Ölümü arzulamağa dinimiz necə baxır?

Ölümü arzulamağa dinimiz necə baxır? Ölümü arzu etməyin nə qədər mühüm bir mövzu olduğunu biz insanlar yaxşı dərk edirik. Bəs dinimiz bu mövzuya necə baxır? Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Sizlərdən hər kimə bir ziyan yetişsə, giriftarlığa düçar olsa Allah eləməsin ki, ölümü arzulasın”. Məsumlarımız (ə) ölümlə bağlı belə dualar edərdilər: “Allahım, madam ki, sağ olmaq mənim faydamadır, məni sağ saxla. Madam ki, xeyirim ölməyimdədir, məni öldür”. Yəni, Məsumlarımız (ə) bizə tövsiyə edir ki, ölümü birbaşa arzu etmək yaxşı əməl sayılmır. Əgər ölümlə bağlı dua etmək istəyiriksə, gərək Məsumların (ə) tövsiyə etdikləri kimi dua edək. Hz Peyğəmbər (s) buyurur: “Ölümü arzu etməyin, bəlkə həyatı arzu edin. Çünki bilmirsiniz ki, göndərdikləriniz nədir”. Həqiqətən də biz dəqiq bilmirik ki, behişt əhliyik, yoxsa cəhənnəm. İmam Sadiq (ə) buyurur: “Həyatı arzu et ki, itaət edəsən, günah etməyəsən. Əgər sağ olsan və itaət etsən, sənin üçün ölməkdən daha yaxşıdır”.Allahdan hansı münacatla 10 il ömrünün uzanmasını qazandı?!

Allahdan hansı münacatla 10 il ömrünün uzanmasını qazandı?! Hacı Mirzə Əli Yəzdi, Hacı Muhəmməd Rəhimin oğludur və o, atası haqqında belə danışır: “Atam hər axşam məscidə camaat namazına gedərdi və sonra da Aşura ziyarətini oxuyardı. Bir gün çox pis xəstələnir. Yatağa düşür və deyir ki, məni məscidə aparın. Nə qədər dedik ki, orada səni rahat edə bilmərik. Dedi ki, yox, məscidə istəyirəm. Bir gecə halı çox pisləşdi və onu evə gətirdik. Artıq nəfəsi gəlmirdi və əmin olduq ki, ölübdür. Ona görə oturub, dəfn mərasimini müzakirə etməyə başladıq. Səhər açıldı və birdən atam məni və qardaşımı çağırdı. Heyrətdən donub qalmışdıq. O, tər içində idi və dedi ki, ölmək fikri yoxdur, narahat olmayaq. Yataqdan qalxdı və onu hamama apardıq və sanki heç xəstə deyilmiş. Həcc mərasimi yaxınlaşırdı və atam da həccə hazırlaşırdı. Biz onu ötürməyə getdik və o, bizə dedi ki, heç mənim niyə ölmədiyimi soruşmursunuz. Sonra danışmağa başladı.Cəhənnəm atəşinin şöləsini duyan gəncin tövbəsi necə baş vermişdir?

Cəhənnəm atəşinin şöləsini duyan gəncin tövbəsi necə baş vermişdir? Hz Peyğəmbərin (s) zamanında baş verən müharibələrdən birində adət üzrə bir neçə mömin cavan mücahidlərin ailələrinə göz-qulaq olmaq üçün Mədinədə saxlanılırdı.
Bu cavanlardan biri hamı cəbhəyə gedəndən sonra evlərdən birinin qapısının önünə gəlir və şeytan (lən) onu təhrik edir. O da qapını döymədən evə daxil olur və cavan bir qadını görür. Əli həmin qadının cisminə toxunur. Bu zaman qadın fəryad çəkməyə başlayır: “Atəş! Atəş!”. Bu söz cavanın qəlbini elə yandırır ki, bütün varlığı ilə atəş deməyə başlayır. Bədəni elə titrəyir ki, Mədinədə qalmağa xəcalət çəkir və vəzifəsini başqa birisinə tapşıraraq, oranı tərk edir. Ağlayaraq səhraya gəlir və tövbə edir. Bu cavanın imanı – qəlb imanı idi və Qiyamətə, axirətə inanan bir insan idi. Nəhayət müharibə sona çatır və Hz Peyğəmbər (s) Mədinəyə qayıdır. O, buyurur: “Həmin cavanın tövbəsi qəbul olunmuşdur, onu Mədinəyə qaytarın”...Ruhun bәdәnlә rаbitәsi kәsilә bilәrmi?

Ruhun bәdәnlә rаbitәsi kәsilә bilәrmi? Nәzәrdәn qаçırılmаmаlıdır ki, insаn bir tаm оlаrаq tәkcә ruhdаn ibаrәt dеyil. Hәr bir tаm vаrlıqdа ruh cisimlә birlikdәdir. İnsаnın mаhiyyәti ruh ilә bәdәnin vәhdәtindәn ibаrәtdir. Yаddа sахlаmаq lаzımdır ki, bu birlik dünyа hәyаtınа аiddir. Bәrzәх vә qiyаmәt аlәmindә isә insаnın vаrlığı hәmin аlәmlәrin qаnunlаrınа münаsibdir.
Әlbәttә, insаnın ruhu ilә cismini iki әsil hәqiqәt kimi qәbul еtmәk оlmаz. İnsаn vаhid bir hәqiqәtdәn ibаrәtdir vә hәmin hәqiqәt ruhdur. Cisim isә ruh аdlı hәqiqәtә tаbеdir. Bir növ ruh kök, cisim isә budаqdır. Ölüm аnındа әsil hәqiqәt, yәni, ruh cismi tәrk еdir, bаşqа sözlә, ruhun cisimlә әlаqәsi kәsilir. Ruhlа әlаqәsi kәsilmiş cisim tәdricәn zәiflәyib fәnа оlur.Cəhənnəm nə üçündür?

Cəhənnəm nə üçündür? Əgər Allah varlıq aləmini mərhəməti səbəbindən yaratmışsa, cəhənnəm nə üçündür?
Cavab: Yaranışda məqsəd behişt və cəhənnəm yox, Allaha doğru hərəkətdir. Allahın həm rəhmət, həm də qəzəb sifətləri var. Behişt Allahın rəhmət sifəti, cəhənnəm isə Onun qəzəb sifətinə doğru hərəkətin mənzilidir. İtaət edən insan Allahın mərhəməti, tüğyan qoparan insan isə Onun qəzəbi ilə qarşılaşır. Demək, behişt və ya cəhənnəmi seçən insan özüdür. Əgər bir şəxs günəşin nurundan gizlənib, özünü zülmətə salırsa günəşi qınamamalıdır.Baharın gəlişinin Qiyamətə 4 oxşarlığı necə açıqlamaq olar?

Baharın gəlişinin Qiyamətə 4 oxşarlığı necə açıqlamaq olar? Bahar fəsli təbiətin oyanması, canlanmasıdır ki, bütün canlılara yeni təravət bəxş edər. Bu fəslin Qiyamət gününə bənzər bir çox xüsusiyyətləri vardır ki, onlarla tanış olaq:
1. Necə ki, təbiət uzun zaman yatandan sonra ayılmağa və cuşa gəlməyə başlayır, insanlar da bir dövr həyat sürdükdən sonar cavanlıqlarını yaşayar və sonra üzü payıza doğru hərəkət edərlər. Yaşlanar və dünyanı tərk edərlər. Necə ki, Allah bahar fəslində ölmüş torpağı yenidən dirildir, Qiyamət günü də ölən bütün canlıları bir-birinin ardınca dirildəcəkdir.
2. Bahar – bitkilərin ölmüş torpaqdan baş qaldırmasıdır. Torpaq kənara çəkilər və aylar əvvəl torpaqda gizlənmiş toxumlar başqa bir şəkildə üzə çıxmağa başlayarlar. Bu cür səhnə Qiyamətdə də təkrar olacaqdır. Ölülər ki, uzun zaman torpaqda dəfn olunmuşdular, Qiyamət günü diriləcəklər...Bəs Əzrayil (ə) kimlərin canını alan zaman özünü bəzəyər?

Bəs Əzrayil (ə) kimlərin canını alan zaman özünü bəzəyər?Bir gün Əzrayil (ə) İbrahimin (ə) canın almağa gəlir! İbrahim (ə) möhlət istəyir! Əzrayil (ə) də Allaha nəzər salır və deyir: “İbrahim (ə) ölümü xoş qarşılamır”. Allah-Taala buyurur: “İbrahimi (ə) azad burax! Mənə ibadət et”. Bir gün İbrahim (ə) qoca bir kişini görür ki, hər nə yeyir, həzm edə bilmir. Bu mənzərəni görən zaman çox təsirlənir və ona görə də ölümə qarşı əlaqəsi yaranır. Evə dönür bir insan görür! Soruşur: Kimsən? O, deyir: “Mən ölüm mələyiyəm”. Hz İbrahim (ə) deyir: “Kim sənə yaxın olmaqdan və səninlə görüşməkdən əlaqəsi olar, baxmayaraq ki, bu cür qəlbləri alan camala maliksən?”. Əzrayil (ə) deyir: “Ey Allahın Xəlili! Nə zaman Allah kiminsə xeyirini istəyirsə, məni bu halda onun yanına göndərir. Əgər onun şərini və pisliyini istəyirsə, məni başqa simada onun yanına göndərir”. Bu zaman İbrahimin (ə) ruhunu qəbz edir. Bu yolla İbrahim (ə) 175 yaşında qəlbi xoş halda axirət evinə tərəf tələsir.Quran Qiyamət günündə kimlərdən şikayət, kimlərə şəfaət edəcək?

Quran Qiyamət günündə kimlərdən şikayət, kimlərə şəfaət edəcək?İmam Baqir (ə) buyurur: Ey Səd Quranı öyrənin, çünki qiyamət günü Allah Qurana buyurar: Ey Mənim yer üzündəki höccətim, Məndən istə əta, edim. Quran deyər: Pərvərdigara! Camaatdan bəziləri məni möhtərəm, lakin başqa bir mənə ehtiramsızlıq edir, halbuki mən Sənin bütün məxluqatına höccət idim.
Allah buyurar: And olsun Öz izzətimə! Bu gün sənin xatirinə ən yaxşı savabları o kəslərə verəcəyəm ki, sənin hökmlərinə riayət etmişlər. Həmçinin ən pis cəzanı o kəslərə verəcəyəm ki, sənə qarşı hörmətsizlik etmişlər. Sonra Həzrət buyurdu: Bu zaman bizim şiələrimizdən bir nəfər irəli gələr, Quran onun barəsində deyər: Pərvərdigara! Bu Sənin bəndəndir, Bu şəxs tamamilə mənə qulaq asırdı. Hər şeyi pis təqdim edirdimsə duşmən tuturdu. Allahdan xitab gələr: Mənim bu bəndəmi behiştə daxil edib behiştin gözəl libaslarını ona geyindirin, başına tac qoyun.Hz. Peyğəmbər (s) cənnəti altı əməllə qazanmağı buyurdu?!

Hz. Peyğəmbər (s) cənnəti altı əməllə qazanmağı buyurdu?!İslam Peyğəmbəri (s): Mənə altı şeyə zəmanət verin,mən də sizin üçün cənnətə zamin olum:
1. Danışanda düz danışın.
2. Vədə verdiyiniz zaman vəfa edin.
3. Əmanətdar olunduğunuz zaman əmanəti qaytarın.
4. Ayıb yerlərinizi naməhrəmdan qoruyun.
5. Gözlərinizi naməhram baxışlardan qoruyun.
6. Əlinizi haram şeylərə uzatmayın./ (Nəhcül-fəsahə, hədis 321)Niyə Allahın qəzəbi günahkarı dərhal tutmur?

Niyə Allahın qəzəbi günahkarı dərhal tutmur? İndi əvvəlki sualımıza qayıdaq. Məgər Allahın qəzəbi günahkarları tutmurmu? Sizdən soruşuruq ki, sizin nəzərinizə görə bu pisdir, yoxsa yaxşı? Bu mövzunu Allahın nemətlərindən biri kimi görmək lazımdır ki, cəza verməkdə tələsmir. Hər bir xata edən üçün fürsət verir ki, səhvini başa düşsün. İndi görək bu neməti kimə görə qazanmışıq.
İmam Sadiqdən (ə) gələn nurani hədisdə oxuyuruq: “O zaman ki, Allah Təala günah edən şəhər sakinlərinə nəzər salar ki, aralarında (ancaq) üç nəfər mömin olar, onlara xitab edərək buyurar: “Ey Mənim günahkar bəndələrim! Əgər sizin aranızda olmasaydı bu möminlər ki, Mənim cəlalımın dostlarıdır, yeri və məscidləri namazları ilə abad edərlər, səhər çağı Mənim qorxumdan istiğfar edərlər - əzabımı mütləq sizə nazil edərdim. Mənim üçün heç bir fərq də etməzdi”.
Öncəki
Sonrakı