Əzadarlıqlarda tökdüyümüz göz yaşı günahlarımızı necə yuyur?


İmam Hüseyn (ə) əzasında göz yaşı tökülməsinə dair çox sayda fəzilət bəyan edilmişdir. Bunlardan biri də göz yaşlarının günahları yumasıdır. İmam Sadiqdən (ə) gələn hədisdə oxuyuruq: “Hər kim İmam Hüseyn (ə) müsibətinə ağlayar, ya ağladar və ya özünü ağlatmağa çalışar, cəsədi atəşə haramdır. Behişt ona vacibdir”.
Dəfələrlə özümüzə bu sualı vermişik ki, görəsən niyə məhz İmam Hüseynə (ə) görə ağlamağın bu qədər fəziləti vardır? Alimlər bu suala belə cavab verir: “Buradadır ki, Quran deyir: Yaxşılıqlar pislikləri aradan aparar. “Həqiqətən (namaz başda olmaqla) yaxşılıqlar günahları aradan aparır”. (“Hud” 114).
Sözümüz o deyildir ki, siz yalan danışasınız və Allah onu düz kimi qiymətləndirsin. O zaman ki, üfunətli peyin (günah da üfunətlidir), gülün üzərinə tökülər, bir müddət sonra gülün tərkib hissəsinə çevrilərək, gül qoxusu verəcəkdir. İmam Hüseyn (ə) üçün tökülən göz yaşı hər şeyi dəyişər və bu göz yaşı günahları yuyandır”...


Əzadarlığın hikməti -mənası- nədir?


Tarix İmamın (ə) qiyamı barəsində çox sayda xəbərlər vermişdir. Əzadarlığın hikmətini Peyğəmbər (s) nəslinə məhəbbətin nümayişi kimi bəyan etmişdir. Ona görə də əzadarlığın hikməti barəsində deyə bilərik ki, İmam Hüseyn (ə) üçün əza saxlamaq və göz yaşı tökmək – Peyğəmbər (s) nəslinə məhəbbətin nişanəsidir. İmama (ə) əza saxlamaq – çox bəyənilən əməllərdəndir.
Ancaq əgər hədislərə nəzər salsaq, görərik ki, İmamlarımız (ə) və Əhli-Beyt (ə) üçün İmama (ə) əza saxlamaq – məhəbbətdən də uca bir şeydir. Seyyid Tavusun sözlərinə nəzər salsaq, görərik ki, İmamın (ə) qiyamı Quranı və Peyğəmbər (s) sünnətini dirçəltməyə xidmət etdiyi üçün, onu ancaq məhəbbət adlandırmaq olmaz. Əslində bu qiyam bir nemət idi ki, ona görə şükür etmək lazımdır. Bu nemətin sayəsində Əhli-Beyt (ə) məktəbi ayaqda qaldı və insanlar qəflətdən oyandılar.
İmamın (ə) qiyamının əsil hədəfi – nadanlıq ilə mübarizə olmuşdur. İmam Sadiq (ə) Allaha dua edən zaman buyurmuşdur:“Qanını sənin yolunda fəda etdi ki, bəndələrini nadanlıqdan və yolunu azmaqdan çıxartsın”.


İslamın baxışında şans və təsadüf deyilən bir şey vardırmı?!


Şans dedikdə mənanı izah edərək deyirik: Bir zaman bəzi xoş bə acı gözlənilməz hadisələr baş verir ki, biz onların olmasını gözləmirdik! Bu zaman müsəlman şəxs Qərb düşüncəsinə aldanaraq deyir: Xoş şans və ya bəd şans adam! Bəli belə bir şeylər ola bilər! Amma o demək deyil ki, hadisələr hesabsız baş vermişdir. Amma bəzən şansı heç bir hadisəyə bağlı olmadan həyatda baş verir belə bir şeyin həyata keçməsi mümkün deyil. Necə ki, insanın günahları bəzi bəlaların nazil olmasına səbəb olur və bəşər etdiklərini unudaraq deyir şansım bu idi!! Əql, elm və təcrübə sübut etmişdir ki, Bu aləmdə baş verənlərin hamısı hesab üzrə həyata keçir, və öz ölçüsü qədərində insan həyatında baş verməkdədir. Necə ki, Qurani Kərim bu haqda buyurur: \"Bizlər idik ki, hər bir şeyi öz həddində yaratmışıq.\" Qəmər surəsi ayə-49, \"O Allah ki, yaratdı və uyğunlaşdırdı.\" Əla surəsi, 2 və 3 ayələr,...


Qadının mirası niyə kişilərinkinin yarısı qədərdir? Möhsin Qiraətinin izahı


Bir günlük işə götürülmüş fəhlənin maaşı daimi işçi olan fəhlənin maaşından çoxdur. Bu ona görə deyildir ki, fəhlənin şəxsiyyəti işçininkindən çoxdur. Bəlkə ona görədir ki, işçi üçün pensiya, məzuniyyət, müdiriyyət haqqı və başqa haqlar nəzərdə tutulmuşdur. Əgər bütün bunlar hesablansalar, onun maaşı fəhləninkindən çox olar.
İslam qadının mirasını kişininkinin yarısı qədər qərarlaşdırmışdır. Onun yerinə gündəlik xərcləri onun çiynindən götürmüşdür. Yemək, geyinmək, qalmaq və müalicə - kişi tərəfindən təmin edilər. Qadın öz miras payını özü üçün saxlayar. Bütün xərclərini ərindən alar. Bundan başqa ondan mehriyyə də alar. Əgər mehriyyəni və gündəlik xərcləri bir yerdə hesablasaq, qadının payı çox olar.


BİR ZAMAN TƏRƏQQİ ETMİŞ MÜSƏLMANLARIN BUGÜNKÜ GERİLİYİNİN SƏBƏBİ NƏDİR?


Hər halda bir zamankı inkişafın və bugünkü tənəzzülün səbəblərini araşdıraq:
1. Çoxsahəli fədakarlıq: İlkin müsəlmanlar bütün mənalarda fədakar idilər. İslam ayinləri onlar üçün qardaşdan, qadından, məqamdan, sərvətdən, mənsəbdən əziz idi. Onlar bütün imkanlarını İslam yolunda sərf edirdilər. İslam tarixindəki döyüşlər deyilənlərin canlı şahididir. Bugünkü həyatımızda isə din ikincidərəcəli rol oynayır.
2. İttifaq və birlik: İlkin İslam dövründə müsəlmanlar bir-birini İslam hökmləri əsasında qardaş sayırdılar. Həzrəti Peyğəmbərin (s) vəfatından sonra Əmirəlmöminin Əli (ə) və məsum övladları sayəsində İslamda əldə olunmuş nailiyyətlər bir müddət qorundu. Onlar İslam əsaslarını qorumaq üçün özlərini qurban verdilər. Bu günsə müsəlman başçıları arasındakı fikirayrılığı son həddə çatmışdır. Artıq neçə əsrdir ki, müxtəlif məzhəb və qrup nümayəndələri bir-biri ilə müxalifətçilik edir, bir-birini dindən xaric sayırlar. Bu gün İslamın həqiqi çöhrəsi müxtəlif xürafatların pərdəsi altında qalmışdır. Belə bir vəziyyətdə hansı əzəmətdən danışmaq olar?!


ALLAHIN BİZİM İBADƏTİMİZƏ EHTİYACI VARMI? Bəs nə üçün ibadət!!


Ustad Möhsin Qəraətinin bu mövzuda gözəl bir misalı var: Hamı öz evini günəşə doğru tiksə də, tikməsə də, günəşə nə bir şey artırılar, nə də ondan bir şey əskilər. Günəşin insanların ona doğru üz tutmasına ehtiyacı yoxdur. Əgər biz evimizi günəşə doğru tikiriksə, mənası budur ki, bizim həm özümüzün, həm də evimizin onun istiliyi və enerjisinə ehtiyacımız var. Allah-Taala “Mənə ibadət edin, namaz qılın“ deyirsə, bunun mənası bu deyil ki, Onun bizim ibadətimizə ehtiyacı var. Xeyr, bu bizik ki, Allah-Taalaya üz tutmaqla Onun xas lütfü və rəhmətindən bəhrələnirik. “İbrahim“ surəsinin 8-ci ayəsində buyurulur: “Əgər siz və bütün yer üzündə olanlar küfr etsəniz, (bununla Allaha heç bir zərər yetirə bilməzsiniz). Çünki Allah (heç kimə, heç nəyə) möhtac deyildir və tərifə layiqdir.” “Fatir“ surəsinin 15-ci ayəsində də buyurulur: “Ey insanlar! Siz Allaha möhtacsınız. Allah isə (heç nəyə, o cümlədən sizin ibadətinizə) möhtac deyildir. O (hər cür) tərifə layiqdir!”


DӘYİŞKӘN DÜNYА SАBİT İSLАM QАNUNLАRI İLӘ NЕCӘ UYUŞUR?


Ünvаnlаnаn suаlа cаvаb оlаrаq bunu dеmәliyik ki, İslаmdа iki növ qаnun vаr: 1. Sаbit vә külli, bаşqа sözlә, әbәdi qаnunlаr. Bu qаnunlаr dәyişmәzdir; 2. Şәrаit dәyişdikcә dәyişәn qаnunlаr. Bu qаnunlаr zаmаnın gеdişаtındаn аsılı оlаrаq dәyişir. İzаh: Әsаs mәsәlә sаbit vә dәyişkәn qаnunlаrı bir-birindәn fәrqlәndirmә mеyаrının аpаrılmаsıdır. İnsаnın sаbit fitrәtindәn, tәbii istәklәrindәn qаynаqlаnаn әхlаqi, ictimаi, mәdәni qаnunlаr bütün cәmiyyәtlәr üçün dәyişmәzdir. Bu sаyаq qаnunlаr İslаmdа dа sаbitdir. Оnlаr islаmi fiqhdә әvvәlcәdәn sоn incәliklәrinәdәk müәyyәnlәşdirilmişdir. Аmmа zаmаn vә şәrаitdәn аsılı оlаn qаnunlаr İslаm dinindә yаlnız külli şәkildә bәyаn оlunmuşdur. Оnlаrın tәtbiqi zаmаnı müхtәlif cәmiyyәtlәrin şәrаiti nәzәrә аlınır vә hәmin şәrаitә uyğun хırdаlıqlаr bәyаn оlunur. Uyğun mәsәlәnin аrаşdırılmаsı, sаbit vә dәyişkәn qаnunlаrın ölçü mеyаrını аydınlаşdırmаq üçün diqqәtinizi bir nеçә mәsәlәyә cәlb еdirik: Zаmаn vә mәkаndаn аsılı оlmаyаrаq, hәr bir insаn üçün хаrаktеrik оlаn dахili istәklәr, ruhiyyә mövcuddur. Bu хüsusiyyәtlәr оnu hеyvаndаn fәrqlәndirir. Әslindә оnlаr insаn vücudunun mаhiyyәtini tәşkil еdir vә zаmаn ötdükcә dәyişmir. Mәsәlәn, insаn ictimаi bir vаrlıqdır vә tоplum şәklindә yаşаmаq üçün хәlq оlunmuşdur...


İSLАMDАN QАBАQKI ŞӘRİӘTLӘR NАQİS SАYILIRMI?


CАVАB: İslаm аyinlәrinin ümumbәşәri vә sоn оlmаsı dәlili аydın şәkildә göstәrir ki, İslаm dini göndәrildikdәn sоnrа mаddi vә mәnәvi tәkаmül üçün bu göstәrişlәrә әmәl еtmәkdәn sаvаy yоl qаlmır. Әlbәttә ki, hәr bir ilаhi din öz zаmаnındа dоğru yоl sаyılmışdır. Kеçmiş insаnlаr öz dövrünün dini ilә mаddi vә mәnәvi tәkаmülә çаtа bilәrdilәr. Аmmа İslаm аyinlәri göndәrildikdәn sоnrа, әvvәlki yоllаrlа gеtmәk хәtаdır vә İslаmdаn sаvаy аyinlәr insаnı аli mәqаmа çаtdırmаqdа аcizdir. Bir dаhа qеyd еdәk ki, әvvәlki dinlәrin hәr biri öz dövrünün kаmil dini оlmuşdur vә hәmin dövrdә insаnlаr üçün әn dоğru yоl sаyılmışdır. Dеyilәnlәri аydınlаşdırmаq üçün qеyd еdә bilәrik ki, müхtәlif dinlәr оrtа mәktәbin аyrı-аyrı siniflәrinә bәnzәyir. Sinifdәn-sinifә аdlаyаn şаgird öz biliyini kаmillәşdirir. Şаgirdin birinci sinifdә öyrәndiyi biliklәr dоğru оlduğu kimi, оnun оnuncu sinifdә öyrәndiyi biliklәr dә dоğrudur. Аşаğı siniflәrdә öyrәndiyi biliklәr şаgirdin sоnrаkı biliklәri üçün bünövrә rоlunu оynаyır. Mәlum mәsәlәdir ki, birinci sinif şаgirdi оnuncu sinifin mаtеriаllаrını dәrk еdә bilmәz. Еlәcә dә, оnuncu sinifin şаgirdinә birinci sinifin prоqrаmı ilә dәrs kеçmәk mәntiqsiz bir işdir.


ELMİ KƏŞF VƏ İXTİRA MÜƏLLİFLƏRİ QİYAMƏT GÜNÜ MÜKAFATLANDIRILACAQMI?


Cavab: Bu mövzuda İslamın məntiqini açıqlamazdan qabaq, uyğun mövzu ilə bağlı bəzi baxışlara nəzər salaq:
1. Bəziləri təsəvvür edirlər ki, cəmiyyət üçün faydalı olan bütün əməllər Allah qarşısında dəyərləndiriləcək. Onların nəzərincə, cəmiyyətə xidmət baxımından müsəlmanlarla qeyri-müsəlmanlar arasında heç bir fərq yoxdur. Allah ədalətli olduğu üçün bəndələrinin xidməti arasında fərq qoymur. Onlar deyirlər ki, Allaha imanın, son Peyğəmbərə (s) etiqadın yaxşı əmələ heç bir dəxli yoxdur. Bir iş cəmiyyətə xeyirlidirsə, onun mükafatı var. Bu işi görənin müsəlman və ya qeyri-müsəlman olması əhəmiyyətli deyil.
2. Başqa bir qrupun fikrincə, iman gətirməmiş insanın əməlləri puçdur və bu əməllər üçün mükafat nəzərdə tutulmur. Onlar belə düşünürlər ki, düzgün əqidədə olmayan insanın yaxşı əməlləri puç olasıdır...


İNSANIN XOŞBƏXTLİK VƏ BƏDBƏXTLİYİ NECƏ İZAH OLUNUR?


həzrət Peyğəmbərdən (s) “Bədbəxt insan elə ana bətnində bədbəxt, xoşbəxt insan da elə ana bətnində xoşbəxt olur.” – kimi bəzi hədislər də nəql olunmuşdur. Bu hədislər bəzi insanları şübhəyə salmış və insanın məcbur varlıq olması kimi düşündürməyə vadar etmişdir
Bu hədisə əsasən, Peyğəmbərin (s) məqsədi budur ki, Allah-Taala insanın ilk yarandığı gündən bilir ki, o, gələcəkdə öz istəyi və ixtiyarı ilə hansı yolu seçəcək: iman yolunu, yoxsa azğınlıq yolunu?
1- Ayətullah Misbah Yəzdi: Hədisin mənası iki sadə cavabla belə izah edilir: a) Bu məsələ şəraitlə əlaqələndirilir, amma tam səbəb hesab etmək olmaz. Buna saleh və zinakar ata-anadan dünyaya gələn uşaqları misal göstərmək olar. Əgər uşaq saleh valideyndən dünyaya gələrsə, gələcəkdə xoşbəxt olacaq. Əgər zinakardan dünyay gələrsə, bəxbəxt olacaq. Bu halların heç birində məcburiyyət yoxdur...


��? G��?rc��?stan - ����slami T��?hqiqat qrupu 2012 . Flag Counter