada gözəl və xoş üzlü qadınlara malik idilər. Yumşaq və təmtəraqlı paltar geyinirdilər. Ləzzətli yeməklər yeyirdilər. Yaxşı evlərdə sakin olurdular. Nəfis miniklərə minirdilər. Ona görə bu gün bizə də onlarda olanları əta et”.
Allah buyurar: “Sizlərdən hər birinizə dünyanın əvvəlindən axırına qədər olan əhlinin cəminə verdiklərimin 70 bərabərini verirəm””.
Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Qiyamət günü bir dəstə insan behiştə tərəf hərəkət edəcəkdir. Mələklər onlara deyəcəklər: Kimsiniz?
Deyəcəklər: “Yoxsuluq”. Deyəcəklər: “İstəyirsiniz ki, hesab vermədən behiştə gedəsiniz?”. Cavab verərlər: “Bizə bir şey verməmisiniz ki, bizi ona görə hesaba çəkəsiniz”.


İslam şəriətinə əsasən Şərab içənə salam vermək olarmı?!


İmam Rza (ə) buyurur: “Allah elə bir peyğəmbər (ə) məbus etməmişdir, məgər şərabı haram etməsin”.
Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “O kəs ki, Allaha və Qiyamət gününə iman bəsləyər – şərab içilən süfrədə əyləşməz”.
Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Hər kim şərab içərsə, iman nuru onun qəlbindən xaric olar”.
Həzrət (s) başqa yerdə buyurur: “Bəndə o zamana qədər ki, şərab içməz – din onun üçün açıq olar. O zaman ki, içər – Allahın pərdəsi cırılar və şeytan onun qulağının və gözünün yarı olar. Onu pisliklərə tərəf qovar və yaxşılıqlardan çəkindirər”.
Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Hər kim şərabxora salam verərsə, onunla görüşərsə – Allah onun 40 illik əməlini aradan aparar”...


Hədislərə əsasən Allah-Taalaya (c.c) şükür etmək hansı BEŞ əməllə mümknüdür?!


Deyerler.org: İmam Sadiqdən (ə) gələn hədisdə oxuyuruq: “Nemətə şükür – günahdan çəkinməkdir”.
İmam Əli (ə) buyurur: “Pərvərdigarının şükrü budur ki, daima mədh edəsən, sənin üzərində əli olan kəsin şükrü odur ki, ona sadiq olasan, səninlə bərabər olan kəsin şükrü odur ki, qardaşlıq mərtəbəsini düzgün yerinə yetirəsən, əlinin altında olanların şükrü odur ki, onlara hədiyyə verməyi əsirgəməyəsən”. Şükür etməyin növləri vardır:
1. Qəlb şükrü, yəni, nemət haqqında düşünmək.
2. Dil şükrü, yəni nemət verənə təşəkkür etmək.
3. Bütün bədən üzvlərinin şükrü, yəni bütün bədən üzvləri öz vəzifələrinə əməl etsinlər...


Elə məclislər varmı ki, orada Allahı yada salmaq məsləhət deyildir?!


Allahı zikr etməyin böyük fəzilətləri vardır ki, insana dünya və axirət səadəti bəxş edər. Hər kim Allahı yada salarsa, Allah da onu yada salar və ona rəhmət nəzəri ilə baxar.
Bu insan dünyada şeytanın şərindən amanda olar, axirətdə isə yeri behişt olar.
Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Behişt bağlarına tərəf tələsin”. Soruşurlar ki, behişt bağları haradır? Buyurur: “O məclislər ki, orada Allahı yada salarlar”.
Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Hər kim qafillərin arasında Allahı yada salmağı dirçəldərsə, o mücahid kimi olar ki, başqaları qaçan zaman Allah yolunda cihad edər. Və bu insanın savabı behiştdir”. İmam Əli (ə) buyurur: “Allahı hər yerdə yada salın ki, O, sizinlədir”...


Qonşu borc istədikdə, ya kibrit, duz istədikdə, vermək lazımdırmı?!


... İmam Sadiq (ə) buyurur: “Qonşulara duz və atəşi əsirgəmək caiz deyildir”.
İmam Sadiq (ə) buyurur: “Maddi hüquqlardan biri maun haqqıdır. Allah onun barəsində cəhənnəmlə hədələmişdir. O, qonşuya verdiyin borcdur, ya onlara etdiyin yaxşılıqdır, ya onların ev zərurətlərini kirayə verməyindir”.
Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Hər kim qonşularına maunu əsirgəyərsə, Allah Təala xeyir və ehsanını ona əsirgəyər. Onu öz halına buraxar. O kəsi ki, Allah öz başına buraxar – vay onun halına”...


Möminlərə yemək verməyin dünya və axirət savabları vardırmı?!


Mömini doyuzdurmaq insana dünya və axirət savabları gətirər. Hər kim möminə yemək verər və onu doyuzdurarsa, onun savabının həddini Allahdan başqa heç kəs bilməz.
İmam Sadiq (ə) buyurur: “Allahın məxluqlarından heç biri möminin mədəsini doyuzdurmağın savabını bilmir. Nə yaxın mələklər, nə mürsəl peyğəmbərlər (ə). Bəlkə ancaq aləmlərin Allahı onun savabını bilər”.
Dünya savabları:
Hədislərin birində oxuyuruq: “Hər kim mömin qardaşına Allah rizası üçün yemək verərsə, sanki başqa insanlardan 100 mininə yemək vermişdir”.
İmam Cəfər Sadiq (ə) Sədir Sərrafa xitab edərək buyurur: “Niyə hər gün bir qul azad etmirsən?”. Deyir: “Buna maddi gücüm yoxdur”...


İmam Sadiqin (ə) hədisinə əsasən hansı 3 əməlin müqabilində 3 nemət verilər?!


İmam Sadiq (ə) buyurur: “Hər kim bu üç əməli yerinə yetirərsə, üç nemətdən məhrum olmaz:
1. Hər kim dua edər – onun yerinə yetməsindən bəhrələnər.
2. Hər kim şükür edər – neməti artar.
3. Hər kim təvəkkül edər – işləri sahmana düşər”. (Həvzəh)
Sonra Həzrət (ə) hər biri üçün bir Quran ayəsini söyləyir: “Rəbbiniz buyurdu: «Məni çağırın ki, Mən də duanızı qəbul edim”. (“Qafir” 60...


İbadət və əməllərdə İxlasın insana SƏKKİZ səmərəsi nələrdir?!


İxlas o sifətlərdəndir ki, insanı Allaha yaxınlaşdırar və qürb məqamına çatdırar. İnsanın işlərində ixlaslı olması, həmin işin Allah qatında dəyərli olmasına gətirib çıxardar.
İxlasın insan həyatına təsirləri vardır ki, onlarla tanış olaq.
1. İnsanın dəyərini müəyyən edər. Qurani-Kərimin nəzərinə görə, insanın dəyəri onun Allaha yaxın və uzaq olmasına görədir. O kəs ki, Allaha yaxın olar, Allah qatında başqalarına nisbətən daha çox dəyərə malik olar. Çünki Allaha yaxın olan insanda Allahın sifətləri daha çox təcəlli tapar.
Ancaq o insanlar ki, Allahdan uzaqdırlar – onlar heyvandan da aşağı səviyyədə özlərini salılrlar. “Doğrudan da Biz cin və insanların çoxunu (sanki) Cəhənnəm üçün yaratmışıq. Çünki onların qəlbləri var, amma onunla (həqiqətləri) dərk etmirlər, onların gözləri var, lakin onunla (ibrət üçün) baxmırlar və onların qulaqları var, amma onunla (haqq maarifi) eşitmirlər. Onlar heyvanlar kimi, bəlkə (onlardan) daha azğındırlar (çünki onlar inkişaf və təkamül istedadına malik olduqları halda, batil və puç yola gedirlər) və onlar həmin qafillərdirlər”. (“Əraf” 179)...


Xəstəni ziyarət etməyin, cənazəni müşayiət etməyin savabları haqda Allah Taala c.c Hz Musaya (ə) nə buyurmuşdur?!


İmam Baqir (ə) nəql edir: “Münacat edən zaman Həzrət Musa (ə) Allahdan soruşur: “Allahım! Xəstəni ziyarət edənin savabı nə qədərdir?”.
Allah Təala Musaya (ə) vəhy edir: “Mən belə bir insan üçün mələyi vəzifələndirərəm ki, onu qəbrində Qiyamət gününə qədər ziyarət edər”.
Musa (ə) soruşur: “Allahım! Meyitə qüsl verənin əcri nə qədərdir?”.
Allah buyurur: “Məni onu günahlarından pak edərəm və anasından doğulduğu gün kimi olar”.
Musa (ə) deyir: “Allahım! Cənazəni müşayiət etməyin savabı nə qədərdir?”.
Allah buyurur: Mən bir neçə mələyə əmr edərəm ki, onları bayraqlarla qəbirlərindən məhşərə qədər müşayiət etsinlər”...


Həmişə dəstəmazlı olmağın SƏKKİZ bərəkətləri nələrdir?!


Həmişə dəstəmazlı olmaq – elə bir İlahi tövfiqdir ki, ardınca çoxlu xeyirlər gətirər. Bu xeyirlər ilə tanış olaq:
1. Bütün bədənin pak olar. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Hər kim dəstəmaz alan zaman Allahın zikrini deyərsə, bütün bədəni pak olar”.
2. Günahları yuyular. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “O zaman ki, namazqılan dəstəmaz alar, ardınca təsirləri və bərəkətləri olar. O zaman ki, üzünü yuyar – günahın təsirləri üzündən gedər. O zaman ki, əllərini yuyar – əli vasitəsilə etdiyi günahlar aradan gedər. O zaman ki, başına məsh çəkər – başı vasitəsilə yerinə yetirdiyi günahlar məhv olar. O zaman ki, ayaqlarına məsh çəkər – ayaqları vasitəsilə etdiyi günahlar aradan gedər”.
3. Duası yerinə yetər. İmam Sadiq (ə) buyurur: “Mən təəccüb edirəm o kəsə ki, hacət və iş ardınca olar, dəstəmazlı olduğu halda hacəti yerinə yetməz”...


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter