Qurani-Kərimdə kar və korlar deyildikdə, kimlər nəzərdə tutulur?


Əgər qəlb, daxilində olan rəzil sifətlərdən xilas ola bilməzsə, İlahi feyzdən məhrum qaldığı üçün möhürlənər. Bu cür qəlbin üzərində günahın qabarı və toz-torpağı əyləşər. Qəlbi kor və kar edər, nə görər və nə də eşidər. “Doğrudan da Biz cin və insanların çoxunu (sanki) Cəhənnəm üçün yaratmışıq. Çünki onların qəlbləri var, amma onunla (həqiqətləri) dərk etmirlər, onların gözləri var, lakin onunla (ibrət üçün) baxmırlar və onların qulaqları var, amma onunla (haqq maarifi) eşitmirlər.
Onlar heyvanlar kimi, bəlkə (onlardan) daha azğındırlar (çünki onlar inkişaf və təkamül istedadına malik olduqları halda, batil və puç yola gedirlər) və onlar həmin qafillərdirlər”. (“Əraf” 179).
Əlbəttə ki, burada kar və kor deyildikdə, zahiri cismin karlığı və korluğu nəzərdə tutulmur. Bunlar – batinə aid olan həqiqətdir. “Məgər onlar yer (üzün)də gəzib dolaşmayıblar ki, düşünən qəlbləri və ya eşidən qulaqları olsun?! Çünki əslində zahiri gözlər kor olmur, lakin sinələrdəki ürəklər kor olur”. (“Həcc” 46).
Həzrət Peyğəmbər (s) bu haqda buyurur: “Ən pis korluq – qəlb korluğudur”.


Heyvanların çıxartdığı səslərin mənası nədir?! İmam Hüseynin (ə) mükəmməl hədisi...


İmam Hüseyn (ə) kiçik olan zaman heyvanların çıxartdığı səslərin mənasını Həzrətdən (ə) soruşurlar. Çünki İmamətin nişanələrindən biri budur ki, İmam heyvanların dilini də bilməlidir. İmam (ə) da bir-bir heyvanların nə dediklərini bəyan etmişdir:
Kərkəs deyər: Ey Adəm övladı! Necə istəyirsənsə yaşa, ancaq bunu bil ki, aqibətin ölümdür.
Qızılquş deyər: Ey bəlaları aradan aparan!
Tovuzquşu deyər: Allahım! Özümə zülm etmişəm və bəzəyimlə məğrur olmuşam. Ona görə də məni bağışla.
Kirpi deyər: Allah öz ərşində qərar tutmuşdur.
Xoruz deyər: Hər kim Allahı tanısa, Onu unutmaz.
Toyuq deyər: Ey haqq olan Allah! Sən haqsan və sözlərin haqdır.
Qırğı deyər: Allaha və qiyamət gününə imanım vardır...


İnsanın dünyadakı son günündə malı, övladları və əməlləri ilə söhbəti haqda İmam Əli (ə) nə buyurmuşdu?!


İmam Əli (ə) buyurur: “O zaman ki, Adəm övladı dünyadakı son və axirətdəki ilk gününə çatır – malı, övladları və əməlləri gözünün önündə təcəssüm olar.
İlk olaraq malına diqqət edər və ona deyər: “Allaha and olsun ki, mən səni toplamaq və qorumaq üçün çox həris olmuşam və çoxlu simiclik etmişəm. İndi mənə nə yardım edə bilərsən?”.
Sərvəti ona deyər: “Məndən ancaq kəfənini ala bilərsən”.
O, övladlarına diqqət edər və onlara deyər: “Allaha and olsun ki, mən sizi çox sevmişəm və sizi davamlı olaraq himayə etmişəm. Mənə nə xidmət edə bilərsiniz?”.
Deyərlər: “Heç bir şey. Səni qəbrində dəfn edərik”...


Əməlin Allah üçün olub-olmamasını bilmək üçün asan necə test etmək olar?!


Murtəza Nəcəfi deyir: “Mən o zaman ki, Nəcəfdə Məsnəvini şərh etməyə başlamışdım, mərifət əhlindən biri mənə buyurdu: “Filankəs, əgər yazdığın bu şey bir gün başqa birinin adı ilə nəşr olunarsa, ya misal üçün desələr ki, filan dağın arxasından tapılmışdır və kimin tərəfindən yazıldığı məlum deyildir – daxilində narazı olarsanmı?
Əgər görsən ki, narazısan – o zaman bu vərəqləri yu və kənara at. Zəhmətin yersiz olmuşdur.
Ancaq görsən ki, sənin üçün fərqi yoxdur və səni narahat etmir – deməli bu işi Allah üçün etmisən”.
Mən də o gündən niyyət etdim ki, bu işi Allah üçün görürəm və əgər başqasının adı ilə nəşr edilərsə, məni narahat etməyəcəkdir”...


Niyə borc verməyin savabı sədəqədən daha üstündür?!


...İslam dini də bizdən bunu istəyir. Yəni, həm möminin işininin düyününü açmağa yardım etməyi və həm də onun qəlbini sevindirməyi. (Həvzəh)
Quran buyurur: “Kim Allaha gözəl bir borc verməyə hazırdır ki, Allah (da) onu (qaytararkən) onun üçün neçə qat artırsın? (Ruzini) azaldan da, çoxaldan da Allahdır. Ona tərəf qaytarılacaqsınız”. (“Bəqərə” 245).
Din qardaşına borc vermək İslamın sünnətidir və ondan imtina etmək bəyənilməyən əməl sayılır. Həzrət Peyğəmbər (s) bu haqda buyurur: “O kəs ki, ehtiyacı olan və ya din qardaşı ondan borc almaq üçün (ona) üz tutarsa, ancaq o, qüdrəti çatdığı halda onun istəyini təmin etməzsə, Allah (onu) behiştdən məhrum edər”.
Həzrət Peyğəmbər (s) borc verən haqqında buyurur: “O kəs ki, müsəlman qardaşına borc verər, borc verdiyi hər dirhəm qarşılığında ona Ühüd, Rizvan və Sina dağları qədər savab verilər. Əgər borc verdiyi insanla mehriban olarsa, Sirat körpüsündən işıq sürətilə, hesab vermədən və əzabsız keçər”...


Dua edən zaman niyə başqalarını özündən qabağa salmaq lazımdır?!


Başqaları haqqında dua etmək və dua zamanı başqalarının ehtiyacını və istəklərini qabağa salmaq – dua edən üçün çox faydalı əməldir. Çünki belə etdiyi üçün Allah bəlanı ondan dəf edər. Onun ruzisini artırar və onun dualarını iki qat yerinə yetirər.
Həzrət Zəhra (s.ə) başqaları haqqında o qədər dua edərdi ki, sanki özü haqqında heç dua etməzdi. Ondan soruşan zaman ki, niyə başqaları üçün dua edirsən və niyə özün üçün dua etmirsən? Buyurardı ki, əvvəl qonşu, sonra ev.
Şübhəsiz ki, gecə namazının fəziləti də məhz bundadır ki, 40 nəfər üçün dua edirsən. Mömin başqalarına dua edən zaman kin və küdurət qəlbindən gedər və yerini mehribanlıq və kəramət alar.
İmam Baqir (ə) buyurur: “Tez yerinə yetən dua – din qardaşı üçün edilən duadır ki, həm dua onun qaib olduğu zaman olar və həm də əvvəl onun üçün dua edər...


Əməllərimizin pis nəticələrini təmizləmək üçün Allah-Taaladan (c.c) necə möhlət istəyək?!


Qurani-Kərim bizə Allahdan necə möhlət istəyə biləcəyimizi öyrədir və buyurur: “Və insanları onlara əzabın gələcəyi, beləliklə, zülm edənlərin «ey Rəbbimiz, yaxın bir müddətədək bizi(m əzabımızı) təxirə sal ki, Sənin dəvətini qəbul edək və peyğəmbərlərinə tabe olaq» deyəcəkləri günlə qorxut. (Onda onlara deyilər:) «Məgər bundan öncə sizin üçün heç bir yoxluq və zavalın olmayacağına and içən siz deyildiniz?!»”. (“İbrahim” 44).
Əvvəl elə görünür ki, bu ayə Qiyamət haqqındadır. Ancaq daha dərindən düşündükdə, başa düşürük ki, bu ayə dünyaya aiddir. Çünki insan ancaq dünyada olan zaman Allahın dəvətini qəbul edər və peyğəmbərlərinə (ə) tabe olar. Allah, əzabını ancaq dünyada təxirə sala bilər...


İslam maarifinə əsasən maddi ruzidən əlavə İlahi nemət və ruzi olanlar hansılardır?!


Ruzi mövzusunda iki məsələ mühüm məsələdir ki, ona diqqət etmək lazımdır:
1. Qəlb inancımız olmalıdır ki, ruzi Allahın əlindədir, hər kimin nəyi varsa – Allahdandır.
2. Ruzinin növləri vardır. Ancaq maddi şeylərə şamil edilmir. Maddi olmayan ruzilər də vardır.
Maddi olmayan ruzilər:
1. Allahın məhəbbətini qəlbində daşımaq. Bunu yəqin bilin ki, qəlbində Allahı sevmək - o ruzidir.
2. Yaxşı işlərə meyil etmək. Yaxşı işlərə meyil etmək – ruzidir. Bu zaman siz kiminsə qəlbini şad edirsiniz və ya işinin düyününü açırsınız, ya əlindən tutursunuz – bütün bu əməllər ruzidir.
3. Dost. Əgər elə dostunuz varsa ki, sizin tərəqqi etməyinizə yardım edir – bunun özü də ruzidir.
4. Müəllim. Hər kim sizin həyat tərzinizə müsbət təsirlər qoya bilirsə, o, sizin üçün müəllimdir və bu müəllimin olması – ruzidir...
Qurani-Kərimin məntiqi ilə, bu 4 yerdə bəndə Allahı xüsusən yada salmalıdır?!


Musa ibni İmran (ə) Allahla münacat edirdi, dərgahında buyurdu: “Allahım, məndən uzaqsansa, Səni çağırım. Yaxınsansa, Səninlə münacat edim?”.
Allah Təala vəhy göndərir: “Ey Musa! Mən o kəsin yoldaşıyam ki, Məni yada salar və Mənim zikrimi edər”. Musa (ə) deyir: “Mən Səni ondan daha üstün bilirəm ki, o halda Səni zikr edəm”. (Məqsədi ayaqyoludur). Allah Təala buyurur: “Ey Musa! Hansı halda olursansa-ol, Məni yada sal və Mənim zikrimi de”.
Qurani-Kərim bütün möminlərə buyurur ki, Allahı hər bir halda yada salın:
1. İbadət zamanı yada salın və ixlaslı olun. 2. Günahla üzləşən zaman Allahı yada salın və gözünüzü günaha bağlayın.
3. Nemət zamanı Allahı yada salın və şükrünü yerinə yetirin. 4. Bəla və müsibət zamanı Allahı yada salın. Xülasə, həyatımızın hər anında Allahı unutmayaq...


Allah-Təalanı (c.c) zikr etmək insan həyatında hansı 8 təsiri vardır?!


Qurani-Kərim və Məsumların hədislərinə əsasən Allah zikrinin 8 xüsusiyyəti: Allahı yada salmağın bir çox bərəkətləri vardır ki, onlarla tanış olaq:
1. Allah da insanı yada salar. “Buna görə də, Məni yada salın ki, Mən də sizi yada salım”. (“Bəqərə” 152).
2. Allahla yoldaş olmaq. O kəs ki, daima Allahı zikr edər, Allah onun yoldaşı olar. Allah Təala buyurur: “Ey Musa! Mən o kəsin yoldaşıyam ki, məni yada salar”.
Həzrət Musa (ə) sual verir ki, o gün ki, Sənin pənahından başqa pənah olmaz, kimlər Sənin pənahında olacaqdır?
Buyurur: “Onlar ki, Məni yada salırlar və Mən də onlara yardım edirəm və Mənim yolumda bir-biri ilə dostluq edərlər”.
3. Allahın məhəbbəti. O kəs ki, davamlı olaraq Allahı yada salar – İlahi sevgi qəlbində yer alar. Hədislərin birində oxuyuruq: “Hər kim Allahı çoxlu yada salarsa, Allah məhəbbəti qəlbində hakim olar”....


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter