Mələk insan cildinə daxil ola bilirmi?


“Heç bir insana Allahla danışmaq yaraşmaz və mümkün olmaz (mətləbin duyğuların rolu olmadan, ya yuxuda ya da oyaq vaxtı, birbaşa və ya mələk vasitəsi ilə gizli şəkildə sürətlə təlqin edilməsindən ibarət) vəhy, yaxud (qeyb) pərdə(si) arxasından (danışmaq) və ya (mələklərdən) bir elçi göndərərək Öz izni (və nəzarəti) ilə istədiyini (şəxsin görməsi və səsini eşitməsi ilə) vəhy etməsi istisnadır. Həqiqətən Allah uca məqamlı və hikmət sahibidir”. (“Şura” 51). Həzrət Peyğəmbərə (s) nazil olan vəhy üç cür nazil olardı:
1. Allah Peyğəmbəri (s) ilə vasitəsiz danışar və vəhy edərdi. Bu hal bəzən oyaq vaxtı olardı, bəzən də yatan zaman.
2. Pərdə arxasından olan vəhy. Bu cür vəhydə Həzrət Peyğəmbər (s) Cəbrayil (ə) olmadan Allahla söhbət edərdi. Ancaq Allahın kəlamı xüsusi yerdən eşidilərdi. Necə ki, Allah Təala yanar ağacla Həzrət Musa (ə) ilə danışmışdı.
3. Cəbrayil (ə) vasitəsilə vəhy nazil olardı. Bu vəhyin özü də bir neçə cür həyata keçərdi:


İmamətliyin nişanəsi sayılan Mushəfi-Fatimə nədir?


Mushəfi-Fatimə o kitabın adıdır ki, İmam Əlinin (ə) vasitəsilə yazılmışdır. Bu kitabın içində olanlar isə vəhy mələyi vasitəsilə Xanıma (s.ə) təlqin edilmişdir. Bu kitabda qeyb hadisələri və Ali-Muhəmmədin (ə) sirləri bəyan edilmişdir. Bu kitab İmamətliyin nişanəsi sayılır və İmamların (ə) yanında əldən-ələ ötürülür. Hal-hazırda İmam Zaman ağanın (ə.f) əlindədir. Əksər hədislərə görə, Peyğəmbərdən (s) sonra nəşr edilmişdir. Həzrət Peyğəmbər (s) onun haqqında məlumat verməmişdir. Lakin bu, o demək deyildir, ki, Həzrət (s) həmin kitabdan xəbərsiz idi. Bizim əqidəmiz belədir ki, Allahın izni ilə onun gələcəkdən xəbəri var idi. Bu kitab İmamətliyin nişanəsi olduğu üçün, tərkibində olanlar insanlara açıqlanmamışdır. Ona görə də ümumi insanların ondan xəbərləri yoxdur və onların ixtiyarına qoyulmamışdır.


Peyğəmbərimiz (ə) bütün ayələri İmam Əliyə (ə) təfsir və mənaları ilə imla etmişdirmi?!


... Həzrət Əli (ə) buyurur: “Peyğəmbərə (s) elə bir ayə nazil olmamışdır, məgər o halda ki, Həzrət (s) mənim üçün qiraət və imla edərdi və mən də onu yazardım. Təfsirini, izahatını, nəsxi və mənsuxu, möhkəm və mütəşabih ayələri mənə öyrədərdi. Peyğəmbərin (s) mənə öyrətdiyi heç bir elmi unutmadım və yazdım”.
Ona görə də deyə bilərik ki, hal-hazırda mövcud olan Quranın ayələrinin sayı və mətni ilə bu mushəf arasında fərq yoxdur. Fərqi təfsir və izahatındadır, yəni Quranın batinində. Əlbəttə, o Quranı ki, İmam Əli (ə) təfsir etmişdir, şübhəsiz ki, başqa təfsirlərdən daha kamil və daha dəyərlidir. İbni Cəbri deyir: “Əgər Əlinin (ə) mushəfi tapılsaydı, onda mütləq böyük elmlər də tapılardı”.


Qurani Kərimdə İlk və son nazil olan ayələr hansılardır?


Müsəlmanların əksər hissəsi, istər Əhli-Beyt (ə) davamçıları olsun, istərsə də əhli-təsənnün – bu fikirdədir ki, Quranın ilk ayələri Həra dağında nazil olmuşdur. Bu da “Ələq” surəsinin ilk üç və ya beş ayəsi olmuşdur. Ancaq bundan savayı üç nəzər də mövcuddur.
1. Bəzi nəzərlərə görə, Həzrət Peyğəmbərə (s) ilk nazil olan ayə “Muddəssir” surəsindən olmuşdur və bu nəzəri belə bir hədisə istinadə edərək, bəyan edirlər. Cabir ibn Abdullah nəql etmişdir: “Peyğəmbər (s) mənə buyurdu: “Mən Həra dağında idim, mağaradan xaric olan zaman (Dərə) vadisinə daxil oldum. Səs eşitdim və ərafıma nəzər saldım. Bu zaman səmaya nəzər saldım və anidən Cəbrayili (ə) gördüm. Titrəməyə başladım, sonra Xədicənin (s.ə) yanına getdim və mənim əmrimlə məni libasa bürüdülər. Bu halda idim ki, belə bir ayə nazil oldu: (1) Ey, libasına bürünmüş və ey, gecə əbasını başına çəkmiş (və ey, nübuvvət libasını canına və kamal libasını ruhuna geyindirən). (2) Qalx və qorxut!”.


İnsana verilən nemətləri dilə gətirmək lazımdırmı?


Allah Təala insana çox sayda nemət vermişdir. Bu nemətlərin bəzisi davamlı, bəzisi isə bir müddətdən sonra əldən gedəndir. Ariflərimiz nemətlə bağlı üç mühüm nöqtəni vurğulamışdılar ki, onları bilmək bizim üçün də çox faydalıdır.
1. Nemət – qürb əlamət deyildir. Necə ki, bəla Allahdan uzaqlaşmaq deyildir. Nemət daha çox Allahın bəndələrinə verdiyi imtahan vasitələridir. Bəzən bəla da belə, nemət hesab olunur. İmam Sadiq (ə) buyurur: “Allah Təala bəndəsini sevən zaman onu bəlaya qərq edər”. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Müsibətlər – Allahın bəxşişləridir”.
2. İlahi nemətləri dilə gətirmək nəinki bəyənilməz deyil, hətta əksinə - vacibdir. Hər kim neməti dilinə gətirər, onun şükrünü də yerinə yetirər... (“Zuha” 11).


Qurani Kərimdə qeyd olunan Zahiri nemət nədir, batini nemət nə?


Qurani-Kərim buyurur: “Məgər Allahın göylərdə və yerdə olanları (onlardan öz mənfəətləriniz üçün istifadə edəsiniz deyə) sizin üçün ram etdiyini və Öz aşkar və gizlin nemətlərini sizə bol və geniş şəkildə bəxş etdiyini görmürsünüzmü?! İnsanlardan bəzisi heç bir elmi (və əqli dəlili) və düz yol göstərəni aşkar və aydınlıq gətirən (səmavi) kitabı olmadan (ona əsaslanmadan) Allah barəsində mücadilə və mübahisə edir”. (“Loğman” 20).
Muhəmməd ibni Ziyad nəql edir: “Sərvərim Musa ibni Cəfərdən (ə) (yuxarıdakı ayədə deyilən) zahiri nemət barəsində soruşdum. Həzrət (ə) buyurdu: “Zahiri nemət – Zahiri İmamdır. Batini nemət isə Qaib olan İmamdır”. Soruşdum: “Məgər İmamlar arasında kimsə var ki, qeyb olubdur?”. Buyurdu: “Bəli. O, insanların gözündən gizli olacaqdır. Ancaq onu yada salmaq möminlərin qəlbindən qeyb olmayacaqdır.


Ən böyük nemət hansıdır?


Bəzilərinin nəzərinə görə, ən böyük nemət – sərvət, məqam, rifah, qüdrətdir. Ancaq əslində ən böyük nemət odur ki, insan İlahi hədəfinə çata bilsin.
O kəsin ki, çoxlu nemətləri olar, ancaq hədəfinə çatmazsa – o kəsə bənzəyir ki, çoxlu maşınları vardır, ancaq özü küçədə taksi axtarır.
Bu səbəbdən deyə bilərik ki, ən böyük nemət – İlahi hidayət, mərifət, kamil itaət, daxili həvəslərdən nicat tapmaq, Məsumlar (ə) kimi rəhbərlərə malik olmaqdır.
“Bu gün dininizi sizin üçün kamilləşdirdim, sizə Öz nemətimi tamamladım və (möhkəm və sabit)bir din kimi sizin üçün İslamı qəbul etdim”. (Maidə/ 3).İmam SAdiq (ə) Nafilə namazlarının sirri necə açıqlamışdır?!


Abdullah ibni Sənan nəql edir: “İmam Sadiqin (ə) xidmətində olan zaman ona dedim: Nə üçün Peyğəmbər (s) zöhr namazından əvvəl 8 rükət nafilə və əsr namazından əvvəl 8 rükət nafilə namazı qılardı? Həmçinin niyə məğrib namazından sonra 4 rükət nafilə qılardı və niyə gecə namazını gecənin sonunda qılardı, əvvəlində deyil?”.
Həzrət (ə) buyurdu: “Nafilələrin qılınması – vacib namazların təkidi üçündür. Belə ki, əgər insanların namazları ancaq dörd rükət zöhr olsaydı, ona görə mütləq səhlənkarlıq edərdilər. Bu həddə ki, bəzən vaxtını belə keçirərdilər və onu qılmazdılar. Ancaq o zaman ki, vacib namazlardan başqası haqlarına (boyunlarına) qoyular, namazın çox olmasına görə sürətlənərlər ki, bəlkə hamısını vaxtında yerinə yetirə bilsinlər.


Behiştin ali dərəcəsini əldə etmək üçün ən sadə yol hansıdır?!


Ailə kiçik bir cəmiyyət olaraq, insanların daha tez islah olunmasına yardım edən bir məkandır. İnsan öz ailəsində mənəvi nuru əldə edər və kamil olmağa çalışar. Bu yolda ona bütün ailə üzvləri yardım edərlər. Ancaq bir cəmiyyətin bu cür islah olması və kamala çatması daha çətin bir mövzudur. Bir insan tək halda özünü islah etmək istəsə, yenə də çətin olar. İmam Rza (ə) buyurur: “Əgər kişi ona məhrəm olan qadınlardan birini sevindirərsə, Allah Təala Qiyamət günü onu sevindirər”. Bəzən insanlar behiştin ali dərəcəsinə çatmaq üçün çox ağır yollar seçirlər. Ancaq bilmirlər ki, bu dərəcəni əldə etməyin asan yolu da vardır. Əgər siz ailə üzvlərinizə qarşı diqqətcil olsanız, bu əməl sizə böyük nuraniyyət bağışlaya bilər. Övladlarınıza və həyat yoldaşınıza etdiyiniz xidmətlər sizə minlərlə savab qazandırar. Hz Peyğəmbər (s) buyurur: “Kişinin həyat yoldaşının yanında əyləşib söhbət etməsi Allah yanında həmin kişinin Kəbə evinin kənarında etikaf etməsindən daha üstündür və savabı da daha çoxdur”.


Hansı 7 əməl insanı peyğəmbərlər (ə) və şəhidlərlə məhşur edər?!


Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “7 əməl vardır ki, ümmətimdən hər biri (ona) əməl edərsə, Allah Təala onu peyğəmbərlər (ə), siddiqlər, şəhidlər, salehlərlə məhşur edər”. Soruşurlar ki, onlar hansılardır? Buyurur: “1. Kimisə həccə göndərər. 2. Yardım istəyənə kömək edər. 3. Yetimi böyüdər. 4. Yolunu azmışı hidayət edər.
5. Susuza su verər. 6. Acı doyuzdurar. 7. İsti havada oruc tutar”./Deyerler.


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter