İmam Əli (ə) bu 6 insana behişti zəmanət edir?!


Əmirəl-möminin (ə) buyurur: “Mən behişti 6 nəfər üçün zəmanət edirəm:
1. O kəs ki, sədəqə vermək yolunda ölər.
2. O kəs ki, xəstəni ziyarət etmək yolunda can verər.
3. O kəs ki, Allaha cihad yolunda ölümü gəlib çatar.
4. O kəs ki, həcc yolunda dünyadan gedər.
5. O kəs ki, cümə namazı yolunda əcəli gəlib çatar.
6. O kəs ki, müsəlmanın cənazəsini müşayiət etmək üçün gedər və ölüm onun ətəyindən yapışar”.


Həzrəti Əli (ə) ən yaxşı və düz yolu hansı əməllərlə mümkün olduğunu buyurdu?!


Həzrət Əli (ə) buyurur: “Allaha təvəssül edənlərin seçdikləri ən yaxşı yol – Ona və Onun Rəsuluna (s) iman bəsləməkdir. Yolunda cihad etməkdir. Çünki Allah yolunda cihad etmək – İslamın ən ali məqamıdır. İxlas kəlməsidir ki, insan fiktrətinin əsasını təşkil edir”. Hədisin davamında İmam Əli (ə) buyurur: “Namazı ayaqda saxlamaqdır ki, dinin əsasıdır. Zəkatı verməkdir ki, vacibatdır. Ramazan ayının orucudur ki, əzabdan qalxandır. Allah evinin həcci və ümrəsidir ki, yoxsulluğu aradan aparar və günahları yuyar.
Sileyi-rəhm malı artırar və əcəli təxirə salar. Gizli sədəqə günahların kəffarəsidir. Aşkar sədəqə ağır ölümü dəf edər...İslam Peyğəmbəri (s): Hеç kәs о qәdәr qоnаq qаlmаsın ki, günаhkаr hеsаb оlunsun!


Bir gün İmam Әli (ә) аğlаyırdı. Sәbәbini sоruşаndа buyurdu: “Yеddi gündür ki, еvimizә qоnаq gәlmir.” Həzrət Məhəmməd (s) buyurub: “Birinci, ikinci vә üçüncü gün qоnаğа qulluq еtmәk оnun hаqqıdır. Аmmа üç gündәn sоnrа еv sаhibi qоnаğа sәdәqә vеrir. Hеç kәs о qәdәr qоnаq qаlmаsın ki, günаhkаr hеsаb оlunsun.” Dеdilәr: Nеcә günаhkаr оlаr? Buyurdu: “О qәdәr qаlаr ki, еv sаhibi оnun хәrcini çаtdırа bilmәz.”
İmаm Sаdiq (ә) buyurub: “Qоnаq gәlәn mömin qаrdаşını yахşı qаrşılаyаn kәs, sаnki, Аllаhа yахşılıq еtmişdir!”


Münafiqlər üçün meyit namazı necə olur?


Münafiqlərdən biri Mədinədə vəfat etmişdi və qohumları onu dəfn etmək üçün toplaşırlar. İmam Hüseyn (ə), dostlarından birini görür ki, tələsərək şəhərdən çıxırdı ki, onun namazından iştirak etməsin. İmam (ə) buyurur: “Şəhərdən kənara çıxmana ehtiyac yoxdur. Onun namazında iştirak et və mənim dediklərimi təkrar et”.
O zaman ki, namaz başlayır, İmam (ə) bu kəlmələri söyləyir: “Allahım! Filan bəndənə min dəfə lənət et. Bir-birinin ardınca olan lənəti. Allahım! Onu bəndələrin və şəhərlərin arasında xar et. Allahım! Atəşinin hərarətini ona çatdır. Allahım, ən pis əzabını ona dadızdır. O, düşmənlərini sevmiş və dostlarınla düşmənlik etmişdir.
O, Peyğəmbərinin (s) Əhli-Beytinin (ə) kinini qəlbində gəzdirmişdir”. İmam Hüseyn (ə), Səyid ibni Asın dəfnində də bu sözləri təkrar edir. O şəxs ki, əziz İmamın (ə) yanında idi, təəccüblə Həzrətdən (ə) soruşur: “Məgər siz ölülərə belə namaz qılırsınız?”.İmam Hüseyn (ə) buyurur: “Xeyr, biz düşmənlərimizə bu cür namaz qılırıq”.


“Әr-rәhmаn” surәsi nаzil оlаndа nə baş verdi ki, Həzrət Cəbrail güldü?


“Әr-rәhmаn” surәsi nаzil оlаndа Pеyğәmbәr (s) öz sәhаbәlәrinә buyurdu: “Kim bu surәni kаfirlәrin аrаsındа охumаğа hаzırdır?” Bәdәn cәhәtdәn zәif vә аlçаqbоy оlаn Әbdürrәhmаn ibn Mәsud bunа hаzır оlduğunu bildirdi. Аmmа Pеyğәmbәr (s) bәdәn cәhәtdәn güclü bir şәхs istәyirdi. Çünki birdәn düşmәn оnа hücum еtsә, müqаvimәt göstәrә bilsin. Аmmа ibn Mәsud bu iş üçün münаsib dеyildi. İbn Mәsud, Pеyğәmbәrə (s) isrаr еtdi vә Hәzrәti rаzı sаldı. Pеyğәmbәr (s) оnа icаzә vеrdi. О, Kәbәnin kәnаrınа, Qurеyş bütpәrәstlәrinin cәm оlduqlаrı yеrә gәldi vә surәni охumаğа bаşlаdı. Surәni охuyub qurtаrmаmış оnu bәrk döydülәr. İbn Mәsud qаnlı hаldа Pеyğәmbәrin (s) hüzurunа gәldi. Pеyğәmbәr (s) оnu bu hаldа görüb qәmlәndi. Bu vахt həzrət Cәbrаil nаzil оldu. Cәbrаil gülürdü. Pеyğәmbәr (s) оnа buyurdu: “Sәni şаd görürәm. Аmmа İbn Mәsud çох pis vәziyyәtdәdir.” Cәbrаil buyurdu: “Gülmәyimin sәbәbi gәlәcәkdә sәnә аşkаr оlаcаq...”


Qurani və Hədislərə əsasən ən böyük bəla nədir?!


Rəbbin rəhmətindən məyus olmaq böyük günahlardandır! Hədis: İmam Əli (ə): “Ən böyük bəla ümidsizlikdir.” (Qürərul-hikəm, c. 2, səh. 373, hədis: 286).
\"(Qullarıma) de: “Ey Mənim özlərinə qarşı həddi aşmış qullarım! Allahın rəhmindən ümidinizi üzməyin. Şübhəsiz ki, Allah bütün günahları bağışlayır. O, həqiqətən, Bağışlayandır, Rəhimlidir!\'\" (Zumər, 53). İzah: Allahın bəndələrinə mehribanlığı və lütfü o qədər genişdir ki, Öz rəhmətindən naümid və məyus olmağı ən böyük günahlardan biri hesab edir. Bəli, günahları göylər qədər olsa da tövbə qapısı bəndələrin üzünə əsla bağlanmır (Misbah, Kəfəmi, səh. 376)...


Çətinliklərdən xilas olmaq üçün tez-tez hansı duanı etmək lazımdır?!


Həzrət Yunusun (ə) duası: “Səndən başqa heç bir ilah yoxdur! Sən paksan, müqəddəssən! Mən isə, həqiqətən, zalımlardan olmuşam!” (Ənbiya, 87).
İzah: Yuxarıdakı dua həzrət Yunusdan (ə) nəql olunmuşdur. O, ən çətin şəraitdə Allahdan problemlərin aradan qalxmasını və kədərinin dağılmasını istədi. Allah da onun duasını qəbul etdi və onu bu bəlalardan xilas etdi. Bu duanın din böyükləri və ariflər arasında özünəməxsus yeri var və onu “Zikri-Yunisiyyə” adlandırırlar...
Hədis: İmam Sadiq (ə): “Kədərli olan, amma bu duanı – La ilahə illa əntə subhanəkə inni kuntu minəz-zalimin – oxumayana təəccüb edirəm.” (Mən la yəhzuruhul-fəqih, c. 4, səh. 393, hədis: 5835).


Qiyamətdə Allahın rəhmətini qazanmaq üçün dünyada nə iş görmək lazımdı?!


“İlahi, mənə rəhm et!” Hədis: Məsum (ə): Qiyamət günü məzardan çıxarılan hər kəs deyər: “İlahi, mənə rəhm et!” Onlara cavab verilər: “Əgər dünyada rəhm etmiş və bağışlamışsınızsa, sizə rəhm olunacaq.” (Dəəvat, Ravəndi, c. 8, səh. 143, hədis: 110).
\"O gün (Allah) sizi Toplanma gününə cəm edəcək. Həmin gün qarşılıqlı aldanma günüdür. Hər kəs Allaha iman gətirib yaxşı işlər görsə, (Allah) onun günahlarını bağışlayar və onu (ağacları) altından çaylar axan Cənnət bağlarına daxil edər. Onlar orada əbədi qalacaqlar. Bu, böyük müvəffəqiyyətdir.\" (Təğabun, 9)...


İmam Baqirin (ə) hədisində dünya hərisliyi nəyə bənzədilib?!


Kafirlərə əzab verilmə yollarından biri elə dünyəvi imkanlardır! Hədis: İmam Baqir (ə): “Dünyada həris insan baramaqurdu kimidir. O, nə qədər çalışırsa, daha çox barama hörür və xilası daha da çətinləşir. Nəticədə hərisliyin və kədərin şiddətindən ölür”. (Kafi, c. 2, səh. 316, hədis: 7). Onların nə malları, nə də övladları səni heyrətləndirməsin. Allah bunlarla, dünya həyatında onlara əzab vermək və onların canlarının kafir kimi çıxmasını istəyir.\" (Tövbə, 55).
İzah: Quran, rifahı və firavan maddi imkanlara sahib olmağı kafirlər üçün başağrısı və çətinlik hesab etmiş və onlar üçün bir növ dünyəvi əzab kimi təqdim etmişdir. Bu mətləb bir çox ayələrdə - o cümlədən yuxarıdakı ayədə - bəyan olunmuşdur. Yuxarıdakı mətləbin izahı odur ki, kafirlərə əzab verilmə yollarından biri elə dünyəvi imkanlardır. Çünki ...


Yeddi hərifin istifadə olunmadığı surə - Fatihənin əsrarəngiz sirri nədədir?!


Həzrət İmam Əliyyən-Nəqi (ə) cavabında buyurur: “O, surə - “Həmd” surəsidir. Bu yeddi hərf orada yoxdur”. Soruşurlar: “Bəs bu yeddi hərfin o surədə olmamasının fəlsəfəsi nədir?”. Həzrət (ə) buyurur: “1. S hərfi – səbura (həlak olmaq) işarə edir. 2. C hərfi – cəhimə (cəhənnəmin dərəcələrindən birinin adıdır) işarə edir. 3. X hərfi – xəbis (napak) sözünə işarə edir. 4. Z hərfi – zəqquma (cəhənnəmin xüsusi yeməyi) işarə edir. 5. Ş hərfi – şəqavət (bədbəxtlik) sözünə işarə edir. 6. Z hərfi – zülmət sözünə işarə edir. 7. F hərfi – afət (bəla) sözünə işarə edir”. Xəlifə də bu cavabı Roma imperatoru üçün yazır. Roma imperatoru bu məktubdan çox xoşhal olur. İslam dinini qəbul edir və dünyadan müsəlman olaraq köçür.


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter