Məsumların hədislərinə əsasən Möminin şəfərini artıran və izzətinin qarşısını alan əməlllər nələrdir?!


İmаm Sаdiq (ә) buyurub: شَرَفُ الْمُؤْمِنِ قِيَامُ اللَّيْلِ وَ عِزُّهُ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ
\"Möminin şәrәfi оnun gеcә nаmаzındа vә izzәti isә cаmааtа еhtiyаcı оlmаmаsındаdır.”
Pеyğәmbәr (s) buyurub: يا عَليُّ! عَلَيكَ بِصَلاةِ اللَّيلِ و عَلَيكَ بِصَلاةِ اللَّيلِ وَ عَلَيكَ بِصَلاةِ اللَّيلِ
\"Еy Әli! Gеcә nаmаzı qıl, gеcә nаmаzı qıl, gеcә nаmаzı qıl!...


İmam Əli (ə) Mәclisin bаşındа әylәşmәn şəxsdə hansı şərtlərin olması vacib bilir?!


İmаm Sаdiq (ә) buyurur: \"Еy Hişаm! Әmirәl-möminin buyurаrdı: \"Hәr kәsdә bu üç хislәt оlmаsа, mәclisin bаşındа әylәşә bilmәz:
1. Оndаn suаl sоruşulаndа cаvаb vеrsin;
2. Cаmааt susаndа о söhbәt еtsin;
3. Mәclis әhlinin хеyrinә оlаn bir nәzәr vеrә bilsin. Hәr kimdә bu şәrtlәr оlmаdаn mәclisin bаşındа оtursа, ахmаqdır.”
\"Hәvаrilәr Hәzrәt İsаdan (ә) sоruşdulаr: Аllаh-tәаlаnı nә qәzәblәndirәr? Hәzrәt cаvаb vеrdi: Tәkәbbür vә оnun bәndәlәrini kiçik sаymаq.”


Əhli-Sünnə kitablarında Əbu Bəkrə beyət etməyən səhabələrin adları nə olmuşdur?!


Әhli-sünnə alimlərindən İbni Həcər Әsqəlani, Bilazəri öz tarix kitablarında, Məhəmməd Xandşah «Rövzətus-səfa» kitabında, İbni Әbdül-birr «İstiab» kitabında yazırlar:
«Sə’d ibni Ubadə, Xəzrəc tayfası (Mədinə şəhərində böyük tayfalardan biri), Qüreyş tayfasının bir hissəsi və 18 nəfər məşhur səhabə Әbu Bəkrə bey’ət etmədilər:
1.Salman Farsi; 2.Әbuzər Ğəffari; 3.Miqdad ibni Әsvəd Kəndi; 4.Әmmar Yasir;
5.Xalid ibni Səid ibn As; 6.Bəridəh əl-Әsləmi; 7.Әbi ibni Kə’b; 8.Xəzimə ibni Sabit zu-şəhadətəyn;
9.Әbul Heysəm ibn Teyhan; 10.Səhl ibni Hənif; 11.Osman ibni Hənif Zu-şəhadətəyn...


Mərəşi NƏcəfi Ağa: Qusl alan şəxsə nə üçün bu pulla alma dedi?!


Bir polis Bir gün iş rejiminə görə axşam saat 12-dən səhər saat səkkizə qədər Qumun \"İrəm” xiyabanında postda durmalı idim. Həmin gecə boynuma qüsul gəlmişdi və hamama getməli idim, amma hamam üçün verməyə pulum yox idi. Təqribən gecə saat ikiyə yaxın İsfəhandan müsafir avtobusu gəlib hərəmin qarşısında saxladı ki, müsafirləri endirsin. Mən yaxınlaşıb sürücüyə dedim: Maşını burda niyə saxlamısınız? Sürücü vəsiqənizi göstərin. Sürücü bir beş tümənlik ovcuma basıb üzürxahlıq elədi. Mən də ona tez çıxıb getməsinə göstəriş verib öz-özümə dedim: \"Hamam pulu da düzəldi.” Gözlədim ki, səhərə yaxın hamam açılsın, gedib qüsul alıb namaz qılam...


Əgər İslam ümmətinin xəlifə seçimində məntiqli meyarlar olmamışdırsa nə üçün İmam Əli (ə) beyət etmişdir?!


Cavab: İlk növbədə Әli (ə)-ın xəlifələrə beyət etməsi və onlara yaxından kömək göstərməsi siyasi əhəmiyyət kəsb edirdi. Biz növbəti bəhsimizdə bu siyasi zərurəti geniş şəkildə təhlil edəcəyik. Digər tərəfdən, əhli-sünnə tarixçilərinin yazdığına əsasən Әli (ə) altı aydan sonra birinci xəlifə Әbu Bəkrə beyət etdi. Bütün əhli-sünnə alimləri bu beyətin zor gücünə alınmasını təsdiq etmişlər. Burada dediklərimizi təsdiq etmək üçün bəzi əhli-sünnə kitablarına müraciət edirik:
1.Səhih Buxari, 3-cü cild; 2.Səhih Müslim, 5-ci cild; 3.Әl-İmamətu vəs-siyasə (Müslim ibni Qətibə Dinuri); 4.Mürucuz-zəhəb, 1-ci cild (Məsudi); 5.Şərhu-nəhcil-bəlağə, 2-ci cild (İbni Әbil Hədid Mötəzili).
Bu kitabların hamısında aşağıdakı cümlə eyni şəkildə yazılmışdır: «Әli (ə), Fatimə (rəziyəllahu ənha) vəfat etdiyi günə qədər beyət etmədi»...


Yatmazdan əvvəl dəstəmaz almağın savabları haqqında məsumlar nə buyurmuşlar?!


İmam Sadiq (ə)-dan nəql olunmuş hədisdə deyilir: Dəstəmaz və təyəmmüm alaraq yatağına girən şəxsin savabı məsciddə namaz qılan mö\'minlərin savabı ilə bərabər olar.Bu gözəl sünnəti tərk etməyin və Allah-təalanın razılığını qazanmağa çalışın. Allahı hər zaman yad edin ki, O da sizi yad etsin.
Əli (ə)-dan nəql olunmuş hədisdə deyilir: Cünüb halında yatağınıza girməyin. Qüsl və ya dəstəmaz almağa su tapmasanız torpağa təyəmmüm edin. Cünki, mö\'min bir şəxs yatdığı zaman ruhu bədənindən ayrılıb Allah-təalanın dərgahına ucalar. Allah onun ruhunu qəbul edib bərəkətləndirər. Əgər onun əcəli çatarsa Allah-təala onun mübarək ruhunu Öz rəhmət dərgahına daxil edər, yox əgər əcəli çatmasa ona yaxın olan mələklərdən bir neçəsi onun ruhunu bədəninə qaytarar. ...


Cəhənnəm əhli qəbirə aparılanda hansı məsələlərdən şikayətlənər?!


\"Biharul-ənvar”ın 3-cü cildində \"Kafi” kitabında nəqlən yazmışlar ki, Həzrət Əliyyibnil Hüseyn əleyhis-salam buyurdu: ...
Cənazəni aparanlara deyir ki, mən sizə şikayət edirəm məni aldadan düşmənimdən ki, məni fəlakət vadisinə atdı. Və mənim dadıma çatmadı; mən şikayət edirəm sizə, məni tək qoyub gedən dost və rifqlərimdən; mən sizə şikayət edirəm, öz malımla, zəhmət və xərcimlə düzəltdiyim evdən ki, hal-hazırda başqası onu tutubdur. Mənimlə mehribançılıq edin, məni qəbrə tərəf aparmaqda tələsməyin.” Zəmrə dedi: Əgər meyyit belə sözləri deyirsə, az qalar ki, cənazəni aparanların çiynindən yerə düşüb qaçsın...


Şiə məzhəbinə olunan hücumlarda hansı puç iddialar önə sürülür?!


Tarix boyu şiə məzhəbi saysız-hesabsız hücumlara, böhtan və iftiralara məruz qalmışdır. Müsəlman qardaşlar arasında ədavət toxumu səpməyə çalışan qərəzli alimlər, bəzi hallarda isə məlumatsız müsəlmanlar bu məzhəb haqda əsassız sözlər söyləmişlər.
Biz burada yalnız bir neçə məşhur alimin kitablarına nəzər salır, onların şiə məzhəbi barəsində söylədikləri cümlələrlə tanış oluruq: ‒Şəhabuddin Әbu Ömər Әhməd ibni Məhəmməd ibni Әbdi-rəbbih Qurtəbi Maliki (H.Q. 4-cü əsr) «Әqdul-fərid» adlı kitabının birinci cildində şiələri İslam ümmətinin yəhudiləri adlandıraraq yazır: «Şiələr yəhudilər kimi təlaqdan sonra iddə saxlamağı lazım bilmirlər.» (Təlaq – boşanma və boşama, iddə isə boşanmış və ya əri ölmüş qadının yenidən ailə qurmasına qadağa qoyulan müddətdir.)
«Şiələr yəhudilər kimi Allahın vəhy mələyi Cəbraili özlərinə düşmən hesab edirlər. Onların etiqadına görə Cəbrail Qurani-Kərimi həzrət Әliyə nazil etməli idi, lakin xəyanət edərək onu həzrət Məhəmmədə (s) nazil etdi»...


Şiə sözünün mənası və yaranma tarixi hansı dövrə qayıdır?!


Məşhur Әhli-sünnə lüğət və ədəbiyyatçıları Firuzabadi «Qamusul-lüğət» və İbni-Әsir «Nihayətul-lüğət» kitabında şiə sözünün mənası haqda belə yazırlar:
«Həqiqətən bu ad (şiə) Әli (ə)-ı və onun Әhli-beytini sevənlərə şamil olurdu. Daha sonra bu ad onrlar üçün xüsusiləşdi».
Şiə məzhəbi ardıcılları Әli (ə)-ın tabeləri olduqları üçün onlara aid edilən bu ad sonradan xüsusiləşdi. Belə bir sual ortaya çıxır: Nə üçün bu məzhəb Həzrət Məhəmmədin (s) ümməti kimi müsəlman deyil, sonradan qondarılmış şiə adını daşıyır?
Cavab: 1.Biz insanlar yalnız və yalnız öz yaradanımıza baş əyir, Ona itaət edirik. Allahdan başqa heç bir kəsin əmrinə itaət etmək bizim vəzifəmiz deyildir. Fiziki və ya mənəvi gücündən asılı olmayaraq, kimsənin bizlərə göstəriş vermək hüququ yoxdur. Lakin əmr və itaət sahibi olan Allah-taala bizlərə müəyyən bir şəxsə itaət etməyi əmr edərsə, bu şəxsin itaəti bizim üçün vacib sayılır. Bu şəxsin itaəti, onun əmrlərinə tabe olmaq bilavasitə Allah-taalanın əmrinə itaət etmək deməkdir...


Heyvanların dilini bilən Hz Suleyman (ə) Bayquşda hansı sualları soruşdu və hansı cavabları eşitdi?!


Bütün heyvanların və quşların dilini bilən Süleyman peyğəmbərlə (ə) bayquş arasında hikmət dolu bu dialoqun yaşandığını rəvayət edirlər.
- Niyə buğda yemirsən?
- Adəm əleyhissalam ona görə cənnətdən çıxarıldığı üçün.
- Niyə su içmirsən?
- Nuh əleyhissalamın qövmü suda boğulduğu üçün.
- Niyə həmişə xarabalıqlarda olursan?
- Xarabalıqlar Allah-təalanın mirasıdır...


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter