İmam Məhdinin (ə.f) zühurundan sonra kasıblar olacaqmı?


Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Mənim ümmətim, Məhdinin (ə.f) zühuru zamanında elə nemətlər əldə edəcəklər ki, ondan əvvəl heç bir dövrdə əldə etməmişdilər. O ruzigarda səma çoxlu yağış yağdıracaqdır. Torpaq heç bir cücərəni qəlbində saxlamayacaqdır”. İmam Zamanın (ə.f) ədaləti hər yerə yayılacaqdır, o yerə qədər ki, carçıya əmr veriləcəkdir ki, cəmiyyət içində car çəksin: “Hər kimin nəyə ehtiyacı vardırsa, gəlib götürsün. Bir nəfər ayağa qalxacaq, gəlib maldan götürəcəkdir. Ancaq sonra peşman olacaqdır ki, (bu malla) nə etmək istəyirəm. Onu geri qaytaracaqdır”...


Allah-Taala (c.c) bəndələrinin günahlarını örtər? yəni ...


Allah-Taala (c.c) bəndələrinin günahlarını örtər? yəni ... İmаm Sаdiq (ә) buyurub: “Bir bәndә хаlis tövbә еdәn zаmаn Аllаh оnu sеvir vә günаhlаrını örtür.” Rаvi sоruşdu: Аllаh nеcә “sәttаr”dır? Buyurdu: “İnsаnın әmәllәrini yаzаn mәlәklәr tövbә еdәnin günаhlаrını unudur. Аllаh günаhkаrın bәdәninә, günаh еtdiyi yеrә әmr еdir ki, оnun günаhını gizlәtsin. Аllаhın hüzurunа gеdәndә оnun günаh еtmәsinә hеç bir şаhid оlmаsın.” (Üsuli-kаfi, c-2, sәh. 436.) İmаm Әli (ә) buyurub: “Tәәccüb еdirәm о kәsә ki, istiğfаr еtmә mümkün оlduğu hаldа Аllаhın rәhmәtindәn nаümiddir.” (Nәhcül-bәlаğә, sәh-482.) İmаm Sаdiq (ә) buyurub: “Qоrхu vә ümid аrаsındа yаşаmаyаn mömin sаyılmаz.” (Müstәdrәkül-vәsаil, c-11, sәh-224.)...


Hz Peyğəmbərin (s) hədisi: Hansı xüsusiyyətlər insanı münafiqliyə çəkər?


Hz Peyğəmbərin (s) hədisi: Hansı xüsusiyyətlər insanı münafiqliyə çəkər? Hz Peyğəmbərin (s) hədislərinə əsasən insanda münafiqlik bu xasiyyətlərə görə yaranar: Pеyğәmbәr (s) buyurub: “Hәr kәsdә üç хislәt vаrsа, оruc tutаn vә nаmаz qılаn оlsа dа bеlә münаfiqdir: 1. Еtimаd оlunаn şәхs хәyаnәt еdәndә; 2. Yаlаnçı; 3. Vәdәsinә vәfа еtmәyәn şәхs.” (“Üsuli-kаfi”, c. 2, sәh. 291.)
Pеyğәmbәr (s) buyurub: “Sәnә qаrşı хәyаnәt еdәnә хәyаnәt еtmә ki, оnun kimi оlmаyаsаn, silеyi-rәhmi dаvаm еt, hәttа sәninlә silеyi-rәhmi kәssәlәr dә.” (“Nәvаdir”, Rаvәndi, sәh. 6.)...


Qəlbdə həqiqətə şübhə doğuran kimdir?


Qəlbdə həqiqətə şübhə doğuran kimdir? Batilə arxa çevirib, həqiqətə üz tutan insan şeytanın hədəfinə çevrilir. Quran ayələrindən məlum olur ki, bu vəsvəsələrdən kimsə suğortalanmamışdır: «(Ya Məhəmməd) Səndən əvvəl də elə bir rəsul, elə bir nəbi göndərmədik ki, şeytan onun arzu-diləyinə bir xələl qatmasın. Lakin Allah şeytanın vəsvəsəsini batil edər». (Həcc/52.) Lakin şeytanın insana təlqini cavabsız da qala bilər. Agah və imanlı insanların həqiqəti batildən seçməkdə heç bir çətinliyi yoxdur. Quran oxuyan insanın qəlbində nüfuz edib ayələrə şübhə doğuran şeytan, daim iki münasibətlə üz-üzədir: o, agah və imanlı insandan rədd cavabı alır, cahil insanları tovlamağa nail olur. İslam düşmənləri şeytanın nüfuzunu təsdiq edən ayələrdən sui-istifadə edərək, hətta həzrət Peyğəmbərin (s) də tovlandığını iddia edirlər...


Həzrət Fatimə nə üçün “Fatimə” adlandırılıb?


Həzrət Fatimə nə üçün “Fatimə” adlandırılıb? Cabir nəql edir ki, mən Əbu Əbdillahdan (ə) soruşdum: Nə üçün Həzrət Fatimə “Fatimə” adlandırılmışdır? Həzrət buyurdu: Çünki Allah Fatiməni Öz nurunun əzəmətindən xəlq etmişdir. Onun nuru parlayan zaman asimanlar və yer onun vasitəsi ilə nurani olub parlamağa başladı, məlaikələrin gözləri o nuru müşahidə etməkdən qamaşdı və Allah dərgahında səcdəyə düşüb dedilər: Ey Allah, ey bizim mövlamız, bu nə nurdur? Allah onlara belə vəhy etdi: Bu, Mənim nurumdandır. Mən onu asimanlarda müstəqər edib onu Öz əzəmətimdən yaratmışam. Mən bu nuru, peyğəmbərlərimdən birinin sülbündən çıxaracağam və o peyğəmbəri bütün peyğəmbərlərdən fəzilətli edəcəyəm...


Həyat çətinliklərinin fəlsəfəsi nədir?


Həyat çətinliklərinin fəlsəfəsi nədir? Bir çox çətinliklər insanın diqqətsizliyindən yaranır. Əgər bir şəxs öz iqtisadiyyatını düzgün tənzimləməyib iflasa uğrayırsa, özü müqəssirdir. Körpəni nəzarətsiz buraxdığımız üçün o, suda batırsa özümüz günahkarıq. Sağlamlığına biganə qalıb xəstələnən, yol hərəkəti qanunlarını pozub qəzaya uğrayan, özünü intizamlı apara bilmədiyi üçün təhqir olunan insanların hər biri özü təqsirkardır. Bir çox günahların kəffarəsi məhz acı hadisələrdir. Bu acı hadisələr insan ruhunu möhkəmləndirir. Hz Peyğəmbər (s) buyurmuşdur: “Xəstəlik, kasıblıq və ölüm olmasaydı, insanın qüruru sınmaz, o heç zaman baş əyməzdi.” (Bihar, c. 6, s-118.) Başına hadisə gəlmiş insanın kamalı artır ...


İslam maarifinə görə kimlərin qarşısında təvazökarlıq zəruridir?


İslam maarifinə görə kimlərin qarşısında təvazökarlıq zəruridir?Kimlər qarşısında təvazökarlıq etməliyik:
1. Sübhan Allahın qarşısında. “Şübhəsiz, iman gətirib yaxşı işlər görən və öz Rəbblərinə inamla könül verən kəslər – ... (“Hud” 23).
2. Möminlərin qarşısında təvazökarlıq etmək. “Öz təvazökarlıq qanadını möminlər(in üstün)ə sər”. (“Hicr” 88).
3. Yoxsullar qarşısında. “Rəbblərinin razılığını qazanmaq və Ona yaxınlaşmaq istəyərək, səhər-axşam Onu çağıranları öz yanından qovma!”. (“Ənam” 52)...


İmam Sadiqin (ə) hədisinə əsasən təvazökar insanın 3 xüsusiyyəti hansılardır?


İmam Sadiqin (ə) hədisinə əsasən təvazökar insanın 3 xüsusiyyəti hansılardır? İmam Sadiqin (ə) verdiyi tərifdə isə təvazökarlığın sifətləri haqqında bunları oxuyuruq: “ 1. Hər kəsə salam versin.
2. Mübahisə etməyi tərk etsin, baxmayaraq ki, haqlıdır.
3. Gördüyü yaxşı işə görə təriflənməyini sevməsin”.
Allah Təala Həzrət Peyğəmbərinə (s) buyurur: “Və öz mehr (məhəbbət) və təvazökarlıq qanadını möminlərdən sənə tabe olan hər bir kəsin üzərinə endir; cəzbedici çətirini onların başları üzərində aç”. (“Şuəra” 215).


Allah Öz ruhundan üfürdü – nə deməkdir?


Allah Öz ruhundan üfürdü – nə deməkdir?Bu ruh Həzrət Adəmdə (ə) olmuşdur. Bu ruh haqqında nəzərlər müxtəlifdir.
İmam Sadiq (ə) başqa yerdə buyurur: “Peyğəmbərlərdə və vəsilərdə beş ruh vardır: bədən ruhu, ruhul-qudus, ruhul-qüvvə, ruhu-şəhvət, ruhu-iman. Beləliklə aydın olur ki, Allahın Öz ruhu dedikdə məhz ruhul-qudus nəzərdə tutulmuşdur ki, bu ruh da ancaq peyğəmbərlərdə və onlarınvəsilərində olur. Onlar isə heç bir zaman cəhənnəmə düşmürlər.


Məsumların (ə) tövbə və istiğfarı nə məna daşıyır?


Məsumların (ə) tövbə və istiğfarı nə məna daşıyır? Məsumlar (ə) – Allahın Cəmil zatında qərq olmuş insanlardır ki, Allahın rübubi məqamına kamil şəkildə diqqət edirlər. O zaman ki, öz əməllərinə nəzər salarlar, Allahın əzəməti qarşısında onu kiçik görüb, xəcalət çəkərlər. Sanki ona bənzəyir ki, bir qədər torpağa qarışmış suyu padşah üçün hədiyyə gətirmişdir. Ancaq onun əzəmətini gördükdən sonra gətirdiyi bu hədiyyədən xəcalət çəkər. Rəhmətlik İmam (r) “Adabus-salat” kitabında yazır: “... Məsumlar günahkarlı görüncə yaranan daxili nəticələri təmizləmək üçün istiğfar edərdilər...


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter