İmam Hüseynin (ə) katibi Əsləm ibn Əmr necə şəhid oldu?

Əsləm ibn Əmr İmam Hüseynin (ə) qardaşı İmam Həsənin (ə) şəhadətindən sonra xidmətə götürdüyü insandır. İmam Hüseyn (ə) onu İmam Səccada (ə) bağışladı.
Əsləmin peşəsi İmam Hüseynin (ə) katibliyini etmək idi. İmam Hüseyn (ə) Mədinədən Məkkəyə hərəkət edən zaman o, da İmamın (ə) onun bayrağı altında olan ənsarlardan idi. Sonra da İmamla (ə) bir yerdə Kərbəlaya gəlir. O, Aşura günü şəhid olur. Bu vəfadar qul döyüşə getmək icazəsini almaq üçün İmamın (ə) yanına gəlir. Həzrət (ə) buyurur: “Oğlum Səccaddan (ə) izn istə”. O, İmam Səccaddan (ə) izn alır və hərəm əhli ilə vidalaşır. Sonra döyüş meydanına tələsir və 70 nəfəri cəhənnəmə göndərir. İmam Səccad (ə) xeymədən onun döyüşməyinə tamaşa edirdi...Nə edək ki, zikrlərimiz təsir qoysun?

Bəs necə olur ki, zikrlərimiz təsir göstərmir? Bunun səbəblərindən biri budur ki, zikrin şəraitlərinə əməl edilmir. Bu şəraitlərdən bəzisinə işarə edək:
1. Zikrin davamlı olması. Hər bir zikr əgər davamlı olarsa, ürəyə və ruha böyük təsirlər qoyar və insanın qəlbini dirildər.
2. Qəlb hüzuru. Qəlb hüzuru əldə etməyə çalışın və əgər qəlb hüzuru yoxdursa, zikri dildə deyərək hüzuru əldə etməyə səy göstərin.
3. Zaman və məkanına riayət edin. Zikrin zaman və məkanı çox mühümdür. Əgər həmin zikr üçün xüsusi zaman və məkan nəzərdə tutulmayıbsa, sabit zaman və məkana malik olmaq ona təsir etməkdə böyük rola malik olar.İmam Hüseynin (ə) varisləri kimdir?

Peyğəmbərin (ə) və övliyaların varisi olmaq üçün bir neçə şərt lazımdır:
1. Elm. İslam dini elmlə görülən işə əhəmiyyət verər. Çünki mümkündür ki, elm olmadan edilən əməl ardınca fəsad gətirsin. İm. Sadiq (ə) buyurur: “Bəsirətsiz və agah olmayan iş görənlər sanki yolunu azmış yolçu kimidirlər və onun sürətlə getməsi yolundan uzaqlaşmaqdan başqa nəticə verməz”.
2. Ubudiyyət. Yəni, İlahi kamala və sifətə bürünmək. Tövhid və vilayət bir sikkənin iki üzü kimidir.
3. İtaət və təqva. İnsan vəhy və İmamı vasitəsilə küfr və zülm tufanını geridə qoyar və bəsirət çırağı insanın canında yanmağa başlayar.
4. Saleh əməl. Saleh əməl Allaha görə edilən əməldir və bu əməldə şirk olmaz.İmanın nişanələri hansılardır?

İmanlılığın nişanələri: “Аllаhа tәvәkkül еt. Hәqiqәtәn, Аllаh tәvәkkül еdәnlәri sеvir.” (“Аli-İmrаn” surәsi, аyә: 159.)
İmаm Әli (ә) buyurub: “İmаnın dörd sütunu vаr: 1. Аllаhа tәvәkkül еtmәk; 2. Bütün işlәri Аllаhın öhdәsinә qоymаq; 3. Аllаhın әmirlәrinә tаbе оlmаq; 4. Аllаhın qәzа-qәdәrinә rаzı оlmаq.” (“Tühәful-uqul”, sәh. 223.)
Аllаh-tәаlа Pеyğәmbәrə (s) buyurdu: “Еy Әhmәd! Mәnim yаnımdа tәvәkküldәn vә tәqdirә rаzı оlmаqdаn üstün bir şеy yохdur.” (“Müstәdrәkül-vәsаil”, c. 11, sәh. 221.) Pеyğәmbәr (s) buyurub: “Hәr kim (zәruri hаldаn bаşqа) dilәnçilik еtsә, Аllаh yеtmiş еhtiyаc vә kаsıblıq qаpısını оnun üzünә аçаr.” (“Cаmiül-әхbаr”, sәh. 379.)...Bəs Aşura günü şeytan nədən peşman oldu?

Bəs Aşura günü şeytan nədən peşman oldu? Ayətullah Seyyid Mühəmmədtəqi Müdərrisinin atası nəql edir: “61-ci Hicri ilinin Aşura gününün əsrində şeytanları gördülər ki, İblis onların ordusunun başında dayanıb üz və gözünə vurur. Sonra da ağlayır. Onlara dedilər: “Bu gün sən gərək sevinəsən, bəs niyə pərişan və ağlarsan?”. İblis dedi: “Böyük bir səhv etmişəm və insanları vadar etmişəm ki, Hüseyni (ə) öldürsünlər”. Dedilər: “Niyə? Məgər sən istəmirdin ki, zahirdə müsəlman olan bu insanlar cəhənnəmə getsin? Məgər cəhənnəmlik olmayıblar?”. Dedi: “Niyə, olublar. Ancaq bu məsələdən qəflət etmişəm ki, bu işlə İlahi rəhmət qapısı insanların üzünə açılmışdır. Hər kəs öz üslubu ilə onun şəfaətindən bəhrələnir”.Peyğəmbərlərin (s) əsasən əxlaqi tapşırıqları nə haqda olub?

Peyğəmbərlərin (s) əsasən əxlaqi tapşırıqları nə haqda olub? Dörd Peyğəmbərdən (s) 4 gözəl əxlaqi tapşırıqlar:
Hәzrәt Musа (ә) buyurub: “Özünә yахşı dоst sеçәn şәхs еlә bil Tövrаtа әmәl еdib.”
Hәzrәt Dаvud (ә) buyurub: “İzzәti-nәfsdәn uzаqlаşаn şәхs Zәburа әmәl еtmiş kimidir.”
Hәzrәt İsа (ә) buyurub: “Аllаhın tәqdirinә vә qismәtinә rаzı оlаn еlә bil İncilә әmәl еdib.”
Hәzrәt Mәhәmmәd (s) buyurub: “Dilin zinаsı bihudә dаnışmаqdır.”...Kişilərə qızıl bəzək əşyalarının haram edilməsinin səbəbi nədir?

Kişilərə qızıl bəzək əşyalarının haram edilməsinin səbəbi nədir? Cavab: Bəzi müasir alimlər qızılın kişi orqanizminə mənfi təsir göstərdiyini, xüsusilə, cinsiyyət sisteminin fəaliyyətini pozduğunu söyləyirlər. Lakin bu fərziyyə barədə söylənilən fikirlər ziddiyyətlidir, bir çoxları onu düzgün saymır. Zənnimizcə, daha güclü olan səbəb bundan ibarətdir: qızıl bəzək əşyaları kişini qadına bənzədir. Kişi qızıl üzük, qolbaq, zəncir taxmağa başlasa, üzərində olan öhdəlikləri unudar, bəzək həvəsi onun beynini işğal edər, qazancını evə gətirmək əvəzinə qızıla verər. Qızıl zinət əşyaları ilə bəzənib-düzənmiş kişinin görünüşündə vüqar və heybət itər; o, gün altında parıldayan gəlinciyə bənzəyər. Hər halda, hətta qızılın kişilərə qadağan edilməsinin səbəbi bu olmasa belə, yenə bu qadağana hörmətlə yanaşmağa və riayət etməyə borcluyuq. Çünki bu, Peyğəmbərin əmridir. Onlarla hədis və rəvayət kişilərə qızıl bəzək əşyalarından istifadəni qadağan edir.Doğrudurmu ki, qapıdan nal asmaq adəti aşura faciəsindən sonra yaranıb?

Doğrudurmu ki, qapıdan nal asmaq adəti aşura faciəsindən sonra yaranıb? Cavab: Həqiqətən, bəzi mənbələrdə bu cür məlumatlara rast gəlirik. Məsələn, məşhur cəfəri alimi Kəracüki “əl-Təəccüb” kitabında bunu qısa şəkildə qeyd edib. İbn Ziyadın 10 əsgərinin Kərbəla şəhidlərinin cəsədi üzərindən tərsinə nallanmış atları sürməsi həqiqətən baş vermiş hadisədir. Həmin nalların Əhli-beyt düşmənləri tərəfindən təbərrük kimi götürülməsi də mümkündür. Lakin zənnimizcə, at nalının qapılara vurulmasının səbəbini bununla məhdudlaşdırmaq doğru deyil. Bu ənənə Kərbəla hadisəsindən çox-çox əvvəl türk xalqlarında mövcud idi. Türklər atı uğurlu heyvan sayırdılar (ərəb üçün dəvə nə qədər qiymətli və mühümdürsə, türk üçün at da o cür idi). Ona görə də at nalının uğur gətirəcəyinə inanır və qapıdan asırdılar. Çox güman ki, bu ənənə türklərin vasitəsilə müsəlmanların həyatına daxil olmuşdur...Həyat yoldaşının sayəsində behiştə yol tapan səhabə kim idi?

Həyat yoldaşının sayəsində behiştə yol tapan səhabə kim idi? Aşura günü zöhr namazı qılındıqdan sonra İmam Hüseynin (ə) silahdaşlarından Züheyr ibn Qeyn Bəcəli döyüş meydanına çıxdı. Züheyr vaxtilə İslam fəthlərində fəal iştirak etmiş, Azərbaycan uğrunda gedən Bələncər döyüşündə (Dərbənd yaxınlığında) böyük şücaət göstərmişdi. Züheyr əvvəllər Əhli-beytə mənfi münasibət bəsləyirdi. Hətta hicrətin 60-cı ilində həcc ziyarətindən Kufəyə – öz evinə qayıdarkən, İmam Hüseynin (ə) karvanı ilə paralel yol getməli olsa da, ona yaxınlaşmır, İmamın mənzil saldığı yerdə köç salmırdı. Züheyr Hüseynlə (ə) düşmən münasibətdə olduğuna görə, yol boyunca Onunla görüşməkdən qaçırdı. Nəhayət, mənzillərin birində o da İmamın çadırlarının yanında köç salıb qalmağa məcbur oldu. Həmin gün İmam adam göndərib, Züheyri öz yanına söhbətə çağırdı. Züheyr əvvəlcə getmək istəmirdi. Amma həyat yoldaşı israr edib onu qınadı ki, niyə Peyğəmbərin nəvəsinin dəvətini yerə salırsan? Qadın Züheyrin “zəif damarından” tutub dedi ki, əgər dəvəti qəbul etməsən, hamı deyəcək ki, Hüseyndən (ə) qorxursan. Züheyr İmam Hüseynin (ə) çadırına gəlib, o həzrətlə görüşdü. İmamla söhbət Züheyrə elə dərin təsir etdi ki, əvvəlki fikirlərindən birdəfəlik əl çəkib, aşura karvanına qoşuldu...İmam Hüseynin (ə) müəzzini (azan deyəni) kimi idi?

İmam Hüseynin (ə) müəzzini (azan deyəni) kimi idi? İmam Hüseynin (ə) silahdaşlarından biri də Həccac ibn Məsruq Cüfi Məzhici idi. O, Kufədə yaşayırdı, vaxtilə İmam Əlinin (ə) səhabələrindən biri olmuşdu. İmam Hüseynin (ə) Mədinədən Məkkəyə getdiyini eşidəndə Kufəni tərk etdi və Məkkədə o həzrətə qoşuldu. İmam Hüseynin (ə) dəstəsi ilə Hürrün qoşunu qarşılaşan gün günorta namazı qılınanda Həccac ibn Məsruq azan demişdi. Ürəyəyatan və gur səsi olduğundan, namaz üçün azan demək şərəfini İmam ona həvalə edirdi. Buna görə tarix kitablarında Həccacı “İmamın müəzzini” kimi vəsf edirlər. Həccac həm də bacarıqlı döyüşçü idi. Şəhadət növbəsi ona çatanda igidlik göstərib düşmənin 25 nəfər əsgərini öldürdü, axırda özü də haqq yolunda fəda oldu...
Öncəki
Sonrakı