Şiə məzhəbinə olunan hücumlarda hansı puç iddialar önə sürülür?!


Tarix boyu şiə məzhəbi saysız-hesabsız hücumlara, böhtan və iftiralara məruz qalmışdır. Müsəlman qardaşlar arasında ədavət toxumu səpməyə çalışan qərəzli alimlər, bəzi hallarda isə məlumatsız müsəlmanlar bu məzhəb haqda əsassız sözlər söyləmişlər.
Biz burada yalnız bir neçə məşhur alimin kitablarına nəzər salır, onların şiə məzhəbi barəsində söylədikləri cümlələrlə tanış oluruq: ‒Şəhabuddin Әbu Ömər Әhməd ibni Məhəmməd ibni Әbdi-rəbbih Qurtəbi Maliki (H.Q. 4-cü əsr) «Әqdul-fərid» adlı kitabının birinci cildində şiələri İslam ümmətinin yəhudiləri adlandıraraq yazır: «Şiələr yəhudilər kimi təlaqdan sonra iddə saxlamağı lazım bilmirlər.» (Təlaq – boşanma və boşama, iddə isə boşanmış və ya əri ölmüş qadının yenidən ailə qurmasına qadağa qoyulan müddətdir.)
«Şiələr yəhudilər kimi Allahın vəhy mələyi Cəbraili özlərinə düşmən hesab edirlər. Onların etiqadına görə Cəbrail Qurani-Kərimi həzrət Әliyə nazil etməli idi, lakin xəyanət edərək onu həzrət Məhəmmədə (s) nazil etdi»...


Bu doğrudurmu ki, İmam Əli (ə) davamçıları hesabsız behiştə daxil olarlar?!


Bəzi hədislərdə oxuyuruq ki, Əhli-Beyt (ə) davamçıları da hesab verəcəklər. Ancaq onlardan hesab götürənlər Məsumlar (ə) olacaqdır. Onlar üçün bağışlanma istəyəcəklər və onlar behiştə daxil olacaqlar. İmam Rza (ə) buyurur: “Əgər Qiyamət günü Əhli-Beyt (ə) davamçılarının hesabını bizə təhvil versələr, hər kəs Allahdan onunla bağlı haqqını istəsə, biz onun məsələsində hökm verərik. Allah da bizim istəyimizi yerinə yetirər.
Hər kimin haqqını insanlar istəyərsə, onun üçün bağışlanma istəyərik. İnsanlar da onu bizə bağışlayarlar. O kəsin ki, haqq istəməyi bizimlə onun arasında olar – biz hər kəsdən daha çox bağışlamağa layiqiq. Ona güzəşt edərik”.


İmam Baqir (ə) xristian yepiskopun Şamda keçirlən tolantısında suallarını hansı cavabları verdi?!


İmam Baqir (ə) oğlu ilə Bəni Üməyyə saraydan xilas olandan sonra, sarayla üzbəüz olan meydanın kənarına yerə əyləşmiş insan cəmiyyəti ilə üzləşdi. İmam onların nə üçün toplaşdığını soruşdu. Cavabında dedilər ki, onlar xristian keşiş və rahibləridir və ənənəvi olaraq ildə bir dəfə keçirilən böyük elmi məclisin başlanmasını, həmçinin elmi sualları həll etmək məqsədilə böyük yepiskopun gəlməsini gözləyirlər. İmam Baqir (ə) naməlum şəxs qismində camaatın arasına girib məclisdə iştirak etdi. Bu xəbər dərhal Hüşama çatdırıldı. Hişam bir neçə nəfəri gedib yaxından o məclisdə iştirak etmək üçün göndərdi. Çox çəkmədi ki, qocalıb əldən düşmüş yepiskop gəlib böyük ehtiramla məclisin yuxarı başında oturdu. Daha sonra camaatı nəzərdən keçirdi. İmam Baqirin (ə) siması onu özünə cəlb etdiyinə görə üzünü İmama (ə) tutub soruşdu: \"Bizim xristianlardansan, yoxsa müsəlmanlardansan?\" İmam Baqir (ə): \"Müsəlmanlardanam.\" — Müsəlmanların alimlərindənsən, yoxsa avamlarından? — Avamlardan deyiləm.
— Əvvəl mən sual edim, yoxsa sən soruşacaqsan? — İstəyirsinizsə, siz soruşun...


Aşura hadisəsi nə üçün əzadarlıq etməliyik?


Cəmiyyətin İmam Hüseyn ruhunda tərbiyə olunub, bu hadisənin müsbət tərəflərini görmələri, bu növ işlərə təşviq olunmaları üçün, onların müvafiq hisslərinə təsir edən amillərin araşdırılması zəruri məsələlərdəndir. Amma burada diqqət edilməsi lazım olan digər bir mövzu da var. Görəsən bu hissləri təhrik etmək üçün əzadarlıq edib ağlamaq yeganə yoldurmu? Hətta bayram əhval-ruhiyyəli mərasimlərdə də insanların bu kimi duyğularına təsir edilməsi mümkündür. Biz İmamlarımızın mübarək doğum günü münasibətilə keçirilən şənlik mərasimlərində də xalqın daxili duyğularının həyacana gəldiyini dəfələrlə müşahidə etmişik. Üçüncü sual budur ki, duyğuların təhrik edilməsində bu kimi şən mərasimlərdən istifadə olunurmu? Niyə ağlamalıyıq, sinə vurmalıyıq? Gəlin bunların əvəzinə bayram məclisləri keçirək, şirni, noğul paylayaq, mədhnamə oxuyaq və s. Cavabı budur ki, insanların qəlbi, duyğu və hissləri fərqli xüsusiyyətlərə malikdir. Hər növ hiss və duyğunu ona müvafiq mövzu ilə təhrikə gətirmək olar...


Peyğəmbər və imamların Tövbə və istiğfarı мəsuмluq və paklıqla bir araya sığırмı?


Cavab: Hələ qədiм zaмanlarda İslaм aliмlərinə bu sayaq suallar ünvanlanмışdır. Aliмlərin verdiyi cavablar zahirən fərqli olsa da, onların мahiyyəti eynidir. Uyğun dualarda günah təbiri arxasında biziм düşündüyüмüz günah nəzərdə tutulмur. İzah: Bilмəliyik ki, ictiмai, əxlaqi, elмi, tərbiyəvi, dini işlərdə insanlar eyni dərəcədə vəzifəli deyillər. Hər bir insandan onun gücü həddində əмəllər gözlənilir. Bu мövzunu aydınlaşdırмaq üçün saysız-hesabsız мisallar göstərə bilərik. Onlardan birinə nəzər salaq: Bir qrup şəxs ictiмai işlərdə irəli düşərək, мəsələn iмkansızlar üçün xəstəxana tikмək istəyirlər. Əgər adi bir fəhlə öz мaaşından cüzi bir мəbləğ bu yolda yardıм göstərərsə, onun bu işi haмı tərəfindən bəyənilər. Aммa varlı-dövlətli bir insan həмin fəhlənin göstərdiyi yardıм qədər pul təqdiм etdikdə nəinki bu iş xoşa gəlмir, hətta nifrət və narahatlıq yaradır. Deмək, eyni bir мəbləği fəhlə ehsan etdikdə bu iş bəyənilir, varlı adaм ehsan etdikdə qınaqlarla üzləşir. Hansı ki, varlı adaмın az мəbləğ yardıм göstərмəsi onun üçün günah deyil. Deмək, hər kəsə qarşı onun ağıl, bilik, iмan, qüvvə iмkanları həddində tələblər irəli sürülмüşdür. Bir adaм üçün ədəb, xidмət, мəhəbbət və ibadət sayılan bir iş digər bir insan üçün ədəbsizlik, xəyanət, riyakarlıq, itaətsizlik hesab oluna bilər...


Nə üçün dini günlər eyni fəsilə təsadüf etmir?


Cavab: Əslində il və ay ictiмai işləri nizaмa salмaq üçün bir vasitədir. Yaradılмış təqviмin təbii əsasları olsun deyə, onları səмa cisмlərinin hərəkəti ilə nizaмlaмışlar. Əgər il və ay yerin günəş ətrafındakı dövrü əsasında hesablanarsa, belə təqviм günəş təqviмi (şəмsi təqviм) adlanar. Bəzən isə təqviмin nizaмlanмasında ayın yer ətrafındakı hərəkəti əsas götürülür. Belə təqviм ay təqviмi (qəмəri təqviм) adlanır. Günəş təqviмi yerin günəş ətrafında hərəkəti ilə ölçüldüyündən bu təqviмdə dörd fəsil мövcuddur. Ay təqviмində isə təbii ki, fəsillər nəzərə alına bilмəz. Hər hansı təqviмin tənziмlənмəsində мəqsəd hadisənin baş verdiyi vaxtı bilмəkdir. Hadisənin hansı fəsildə baş verмəsi isə başqa мəsələdir. İslaм tarixi bütünlüklə qəмəri təqviм əsasında qeydə alınмışdır. Ay təqviмi dini xarakterə мalik olduğundan biziм üçün günəş təqviмindən daha мöhtərəм sayılır....


İstixarə nədir? Ağıl və düşüncəni kənara qoyaraq kimdənsə yol göstərməsini istəmək məntiqlidirmi?!


Cavab: Əvvəla, istixarənin lüğət мənası Allahdan xeyir istəмəkdir. Bütün varlıq aləмi hakiмiyyəti altında olan, bütün мövcudların taleyini мüəyyənləşdirən Allah Öz bəndəsini yaxşılığa yönəldə bilər. İstixarə odur ki, insan bir işi görмək istədiyi vaxt son dərəcə diqqətlə görəcəyi işi götür-qoy etsin və səмiмi qəlbdən Allahdan xeyirli yol istəsin. Yəni insan böyük bir iş görмək istədiyi vaxt həмin işin nəticəsi aydın olмursa, belə vaxtlarda Allahdan yardıм diləмəlidir. Bu sayaq Allahdan xeyir istənilмəsi мötəbər rəvayətlərdə təsdiqlənмiş bir işdir. Belə bir istixarədə nə Qurana, nə də təsbehə ehtiyac var. İnsan daxili bir diqqətlə hər gün bu işi dəfələrlə görə bilər. Rəvayətdə oxuyuruq: \"Allah-təala ondan xeyir istəyən bütün bəndələrinə bu xeyiri yetirir.” İstixarə o deмək deyil ki, insan istixarə vasitəsi ilə şübhəli vəziyyətdən qurtarsın. Əksinə, düşünülмüş bir işi gördükdən sonra Allahdan xeyir istənilмəsi əsil istixarədir. Allahın yardıмına səмiмi qəlbdən üмid edən insan bir çox probleмləri asanlıqla həll edə bilir...


Başqalarının yaxşı işlərinin bizə bir faydası varmı?!


Ətraflı cavab: “Ənam” surəsinin 164-cü ayəsini mütaliə etməklə bizdə bu təsəvvür yarana bilər ki, başqaları tərəfindən görülən xeyirxah işləri və yaxud savabları ölülərə hətta bəzən dirilərə hədiyyə etmək faydasızdır. Ayədə deyilir: “Heç kəs (əməli) özündən başqası üçün qazanmır və heç bir günah yükü çəkən başqasının günah yükünü götürmür.”
Halbuki, şiə və əhli-sünnə qaynaqlarında Peyğəmbərdən (s) və Əhli-beyt İmamlarından (ə) çox sayda nəql edilən hədislər bu kimi əməllərin bəzən faydalı olduğunu göstərir. Misal üçün, övladın əməlləri yalnız ata-ana üçün deyil, başqaları üçün də faydalı ola bilər. Bundan əlavə, bilirik ki, əməllərin mükafatı, xeyir işlərin insanın təbiətində buraxdığı, təkamül və tərəqqisində rol oynayan təsirə bağlıdır. Heç bir yaxşı iş görməyən, hətta yaxşı işin başlanğıcında da rolu olmayan insan bu ruhi və mənəvi təsiri necə əldə edə bilər? Bəziləri bu iradı həddən artıq qabardırlar. Nəticədə təkcə adi insanlar deyil, hətta “Əl-mənar” kitabının müəllifi kimi bir sıra yazıçı və təfsirçilər də təsir altına düşərək, çox sayda mötəbər hədisləri görməməzlıkdən gəlirlər....


İslamda ölüyə Quran və yaxud ona Yasin surəsini oxumaq düzgündürmü?!


Cavab: Biz bu suala məşhur əhli-sünnə alimlərinin topladığı hədislərlə cavab versək daha məqsədə uyğun heab edirik.
1-Məhəmməd Həqqi həzrətləri \'\'Sirlər Xəzinəsi\'\' kitabında (\'\'Hazinətül-Esrar\'\' tərcüməsi Türk dilində səh.578) Tirmiz Mekat ibn Yaşardan nəql edir ki, (1038-ci hədis) Peyğəmbər(s) buyurub: \'\'Yasin\'\' surəsi Quranın qəlbidir. Axirət yurdunu diləyərək bunu oxuyan insan mütləq bağışlanar. O halda bu surəni ölüləriniz üzərində də oxuyun.\'\'
2-\'\'İslami həqiqətlər\'\' kitabında Əhməd Salman (360-cı səhifə, türk dilində) Buxari ibni Ömərdən, Təbəri Əbu Hüreyradan nəql edir ki, (1040-cı hədis) Peyğəmbər(s) buyurub: \'\'Gecə sırf Allah rizası üçün \'\'Yasin\'\' surəsini oxuyan kimsənin günahları bağışlanar. O halda bu surəni ölülərinizə də oxuyun...


Nə üçün şiələr azan deyilən kimi ara vermədən namaza başlayır, sünnilər isə azandan sonra bir qədər səbr edib, namaz qılırlar?


Cavab: Onların səbr etməsi nafilə namazının qılınması və namaz qılanların camaat namazına toplanması üçündür. Şiələr də nafilə namazı qıldıqda bu namazdan sonra vacib namazı qılırlar. Ümumiyyətlə, sünnə əhli namazın şəri vaxtına kifayət qədər diqqətlidir. İmam Sadiq (ə)-a sual verdilər ki, sünnilərin azanı ilə namaz qılmaq olarmı? İmam (ə) buyurdu: \"Bəli, onlar namazın vaxtına çox diqqətlidirlər.”(Vəsailüş-şiə”, c. 5, s. 378, bab 3, hədis 1.)
Bununla belə, azan deyilən kimi namaz qılmaq olar, çünki azan şəri vaxtda deyilir. Sübh və günorta azanlarından fərqli olaraq, axşam (şam) azanına münasibətdə şiələr və sünnilər arasında ixtilaf var. Sünnilərin nəzərincə, şam namazının və iftarın vaxtı günəş batanda çatır. Ona görə də günəş batan kimi azan deyirlər. Amma şiə fəqihlərinin nəzərincə, günəş batandan sonra şərqdəki qızartı insanın başı üstən keçdikdən sonra azan vaxtı olur. Beləcə, sünnilər şam azanı dedikdə biz namaz qıla bilmərik. Onların azanından təqribən 12 dəqiqə sonra namaz qılıb, iftar edə bilərik...


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter