Namazına diqqət edənə atəşdən xilas olmaq zəmanəti verilmişdir!


İnsanlar ölüm onların sorağına gələnə qədər yuxuda olarlar. Bu zaman təzə qəflətdən ayılarlar. Ölüm ruhla bədənin əlaqəsini kəsər və bütün arzularına son verər.
İnsan öləndən sonra ilk gedəcəyi mənzili – qəbirdir. İnsan can verməyə başlayan andan ölümün çətinlikləri ona hücum edər və bu çətinliklər bərzəx aləminə daxil olan zaman da davam edər. Qəbrin qaranlığı və zülməti, Nəkirlə Münkərin sorgu-sualı, qəbir əzabı, müxtəlif həşəratların və heyvanların hücumu...
İnsan gərək özünü bu aləm üçün hazırlasın. Elə indidən bu çətin yol üçün tədarüklər görsün. Namaz – bu gözəl ibadət – insanın yardımına qəbirdə də gələr. Ona həyatının ən böhranlı anlarında yardım edər. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Ölüm mələyi mənə demişdir: “Hər kim beş vacib namazının vaxtına nəzarət edər, mən ona qarşı anasından da mehriban olaram””. İmam Sadiq (ə) buyurur: “Ölüm mələyi, ölüm zamanı şeytanı namazına nəzarət edən insandan uzaq edər və “Lə iləhə illəllah, Muhəmmədən (s) Rəsulallah!” kəlməsini ona təlqin edər”....


İblisin İlahi dərgahdan qovulmasının əsil səbəbi nə olmuşdur?


Adətən belə bəyan edilir ki, İblis Allaha itaətsizlik etdiyi üçün İlahi dərgahdan qovulmuşdur. Bəli, əslində bu, İblisin (lən) əməli günahı idi. Ancaq əsas buna görə cənnətdən qovulmamışdır. Onun qovulmasının əsil səbəbi – etiqadi günah idi. Bu günahın ağırlığı əməli günahdan daha böyük idi.
İmam Əli (ə) buyurur: “Allahın İblislə rəftarından ibrət götürün. O halda ki, uzun ibadət və əməlləri ki, 6 min il Allaha bəndəlik etmişdi – bir saat təkəbbür etməsi ilə bada getmişdir”. İnsan çox sayda günah edir və itaətsizlik edir. Ancaq bunların içərisində təkəbbür günahı ən böyük günah hesab olunur.
Bəli, Allah Rəhimdir. Ancaq insan gərək bu rəhmət ardınca olsun ki, rəhmət də ona şamil ola bilsin. Tövbələr o zaman qəbul olar ki, günahkar öz günahını dilinə gətirər və bağışlanma istəyər...


Hz Peyğəmbərin (s) paltar geyimindən hansı 6 örnək və dərsi almaq olar?!


“«Ey Adəm övladları, şübhəsiz sizə ayıb yerlərinizi örtəcək və sizin üçün zinət olacaq bir libas (geyim) nazil etdik (onun xammalını torpaqda yaratdıq və sizə onu əldə etmək istedadını verdik). Əlbəttə, təqva libası daha yaxşıdır». Bunlar Allahın (insanlar üçün olan) ayə və nişanələrindəndir, bəlkə öyüd-nəsihət aldılar”. (“Əraf” 26).
İslam dini hər bir sahədə qayda və qanunlar təyin etdiyi kimi, geyim mövzusunda da qaydalar təyin etmişdir ki, onlara işarə edək:
1. Qadın və kişi paltarı. Kişilərin qadın və qadınların da kişi paltarı geyinməsi caiz deyildir. Ancaq müştərək paltarların geyinilməsində bir çətinlik yoxdur.
2. Bəzənmək və pakizə olmaq. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Allah gözəldir və gözəlliyi sevir. Bağışlayandır və bağışlamağı sevir. Pakizədir və pakizəliyi sevir”.
İmam Əli (ə) buyurur: “Bəzənmək – möminlərin əxlaqındandır”.
3. Özünü kafirlərə bənzətməmək. Məsumlarımız (ə) bizləri geyimdə özümüzü kafirlərə bənzətməyimizi qadağan etmişdilər. İmam Əli (ə) buyurur: “Az görünmüşdür ki, kimsə özünü bir qövmə bənzətsin və yavaş-yavaş onun kimi olmasın”....


Qurani Kərimdə günahkarları tövbə dəvət edərək ümid verən ayə hansıdır?!


Təfsirçilərin nəzərinə görə, Quranın bu ayəsi – ən mehriban ayə hesab olunur. Belə ki, Quran buyurur: “De: “Ey Mənim (günah vasitəsi ilə) özlərinə zülm etməkdə həddi aşan bəndələrim, Allahın mərhəmətindən ümidinizi kəsməyin. Şübhəsiz, Allah (tövbə ilə) bütün günahları (hətta şirki) bağışlayır. Çünki bağışlayan və mehriban Odur!””. (“Zumər” 53). Hədislərdə oxuyuruq ki, bu ayə nazil olan zaman şeytan (lən) qəzəbində elə nalə çəkir ki, özündən gedir. Deyir ki, bu ayənin nazil olması ilə mən çarəsiz oldum. Allah bu ayə ilə mənim belimi sındırdı. Çünki mən insanı yolunu azdırmaqda hər nə qədər səy etsəm də, Allah bu ayə ilə onlara bağışlanma vədəsi vermişdir.
Bu ayədən çıxartdığımız nəticələr: 1. Allah bu ayədə günahkar bəndələrinə bağışlanma vədəsi verir. 2. Onlarda ümid çırağını yandırır...


İmamların (ə) adı nəyə görə Quranda qeyd edilməyib?


Hansı səbəbdən İmamların (ə) adları Qurani-Kərimdə qeyd edilməyib? Bu sualın cavabını İmam Cəfər Sadiq (ə) öz səhabəsi olan Əbu Bəsirə gözəl şəkildə izah etmişdir. Bu suallar günümüzdə də çox aktualdır və hesab edirik ki, İmam Sadiqin (ə) bu barədə gözəl izahı həqiqi düşünənlər üçün bir ibrət olacaq. Əbu Bəsir belə rəvayət etmişdir: \"İmam Cəfər Sadiqdən (ə) Azzə və Cəllə olan Allahın: \"Allaha itaət edin, Peyğəmbərə və sizdən olan əmr sahiblərinə itaət edin\" (“Nisa” 59) ayəsi haqqında soruşdum. İmam Sadiq (ə) buyurdu: \"Bu ayə Əli ibn Əbu Talib, (ə) Həsən (ə) və Hüseyn (ə) haqqında nazil olmuşdur\". (Çünki bu üç İmam (ə), ayənin nazil olması zamanı yaşayırdılar). Söylədim: \"İnsanlar deyirlər ki: \"Əlinin (ə) və Əhli-Beytinin (ə) adı Azzə və Cəllə olan Allahın Kitabında niyə keçmir?\"”.
İmam Sadiq (ə) buyurdu: \"Onlara deyin ki, Rəsulullaha (s) namaz qılmaqla əlaqədar əmr də nazil etmişdir. Ancaq Allah bu namazların üç rükətmi, dörd rükətmi olacağını açıqlamamışdır. Namazların rükət sayını Allahın Rəsulu (s) açıqlamışdır...


Məsumlar qəbir əzab və qoruxusundan amanda qalmaq üçün hansı əməli tapşırırblar?!


Qəbrin dəhşətindən azad olmaq üçün iki rükət namaz! Ölüm bədənlə ruh arasında olan rabitəni kəsir və yeni həyatın başlanğıcı olur. Öləndən sonra insan elə aləmə gedir ki, adı qəbir adlanır. Qəbir – ölülərin müvəqqəti məkanıdır. Qəbirdə olan insanı çoxlu əzablar və narahatlıqlar, qorxular gözləyir. Nəkir ilə Münkərin sorğu-sualı, qəbir əzabı, qəbrin zülmətli olması, müxtəlif heyvanların insanın cəsədinə hücum etməsi kimi. İnsan hələ bu dünyada özünü həmin aləm üçün hazırlamalıdır. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Ölüm mələyi deyir: “Hər kim beş vacib namazın vaxtına riayət edərsə, mən ona qarşı anasından da mehriban olaram””. İmam Sadiq (ə) buyurur: “Gecənin qaranlığında qəbrin dəhşətindən azad olmaq üçün iki rükət namaz qıl. Ölüm mələyi ruhu qəbz edən zaman namazına riayət edən insanı şeytandan dəf edər. O, dəhşətli vaxtda tövhidə şəhadəti ona təqlin edər”....


Əhli-Beytə (ə) salam və salavat göndərməyin sirri nədir?


Elm məcslinin ədəb qaydalarından biri də budur ki, müəllimlər ona xitab edənlərə salam verərlər. Allah Təala bu ədəb qaydasını bizə Quranda öyrətmişdir.
“Bizim ayələrimizə iman gətirənlər sənin yanına gələndə onlara «salam olsun sizə! Rəbbiniz Özünə (bəndələrə qarşı) rəhmli olmaq qərarını vermişdir ki, sizdən kim nadanlıq üzündən pis bir iş görsə, ondan sonra tövbə edib (öz işini)düzəltməklə məşğul olsa, şübhəsiz, Allah çox bağışlayan və mehribandır» de”. (“Ənam” 54).
Həzrət Peyğəmbərin (s) məclisində olan insanlar iki dəstəyə bölünürdülər: onların bir dəstəsi salamı Peyğəmbərdən (s) və bir dəstəsi isə Allahdan alırdılar. Allahın salamı dedikdə, əlbəttə ki, salamatlığın əta olması nəzərdə tutulur. Belə deyildir ki, Allah söz şəklində kiməsə salam versin.
Salamatlığın ən mühüm növü isə qəlb salamatlığıdır. Əgər qəlb Allahdan qeyrisindən boş olarsa, belə qəlb sağlam qəlbdir. O zaman ki, qəlb sağlam olar, o zaman bu qəlbə İlahi elm və maarif axmağa başlayar. Ona görə də Allah Təala əvvəl insana qəlb verər və sonra tutum...


Bu münafiqin İmam Hüseynə (ə) qarşı vuruşacağını Həzrət Əli (ə) öncədən demişdi!


Kərbəla hadisəsinin ən alçaq şəxsiyyətlərindən biri də Şəbəs ibni Rəbiədir. O, Kufənin ən zəngin insanlarından idi. Onu min sifətə malik olan insan kimi də tanıtmaq olar. Siffeyn döyüşündə İmam Əlinin (ə) tərəfində idi, ancaq Nəhrivanda xəvariclərə qoşulmuşdu. İmam Əli (ə) onun haqqında belə xəbər vermişdir: “Əgər Peyğəmbərlə (s) birlikdə münafiqlər vardısa, bizimlə də vardır. Allaha and olsun ki, Şəbəs, oğlum Hüseynlə (ə) vuruşacaqdır. Allahın Peyğəmbəri (s) mənə belə xəbər vermişdir”.
Bərə ibni Azəb isə İslam tarixinin ən görkəmli şəxsiyyətlərindən olmuşdur. Onu Peyğəmbərin (s) və İmam Əlinin (ə) səhabəsi hesab edirdilər. O, Qədir-Xumu nəql edənlərdən biri olmuşdur. Peyğəmbər (s) vəfat edəndən sonra birinci xəlifəyə beyət etməkdən imtina etmişdir. Lakin bütün bunlara baxmayaraq, Kərbəla hadisəsində İmam Hüseynə (ə) yardım etməkdən çəkinən insanlardan olmuşdur. İmam Əli (ə) onun haqqında əvvəlcədən xəbər vermişdi....


Həzrəti Peyğəmbər (s) İmam Hüseynə (ə) olan məhəbbəti haqda nə buyurmuşdu?!


Həzrət Peyğəmbər (s) İmam Hüseynə (ə) həmişə xüsusi diqqət göstərərdi. Çünki Peyğəmbərin (s) öz əziz nəvələri ilə xüsusi rabitəsi var idi. Nə zaman bu azyaşlı balaları müşahidə etsə idi, onları qucağına alar və çoxlu öpərdi.
Bu haqda çox sayda hədis bəyan edilmişdir. İbni Quluyə nəql edir: “İmam Baqir (ə) bəyan etmişdir: “Nə zaman Seyyidi-şühəda (ə) Peyğəmbərin (s) yanına gələrdi, Həzrət qucağını böyük açardı””.
Mühüm nöqtə budur ki, Həzrət (s) harada olursa-olsun, istər qızının evində, istər məsciddə, ya öz evində - nəvəsini görən kimi onu qucağına alar və sevinərdi.
Nəql edilir ki, Həzrət (s) onu qucağına ala bilməyəndə, İmam Əliyə (ə) buyurardı ki, onu gətirib onun qucağına versin...


Əhli-sünnə mənbələrində İmam Hüseynin (ə) fəzilətləri barədə 20 qaynaq...


1. Əbu Səid əl-Xudri nəql edir: \"Allahın Rəsulu (s) belə buyurub: \"Həsən və Hüseyn (ə) cənnət cavanlarının seyyidləridir (ağalarıdır)””. Tirmizi deyib: \"Bu hədis – həsən səhihdir\".(Mənbə: \"Sünən Tirmizi\", 5/656, hədis 3768)
2. Üsəmə ibn Zeyd nəql edir: \"Həzrət Peyğəmbər (s) buyurub: \"Həsən və Hüseyn (ə) mənim oğullarım və qızımın oğullarıdır. İlahi, mən onları sevirəm, sən də onları sev və onları sevənləri də sev\"”. Tirmizi deyib: \"Bu hədis – həsəndir (mötəbərdir)”. (Mənbə: \"Sünən Tirmizi\", 5/656, hədis 3769)
3. Yalə ibn Murra nəql edir: \"Allahın Rəsulu (s) belə buyurub: \"Hüseyn (ə) məndən və mən də Hüseyndənəm. Allah Hüseyni (ə) sevəni sevsin\"”. Tirmizi deyib: \"Bu hədis – həsəndir (mötəbərdir)”. (Mənbə: \"Sünən Tirmizi\", 5/658, hədis 3775)...


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter