Məsumların hədislərinə əsasən günün hansı vaxtlarında yatmaq məsləhət deyil?!


İmam Cəfər Sadiq (ə) buyurub ki, sübh azanı ilə Günəşin doğuşu arasındakı müddətdə yatmaq adamın ruzisini kəsər, çöhrəsini saraldar, üzündə dəyişiklik və çirkinlik yaradar (Biharül-ənvar, XIII, 182). Hədislərdə bunun səbəbini belə izah edirlər ki, günün həmin vaxtında insanların ruzisi bölünüb müəyyən edilir. Bunu rəmzi mənada da qəbul etmək olar. Sübh namazını qılandan sonra yatmayıb oyaq qalan insan adətən ya zehni, ya da fiziki əməklə məşğul olur, iş-gücünün arxasınca gedir, nəticədə ruzi qazanır. Yatıb yuxuya qalan adam isə bu imkanı əldən verir. Buna görə xalq içində deyirlər ki, iki nəfər qazanar: tez evlənən və yuxudan tez oyanan.
Məğrib və işa arasında yatan adamın da ruzisinin azala biləcəyi barədə rəvayətlər var...


İSLAMIN ƏXLAQİ GÖSTƏRİŞLƏRİNDƏ 13 ƏDƏB QAYDALAR...


1. Səhər tezdən durmaq, əl-üzünü yumaq, dəstəmaz alıb namaz qılmaq, ata-ananın ruhuna salavat vermək lazımdır.
2. Alt paltarda ailə içərisində görünmək olmaz
3. Yeməyi «bismillah» ilə başlayıb «əlhəmdulillah» ilə bitirmək, süfrə duası vermək lazımdır
4. Evdən sol ayaqla «bismillah» deyərək çıxmalısan
5. Evə və məscidə sağ ayaqla girməlisən
6. Məsciddə, qəbristanda və yas məclisində dünya söhbəti etmə...


İmam Sadiqin(ə) kəlamının möcüzəliyi hansı tələbəsinin kitabında əks olunmuşdur?!


İmam Sadidiqin (ə) səhabə və tələbəsinə örgətdiyi elmi möcüzəliyi Tovhidi-Müfəzzəl kitabı da özünü əks etdirir:
İmam Sadiq (ə) bu heyrətamiz kitabda yaradılışın sirrini və fəlsəfəsini tam şəkildə bəyan etmişdir. Bu kitabda yerlə göy arasında olan məxluqatlar haqqında tam şəkildə bəhs olunur. İmamın buyurduğu e`cazkarlıqlardan bir neçəsini nümunə üçün zikr edirik:
1. İmam Sadiq (ə) balığın yaradılışında olan e`cazkarlıqlar haqqında buyurur: Balıq suyu ağzından alır və onu qulaqlarından xaric edir ki, başqa heyvanlar da havadan faydalansınlar. İmamın bu sözü bizə balığın havanın oksigenindən istifadə etməsini aşılayır. Amma bu fikri alimlər necə əsərlər sonra kəşf etdilər.
2. İmam (ə) ulduzlar və onların hərəkəti haqda danışanda, hər bir ulduz üçün iki cür hərəkət zikr edir. Bu iki hərəkəti qarışqanın, dəyirman daşının üstündə sol tərəfə, daşın sağ tərəfə hərəkət etməsinə bənzətmişdir. Bu vəziyyətdə daş sağ tərəfə fırlanır, amma qarışqanın daşla birlikdə fırlanmasına baxmayaraq o, sol tərəfə fırlanır.
İmamın (ə) bu misalından ulduzların fəzadakı vəziyyəti və yerini dəyişməsi anlaşılır. Əlbəttə İmam (ə) burda başqa mövzuları da təfsilatı ilə bəyan etmişdir.


Məsumların hədislərində Peyğəmbər (s.v.s) və onun Əhli beytinə salavat göndərməyin savabları haqda hansı müjdələr verilmişdir?!


... İmam Sadiq (ə) buyurmuşdur: Dan yeri söküldükdən sonra 100 dəfə de: \"Əllahummə səlli əla Muhəmmədin və Ali – Muhəmməd.” Bunun vasitəsi ilə Allah səni Cəhənnəm odundan qoruyar.
=Mələklər bu salavatın savabını yazmaqdan yorulur. \"Cəzallahü anna Muhammədin Sallallahü Aleyhi və Səlləmə ma hüvə əhlüh”.
Bu salavatı oxuyan kimsəyə yazıcı mələklərdən yetmiş mələk, min sabah və min axşam savab yazmaq üçün çətinlik çəkərək yorulur və ancaq yaza bilir.
\"Allahümmə Rabbəl əşihüril harami vəlməşarilharami vəlbəytilharami vərrükni vəlməkani və Rabbilhilli vəlharami ikra, Muhammədən minnissəlamə”.
=Kim gündə 70 dəfə bu salavatı oxuyarsa, Peyğəmbər (s.v.s)–nı yuxusunda görər.
”Allahümmə Səlli əla Kuhi səydina Muhammədin filərvahi və səlli əla cəsədi səydina Muhammədin filəcsadi və səlli əla kabri səydina Muhammədin filkuburi. Allahummə bəllic minni təhliyyətən və səlama.”


Barmağa üzük taxmağın fəziləti və onun qaydaları haqqında məsumlar nə buyurmuşlar?!


Bu haqda nəql olunmuş hədis və rəvayətlərdə üzüyün sağ ələ taxılması tövsiyə edilmişdir. Üzərində müqəddəs yazı, şəkil, daş olan üzüklər ayaq yoluna gedərkən barmaqdan çıxarılmalıdır. Həzrəti Peyğəmbər (s) Əli (ə)-a etdiyi tövsiyələrinin birində buyurur: \"Bizə iman gətirmiş həqiqi müsəllmanlar üzüklərini sağ əllərinə taxarlar. Mikayıl və Cəbrail da bu sünnətə əməl edərlər. Bu işi sənə də tövsiyə edirəm . Üzük qaşlarının ən fəzilətlisi isə qırmızı əqiqdir.”
Kişilərə qızıl haram olduğu üçün onlar gümüş üzüklərdən istifadə etməlidirlər. Adi dəmir, polad və bürüncdən düzəldilmiş üzüklərdən (isdər kişi isdərsə də qadın ) isdifadə etmək məkruhdur.
Peyğəmbər (s)-ın barmağına taxdığı üzük gümüşdən idi. Üzüyün üzərində bu sözlər yazılmışdı. \"Muhammədun Rəsulullah \"(Məhəmməd Allahın elçisidir).
Əli (ə) adətən dörd üzük taxardı, bəla və düşmənlərindən qorunmaq üçün əqiq, bəzək üçün yaqut, qüvvət üçün Çin əqiqi, köməklik üçün isə firuzə qaşlı üzüklər taxardı
İmam Sadiq (ə)-dan nəql olunmuş hədisdə deyilir: \"Barmaqlarına əqiq üzük taxan əməli- saleh möminlər hər zaman xoşa gəlməz hadisələrdən və qəm-qüssədən uzaq olarlar...


İlahi Peyğəmbərlərin (ə) taxdığı üzüklər haqqında bunları bilirdinizmi?!


Üzük qaşlarındakı yazılar haqqında: Bundan əvvəlki mövzuda bu mətləbə işarə etdik ki, insan ayaq yoluna getdiyi zaman və ya cinsi əlaqədə olduğu zaman yaxşı olar ki, barmağındakı üzüyü cixarsın. Üzüyün üzərində müqqədəs yazılar olarsa bu məsələyə xüsusi diqqət yetirmək lazımdır.
Rəvayətlərdən birində deyilir: Nuh (ə) gəmisinə mindiyi zaman Allah-təaladan belə bir vəhy olundu. \"Ey Nuh ! Tufan şiddətləndiyi zaman gəminin qərq olma təhlükəsi olarsa min dəfə (La ilahə illəllah) kəlməsini təkrarla və nicat tapmanız üçün dua et. Gəmi yola düşür, bir qədər getdikdən sonra cox şiddətli bir tufan başlayır. Nuh (ə) min dəfə la illahə illəllah kəlməsini iqrar edə bilməyəcəyini görüb Səryanı dilində - (Həluliya əlfən ya mara səqən )
bu kəlməni dedi. Tufan sakitləşdi və gəmi yenidən öz yoluna düşdü. Nuh (ə) bu əhvalatdan sonra belə qərara gəlir ki, bu kəlmənin tərcüməsini üzüyünün qaşına yazdırsın.
(La ilahə illəllah əlfə mərrətin ya rəbbi əslihni)...


Sual: Görəsən, şiəlik Peyğəmbər(s) zamanında yaranmışdırmı?


Peyğəmbər (s) zamanında şiəliyin yaranması: Cavab: Peyğəmbər (s) zamanında səhabələrdən bir qrupu İmamətlə bağlı ayə və rəvayətleri eşitdikləri üçün, Peyğəmbərdən (s) sonra həzrət Elinin (ə) canişin olması məsələsinə iman getirmiş və onun İmamət və rəhbərliyini qəbul etmişdilər. Onların həzrət Əliyə (ə) böyük ehtiram və məhəbbəti vardı. Səhabələrdən olan həmin qrup hələ Peyğembər (s) zamanında \"İmam Əlinin (ə) şiələri” adı ilə tanınırdı. Bu barədə əhli - sünnədən də çoxlu rəvayətlər nəql edilmişdir və hazırda onların bir qismini sizin nəzərinizə çatdırırıq:
1. Əbu Hatəm Razi belə nəql edir:
\"Peyğember (s) zamanında meydana çıxan ilk ləqəb və söz \"şiə” sözü idi. Bu ləqəb səhabələrdən dörd nəfərə verilmişdi. Həmin səhabələr bunlardır: Əbuzər, Salman, Miqdad və Əmmar.” (Əbi Hatəm Razi, \"Hazirul-alimil-islamiyy”, c.10, səh. 188)
2. İban Xaldun belə yazır: \"Səhabələrin bir qismi həzrət Əlinin (ə) şiələri idi və onlar həzrət Əlini (ə) xilafətə digər xəlifələrdən daha ləyaqətli hesab edirdilər.” (\"Tarixə İbn Xaldun”, c.3, səh. 364)...


Sual: Həzrət Mehdinin (əc.) zühurunun cahanşümul olduğunu nəzərə almaqla İmamın qoşununun sayı az görünmür?!


Cavab: Xeyr. 313 nəfər zühurun əvvəlində həzrətə (əc.) qoşulacaq, sonra isə günbəgün insan seli ona tərəf axışacaq. O 313 nəfər həzrət Mehdi (əc.) hökumətinin əsas özəyi sayılacaq adamlardır. Məsələn, bir rəvayətdə bu barədə belə buyurulur: \"İlahi kamala malik 313 nəfər \"Həcərül-əsvəd” lə \"Məqami-İbarahim”in arasında həzrət Mehdi (əc.) ilə beyət edəcək. Onlar, Həzrət Mehdi (əc.) dövlətinin məsuliyyətinin ağır yükünü öz öhdələrinə götürmüşlər\".
Habelə buyurmuşdur: \"Rumun fəth edilməsi döyüşündə həzrət Mehdinin (əc.) 70000 nəfər \"Allahu Əkbər” şüarı deyən qoşunu iştirak edəcək. Onların ilk \"Allahu Əkbər” gurultulu təkbirilə Ru-mun üçdə bir hissəsi, ikinci təkbirlərinin gurultusu ilə üçdə iki hissəsi, üçüncüsü ilə isə, bütün ərazisi azad olunacaq\".
İmam Baqir (ə) başqa bir rəvayətdə buyurmuşdur: \"Kufə əhalisindən 70000 sadiq şəxs İmam Mehdini (əc.) himayə etmək üçün ayağa qalxacaq\".
Qəhramanların həyata qayıtması və İmam Mehdiyə (əc.) birləşməsi Həzrət Mehdinin (əc.) zühuru zamanı baş verən hadisələrdən biri də İmamların, saleh insanların, qəhrəman-ların həyata qayıtması və o həzrətə qoşulmasıdır. Hədis-lərdə həyata dönəcək bu şəxslərin iyirmi yeddi nəfər olduğu bildirilmişdir...


Sual: Nə üçün həzrət Mehdinin (əc.) səhabələri haqqında danışarkən, yalnız kişilərdən söhbət açılır, məgər qadınlar bu səadətdən məhrumdur?


Cavab: Buna səbəb zühur haqqında danışılarkən, əsasən döyüş və mübarizə məsələlərinin açıqlanmasıdır. Bu da demək olar ki, yalnız kişilərə xas olan bir işdir. Qadınlar isə arxa cəbhədə və müxtəlif işlərdə İmamın (əc.) dayağı olacaqlar.
Onu da deyək ki, bəzi rəvayətlərdə, həzrət Mehdinin (əc.) 313 nəfər səhabəsi haqqında söz açılarkən, orada qadınların iştirakı haqqında da kəlamlar qeyd olunmuşdur. O cümlədən, İmam Baqir (ə) buyurmuşdur: \"And olsun Allaha! 313 nəfər kişi Məkkə şəhərində bir yerə toplaşacaq. Onların arasında əlli nəfər qadın vardır. Onlar payız buludları kimi bir yer toplaşacaqlar\". Müfəzzəl nəql edir ki, İmam Sadiq (ə) buyurmuşdur: \"On üç nəfər qadın daim həzrət Mehdi (əc.) ilə birlikdədir\"...


İmam Zamanın (ə.c) səhabələri olan 313 nəfərin sayı hələ kamil olmamışdır?


Cavab: Onlar rəvayətlərdə bildirildiyi kimi, bir sıra xüsusiyyətlərə malikdirlər. Əgər biz bu xüsusiyyətlərə diqqət etsək, aydın olar ki, analar hələ belə oğullar doğmayıblar.
Məsələn, İmam Səccad (ə) buyurur: \"İmam Mehdi (əc.) Məkkə şəhərində ətrafına toplanmış böyük bir izdiham qarşısında özünü təqdim və xalqı özünə beyətə dəvət edərkən, bir qrup insan həzrəti qətlə yetirmək üçün irəli cumacaq. Həmin 313 nəfər ayağa qalxaraq, həzrət Mehdini (əc.) onların təhlükəsindən qoruyacaq\".
Bir çox rəvayətlərdə onların tərifi haqqında belə qeyd olunmuşdur:
\"Allah-taala onları payız buludları kimi Məkkə şəhərində bir yerə toplayacaq (yəni, onlar yüksək sürətlə özlərini Məkkə şəhərinə yetirəcəklər). Sanki həzrət Mehdini (əc.) Kufə minbərinin üzərində əyləş-miş və 313 nəfər əshabı ətrafına toplaşmış halda görürəm. Onlar Allah tərəfindən insanların hakimidirlər\"...


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter