Hz Əlinin (ə) ölü adlandırdığı dirilər – Canlı ölülər!!


Bütün bunlara, bu məsuliyyətə qarşı etinasız olan insan öz insanlığ vəzifəsini, Allahın ona bəxş etiyi insanlıq ləyaqətini yox etmiş, zay etmiş olur. Həzrət Əli (ə) belə insanları “canlı ölülər” adlandırır. İmam (ə) öz dəyərli kəlamında buyurur: “Hər kim pis işlərə (zülmə) etiraz etməsə, istər qəlbi ilə olsun, istər əli ilə, istərsə də dili ilə, həmin şəxs canlı meyyitdir”.
İmam (ə) etinasız insanları canlı meyyit adlandırıb. Çünki insan həm özünə qarşı, həm digər insanlara qarşı, həm də digər bütün canlı və cansız təbiətə, varlıqlara qarşı duyarlı olmalıdır. Əgər onda bu hisslər yoxdursa demək o, ölü kimidir.


Kədərli günlərdən nicat tapmaq üçün Hz Yunus (ə) hansı duanı oxuyardı?!


Bu duanın din böyükləri və ariflər arasında özünəməxsus yeri var və onu “Zikri-Yunisiyyə” adlandırırlar.
“Səndən başqa heç bir ilah yoxdur! Sən paksan, müqəddəssən! Mən isə, həqiqətən, zalımlardan olmuşam!” (Ənbiya, 87).
Hədis: İmam Sadiq (ə): “Kədərli olan, amma bu duanı – La ilahə illa əntə subhanəkə inni kuntu minəz-zalimin – oxumayana təəccüb edirəm.” (Mən la yəhzuruhul-fəqih, c. 4, səh. 393, hədis: 5835).


Zəmanəsinin böyük din xadimi olan Ayətullah Şahabadidən çox dəyərli nəsihət!


... Məclisdən sonra Şeyxin yanına yaxınlaşıb, dediyi ali insani məqama yetişmək üçün nəsihət istədik. Şeyx buyurdu: Sizə 3 mühüm nəsihətim vardır. Bunlara əməl etsəniz təsirini görərsiniz:
1.Öncə namazlarınızı vaxtında icra edin. Azanı eşidən kimi əlinizdə olan işlərinizi saxlayıb namaza tələsin. İmakan daxilində namazınızı camaatla qılın.
2. Camaatla insafla davranın. Alış-verişlərinizdə insaflı olun. Az qazancla qane olun. Yaxınlarınızla digərləri arasında, yanınızda olanla olmayan arasında fərq qoymayın.
3. Allahın haqqını əda edin. İl ərzində vaxtınız geniş olsa belə, Allahın buyurduğlarını əvvəl vaxta əda edin (yerinə yetirin).


İmamın (ə) şəhadətindən sonra Kərbəlada hansı hadisələr baş verdi?


Məhərrəmin 10-da, Aşura günü İmamın (ə) bütün döyüşçüləri və Bəni-haşim gəncləri şəhid olur. Sonda İmamın (ə) özü zöhr vaxtı qətlə yetrilib, bütün şəhidlərin başları kəsilir, mübarək bədənləri üzərindən atlar çapılır ki, bununla da düşmənin kinli qəlbi soyumur...
İmamın (ə) şəhadətindən sonra Ömər Səd xeymələrə, qadın-uşaqlara hücum etmə əmri verir. Xeymələrə od vurulur, qadın və qızların əllərində və üzərində olanlar qarət edilir, qaçanlar döyülərək cəm edilib əsir edilir... Ömər Səd İmamın (ə) mübarək başını Xuli bin Yəzidə və Həmid bin Muslimə təhvil verib Kufə sarayına, İbn Ziyad məluna göndərir. Digər şəhidlərin hamısının başını bədənindən ayırıb, 72 baş toplayıb, nizələrə taxaraq Aşuranın səhərisi Kufə istiqamətində yola salırlar... Həmçinin bütün qadın və uşaqlar da əsir edilərək amansızlıq və kobud rəftarla, o cümlədən nizələrə taxılmış başlarla birgə Kufəyə tərəf yola salınır. Ömər Səd, əsirləri kəsik başlarla bir yerdə aparmaqla, o məzlum qadın və körpələrə daha artıq əziyyət verməyə çalışırdı...


İmam Hüseynin (ə) Kərbəlada kömək istəməsi əslində nəyi çatdırır?


... məlum olur ki, “Mənə kömək edən varmı?” cümləsində məqsəd İmam Hüseynin (ə) özünə görə deyildi. Həzrəti Hüseynin (ə) həmin sözünü iki cür məna etmək ən doğrusu olardı:
1.Özünü küfr bataqlığından xilas etmək istəyən bir kimsə varmı ki, ona əl uzadıb oradan çıxarım?
2. İmam Hüseynin (ə) oradakıları ilahi əhkama, ilahi əmr və qadağanlara olduğu kimi riayət etməsinə səsləməsidir. Onları Allahın dinini qorumasına səsləməsidir. Çünki o həzrət özü də Yezid tərəfindən qurudulmaqda olan tövhid ağacını öz qanı ilə sulayıb, ona həyat vermək üçün bu müqəddəs yola çıxmışdır.
Çox təəssüf ki bəzən o sözlər İmam Hüseynin (ə) yardım istəməsi ya yardım toplaması kimi izah olunur və İmam Hüseyni yazıq, fağır, kömək diləyən və sair kimi mənfi və ona yaraşmayan söz və sifətlər ona aid edilir. Biz Həzrəti Hüseynin (ə) bu cümləsini “Muhəmməd” surəsinin 7-ci ayəsində olan kömək kimi anlamalıyıq...


Aşura gününün yeganə qadın şəhidi – Fədakar ana?!


Ummu Vəhəb Aşura günü birinci oğlunu, sonra isə Abdullahı itirir. Oğlu birinci dəfə meydana girib bir dövrə düşmənlə çarpışıb geri qayıdır və anasına deyir: Məndən razısanmı? Ummu Vəhəb cavab verir: Mən səndən o vaxt razı olaram ki, Hüseyn ibn Əlinin (ə) qarşısında şəhid olasan. Beləcə oğlu geri dönür və şəhid olur. Qəhrəman qadın oğlunun ardınca həyat yoldaşı Abdullahı itirir. Abdullah meydana girəndə Ummu Vəhəb əlinə böyük bir ağac alıb həyat yoldaşının köməyinə gedir və onu tək qoymayacağını bildirir. Hadisəni müşayiət edən İmam (ə) ona səslənir: -Ey Ummu Vəhəb Allah sənə xeyir versin. Geri qadınların yanına qayıt. Orada dayan. Cihad qadınlara vacib deyil. Ummu Vəhəb geri qadınların yanına qayıdır. Abdullah meydanda şəhid olanda o cəsur qadın həyat yoldaşının yanına gedir və onun başının üstündə oturub, üzünün qanını silir. Bunu görən məlun Şimr öz nökərinə əmr edir ki, qadını vursun. Qulam gedib Ummu Vəhəbin başından vurub öldürür.


Həzrət Hüseynin (ə) qətlində daha kimlər şərikdir?


Sual – Seyyiduş-şühada İmam Hüseynin (ə) qətlində tək Yezid günahkardır, yoxsa Muaviyyə və onun bütün dəstəkçiləri bu işdə şərikdirlər?
Cavab: Həzrət Hüseynin (ə) qətlində Yezid ibn Muaviyyə, Muaviyyə ibn Əbu Süfyan, bütün onların yolu ilə gedən, onlara tabe olanlar, bu işə razı olanlar, Əhli-beytin (ə) məqamını əllərindən alanlar hamısı şərikdir. Bu istər əvvəlkilərdən olsun, istər sonrakılardan. Hətta bu işə razı olanlar belə...
Bunu təsdiq edən kifayət qədər hədis vardır. Allahın rəsulu (s) bu barədə buyurub: “Kim bir dəstəni sevərsə qiyamətdə onlarla birgə olar. Kim bir dəstənin əməlinə rəğbətli (razı) olarsa, həmin adam o əmələ şərikdir”...


İmam Sadiqin (ə) verdiyi 2 sadə nəsihət bu insanı dövlətli etdi!


Məkkəyə yollandım və ziyarəti yerinə yetirəndən sonra Mədinəyə getdim. Həzrət İmam Sadiqin (ə) xidmətində oldum. Həmin gün İmamın (ə) evində çox insan var idi və bir kənarda əyləşib gözlədim. Otaq xəlvət olan zaman İmam (ə) üzünü mənə çevirib buyurdu: “Mənimlə işin vardır?”
Dedim: “Mən Əbdülrəhman Siyabəyəm”. Həzrət (ə) məndən soruşdu: “Atan nə iş görür?”. Dedim: “O, dünyadan getmişdir”. İmam (ə) çox narahat oldu. Atama rəhmət oxudu və ona görə dua etdi. Məndən soruşdu: “Atan sənə irs qoyubdurmu?”. Dedim: “Xeyr”. Soruşdu: “Bəs Məkkəyə necə gəlmisən?”. Mən atamın dostunun mənə etdiyi yaxşılığı danışdım və hələ sözüm bitməmişdi ki, buyurdu: “O şəxsin min dirhəm əmanətini nə etdin?”. Dedim: “Qaytardım”. İmam (ə) sevincli halda buyurdu: “Əhsən sənə. Sənə nəsihət verimmi?”. Dedim: “Buyurun”. İmam (ə) buyurdu: “Düz danış və əmanətə vəfa et ki, bu zaman insanların malına şərik olarsan”.


Niyə İmam Səccad (ə) Kərbəlada vuruşmadı?


Şeyx Mufid Həmid ibni Müslimdən nəql edir: “Sonra Əli ibni Hüseynə (ə) çatdım ki, yatağa yıxılmış və çox xəstə idi. Bir dəstə piyada qılıncla gəlib çatdı. Onlar Şimrə (lən) dedilər ki, bu xəstəni öldürməyək. Mən dedim: “Sübhənallah, xəstəliyi onun işini görəcəkdir. (Yəni, xəstəlikdən öləcəkdir)”. Bu sözləri deyərək, onu öldürməkdən çəkindirdim”. Həzrət Səccadın (ə) Kərbəlada belə bir şiddətli xəstəliyə düçar olmasının səbəbi İlahi təqdirə görə idi (yəni İmamət nuru davam etsin!) ki, ölümdən amanda qala bilsin. O, bu hadisədən sonra şəfa tapdı.


Üç Məsum İmamın (ə) müştərək vəsiyyətlərində hansı günahdan çəkinməyi tapşırdılar?!


İmam Baqir (ə) buyurur: “O zaman ki, atam İmam Səccadın (ə) şəhadəti yaxınlaşdı, məni sinəsinə sıxdı və sonra buyurdu: “Oğlum! Sənə o vəsiyyəti edirəm ki, atam İmam Hüseyn (ə) şəhadəti zamanı mənə buyurmuşdu. Atası Əmirəl-möminin (ə) də ona etmişdi”. Buyurdu: “Allahdan savayı yavəri olmayan insana zülm etməkdən çəkin”.


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter