Peyğəmbərlərİn möcüzələrİndəkİ fərqlərİn hİkmətİnədİR?


İmam Hadi (ə)(Musanın əsa, nurani əl və caduya qarşı vasitələrlə, İsanın təbabət vasitələri və Məhəmmədin (Ona, əhli-beytinə və bütün peyğəmbərlərə Allahın salamı olsun) söz və kəlamla göndərilməsinin səbəbi haqda ibn Sikkitin sualına cavabından): «Allah Musanı (ə) göndərəndə cadugərlər zəmanə əhlinə qalib gəlmişdi. O, Allah tərəfindən camaata elə bir şey gətirdi ki, onların qüdrətindən xaric idi. ...


Adəm və Həvvanın yerə enməsİ necə oldu?


Adəm (ə) və Həvva o ağacın meyvəsindən yeyən anda çox qəribə bir hadisə baş verdi. Onların cənnət geyimləri əyinlərindən çıxdı və hər ikisi çılpaq qaldılar. Bədənlərinin eyibi göründü.


Quranda peyğəmbərlərİn duaları haqda nə deyİLİR?


\"Dua\" lüğətdə istəmək, bir şeyə rəğbət etmək və bir kəsdən nə isə istəmək mənasındadır.( Qamus əl-muhit, dua bölməsi.)


Peyğəmbərlərİn çoxluğunun sİrrİ nədİr?


İnsan şüuru peyğəmbər və səmavi kitabların sayını təyin edə bilməz. Bu cür məsələləri məhz Quran yaxud hədislərin vasitəsilə təyin etmək mümkündür. Qurani-kərimdə təkid olunub ki, Allah taala hər ümmət üçün bir peyğəmbər göndərmişdir.


Loğmanın (ə) hikmət qazanmasının sirri nədİR?


Loğmanın (ə) yaşayışındakı ən maraqlı mövzu onun necə hikmət qazanması olubdur. Başqa sözlə desək, \"Loğmanın (ə) hansı əməlinə görə, Allah-taala ona hikmət nemətini bəxş etdi?”-sualına cavab tapmalıyıq. Əgər bu sirr açılsa, başqaları da öz zəhmət və istedadları ilə hikmət nurunu əldə edə bilərlər.


Peyğəmbərİn (s) nəhy etdİklərİ nədİr?


Peyğəmbərİn (s) nəhy etdİklərİ nədİr?Şeyx Səduq Peyğəmbərdən (s) rəvayət etmişdir ki, o həzrət (s) bir çox şeyləri nəhy etmişdir. Bu nəhylərin bəziləri məkruh, bəziləri də mühərrəmatlardır. Biz onların müəyyən qismini burada qeyd edirik:


Yunİs (ə) qövmünün tövbəsİ necə qəbul oldu?


Yunİs (ə) qövmünün tövbəsİ necə qəbul oldu?Səid ibni Cəbir bu dastanı belə nəql edir: \"Yunisin (ə) qövmi Mosul adlı yerdə yaşayırdı. Onlar Yunis peyğəmbərin (ə) dəvətini qəbul etmir və bundan imtina edirdilər. Yunis peyğəmbər (ə) 33 il insanları haqq yoluna dəvət etdi. Ona cəmi iki nəfər iman gətirdi. Birinin adı Rubil idi və o birisinin adı isə Tənuxa idi.


İSLAM PEYĞƏMBƏRİNİN MÖ᾽CÜZƏSİNİN DİGƏR PEYĞƏMBƏRLƏRİN MÖ᾽CÜZƏSİNDƏN ÜSTÜNDÜRMÜ?


İSLAM PEYĞƏMBƏRİNİN MÖ᾽CÜZƏSİNİN DİGƏR PEYĞƏMBƏRLƏRİN MÖ᾽CÜZƏSİNDƏN ÜSTÜNDÜRMÜ?Bu haqda mə᾽lumatı olan hər bir şəxs, Peyğəmbərin (s) ən böyük mö᾽cüzəsi olan Qur᾽anın, keçmiş peyğəmbərlərin mö᾽cüzəsindən daha əhəmiyyətli olduğunu çox gözəl dərk edir. Ötən fəsillərdə Qur᾽anın bə᾽zi mö᾽cüzəvi xüsusiyyətlərinə və onun digər peyğəmbərlərin mö᾽cüzələrindən daha üstün olduğuna dair qısa mə᾽lumat verdik...


Nİyə Peyğəmbər və İmamlar məsum olmalarına baxmayaraq bəzİ vaxtlar camaatla məşvərət və məsləhət edİrdİlər?


Nİyə Peyğəmbər və İmamlar məsum olmalarına baxmayaraq bəzİ vaxtlar camaatla məşvərət və məsləhət edİrdİlər?Niyə Peyğəmbər və İmamlar məsum olmalarına baxmayaraq bəzi vaxtlar camaatla məşvərət və məsləhət edirdilər?


Peyğəmbər (s) nə üçün Zeynəblə evləndİ


Peyğəmbər (s) nə üçün Zeynəblə evləndİQurani-Kərimdə bəzən Peyğəmbərin bəzi əməllərinə etiraz olunur. Məsələn, Zeynəblə evlənmək məsələsində bu məzmunda ayə nazil oldu: «Ya Peyğəmbər, başqalarının sənin haqqında nə deyəcəklərmi deyə qorxursan? Bir halda ki, Allahından qorxmağın yaxşıdır». Ayədən göründüyü kimi bu cür qorxu peyğəmbərin məsumluğuna xələl yetirmirmi?


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter