Hz Peyğəmbərin (s) hədisinə əsasən namazı tərk edəni dünya, ölüm, qəbir və axirətdə hansı 12 müsibət gözləyir?!


NAMAZI TERK EDEN HAQQINDA
Həzrəti Peyğəmbərdən (s) nəql olunur: Namazı tərk edən 12 cəzaya mübtəla olacaq: üçü bu dünyada, üçü ölən zaman, üçü qəbrdə, üçüdə qiyamət günü (axirətdə).
Bu dünyada: 1. Allah təala onun üzündən salehlik simasın silər. 2. İslamdan ona heç bir pay olmaz (müsəlman hesab olunmaz). 3. Yaxşı əməllərinin heç biri qəbul olmaz.
Ölən zaman: 1. Ac və susuz ölər. 2. Zəlil (alçaq) halda ölər. 3. Qəlbi ağrılı ölər (sıxıntı ilə əzab-əziyyətlə ölər)...


Qurani Kərimin ayələrinə əsasən Allahın haqqın hansı məsələlərə aiddir?!


«Ey Adəm övladı! Məgər Mən sizə: \"Şeytana ibadət etməyin, o sizin açıq düşməninizdir!\" – deyə buyurma¬dımmı?! Və: \"Mənə ibadət edin, bu doğru yoldur!\" – deyə əmr etmədimmi?! Həqiqətən, Şeytan içərinizdən çoxla¬rını yoldan çıxartdı. Məgər ağlınız kəsmirdi?» («Ya Sin» surəsi, 60-62).
Hər bir müsəlman ona vacib olan ibadətləri bacardığı qədər yerinə yetirməlidir: «Allah heç kəsi qüvvəsi çatmayan işi görməyə vadar etməz» («əl-Bəqərə» surəsi, 286).
«Allahdan (Allahın əzabından) bacardığınız qədər qorxun» («ət-Təğabun» surəsi, 16).
«Ramazan ayına yetişən şəxslər bu ayı oruc tutmalı¬dırlar; xəstə və ya səfərdə olanlar isə tutmadığı günlərin sayı qədər başqa günlərdə tutsunlar. Allah sizin üçün ağırlıq deyil yüngüllük istər ki, fövtə gedən günlərin orucunu tamamlayasınız və sizi düz yola yönəltməsinə görə Ona (\"Allahu Əkbər\" deməklə) tə‘zim və bəlkə də şükr edəsiniz»
(«əl-Bəqərə» surəsi, 185)...


İnsan həyatını işıqlandırmaq Allahı zikr etməklə mümkündür! Hansı zikrləri edək?!


Zikrin gətirdiyi faydalardan biri də ağlın bişməsi və hikmət əldə etməkdir. Zikr insan idrakını coşdurar və ayıldar. Həzrət Peyğəmbər (s) səhabəlrəinə buyurur: \"İstəyirsinizmi ki, sizi dinar və dirhəmdən daha yaxşı və mənəvi dərəcənizi qaldıra bilən əməldən agah edim?”. Hamı dedi: \"Bəli”. Həzrət (s) buyurdu: \"Bu, Allahı çoxlu zikr etməkdir”.
Bəs hansı zikrləri edək?
1. Təsbihati-ərbəə. \"سبحان الله و الحمد الله و لا اله الاّ الله و الله اکبر (\"Subhənallah vəlhəmdulilləh və lə iləhə illəllah vəllahu əkbər”)”
Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: \"Beş şey tərəzidə ağır olar: təsbihati-ərbəəni çox demək, müsəlman olan layiqli övladın ölməsi, övladı ölən zaman səbir ətəyindən əl çəkməmək və Allahın hesabına tapşırmaq”...


Zəmzəm suyu haqda bunu bilirdinizmi?! Yaponiyalı alim Masura Emoto açıqlayır


Su zəng səsi ilə qaralır, azan və \"Qurani Kərim” oxunduğundan isə aydınlaşır. Yaponiyalı alim Masura Emoto \"Zəmzəm” suyu üzərində təcrübə apararaq ilk dəfə suyun sirlərini sənədlə açıqlayıb. Təcrübə zamanı məlum olub ki, \"Zəmzəm” suyu son dərəcə səslərə həssasdır. Su zəng səsi ilə qaralır, azan və \"Qurani Kərim” oxunduğunda isə aydınlaşır.Masura Emoto bildirib ki, \"Zəmzəm” suyun həm fiziki, həm də kimyəvi xüsusiyyətlərinə görə, yer üzündəki bütün sulardan fərqlidir: \"Zəmzəm” su ətrafında baş verən bütün dəyişikləri yaddaşda saxlayır. Bu suyun quruluşu çox fərqlidir. 4 min ildir ki, su nə azalır, nə çirklənir, nə də yosunlaşır”. Qeyd edək ki, hər il Həccə gedən milyonlarla müsəlman bu sudan içir. İnsanlar bu sudan içdikdən 35 dəqiqə sonra özlərində rahatlıq tapırlar.


Hz İbrahim (ə) Allah-Təaladan (c.c) İlahi razılıq haqda hansı 4 məsələni soruşdu?!


Həzrəti İbrahim əleyhisalam Allahdan soruşdu: Sənin qorxundan göz yaşlarını üzünə axıdan şəxsin mükafatı nədir?
-Allah buyurdu: Onun mükafatı Mənim rəhmət və rizvanımdır.
İbrahim ərz etdi: Pərvərdigara, Sənin görüşünə ümid bəsləmək yolunda qəm-qüssəyə səbr edən şəxsin mükafatı nədir?
-Allah buyurdu: Mən belə bir şəxsə iman libası örtərəm ki, onun vasitəsi ilə behişti kəsb edər, Cəhənnəm odundan uzaq qalar.
İbrahim soruşdu: Sənin razılığın üçün dul qadınların könlünü alan şəxsin mükafatı nədir? ...


Həyatımızda bu 13 məsələ haqda düşünməməyimiz qeribə deyilmi?!


Qeribe deyilmi ki,konsert zallarinda adamlar birinci siralari tutmaq ucun elden gedirler,mescidlerde ise axirinci siralar ucun?
Qeribe deyilmi ki,bizlerden her birimiz bawqalarinin gunahlarini gordukde hakim oluruq,oz gunahlarimizi gordukde ise vekil?
Qeribe deyilmi ki,hamimiz Cennete girmek isteyirik,amma onu elde etmek ucun caliwmaqsa istemirik?
Qeribe deyilmi ki,qezetlerde yazilanlari tezce inaniriq,Allahin kitabi Quranda yazilanlari ise bu qeder cetinlikle ve gec?
Qeribe deyilmi ki,Qurandan 1parcani nece gucle oxuyuruq,amma sevdiyimiz roman hec elimizden duwmur?...


Hz Əli (ə) hər səhər hansı beş məsələyə diqqət yetirməyi tövsiyə edir?!


İmаm Әli (ә) buyurmuşdur: \"Tоvrаtın ахırıncı hissәsindә bеş buyuruq vаrdır ki, mәn hәr sәhәr оnu охumаğı sеvirәm: Әmәlsiz аlim şеytаn kimi, zаlım sоltаn Firоn kimi, tаmаhkаr fәqir vаrlının qаrşısındа bаş әyәn it kimi, istifаdә еdilmәyәn sәrvәt kәrpic kimi vә zәruri vә еhtiyаc оlmаyаn hаllаrdа еvdәn çıхаn qаdın kәniz kimidir.”
Ustаdlаrdаn birinә dеdilәr: Siz niyә әхlаq dәrsi dеmirsinin? Dеdi: Qurаnın iki аyәsi mәni bu işdәn uzаqlаşdırıb: \"Siz nеcә insаnlаrı yахşı işlәrә әmr еdirsiniz ki, özünüzü unudursunuz? Hаlbuki siz Аllаhın kitаbını охuyursunuz...


İmam Səccadın (ə) hədisinə əsasən ən yaxşı və pis insan kimdir?!


Әn pis vә әn yахşı insаn: İmаm Sәccаd (ә) buyurub:
Аllаh Dаnyаl pеyğәmbәrә vәhy еtdi: \"Mәnim yаnımdа әn pis vә düşmәn insаn аlimlәrә zillәt gözü ilә bахаn vә оnа tаbе оlmаyаn cаhildir. Әn yахşı insаn hәmişә аlimlәrlә оlаn vә оnlаrı ülgü qәrаr vеrәn аdаmdır.”
Аlimlәrә еhtirаm hаqdа hәdislәrdә dеyilәn çохlu buyuruqlаrın kәnаrındа bir о qәdәr dә әmәlsiz аlimlәrin mәzәmmәti bаrәdә göstәrişlәr vаrdır. Әlbәttә, burаdа dеyilәnlәr yаlnız dini tәhsili оlаn ruhаnilәrә аid dеyil, ümumiyyәtlә, şәri vәzifә vә göstәrişlәrdәn хәbәri оlаn hәr bir müsәlmаnа аiddir.


Hansı xüsusiyyətli alimlə oturub-durmaq məsləhət olunur?!


Аlimlәrdә оlаn bеş хislәt: Pеyğәmbәr (s) buyurub:
لا تَجْلِسُوا إِلَّا عِنْدَ كُلِّ عَالِمٍ يَدْعُوكُمْ مِنْ خَمْسٍ إِلَى خَمْسٍ مِنَ الشَّكِّ إِلَى الْيَقِينِ وَ مِنَ الرِّيَاءِ إِلَى الْإِخْلَاصِ وَ مِنَ الرَّغْبَةِ إِلَى الرُّهْبَةِ وَ مِنَ الْكِبْرِ إِلَى التَّوَاضُعِ وَ مِنَ الْغَشِّ إِلَى النَّصِيحَةِ
\"Yаlnız sizi bеş şеydәn uzаqlаşdırаn vә bеş şеyә dәvәt еdәn аlimlә оturun: Şәkdәn yәqinә, riyаdаn iхlаsа, rәqvәtdәn zöhdә, tәkәbbürdәn tәvаzökаrlığа, хәyаnәt vә hiylәdәn хеyirхаhlığа dәvәt еtsin.”


Allah-Təalanın (c.c) dostu olmağın birinci şərti nədir?!


Kim Allahı görmək istəsə, Allah da onu görmək istəyər. Allah buyurdu: \"Kim mənə iman gətirsə, onun imanını kamilləşdirərəm. Əgər məni yada salarsa, onunla yaxın olaram\".
Böyük Tanrı buyurdu: \"Bir xeyir iş görən adamın adına on xeyir iş yazacağam\". Hər belə insana istədiyim təqdirdə bundan da artıq bağışlayaram. Pis iş görən şəxsin əməlinin cəzası günahı qədər olacaqdır, ya da mən onu bağışlayacağam. Kim ki, bir qarış mənə yaxınlaşsa, mən ona bir dirsək yaxınlaşacağam. Bir dirsək mənə yaxınlaşana isə iki dirsəkdən artıq yaxınlaşacağam.
Hər kəs mənim tərəfimə bir addım mənim tərəfimə bir addım atarsa, mən ona tərəf qaçacağam. Hər kəs günahla dolu yerdən keçib mənim tərəfimə gəlsə və mənə tam sürətdə iman gətirsə, mən o yer qədər böyük bir bəxşişlə ona yaxınlaşacağam...


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter