İbn Məsud dolanışın sıxıntılarından Hz Peyğəmbərə (s) şikayətlənərkən eşitdiyi mövizə nələr oldu?! İkinci bölüm:


İKİNCİ BÖLÜM:
11-Allah-taala onları Öz kitabında tərifləmiş və Nuh peyğəmbər barəsində buyurmuşdur: \"O, şükür edən bir bəndə idi.” İbrahim (ə) haqqında buyurulur: \"Allah İbrahimi Özünə dost seçdi.” Davud (ə) barəsində buyurmuşdur: \"Səni yer üzündə Öz xəlifəm qərar verdim.” Musa (ə) barəsində buyurmuşdur: \"Allah Musa ilə söhbət etdi.” Həmçinin buyurmuşdur: \"Mən onu insanlar arasından seçib, Özümə yaxın etdim.” Yəhya (ə) barəsində buyurmuşdur: \"Ona uşaqlıqda hökm (hikmət) verdik.” İsa (ə) haqqında buyurmuşdur: \"Ey İsa! Sənə və anana verdiyim neməti yada sal, o zaman ki, sənə Ruhul-qudusun vasitəsilə kömək etdim, beşikdə ikən insanlarla danışdın. Sən Mənim iznimlə palçıqdan bir quş surəti düzəldib, öz nəfəsini ona üfürürdün və o da quş olurdu.”
Allah-taala buyurur: \"Peyğəmbərlər yaxşılıqlara doğru tələsdilər. Onlar ürəklərində həm qorxu, həm də ümid olduqları halda Bizi çağırır və Bizim müqabilimizdə təvazökarlıqla itaət edirdilər...


Abdullah ibn Məsud Qıtlıq və aclıqdan Hz Peyğəmbərə (s) şikayət edərkən hansı nəsihətləri eşitdi?!


Abdullah ibn Məsud deyir: Günlərin birində səhabələrdən beş nəfərlə – şiddətli qıtlığa düçar olduğumuz halda, – həzrət Peyğəmbər (s)-in hüzuruna gedib, ərz etdik: \"Ya Rəsuləllah! Bu qıtlıq nə vaxta qədər davam edəcəkdir?” Həzrət buyurdu:
1-Diri olduğumuz vaxta qədər! Həmişə Allaha şükür etmək lazımdır; çünki mən səmavi kitabları oxumuşam, lakin orada səbir edənlərdən başqa bir kimsənin behiştə daxil olacağını görməmişəm.
2-Onlar Allaha itaət etmək və günahdan çəkinmək müqabilində səbir edir, halal mal qazanır, mötədilliklə xərc edir və öz xərclərinin çoxunu Allah yolunda sərf edirlər, nicat tapanlar və əməli saleh olan şəxslər, məhz onlardır!...


Çoxlu salavat deməyin insan həyatında dünya və axirət xeyirlərindən 40 nümunəsi hansılardır?!


Salavat və onun fəziləti-
1-Allah-taala Qurani-kərimdə buyurur: \"Həqiqətən, Allah və onun mələkləri Peyğəmbərə salavat göndərirlər. Ey iman gətirənlər! (Siz də) Peyğəmbərə salavat göndərin, salam deyin və (onun əmrinə) tabe olun!”
2-İmam Sadiq (ə) buyurmuşdur: \"Qiyamət günündə ən fəzilətli əməl Mühəmməd və onun Əhli-beytinə salavat göndərməkdir.”
3-İmam Sadiq (ə) buyurmuşdur: \"Həzrət Mühəmməd (s)-in adı çəkiləndə o həzrətə çoxlu salavat göndərin; çünki hər kəs o həzrətə bir salavat göndərsə, Allah-taala min mələklə birgə ona min salavat göndərər. Belə bir savabı qazanmaq məqsədində olmayan şəxs nadandır, Allah, Peyğəmbər və onun Əhli-beyti ondan qəzəblidir...


Əmirəlmömininin (ə) bütün dövrlərdə bütün nəsillərə vəsiyyəti nə olmuşdur?!


Vəsiyyətin sonrakı cümlələrini Əmirəlmöminin (ə) ümumi şəkildə buyurur: \"Siz iki oğluma, bütün övladlarıma, ailəmə və bu vəsiyyətnamənin çatdığı hər bir kəsə vəsiyyət edirəm\". Buna əsasən, burada əyləşən sizlər və bu vəsiyyətnaməni oxuyan mən də Əmirəlmömininin (ə) müraciət tərəfi sayılırıq. Buyurur ki, sizin hamınıza vəsiyyət edirəm. Nəyi? Yenə Allah təqvasını - yenə təqva! Əmirəlmömininin (ə) birinci və axırıncı sözü təqvadır. Onun ardınca buyurur: \"Və işinizdə nizam-intizamlı olmağı vəsiyyət edirəm\". Bu nə deməkdir? Yəni həyatda gördüyünüz bütün işlər nizam-intizamlı olsun? Mənası budur? Bu da ola bilər, amma buyurmadı ki, \"işlərinizi\" nizam-intizama salasınız, buyurdu ki, \"işinizi\". Yəni nizam-intizama salınmalı məsələ bir şeydir. Bunu cəm formasında deməmişdir. İnsan anlayır ki, bu iş hamı üçün müştərək bir məsələdir. Mənim fikrimcə, burada məqsəd İslam quruluşu, İslam hakimiyyətidir. Yəni hökumət və quruluş məsələsində nizam-intizamlı və planlı rəftar edin...


Hz Peyğəmbər (s) qullarla yemək yeyərkən ona etiraz edən şəxsə nə cavab verdi?!


Mülayimliklə yanaşı olan idarəçilik və qayda-qanun: Peyğəmbər (s) qullarla oturub-dururdu, onlarla yemək yeyirdi. Bir gün yer üzərində oturub bir dəstə yoxsul adamla yemək yeyirdi. Səhra ərəblərindən olan və oradan keçən bir qadın təəccüblə soruşdu: \"Ey Allahın rəsulu! Sən qullar kimi yemək yeyirsən?\". Peyğəmbər (s) təbəssüm edib buyurdu: \"Vay olsun sənə! Hansı qul məndən daha artıq quldur?!\".
Sadə paltar geyinərdi, qarşısında hansı yemək olsaydı və nə hazırlansaydı, yeyərdi, xüsusi yemək istəməzdi. Xoşuna gəlmədiyi üçün heç bir yeməyi qaytarmazdı. Bütün bəşəriyyət tarixində bu xarakterlər bənzərsizdir. Yaxşı rəftarla yanaşı, o, zahiri və mənəvi təmizliyin və paklığın zirvəsində idi. Abdullah ibn Ömər deyir ki, Peyğəmbərdən (s) daha çox bağışlayan, daha çox kömək edən, daha çox şücaətli və daha işıqlı bir kəs görmədim...


İmam Sadiq (ə) Yağış yağmasının fayda və hikmətləri haqda Səhabəsi Mufəzzələ nə buyurdu?!


İmam Sadiq (ə): Ey Müfəzzəl! Yağışın yağmasının hikməti haqda təfəkkür et. Məsləhət belə olmuşdur ki, yağış hündürlükdən yerə tökülsün ki, uca və hündür nöqtələr lazımı qədər suvarsın. Əgər yağış aşağıdan yağsaydı, bəzi hündür yerlərə yetişməzdi. Nəhayət tarlaların sayı azalardı.
Yağışın yağmağı ilə torpaq dirilir, geniş çöllər və dağların ətəyi çəmənliyə çevrilir,həm də bu yolla su daşımaq insanların boynundan götürülür.
Həmçinin belə məsləhət görülmüşdür ki, yağış damla-damla və yavaş-yavaş yağsın və bu yolla torpağı suvarsın. Əgər yağış surətlə yağsaydı tarlalar məhv olardı. Bəs onun tədricən yağmağı torpaqda olan toxumların göyərməsi və onların canlanması üçün əlverişlidir.


Hz Peyğəmbər (s) və İmam Sadiq (ə) duaların qəbul olunmamasını necə izah edirlər?!


-Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: \"Hər bir müsəlman dua edib Allahı çağırsa, əlbəttə yaxınlarla (qohum-əqrəba ilə) əlaqəni kəsmək və gümandan başqa (hallarda) bu üç nemətdən biri ona veriləcəkdir.
1-(Allah-təala) onun duasını (istəyini) tezliklə həyata keçirər. 2-Onun (hacətini) Axirət zəxirəsi qərar verər. 3-Pis hadisəni ondan uzaqlaşdırar...
- İmam Əli (ə) buyurub: \"Dua möminin bəlalar qarşısında qalxanıdır. Bir evin qapısını çox döysən, nəticədə (evin qapısı) üzünə açılacaqdır. Allah- təala öz bəndələrinin ondan xaiş etməsini sevir və Qiyamət günündə onların duasının savabını sair (yaxşı) əməllərinin (savabı) kimi verəcəkdir.\" (Vəsailuş-şiə)...


İmam Sadiq (ə) dünya məsələlərində narahat olmayın dedikdə hansı nöqtələrə işarə etdi?!


Nәyә lаzım? = Bir kişi İmаm Sаdiqdən (ә) оnu mоizә еtmәyini istәdikdә, Hәzrәt buyurdu:
- \"Әgәr Аllаh ruziyә zаmindirsә, bәs оnu әlә gәtirmәkdәn ötrü dәrd çәkmәk nәyә lаzım?
- Ruzi bölünübsә, hәrislik nәyә lаzım? qiyаmәtdә hеsаb-kitаb hаqdırsа, mаl tоplаmаq (hаrаm yоllа) nәyә lаzımdır?
- Аllаh еhsаnın әvәzini vеrirsә, hәsәd nә üçündür?
- Аllаhın vеrdiyi әzаb аtәşdirsә, niyә günаh еdәk?
- Әmәllәrin Аllаhа göstәrilmәsi düzdürsә, hiylә nәyә lаzımdır? Әgәr ölüm hаqdırsа, şаdlıq (günаhlа birlikdә) nәyә lаzımdır?
- Әgәr sirаt körpüsündәn kеçmәk hаqdırsа, хudpәsәndlik nәyә lаzımdır? Әgәr bir şеy tәyin оlunubsа, qәm nәyә lаzım?...


Hansı saleh əməllərin nəticəsi insanı qəbirdə qoruyar?! İmam Sadiqin (ə) hədisi


Əbu Bəsir İmam Sadiqdən (ə) nəql edir ki, buyurur: “O zaman ki, möminin cənazəsini qəbrin ortasına qoyarlar, onunla birlikdə qəbrə 6 gözəl sima daxil olar.
Onlardan biri sağ tərəfində dayanar. Biri sol tərəfində dayanar. Üçüncüsü üzü ilə üzbəüz dayanar. Dördüncüsü başının arxasında dayanar.
Beşincisi ayaqlarının yanında dayanar. Onlardan altıncısı ki, hamısından daha gözəldir – başının üstündə dayanar. Bu yolla qəbir sahibini qoruyarlar.
O sima ki, hamısından daha gözəldir, qalan beş simadan soruşar: “Siz kimsiniz? Allah sizə xeyir versin”.
O sima ki, meyitin sağ tərəfində olar – deyər ki, “mən – namazam”...


Həzrət Fatiməni (s) bu qədər ucaltmağa nə ehtiyac var?!


Cavab: Nəzərdən qaçırmayın ki, Allahın övliyalarında, ilk növbədə isə məsumlarda məhəbbətin əsası Allaha məhəbbətdir. Çünki dərin mərifət sahibi olan bu insanlar yalnız və yalnız Allahı sevmiş və Onun razılığı üçün yaşamışlar. Əgər məsumların dualarına nəzər salsanız, Allah sevgisindən başqa bir istək tapmazsınız. İmam Səccad (ə) “Muhibbin” münacatında deyir: “Pərvərdigara, Səndən məhəbbətini istəyirəm”.
İmam Hüseyn (ə) “Ərəfə” duasında deyir: “Öz dostlarının qəlbindən əğyarı çıxarıb məhv edən Sənsən.” “Kumeyl” duasında həzrət Əli (ə) deyir: “Pərvərdigara! Tutaq ki, əzabına səbr etdim, bəs ayrılığına necə dözüm?”...


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter