Cənnət anaların ayağı altındadı hədisinə əsasən bütün analar cənnətə gedəcəklərmi?!


İnsan o zaman behiştə gedər ki, əməlləri ona layiq olar. Bu qanun analara da aid edilir. İslam dini anaların məqamının uca olduğunu həmişə vurğulamışdır. Ancaq bu, o demək deyildir ki, bütün anaların behiştə daxil olmaq ləyaqəti vardır. Ananın qəlbi mühümdür. Gərək bu qəlb sağlam və riqqətli olsun. Gərək bu qəlb Allahın hərəmi olsun. Gərək bu qəlb təqvalı olsun. “Və Biz insana ata-anası barəsində tövsiyə etdik. Anası onu getdikcə artan bir zəifliklə daşıdı süddən kəsmək iki il ərzində olur. (Dedik) ki: «Mənə və ata-anana şükür et ki, dönüş(ü) Mənə tərəfdir»”. (Loğman-14). Övlad tərbiyəsində atanın da mühüm rolu vardır. Ancaq ana onu 9 ay bətnində daşıyır, dünyaya gətirir və ona öz canından olan südünü verir. Ananın övladları üçün çəkdiyi əziyyət atalardan daha çox olar.
Bu səbəbdəndir ki, dinimiz analara xüsusi ehtiram göstərir və onların məqamının uca olduğunu bəyan edir. Övladlara tövsiyə edir ki, analara qarşı xüsusi ehtirama malik olsunlar.


Şeytan (lən) və onun dəstəsi insanları azdırmaq üçün hansı 4 tələdən istifadə edərlər?!


Allah Təala Quranda şeytanın dörd tələsinin adını çəkmiş və onu insanlara tanıtmışdır ki, ondan uzaq olsunlar. Bu tələlər ilə tanış olaq:
1. Birinci tələsi budur ki, insanları təhrik edər və onları itaətsizlik etməyə dəvət edər. “Və onlardan bacardığın kəsi öz səsinlə (günaha tərəf) təhrik et və (onları itaətsizliklərə tərəf qovmaq üçün ordundakı) öz süvarilərin və piyadaların ilə onların üzərinə fəryad qopar; və onların mallarına və övladlarına şərik ol və (hər bir vacibin tərk olunmasında və hər bir haramın yerinə yetirilməsində) onlara vəd ver. (Onlar bilməlidirlər ki,) Şeytan onlara yalan və hiylədən başqa əsla bir vədə vermir». (“İsra” 64).
2. Allah Təala yuxarıdakı ayədə buyurur ki, öz ordun ilə onların üzərinə get və fəryad çək. Yəni, şeytanın ikinci tələsi – məlun ordusunun insana hücum etməsidir. Əlbəttə ki, vəsvəsə və təhrik yolu ilə.
3. Sonra buyurur ki, onların malına və övladlarına şərik ol. Yəni, şeytanın üçüncü tələsi budur – haram sərvət toplamaq və haramzadələrin doğulması kimi tələlər...


Qurani kərimdə gələnə Şeytanın (lən) övladları kimə deyilir?!


Qurani-Kərimdə şeytanın (lən) övladlarına işarə edən ayələrdən biri də budur: “Mən onları nə göylərin yaradılmasında və nə də öz yaradılışlarında şahid tutdum (ki, yaradılışda Mənə kömək etsinlər və öz hallarından xəbərdar olsunlar). Mən heç vaxt (insanları doğru yoldan) azdıranlardan kömək götürən olmamışam”. (“Kəhf” 51). Bu mübarək ayədə şeytanın övladlarına işarə edilmişdir. Bəzi təfsirçilərin nəzərinə görə, şeytanın övladları deyildikdə, o məlunun davamçıları olan insanlar nəzərdə tutulur. Lakin əksər təfsirçilər buyurur ki, şeytanın övladları vardır və övlad sözü çox az hallarda onun davamçılarına şamil edilir.
İblis (lən) cin nəslindən olduğu üçün bədəni maddidir və ona görə də övlad sahibi ola bilər. Onlar bizim gözümüzdən gizlidirlər. Biz onlar haqqında məlumatı Məsumlar (ə) vasitəsilə almışıq...


Həzrət Zəhranın (s.ə) evnin hansı 6 mənəvi xüsusiyyəti vardı?!


Hədislərə və tarixə nəzər salaraq, Həzrət Fatimənin (s.ə) evinin maddi və mənəvi xüsusiyyətlərinə nəzər sala bilərik:
... 5. Mələklərin gedib-gəldiyi məkandır. İmam Baqir (ə) buyurur: “Həzrət Əli (ə) ilə Fatimənin (s.ə) evi Peyğəmbərin (s) hücrələrindən biri idi. Onların evinin tavanı Allahın ərşi olar”. Bu ev mələklərin gəlib-getdiyi, vəhy gətirdiyi ev idi. Mələklərin ardı-arası kəsilmirdi. Biri gəlir və o biri gedirdi. Bu məsum insanlar üçün evin tavanı yox idi, evin tavanında Allahın ərşini müşahidə edə bilirdilər.
6. Sadə və təmtəraqdan uzaq. Bu evdə dünya təmtəraqından əlamət yox idi. Nə xalçası bahalı idi və nə də ev əşyaları. Bu evin sakinləri zahidcəsinə bir həyat sürürdülər. Ona görə də nələri varsa, yoxsullara verirdilər. Özləri isə çox sadə bir həyat sürürdülər...


Hz Fatimeyi Zəhra (ə.s) ilə Hz Əlinin (ə) İslam Peyğəmbərinin (s) hüzurunda hansı iftixarlarını sadaladılar?!


Hz Əli (ə) Hz Fatimeyi Zəhraya (ə) buyurdu: “Peyğəmbər (s) məni səndən çox sevir!”
Hz Zəhra (ə.s) dedi: Necə mümkündür belə bir şey ki, mən onun qızıyam!
Mən onun cigər parəsiyəm! Mən onun yeganə qalmış bir qızıyam!
Hz Əli (ə) ona buyurdu: Əgər inanmırsansa gedək Hz Peyğəmbərin (s) hüzuruna və ondan soruşaq?!
Hz Əli (ə) və Hz Fatimeyi Zəhra (ə) Peyğəmbərin (s) hüzuruna getdilər və Hz Fatimə (ə.s) soruşdu:
“Əziz ata hansı birimizi daha çox sevirsən?!”
Hz Peyğəmbər (s) qızının cavabında buyurdu: “Səni sevirəm və Əli səndən daha əzizdir!”
Hz Əli (ə) həyatyoldaşı Hz Zəhraya (ə.s) buyurdu: “Mən demədimmi ki, Peyğəmbər məni səndən daha çox sevir! Mən o kəsəm ki, Allah evində dünyaya göz açmışam!...


İslam maarifində \"Fəqirlik\" haqqında nələr buyurulmuşdur?!


Ey fəqir, fəqir olduğuna görə qəm etmə! Fəqirlik möminin zinətidir və at yüyəninin zinətindən yaxşıdır. Bütün insanlar Cənnət arzusunda olduğu kimi, Cənnət də fəqirləri arzulayır.(\"Biharul-Ənvar\" c.72, səh.48)
Fəqir qəlbin asudə olması ilə kifayətlənir. Belə ki, Rəsulullah (s) buyurub: \"Fəqirlik mənin fəxrimdir\" (\"Camiul-əxbar\" Səzəvari, səh.302)
\"Ey Rəbbim, məni miskin yaşat, miskin öldür və miskinlər sırasında həşr et\" (\"Mişkatul-ənvar\" Təbərsi, səh.133)
Rəvayətdə deyilir: \"Ailəsinin ruzisi üçün çalışan kəs Allah yolunda cihad edən şəxs kimidir. Dünyadan halal ruzi tələb edən şəxs şəhidlər dərəcəsindədir\" (\"Muhəccətul-beyza\" c.3, \"Camius-səadət\", c.2, səh.19, \"Əxlaq\" səh.211)


Səhabələri lənətlənəmək və nalayiq sözlər demək insanı kafir və dindən çıxmış edərmi?!


1.Әvvəla qeyd etməliyik ki, səhabələri lənətləmək və onlar haqda nalayiq sözlər söyləmək heç bir şəxsin kafir olmasına səbəb olmaz. Bunu məşhur əhli-sünnə alimləri öz kitablarında təsdiq edirlər. İbni Həzəm Әndolosi «Әl-fəslu fil-miləli vən-nihəl» kitabının 3-cü cildində yazır:
«Cəhalət üzündən səhabələri söyən bir şəxs, cahil olduğu üçün günahkar sayılmır. Lakin bilərəkdən onlara söyüş verərsə, günah etmiş olur. Әgər onları Peyğəmbər (s) səhabələri olduqlarına görə söyərsə kafir olar. Lakin onları özlərinə görə söysə kafir sayılmaz. Necə ki, Ömər ‒ rəziyəllahu ənhu ‒ Peyğəmbərin (s) hüzurunda səhabələrdən birinə (Hatibə) münafiq dedi, lakin bu sözə görə kafir sayılmadı». İmam Məhəmməd Ğəzzali yazır: «Səhabələri söymək heç kəsi kafir etməz. Hətta iki şeyxi (Әbu Bəkr və Öməri) söyən şəxs də kafir deyildir»...


Namazda diqqətin yayınmasına səbəb olan 10 amil və səbəblər nələrdir?!


1. Xəyalpərəstlik və onu cilovlaya bilməmək. İnsanın xəyalı quşa bənzər, bir budaqdan başqasına tullanar. Bir yerdə sabit qalmaz. Bu da dünyaya olan sevgidən irəli gəlir.
2. Ətrafda olanlara çox diqqət etmək. İnsan hiss orqanları vasitəsilə ətrafdakı hadisələrə reaksiya verir. İnsan ətrafdakıları görür və səslərini eşidir. Bu yolla da Allahdan qafil olur.
3. Namazda tələsmək. Namazın sözlərini tez-tez demək və ona çox diqqət etməmək və gündəlik işləri fikirləşmək - fikrin dağılmasına səbəb olar.
Bəziləri namazı vacib olduğu üçün qılırlar. Namaza xüsusi əlaqələri yoxdur.
4. Günah. Namaz insanı günahdan saxladığı və qoruduğu kimi, fəsad və pis əməllər də namazda qəlb hüzuruna mane olar...


Səhabələrin günahsız olmadığını çatdıran tarixi faktlar vardırmı?!


Məşhur səhabələrin mübtəla olduqları aşkar günahların bəzilərini nəzərinizə çatdırırıq:
1.İmam Әhməd ibni Hənbəl «Müsnəd» kitabında, Әbu Bəkr Әhməd ibni Hüseyn Şafei «Dəlailun-nübuvvət» kitabında, İbni Әbil Hədid Mötəzili «Şərhu-nəhcil-bəlağə» kitabında yazır: «Təbuk döyüşündən qayıdarkən səhabələrdən 14 nəfəri sözü bir yerə qoyaraq həzrət Peyğəmbəri (s) «Әqəbə» adlı bir yerdə öldürmək qərarına gəldilər...
Onlar dəhşətli səslər çıxararaq qum doldurulmuş kisəni Peyğəmbərin dəvəsinin qarşısına atdılar ki, dəvə qaranlıqda hürküb həzrəti dərəyə aşırsın. Lakin Allah-taala Öz Rəsulunu bu bəladan hifz etdi..»
2.Ötən bəhslərimizdə Әbu Bəkr, Ömər və s. səhabələrin nalayiq sözlər danışaraq söyüş söydüklərini əhli-sünnə kitablarından nəql etdik. Kimə ünvanlanmasından asılı olmayaraq, nalayiq sözlər söyləməyin haram və böyük günah olması hamıya məlumdur...


Mənim səhabələrim ulduzlar kimidir; hansı birinin arxasınca getsəniz hidayət taparsınız! Bu hədis səhihdirmi?!


1-Hədisin sənəd və ravilərini araşdırmaqla yanaşı, onun mətninə, məna və məfhumuna da diqqət yetirmək lazımdır. Hədisin mənası Quranın hökmləri, real həqiqət və insan ağlı ilə müxalif olarsa, o hədisə istinad etmək olmaz. Məsələn, bütün sənədləri səhih olan bir hədis Allahın şəriki olduğunu və ya Peyğəmbərin (s) günah etdiyini çatdırırsa, o hədis mötəbər sayılmır. Haqqında danışdığımız hədisin sənəd etibarilə zəif olduğunu isbat etsək də, onun mətnini, məna və məfhumunu da araşdırmaq yaxşı olardı.
Hədisin mətnindən belə başa düşülür ki, bütün səhabələr günah və azğınlıq ehtimalından uzaqdırlar. «.....Hansı birinin arxasınca getsəniz hidayət taparsınız» ifadəsindən belə çıxır ki, səhabələr istisnasız olaraq bu ehtimaldan (günah və azğınlıq) tamamilə uzaqdırlar. Çünki Peyğəmbər (s) günahkar bir şəxsin arxasınca getməyə əmr etməz.
Qeyd olunduğu kimi, Peyğəmbərin (s) dövründə iman gətirib onunla həmsöhbət olan on minlərlə şəxs səhabə sayılır. Bu qədər insanın kütləvi şəkildə günah ehtimalından uzaq olmasını normal ağıl qəbul edə bilmir. Yəni, həqiqətən o dövrdə yaşayan müsəlmanlar günah etmirdilər?!
Hədisdən aşağıdakı üç məna başa düşülür:...


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter