Qiyamətin Sirat körpüsündən asan keçməyin yolları hansı əməllərdən asılıdır?!


Sirat körpüsündən asan keçməyin yolları:
1. Möminə libas vermək
2. Müsəlman qardaşına borc vermək
3. Xəstəyə qulluq etmək
4. Kamil dəstamaz almaq
5. Məscidə getmək
6. Çörək pulu qazanmaq və öz əl zəhməti ilə dolanmaq...


Qurani-Kərimin (ə) ayələrinə əsasən Elm imanın kamilliyində nə belə təsiri vardır?!


Elm imanın tamamlayıcısıdır! Elm bir çox hallarda imanın müqəddiməsi və tamamlayıcısıdır. Buna görə də \"Qurani-Kərim”də elm təriflənmiş və adı imanla yanaşı çəkilmişdir:
\"Allah da sizdən iman gətirənlərin və (xüsusilə) elm bəxş edilmiş kimsələrin dərəcələrini ucaltsın\" («Mücadələ»-11)
Bu mərhələləri tamamlamaqla məlum olur ki, elm və iman iki ifadədən əmələ gəlmişdir. Əgər iman eşq və ürfan ifadəsindəndir desək, doğru söyləmiş olarıq. Buna görə də
«Kümeyl» duasında oxuyuruq: \"İlahi! Məni əfv et. Ey mənim Mövlam, ey mənim Rəbbim, Sənin əzabına səbir edərəm, amma fəraqına necə səbir edim?\"
Bu aşiqin məşuqu ilə münacatıdır. Buna görə də harada imandan söz açılırsa, məhəbbət və eşq məsələsi də ortaya çıxır...


Fədəkin ƏHli-Beytə (ə) qayıtmasında İslam tarixində Xəlifələr hansı siyasətləri yürütmüşlər?!


Fədək tarixi İslam tarixinin maraqlı səhifələrindən biridir.Xəlifələrin hər biri bu ərazi haqqında xüsusi siyasət yürüdürdü; biri alır,digəri geri qaytarırdı.Çəkçevir o qədər davam etdi ki,sonda həmin ərazi tamamilə viran oldu.Bu kiçik kəndin başı üzərində cərəyan etmiş olayları bilmək istəyirsinizsə,aşağidakilara diqqət etmək kifayətdir;
1.Bildiyimiz kimi, Fədək,Xeybərin süqutundan sonra razilaşma ilə yəhudilərdən Peygəmbərin (s) ixtiyarına keçdi və Quranın \"Müsəlmanların əlinə döyüş aparmadan çatan bütün mallar Rəsuli-əkrəmin (s) haqqıdır və bu mallar müharibə qənimətləri kimi bölüşdürülmür.\" ayəsinin hökmü ilə bu ərazinin külli-ixtiyarı Peyğəmbərin (s) əlindəydi.
2.İslam tarixinin mötəbər sənədlərinə əsasən, Peyğəmbər (s) hələ həyatdaykən onu \"Qohumlarının haqqıni ödə!\" ayəsinin hökmünə uyğun olaraq əziz qızına (s.ə) bağışlamış və bu ərazinin ixtiyarı xanim Zəhraya (s.ə) keçmişdir...


Duanın qəbulunda təxir, gecikmənin hikməti nədir?!


Həyatda çatışmazlıqların olması insanın Allahına qarşı pis zənnə düşməsinə səbəb olmamalıdır. Çünki O bəndəsinin xeyrinin nədə olduğunu daha yaxşı bilir. İnsan istəklərinin çox tez həyata keçməsi və dualarının çox tez qəbul olmasını gözləməməlidir. Bir çox hallarda insanın xeyiri və məsləhəti istəklərinin bir az da gec qəbulunda ola bilər. Hətta bəzi vaxtlar insanın məsləhəti duasının bu dünyada qəbul olmayıb, axirəti üçün azuqəyə çevrilməsində ola bilər. Demək, bizim Allaha qarşı pis zənnə düşməyimizə heç bir şey səbəb ola bilməz.
\"Bir çox hallarda duamın qəbul olmasının təxirə düşməsi mənim üçün daha yaxşı oldu. Çünki Sən işlərin sonundan xəbərdarsan.”
Bəlkə də, istəklərimin qəbulunu təxirə salmağın mənim məsləhətimə və mənim üçün daha yaxşı olsun. Çünki yalnız Sən işlərin sonundan, xeyir və zərərindən xəbərdarsan. Mən öz cahillik və nadanlığım üzündən tələsirəm...


Məsumların hədislərinə əsasən Fərəc üçün dua etməyin faydaları hansılardır?!


Fərəc üçün dua etməyin faydaları:
1-Lənətlənmiş şeytanı narahat edir.
2-Duanın qəbul olunmasına səbəb olur.
3-Axirəz-zamanın fitnələrindən nicat tapmağa bais olur.
4-Günahların bağışlanmasına səbəb olur.
5-Həzrətin şəfaəti Qiyamət günündə ona şamil olacaqdır.
6-İntizar çəkmək əlamətidir.
7-Həzrət Sahib-əz-zaman (ə)-ın zuhurunu tez yetirir.
8-Ömrün uzanmasına səbəb olur...


Allah-Taalaya (c.c) bəndəlikdə Ona sitayiş və səna demək başlanğıc nöqtədir!


Bu şərafətli dua Allaha həmd-səna ilə başlayır: \"Allahım, sənə həmd ilə sitayişə başlayıram. Bu səs-küylü dünyada Allahı düşünmək yolunda bir çox maniələr vardır. İnsanın yeganə səadət yolu Allaha bəndəlik və ona itaətdir. Başqa işlər bu həqiqətin müqəddiməsi hökmündədir. Lakin çox təəssüf olunur ki, xalqın əksəriyyəti bu həqiqətdən xəbərsizdir; hər şeyi düşünürlər, insanın həqiqi səadətini və təkamülünü təmin edən Allahı isə yox!
Ramazan çatdıqda Allahı düşünməyin maneələri azalır, dua və ibadət üçün münasib şərait yaranır. Bu dua və ibadət baharında aşiqlər öz Məbudunu yada salıb zümzümə edirlər. Bütün varlıqları ilə Onu çağırır və Onu istəyirlər. Bəs Allahın dua və ibadət şəraiti yaratdığı bu baharda biz necə dua edək?...


Həzrət Zəhranın (ə.s) haqqı olan Fədək nə idi və harada idi?!


Bu abad və münbit ərazinin Xatəmul-Ənbiyanin (ə) əlinə necə keçdiyi haqqında ən məhşur fikir belədir; Rəsulallah (s) Xeybər qalasının fəthindən sonra evə dönüş yolunda Allah, yəhudilərdən ibarət olan Fədək əhalisinin qəlbinə qorxu saldı. Onlar bir nəfər Peyğəmbərin (s) hüzuruna göndərib, Fədəyin yarısını o həzrətin (s) bunu qəbul edib, sülh razılaşmasını imzaladı. Bu yolla Fədək Peyğəmbəri-Əkbəri (s) şəxsi əmlakına çevrildi. Çünki Qurani-məcidin aydın göstərişinə əsasən, \"Müsəlmanların əlinə döyüş aparmadan çatan bütün mallar Rəsuli-Əkrəmin (s) haqqıdır və bu mallar müharibə qənimətləri kimi bölüşdürülmüşdür.\"
Peyğəmbər (s) bu hökmə əsasən, Fədəyi öz ixtiyarına alıb, gəlirini səfər əsnasında imkanları tükənən və bu qəbildən olan insanlar üçün sərf edirdi. Dediklərimizin təsdiqi olaraq aşağıdaki mənbələrə müraciət edə bilirsiniz; \"Mucəmul-buldan\" Yaqut ibn Abdullah Rumi Həməvi; \"Lisanul-ərb\" Məhəmməd ibn Mükərrəm Misri Ənsad(İbn Məhzur) \"Tarix\" Şeyx Hafiz İmaduddin Əbu Cəfər Məhəmməd ibn Əbul-Qasim ibn Cəfəri Təməri ; \"Kamil\" Əli ibn Əbul-Kərim Məhəmməd Şeybani (İbn Əsir Cəzəri) və s...


Cümə günü vəfat edənlər qəbir əzabından amanda qalarlar!


... Bəziləri də \"şəhidlər əzab görməyəcəksə, siddiqlər heç görməyəcək\" deyir. Allaha və Peyğəmbərə itaət edənlər (axirətdə) Allahın nemətlər verdiyi nəbilər (peyğəmbərlər), siddiqlər (tamamilə doğru danışanlar, etiqad dürüst, peyğəmbərləri hamıdan əvvəl təsdiq edən şəxslər), şəhidlər və salehlər (yaxşı əməl sahibləri ilə) bir yerdə olacaqlar. Onlar necə də gözəl yoldaşlardır! (\"Nisa\" surəsi, 4/69) Bəziləri də bunu cümə günü ölən siddiqlər və şəhidlər şəklində götürür.
Bir rəvayətdə \"Cümə günü ölən şəhid savab alır və qəbir əzabından qorunur\" deyilir. Hətta Acluni, Həraməyndə və Məkkə yolunda ölənlərə aid rəvayətlərdə buna əlavə edir. \"Ən doğrusunu Allah bilər\", - deyib Mübarəkfurinin fikrinə baxaq: \"Təbii ki, bütün bunları müqayisə etmək və ya bir fikir söyləmək bizim həddimiz deyil. Təslim olmaq və itaət etmək lazımdır. Çünki bunu söyləyən Rəsuli-Əkrəmdir (s).\"


İslam maarifinə əsasən hansı 40 məsələnin Qırx haqqı buyurulur?!


1-Allahın sənin üzərində ən böyük haqqı: Ona ixlasla ibadət etməkdir.
2-Nəfəs çəkməyin haqqı: Allaha itaət etməkdir.
3-Qulağın haqqı: Onun insanın boynunda olan haqqı haram sözlər (qeybət) eşitməkdən qoruyub saxlamaq, qəlbdə xoş düşüncə, ideya və gözəl xasiyyət yaradan hikmətli sözləri eşidib qəlbə ötürməkdən əlavə, xariclə qəlb arasında əlaqə vasitəsinə çevirməməkdən ibarətdir. Çünki qulaq həm pis, həm də yaxşı şeyləri ürəyə yetirən bir qapıdır.
4-Dilin haqqı: Haram sözlər deməkdən (söyüş söymək, qeybət etməkdən) çəkinmək, boş-boş danışmamaq və gözəl sözlər deməyə adət etməkdir.
5-Gözün haqqı: Onu haramlardan saxlamaqdır.
6-Əlin haqqı: Haram mala (və haram şeyə) əl uzatmamaqdır...


İmam Əlinin (ə) İslam ümmətinə vəsiyyəti hansı məsələlər üzərində olmuşdur?!


Həzrət Əmirəl-möminin (ə) vəsiyyətlərinin birində belə buyurur: \"Sizlərə vəsiyyət, nəsihət edirəm: Allaha yaxşı bəndəçilik edib, etdiyiniz günahların əzabına görə Allahdan qorxun, özünüzə təqvalı olmağı adət edin. İkiüzlü, münafiq sifətli şəxslərdən uzaqlaşın. Onların yalan danışığı, cilvəli, hiyləli əməlləri sizləri aldatmasın. Onu bilin ki, onlar insanları düz, haqq olan yoldan uzaqlaşdıran, Allahın dinindən xaric olmuş və başqalarını da bu yoldan uzaqlaşdıran, özləri xəta edən, başqalarını da xəta eməyə məcbur edənlərdirlər.


��? G��?rc��?stan - ����slami T��?hqiqat qrupu 2012 . Flag Counter