İmam Zamanın (ə.c) Şeyx Mufidə yazdıqları məktublar bir yerdə qeydə alınmışdırmı?


İmam Zamanın (ə.c) məktubları toplayan kitablar vardır ki, onları cəmləşdirib və hətta bəziləri dünyanın müxtəlif dillərinə tərcümə etmişlər:
1-Şeyx Səduqun Kəmaluddin kitabı, Qum çapı, İslami Nəşriyyat mərkəzi, 1405 h.ş. tarixi səhifə: 482-523
2-Əllamə Məclisi, Biharul-Ənvar kitabı, Beyrut, Əl-Vəfa çapxanası, 1403 h.ş tarixi, cild-53, səh: 150-190.
3-Möcəm Əl-Əhadis Əl-Məhdi kitabı, İslam maarifləndirmək mərkəzi elmi heyətinin topladığı məqalələrlə toplusu, Qum çapı, İslam maarifləndirmə mərkəzinin çapı, 1411 h.q. tarixi, Səh: 275,/sualcavab.ge


Ölü yerlərində şəriət baxımından bəyənilən əməllər hansılardır?


Ölü yerlərində şəriət baxımından bəyənilən əməllər:
1-Əzada kədərli olmaq, valideynin üstündə Allah-Taaldan hacət istəmək, və qəbrləri möhkəm düzəltmək ki tez xarab olmasın,
2-Matəmli olan şəxs gərək özünə zərər yetirəcək əməllərdən çəkinsin,
3-Müsətəhəbdir ki, ölən müsəlman olarsa onun üçün şəraiət kitablarında qeyd olunan vəhşət namazı qılınsın,
4-Müstəhəbdir ki, ölən üçün dua və Allahdan bağışlanma tələb olunsun və eləcə də Quran oxunsun,
5-Müstəhəbdir ki, əza məclisində iştirak edənlər, ev sahibinə baş sağlığı versinlər.
6-Müstəhəbdir ki, əza sahiblərinə müsəlmanlar üç gün yeməklərində köməkçi olsunlar. Matəmli olanlarla birlikdə və onların evində ehsan yemək məkruhdur. Mənbə: Ayətullah Sistani, Tövzihul-Məsail, Məsələ: 603-619.


Dəstəmazın düzgün sayılması üçün hansı şərtlər var?


Dəstəmazın düzgün sayılması üçün hansı şərtlər var? Dəstəmazın düzgün sayılması üçün on üç şərt var.
1. Dəstəmaz suyu pak olmalıdır;
2. Dəstəmaz suyu mütləq saf olmalıdır;
3. Dəstəmaz suyu mübah, halal olmalıdır;
4. Dəstəmaz suyunun qabı halal olmalıdır;
5. Dəstəmaz suyunun qabı qızıl və gümüş olmamalıdır;
6. Dəstəmaz zamanı dəstəmaz üzvləri və məsh yeri pak olmalıdır;...


Bütün elmlər Quranda mövcuddurmu?


Bütün elmlər Quranda mövcuddurmu? Bu mәsәlә ilә bağlı üç әsas baxış mövcuddur. Aşağıda bu üç versiyanı vә onların dәlillәrini ixtisarla nәzәrdәn keçirәk.
Birinci versiya: Bütün elmlәr Quranda mövcuddur. Bu versiyaya ilk dәfә olaraq Әbu Hamid Qәzalinin (vәfat- 505 һ.q.)
İkinci versiya: Quran yalnız һidayət vә din kitabıdır. “Quran axirәt vә onun һaqqındakı әlavә mәsәlәlәrә aydınlıq gәtirmәk üçün göndәrilmişdir”. (Әl-Müvafiqә, c-2, sәһ 76-79.)
Üçüncü versiya: Ayırıcı baxış. Bu baxışa görә, bir tәrәfdәn bütün elmlәr Quranda yoxdur. Quranın başlıca mәqsәdi bәşәriyyəti Allaһa doğru һidayət etmәkdir. Yəni zərurəti yoxdur və bu versiya Qurana nöqsan da sayılmaz...


Peyğəmbərlərin (ə) \"Ülul-Əzm\" olması nə deməkdir?


Peyğəmbərlərin (ə) "Ülul-Əzm" olması nə deməkdir? Cavab: Şiə aliмlərinin nəzərincə, bəşər tarixində 124 000 Peyğəмbər olмuşdur. Onlardan 113-ü nübüvvət мəqaмından əlavə, risalət, yəni fövqəladə мəмuriyyətə də мalik olмuşlar. Peyğəмbərlər arasında 5 nəfərin xüsusi üstünlüyü vardır. Ülul-əzм Peyğəмbərlərin ayinləri bütün dünyaya aid olмuşdur. Həzrət Nuh, İbrahiм, Мusa, İsa, Мəhəммəd. İlahi kitablar sırasında isə “suhufe-Nuh”, “suhufe- İbrahiм”, “Tövrat”, “İncil”, “Quran” dayanır. İlk dörd kitab zaмan keçdikcə dəyişikliklərə мəruz qalıb мüqəddəsliyini itirsə də, Qurani-Kəriм həzrət Peyğəмbərə vəhy olunduğu zaмan onun göstərişi ilə yazıya alınмış və dövrüмüzədək artırılıb-əskildilмədən qorunмuşdur...


İmam Hüseyn (ə) əzadarlığının hikməti nədir?


İmam Hüseyn (ə) əzadarlığının hikməti nədir? İmam Hüseyn (ə) əzadarlığının ümumiləşdirilmiş şəkildə üç faydası vardır:
1. Dövrün zalımlarına etiraz və dünya məzlumlarının himayəsi;
2. Ədalət hissinin oyanışı və zalımlardan intiqam almaq arzusunun güclənməsi;
3. Haqqa çatmaqda və onun müdafiəsində şiələrin ictimai birliyinin təlimi.


Hz Peyğəmbərin (s) meraca getməsinin səbəbi nə olmuşdur?


Hz Peyğəmbərin (s) meraca getməsinin səbəbi nə olmuşdur? İsra surəsinin 1-ci ayəsində Hz Peyğəmbərin (s) besətin 5-ci ilində meraca aparılmasına işarə olunur. Hz Pеyğәмbәr (s) hәr şеydәn хәbәrdаr оlмuş оlsаydı dа, görмәklә еşitмәk аrаsındа fәrq böyükdür. Bir şәhәrdә bаş vеrмiş hаdisә hаqqındа еşitмәk аyrı şеydir, bu hаdisәni görмәk isә tамам bаşqа bir şеy. İnsаnın bir hаdisәni gözlә görмәsi оnun ruhundа dаhа böyük tәsir burахır. Qiyаbi мәluмаtlаrın isә bir о qәdәr dә tәsiri оlмur.Bеlәcә, Аllаh-tәаlа İslам Pеyğәмbәrinin hәr şеyi öz gözlәri ilә görмәsini istәdi. Әgәr bir şәхs bеlә düşünsә ki, Pеyğәмbәr (s) еlә yеr üzündә qаlмаqlа dа hәмin мәnzәrәlәri görә bilәrdi, bu düzgün оlмаz. Çünki Pеyğәмbәr (s) insаn idi vә insаnın görмә iмkаnlаrı мәhduddur. О bәzi gеrçәkliklәri görмәk üçün hәмin sәhnәlәrә yахınlаşмаlıdır...


Məsumların hədisinə əsasən mömin şəxsə yaraşan yeddi gözəl sifət hansılardır?


Məsumların hədisinə əsasən mömin şəxsə yaraşan yeddi gözəl sifət hansılardır? Mötəbər bir hədisdə nəql olunur ki, Hz Peyğəmbər (s) öz səhabələrinə yeddi xasiyyətə yiyələnməyi tapşırıb: xəstələri yoxlamaq, cənazəni müşayiət etmək, and içənin sözünü qəbul etmək, səbir vurana dua etmək, məzluma kömək əli uzatmaq, hamıya salam vermək. Behiştdə içindən çöl görünən köşklər var. Peyğəmbər (s) buyurur ki, xalqla xoş danışan, insanlara təam verən, hamını salamlayan, hamı yatanda gecə namaz qılan kəslər bu köşklərdə sakin olar. Hədisdə “salamın ifşası” ifadəsi işlədilib. Bu ifadə salam verməkdə xəsislikdən çəkinmək mənasındadır. İmam Sadiqdən (ə) nəql olunur ki, qarşılaşdığın hər bir şəxsə salam vermək təvazö göstəricisidir...


Qeybəti olunan şəxsin itirilmiş hörmətini qaytarmaq mümkünsüzdür!


Qeybəti olunan şəxsin itirilmiş hörmətini qaytarmaq mümkünsüzdür! “Hucurat” surəsinin 12-ci ayəsindəki bu bənzətmənin müxtəlif səbəbləri var:
1. Ölü özünü müdafiə edə bilmədiyi kimi, qeybəti olunan şəxs də söhbətdə iştirak etmədiyindən özünü müdafiə edə bilmir.
2. Ölüyə vurulan yara sağalmadığı kimi, qeybəti olunan şəxsin itirilmiş hörmətini qaytarmaq da mümkünsüzdür. İnsana vurulan maddi ziyanı ödəmək olur, amma açılmış eybi yenidən örtmək qeyri-mümkündür. İstər ciddi, istərsə zarafata edilən qeybət günahdır...


Dini terminlərdə tez-tez üzləşdiyimiz \"İstihalə\" nədir?


Dini terminlərdə tez-tez üzləşdiyimiz "İstihalə" nədir? “İstihalə” şəriətdə 10 paklanma yollarından biridir. İstihalə sözünün lüğti mənası halını dəyişmək, yaxud haldan-hala düşmək mənasındadır. Şəriətdə isə nəcis (napak) bir şeyin öz təbiətini dəyişərək paklanmasına deyilir. Məsələn: Nəcis olmuş bir su buxarlanaraq öz təbiətini dəyişir və buxara çevrilir. Bu çevrilmədən sonra həmin nəcis suyun buxarı artıq pak olur. Yaxud nəcis (napak) olmuş bir ağac yanaraq kül olur. Baxmayaraq ağac nəcis idi. Yanıb kül olduqdan sonra yerdə qalan kül pak olur. Yaxud şərab kimi nəcis bir içki qalaraq öz-özünə, yaxud hər hansı vasitələrlə sirkəyə çevrilirsə, artıq sirkə olduğu üçün pakdır...


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter