İslam şəriətinə əsasən hansı ticarətlər məkruh (ziyanverici) hesab olunur?!


Dinimiz bəzi ticarətləri məkruh hesab edir. O cümlədən:
1. Qəssablıq (heyvan başı kəsməyi özü üçün sənət seçmək).
2. Kəfən satmaq.
3. Alçaq insanlarla ticarət etmək.
4. Sübh azanı ilə günəş çıxana qədər ticarət etmək.
5. Başqasının almaq istədiyi bir şeyi almaq üçün alış-verişə daxil olmaq.


Hz Peyğəmbərin (s) hədisinə əsasən ticarətdə Ğəşş haramdır?!


Həzrət Rəsulullah (s) buyurub: “Ticarət edərkən müsəlmanlara ğəşş edən (onları aldadan) şəxs bizdən deyil. Kim öz müsəlman qardaşı ilə ğəşş etsə, Allah Təala onun ruzisinin bərəkətini çəkər, onun qazanc yolunu bağlayar və onu öz ixtiyarına buraxar”. Ğəşşin bir neçə növü var:
1) Yaxşı malı pis mala, yaxud başqa bir şeyə qatmaq. 2) Olduğunun əksinə olaraq zahirini gözəl bəzəmək.
3) Bir malı başqa mal kimi göstərmək. 4) Müştərinin, satıcının ondan heç nəyi gizlətməməsinə arxayın olduğu halda, malın eybini gizlətmək.


“Cəbrayil (ə) davamlı olaraq qadınları mənə tövsiyə edərdi, o yerə qədər ki…”


Allah Təala qadınla kişi arasında səfanı və hüzuru qorumaq üçün, hər iki tərəfə aid qanunlar təyin etmişdir. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Cəbrayil (ə) davamlı olaraq qadınları mənə tövsiyə edərdi, o yerə qədər ki, güman edərdim əgər aşkar fəhşaya düçar olmayınca, onu boşamaq haram olar”.
Dinimiz buyurur ki, ailə - müqəddəs yerdir və orada cəmiyyətin fərdləri bir-birinin islahı ilə məşğul olar və kamala çatarlar. Allah qadınla kişinin hüzurlu yaşaması üçün buyurur ki, əxlaqi mövzulara diqqət edin, pis xasiyyətlərinizi tərk edin, ailə işlərini məsləhətləşərək həll edin. Əgər ailədə hüzur olarsa, həyat daha çox şirin olar. Kişinin qadın üzərində olan haqlarından biri budur ki, sakin olacaqları yeri o, təyin etməli və qadın da onunla razılaşmalıdır...


Peyğəmbərin (s) əmisi Əbu Ləhəb (lən) barədə “Məsəd” surəsi necə nazil olub?


“Və (əvvəlcə) yaxın qohumlarını qorxut və xəbərdarlıq et”. (“Şuəra” 214). İbni Abbas nəql edir: “Bu ayə nazil olan zaman Həzrət Peyğəmbər (s) Səfa dağına çıxdı və yüksək səslə buyurdu: “Ey Qureyşlilər!”. Qureyşlilər dedilər:” Bu Muhəmməddir (s) ki, Səfanın zirvəsindən səslənir”. Hamı toplaşdı və ora getdilər. Dedilər: “Nə olub, ya Muhəmməd (s)?”. Həzrət (s) buyurur: “Əgər mən sizə desəm ki, bu dağın arxasında bir dəstə atlı vardır, mənim sözümə inanarsınızmı?”. Dedilər: “Bəli”. Həzrət (s) buyurur: “İndi mən sizi ağır əzabdan qorxuduram. Ey Əbdülmütəllibin övladları! Ey Əbdumənafın övladları!...”.
Bu tərtiblə Qureyşin nəsillərinin adını çəkdi. Buyurdu: “Allah mənə əmr etmişdir ki, yaxın qohumlarıma təhlükəni elan edəm. Mən sizin üçün dünya və axirətdə heç bir xeyiri və faydanı zəmanət edə bilmərəm, məgər o halda ki, deyəsiniz: “La iləhə illəllah!”. Bu zaman Əbu Ləhəb deyir: “Həlak olasan! Elə buna görə bizi yığmısan?”...


İslam Peyğəmbərinin (s) əxlaqi sifətlərini məsum imamlar necə tanıtdırmışdır?!


Həzrət Peyğəmbər (s) yaradılışın gövhəridir və onun sifətləri və əxlaqı bütün müsəlmanlar üçün örnək və nümunədir. Bu nümunəvi insanı hədislərin dili ilə tanıyaq.
İmam Əli (ə) buyurur: “(Peyğəmbərin (s)) ailəsi – ən üstün ailə, nəsli – ən üstün nəsil, şəcərəsi – ən üstün şəcərədir. Bu şəcərə (İlahi) hərəmdə cücərmişdir, kərəm tarlasında yetişmişdir. Və budaqları uzundur, meyvələri əlçatmazdır”.
Əmirəlmöminin (ə) başqa yerdə buyurur: “Şəhadət verirəm ki, Muhəmməd (s) – Allahın bəndəsi və rəsuludur. Onun ən üstün bəndəsidir. Allah xəlqi iki dəstəyə bölmüşdür və onu ən yaxşı dəstədə qərar vermişdir”.
Bu ayənin təfsirində: “Məgər (O,) səni yetim ikən tapıb, sığınacaq və pənah vermədimi?! (Və məgər səni zəmanəndə yeganə və tək tapıb bütün aləmi ətrafında cəm etmədimi?)”. (“Zuha” 6) İmam Baqir (ə) buyurur: “Yetim o kəsdir ki, onun kimisi yoxdur”...


9 çörək parçası və 9 kiçik balıq ilə 4700 nəfəri doyuzduran Peyğəmbər (ə)!!


Allah İsaya (ə) Tövrat kitabını öyrətmişdir və İncili öyrətmişdir. Özünün xüsusi elmini ona əta etmişdir. Allah adətən peyğəmbərlərini (ə) məbus edən zaman onlara möcüzə göstərmək qabiliyyətini verir ki, insanlar ona inansınlar. Hər bir peyğəmbərin (ə) özünəməxsus möcüzəsi olmuşdur. Qurani-Kərim Həzrət İsanın (ə) bir çox möcüzəsi barəsində xəbər vermişdir:
1. Həzrət İsa (ə) hələ kiçik yaşında danışmaq möcüzəsinə malik olur. Bu yolla anasını müdafiə edir və özünün peyğəmbər olduğunu sübut edir.
2. O, Allahın izni ilə insanlara evdə saxladıqları şeylərdən xəbər verərdi.
3. Səma süfrəsi və ya səma maidəsi həvarilərin istəyi ilə baş verir. Səmadan süfrə nazil olur və baxmayaraq ki, üzərində 9 çörək parçası və 9 kiçik balıq var idi, ancaq 4700 nəfəri doyuzdurur...


İnsanlar bərzəx aləmində ailə üzvlərindən xəbər tuturlarmı?


ikləri yaxınları barəsində xəbərdar olacaqlar. Onlara görə sevinəcək və ağlayacaqlar. Eyni zamanda dünyada olan insanların öz ölüləri üçün etdikləri dualar və sədəqələr qəbul olar və ölü üçün faydası olar. Ölü bu şeylərdən də xəbərdar olar və onlara görə sevinər. Əksinə, qoyub getdiyi yaxınları günah işlətsələr və haram tikə yesələr, onlara görə narahat olar və ağlayarlar. Bunu qeyd etmək lazımdır ki, dünya sevgisi ilə qəmi, bərzəx aləminin qəmi və sevgisi ilə fərqlidir. Bunu dərk etmək bizim üçün mümkünsüzdür. Alimlərin buyurduğuna görə, görməli və dadmalıdır, nəinki eşitməli və deməli. Bu dediklərimiz möminlərə aiddir. Ancaq peyğəmbərlər (ə) və övliyaların hesabı başqalarından ayrıdır.


Həm ağlayar və həm də gülərdi... – Həzrət İsanın (ə) ən bariz sifətləri


3 yaşında peyğəmbərliyə məbus olan bu insanın çox sayda fəzilətli sifətləri olmuşdur. O cümlədən:
1. Zahidlik. Həzrət İsanın (ə) ən bariz sifətlərindən biri – onun zahidliyi olmuşdur. O, özünü dünya təmtərağından və nemətlərindən uzaq saxlayırdı. O, öz işini özü görərdi və heç kəsə buyurmazdı. İmam Əli (ə) buyurur: “Balışı – daş, paltarı – kobud, yeməyi – ləzzətsiz idi”.
2. Qorxu və ümiddə etidala malik idi. İmam Rza (ə) bu haqda buyurur: “Həzrət isa (ə) həm ağlayar və həm də gülərdi. Ancaq Həzrət Yəhya (ə) ancaq ağlayardı və gülməzdi. İsanın malik olduğu hal, Yəhyanın halından daha yaxşıdır”.
3. Çox danışmaqdan çəkinmək. İmam Sadiq (ə) buyurur: “Məsih daima deyərdi: “O kəslər ki, çoxlu danışırlar – qəlbləri qəsavətə düçar olmuşdur, ancaq özəri bilmirlər””.


Böyük əxlaq ustadı olan Ayətullah Zahid Müttəqi hansı dörd şeydən çəkinməyi tapşırardı?!


Ayətullah Zahid Müttəqi vəfat etməzdən bir il əvvəl, Şeyx Hadi Talihi onu ziyarət edir. Nəql edir: \"Onun yanından çıxıb getmək istəyəndə, alim deyir: “Əyləş!”. Mən əyləşdim.
O, buyurdu: “Bismilləhir-Rahmənir-Rahim! Axund bizə deyərdi: dörd şeydən uzaq olun, uzaq olun!
1. Çoxlu danışmaqdan. 2. Çoxlu yeməkdən. 3. Çoxlu yatmaqdan. 4. Qəflətdə olan insanlarla çoxlu rabitə qurmaqdan.
Bu əməllərin yerinə Allahı zikr et gözəl adları ilə. Sükut et, müti ol, Allahla xəlvətdə münacat et və zikrini söylə”\". Bəli, hər kim həqiqi mömin olmaq istəyirsə, gərək bu dörd əməldən çəkinsin və alimlərin tövsiyə etdiyi əməlləri yerinə yetirsin. Ancaq o zaman həqiqi salik olar və Allah yoluna qədəm basmış olar.


İmam Baqir (ə) və İmam Sadiqin (ə) göstərişində böyük günahların bağışlanma yolu hansıdır?!


Ravəndi nəql edir: “Həzrət İmam Baqir (ə) oğlu İmam Sadiqlə (ə) Məkkəyə gəlirlər ki, həcc əməlini yerinə yetirsinlər. Məscidul-haramda Kəbəyə yaxın yerdə əyləşirlər. Bir nəfər onlara yaxınlaşır və deyir: “Sualım vardır”. İmam Baqir (ə) buyurur: “Oğlum Cəfərdən soruş!” Həmin şəxs deyir: “Böyük günahlara batan insanın hökmü nədir?”.
İmam Sadiq (ə) buyurur: “Ramazan ayında bilərəkdən orucunu yemişdir?”. Deyir: “Ondan daha böyük günah etmişdir”. İmam: “Ramazan ayında zina etmişdir?”.
Deyir: “Ondan da böyük günah etmişdir”. İmam: “Günahsız insanı öldürmüşdür?”. Deyir: “Ondan da böyüyünü”. İmam: “Əgər İmamları (ə) və Əmirəl-möminini (ə) sevənlərdəndirsə, gərək Kəbə evinə gəlib tövbə etsin. Sonra and içsin ki, artıq o cür günah işlətməyəcəkdir. Ancaq əgər müxaliflərdən olarsa, tövbənin qəbul olma yolu onun üçün olmaz...


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter