Peyğəmbər (s) qeyb aləmİndən xəbərdar İdİmİ?


Cavab: Məhdud mütaliəli bir qism insan bəzən bir ayəni oxumaqla nəticə çıxarır. Belə ayələrdən biri də, «Əraf» surəsinin 188-ci ayəsidir. Ayədə deyilir: «Əgər qeybi bilsəydin, sözsüz ki, daha çox xeyir tədarük edərdin və mənə pislik də toxunmazdı». Bu ayə həzrət Məhəmmədin (s) dilindən buyurulur. Amma ayədən bu nəticə çıxmır ki, peyğəmbər qeyb aləmindən tamamilə xəbərsiz idi. Sadəcə olaraq, peyğəmbərin bu sahədəki biliyi məhdud idi. O, bu barədə Allah-təalanın öyrətdiyi qədər bilirdi...


Musa (ə) nə üçün tövbə etdi?


Cavab: Musa peyğəmbər Bəni-İsrail tayfasının inadkarlığı qarşısında bir çox çətinliklərlə üz-üzə gəlirdi. «Nisa» surəsinin 153-cü ayəsində Allah-təala buyurur: «(Ya Məhəmməd) kitab əhli sənin onlara göydən bir kitab endirməyini istəyirlər. Halbuki, onlar Musadan bundan daha böyüyünü istəmiş və «bizə Allahı aşkar göstər» demişdilər»...


Adəm (ə) günahkardırmı?


Cavab: Yəhudilərin və məsihilərin müqəddəs kitablarına əsasən, Adəm (ə) çox ağır günaha yol vermişdir. Lakin İslam mənbələrində Adəmin günaha yol verdiyi qətiyyətlə inkar olunur...


Ühüd döyüşündə müsəlmanlar nə üçün məğlub oldular?


Cavab: İslam tarixindən məlumdur ki, Bədr döyüşündə müsəlmanlara məğlub olan Qüreyş tayfasından 70 nəfər öldürüldü. Əbu Süfyan qəzəbləri soyumasın, deyə qadınları ağlamağa belə qoymadı. Qüreyş «intiqam» deyə fəryad çəkirdi...


Nübüvvət, rİsalət və İmamət bİr-bİrİndən nə İlə fərqlənİr?


Cavab: Allah tərəfindən əmr almış üç təbəqə mövcuddur: nəbilər, rəsullar və imamlar.
Nübüvvət məqamına çatmış şəxs (nəbi), Allahdan vəhy qəbul edir və vəhy göstərişlərinə ehtiyacı olanları məlumatlandırır...


Adəmİn övladları kİmİnlə evləndİ?


Sual: Adəmin övladları kiminlə evləndi?


Peyğəmbərİn merac səfərİnİn elmİ İzahı varmı?Nə üçün Peyğəmbər öz səhabələri ilə məsləhətləşirdi?


Həzrət Peyğəmbər vəhy mənbəyi ilə əlaHəzrət Peyğəmbər elm və bilik, siyasət baxımından bütün yaradılmışlardan üstün olduğu halda, nə üçün ona göstəriş verilir ki, başqaları ilə məsləhətləşsin? Qurani-kərimdə oxuyuruq: “O kəslər ki... işlərini öz aralarında məsləhət-məşvərətlə görər...” Ayənin məqsədi nədir? qədə olduğu halda, hərbi və ictimai məsələlərdə öz səhabələri ilə məsləhətləşməsinə nə ehtiyac vardı?


Nə üçün Yusİf öz qardaşlarına böhtan atılması İlə razılaşdı?


Sual: Həzrət Yusif qardaşlarını Misir vilayətində saxlamaq məqsədi ilə qiymətli bir piyaləni özü şəxsən onun buğda yükünün arasında gizlədi. Sonra karvan içində bir şəxs fəryad çəkərək, “ey karvan əhli, siz oğrusunuz”, dedi. Axı Yusif öz qardaşları olan Fələstin karvan əhlini oğurluqda nə üçün ittiham etdi? Məgər günahsız xalqa böhtan atmaq haram deyilmi?


Nə üçün Nuhun övladı onun aİləsİndən sayılmır?


Sual: Nuha əmr olundu ki, gəmi düzəltsin və tezliklə yer üzünü su basacaq, kafirlər qərq olacaq, onun ailəsi isə salamat qalacaq. Nuhun övladlarından biri bütpərəst olduğu üçün atasının sözlərinə etinasız yanaşdı və gəmiyə minmədi...


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter