Allah-Taala Musaya (ə) 4 əməlin Onun razılığı üçün olduğunu buyurur?!


Allah-Taala Musaya (ə) 4 əməlin Onun razılığı üçün olduğunu buyurur?! Allah-təala Musaya (ə) buyurdu: “Heç bu vaxta qədər xalis bir əməl yerinə yetirmisən?” Dedi: “Bəli. Namaz qılmışam, oruc tutmuşam və zikr demişəm.” Buyurdu: “Namaz sənin siratdan keçməyin üçündür. Oruc cəhənnəm atəşi qarşısında qalxanındır. Zikr isə behiştdəki dərəcələri qaldırır. Bəs elə isə, bütün bunlar sənin özün üçün olub.” Musa (ə) ağladı və ərz etdi: “Pərvərdigara! Mənə elə bir iş öyrət ki, yalnız Səndən ötrü olsun.” Xitab olundu: “Zülm görmüşə kömək göstərmisən? Çılpağı geyindirmisən? Susuza su vermisən? Alimə ehtiram etmisən? Bunlar xalis əməllərdir.” Ayətullah Meşkinin (r) nəsihətləri kitabı, səh: 87.


Ülul-əzм Peyğəмbərləri neçə nəfərdir və onların kitabları necə adlanır?


Ülul-əzм Peyğəмbərləri neçə nəfərdir və onların kitabları necə adlanır? Şiə aliмlərinin nəzərincə, bəşər tarixində 124000 Peyğəмbər olmuşdur. Onlardan 113-ü nübüvvət məqamından əlavə, risalət, yəni fövqəladə məmuriyyətə də malik olmuşlar. Peyğəmbərlər arasında 5 nəfərin xüsusi imtiyazı və üstünlüyü vardır. Onlara \"ülul-əzm” deyirlər. Ülul-əzm Peyğəmbərlərin ayinləri bütün dünyaya aid olmuşdur. Həzrət Nuh, İbrahim, Musa, İsa, Мəhəmməd ülul-əzм Peyğəmbərlərdir. İlahi kitablar sırasında isə \"suhufe-Nuh”, \"suhufe- İbrahiм”, \"Tövrat”, \"İncil”, \"Quran” dayanır. İlk dörd kitab zaman keçdikcə dəyişikliklərə məruz qalıb müqəddəsliyini itirsə də, Qurani-Kərim həzrət Peyğəmbərə vəhy olunduğu zaman onun göstərişi ilə yazıya alınmış və dövrümüzədək artırılıb-əskildilmədən qorunmuşdur.


Xızr Nəbi (ə) İmam Əliyə (ə) zülm edənlərə əzab xəbəri verir, aşiqlərini isə Behiştlə müjdələyir?!


Xızr Nəbi (ə) İmam Əliyə (ə) zülm edənlərə əzab xəbəri verir, aşiqlərini isə Behiştlə müjdələyir?! Bədrənidən belə rəvayət edir: Əli(ə) Küfə məscidində idi. Birdən bir şəxs qiblə qapısından daxil olub Əli(ə)-a tərəf getdi. Onun ardınca bir neçə nəfər də gəldi. İmam ƏLİ (ə) onlara buyurdu: Nə üçün bu şəxsin ardınca gəlirsiniz?
Dedilər: Onun sizə tərəf gəldiyini gördük,sizi narahat edəcəyindən qorxduq. Hz. Əli(ə) buyurdu: Gedin ! Allah sizə rəhmət eləsin! Məni yer əhlindən qoruyursunuz, bəs məni asiman əhlindən kim qoruyacaq? Hamı bir yerə yığışıb sakit dayandılar.
İmam Əli(ə) o şəxslə söhbət etdi, sonra o kişi dedi: Ya Əmirəl Möminin ! Həqiqətən xilafət sizə məxsusdur! Bu qövm yerinizi və məqamınızı qəsb etmiş,sizin yerinizə xilafət kürsüsündə oturmuşlar.Allah-taala onlara şiddətli əzab verəcəkdir.Sizin şiyələriniz üçün axirətdə çoxlu məqamlar vardır.Siz vəsilərin sərvəri,Peyğəmbərlərin sərvərinin qardaşısınız.
Bundan sonra 12 İmamın(ə)adını çəkdi və sağollaşıb gedəndə Hz.Əli(ə) ona buyurdu: Bir hikmət de ! O dedi: Allah dərgahına yaxınlaşmaq məqsədi ilə varlının yoxsul qarşısında təvazökarlıq etməsi necə də gözəldir! Hz.Əli(ə) cavabında belə buyurdu: Ondan da yaxşısı budur ki, fəqirlər Allah-taalaya təvəkkül etsinlər. O kişi dedi: Ey Allahın qalib Aslanı bu cümlən gərək qızıl suyu ilə yazılsın! Hz.Əli(ə) qayıdaraq Həsən(ə) və Hüseyn(ə)a buyurdu: Bu kişini tanıdınızmı? Onlar dedilər: Xeyr, tanımadıq. İmam Əli(ə) buyurdu: Bu, qardaşım XIZR idi...


Peyğəmbər və imamların üzük qaşlarındakı yazılar haqqında açıqlamalar.


Peyğəmbər və imamların üzük qaşlarındakı yazılar haqqında açıqlamalar. Üzük qaşlarındakı yazılar haqqında. İbrahimə (ə) vəhy olundu: \"Üzüyün sağ əlinə tax ki, atəşin hərarətindən nicat tapasan .”
1-Rəvayətlərdə: Nuh (ə) gəmisinə mindiyi zaman vəhy olundu. \"Ey Nuh ! Tufan şiddətləndiyi zaman gəminin qərq olma təhlükəsi olarsa min dəfə (La ilahə illəllah) kəlməsini təkrarla və nicat tapmanız üçün dua et. Gəmi yola düşür, bir qədər getdikdən sonra cox şiddətli bir tufan başlayır. Nuh (ə) min dəfə la illahə illəllah kəlməsini iqrar edə bilməyəcəyini görüb Səryanı dilində (Həluliya əlfən ya mara səqən ) Tufan sakitləşdi və gəmi yenidən öz yoluna düşdü. Nuh (ə) bu əhvalatdan sonra belə qərara gəlir ki, bu kəlmənin tərcüməsini üzüyünün qaşına yazdırsın. (La ilahə illəllah əlfə mərrətin ya rəbbi əslihni).
2-Rəvayətlərdə:\"İbrahim peyğəmbər oda atıldığı zaman Cəbrail (ə) Rəbbinə tutub dedi: Pərvərdigara ! Səninlə düşmənçilik edən bir qövm sənə bəndəlik edən əməli-saleh bir möminə əsla rəhm etməyirlər. Allah-təaladan xitab gəldi. Buna görə heç narahat olmayın . Mən istədiyim an onu xilas edə bilərəm. Bundan sonra Çəbrail arxayınlaşıb İbrahimin yanına nazil oldu və onda soruşdu: Köməyə ehtiyacın varmı? İbrahim (ə) buyurdu : sənin köməyinə yox . Sonra Allah-təala üzərində altı hərfdən ibarət olan qaşlı bir üzük göndərdi. Üzüyün üzərində bu sözlər yazılmışdı. (La ilahə illəllah Muhəmmədun rəsulullah la həvlə vəla quvvətə illa billah fəvvəztu əmri illəlah əsnədtu zəhri iləllah xəsbiyəllah)


Danyal peyğəmbərdən xilaskar barədə deyilənlər.


Danyal peyğəmbərdən xilaskar barədə deyilənlər. Son xilaskar \"İmam Zaman (əc)\" haqqında Daynal peyğəmbərin gətirdiyi kitabda deyilənlər:
Danyal peyğəmbərin kitabında əvvəlki peyğəmbərlərin kitablarına uyğun olaraq xilaskar barədə müjdələr belə ifadə olunur Sənin qövmünün oğlanları üçün təyin olunmuş əzəmətli əmir Qaimdir. O, qiyam edəcək. Ümmət (bəşər) yaranandan üzü bu tərəfə bənzəri görünməmiş bir kasadçılıq olacaq. Sənin qövmündən olan hər kəs xilas olacaq. O zaman torpaq altında yatanların bir çoxu da qalxacaqdır. Lakin onlar (sənin qövmündən olanlar) əbədi həyata, bunlar isə (öldükdən sonra dirilənlər) əbədi xəcalət və həqarətə qovuşacaqlar. Hikmət sahibləri ulduz kimi parlayacaqlar. Çoxlarını doğru yola hidayət edənlər də əbədiyyətə qədər ulduzlar kimi olacaqlar. Amma sən ey Danyal! Deyilənləri məxfi saxla və kitabı axırıncı vaxta qədər möhürlə. Çoxları bu barədə çaşqınlığa və tərəddüdə düşəcəklər... Xoş intizar çəkənlərin halına. ixlas.


Peyğəmbərimizin (s) ağac möcüzəsi və müşriklərin inadkarlığı


Peyğəmbərimizin (s) ağac möcüzəsi və müşriklərin inadkarlığı İmam Əli (ə) buyurur Müşriklər Peyğəmbərin (s) risalətini sübut etməsi üçün ondan qəribə möcüzə istədilər və dedilər: “Ey Muhəmməd (s)! Sən böyük iddia edirsən. Biz səndən möcüzə istəyirik. Əgər öhdəsindən gəlsən, həqiqətən Allahın rəsulusan. Əgər bacarmasan, başa düşəcəyik ki, sən sehrbazsan!)”. Peyğəmbər (s) buyurur: “Siz nə istəyirsiniz?”. Dedilər: “Bu ağaca de ki, köklərindən qırılıb qarşında dayansın”. Peyğəmbər (s) buyurur: “Allah hər bir şeyə qadirdir. Əgər Allah bu işi sizin üçün yerinə yetirsə, iman gətirəcəksinizmi? Haqqa şəhadət verəcəksinizmi?”. Dedilər: “Bəli”. Peyğəmbər (s) ağaca işarə etdi və buyurdu: “Ey ağac, əgər Allaha və Qiyamət gününə imanın varsa və bilirsənsə ki, mən Allahın peyğəmbəriyəm –torpaqdan köklərinlə qırıl və Allahın əmri ilə qarşımda dayan!”.
Allaha and olsun ki, ağac kökündən qırıldı və yüksək səslə ki, quşların qanad səsinə və budaqların bir-birinə dəymək səsinə bənzər, belə səslə irəli gəldi. Peyğəmbərin (s) qarşısında dayandı. Bəzi uzun budaqları Peyğəmbərin (s) çiyninə və bəzisi də mənim çiynimdə qərar tutdu. O zaman ki, müşriklər bu səma möcüzəsini təəccüblə izlədirlər, tərsliklə dedilər: “Ağaca de ki, yarısı irəli gəlsin və yarısı da yerində qalsın”. Peyğəmbərin (s) əmri ilə ağac iki yerə bölündü və yarısı Peyğəmbərə (s) tərəf gəldi. Sanki Həzrətin (s) ətrafına dolanmaq istəyirdi. Ancaq məğrur düşmənlər dedilər: “De ki, ağac əvvəlki halına qayıtsın”. Bu zaman mən dedim: “Yeganə Allahdan savayı Allah yoxdur. Ey Allahın Rəsulu! Mən sənə iman gətirən ilk insanam və ilk insanam ki, etiraf edirəm. Ağac Allahın izni ilə sənin nübuvvətini isbat etmək və Allah yanında şəxsiyyətinin əzəmətini göstərmək üçün istədiyini sənin üçün yerinə yetirdi”...


Yəhya ibn Zəkəriyyə (ə) Bəni-İsrailə Allahdan gələn 5 əmri çatdırdı.


Yəhya ibn Zəkəriyyə (ə) Bəni-İsrailə Allahdan gələn 5 əmri çatdırdı. Yəhya ibn Zəkəriyyə (ə) bir gün yəhudilərin cəmləşdiyi ibadətgaha gedib Bəni İsrailə belə buyurdu:
Allah-Taala mənə 5 kəlməni (əmri) bağışladı və sizdən də buna əməl etməyi tələb edir:
1. Allaha heç bir şeyi şərik qoşmadan ibadət edəcəksiniz. Allaha şərik qoşanın misalı halal malından qızıl və ya gümüş ödəyib özünə bir kölə alan, sonra onu bir evə yerləşdirən adamın misalına bənzəyir.
2. Allah sizə namaz qılmağı əmr edir. Namaza durduqda üzünüzü kənara çevirməyin, çünki bəndə üzünü çevirmədikcə Allah üzünü bəndəsinə tərəf tutur.
3. Allah sizə oruc tutmağı əmr edir. Oruc tutanın ağzından gələn qoxu, Allah dərgahında müşkdən daha xoşdur.
4. Allah sizə sədəqə verməyi əmr edir. Əsir düşmüş şəxs canını xilas etmək üçün malından keçir vəsonda özünü xilas edir.
5. Allah sizə Onu çox zikr etməyi əmr edir. Bəndə Uca Allahı zikr etdikcə, şeytandan qorunmuş olur”. ixlas.


Həzrət Musanın (ə) dünyadan köçməsinin əhvalatı necə baş vermişdir?


Həzrət Musanın (ə) dünyadan köçməsinin əhvalatı necə baş vermişdir? Həzrət Musanın (ə) ömründən 240 il keçirdi. Bir gün Həzrət Əzrail (ə) onun yanına gəlib deyir: \"Salam olsun sənə, ey Allahın həmsöhbəti!\" Musa Peyğəmbər (ə) salamının cavabını verdikdən sonra ondan soruşur: \"Sən kimsən?\"
- Mən ölüm mələyiyəm. Sənin canını almağa gəlmişəm. Həzrət Musa (ə) hikmətli sözlərlə Əzraili canını almadan gönməyə məcbur etməyi bacardı. Allah-Təala Həzrət Əzrailə (ə) vəhy edir ki, özü istəyənə kimi Musanın canını alma.
Musa (ə) Bir gün \"Tur\" dağından keçəndə bir kişinin qəbir qazmaqla məşğul olduğunu görür. Ona yaxınlaşıb deyir: \"İstəyirsən sənə kömək edim?\" Həmin kişi \"bəli\" deyə cavab verir. Musa Peyğəmbər (ə) ona kömək etməyə başlayır. Qəbri qazıb qurtardıqdan sonra Həzrət Musa (ə) qəbrə daxil olur. Onun içində uzanır ki, qəbrin uzunluğunun düz olub-olmadığını yoxlasın. Həmin andaca Allah-Təala onun gözləri önündən pərdəni kənara çəkir. Həzrət Musa (ə) özünün Cənnətdəki məqamını görür. Musa Peyğəmbər (ə) deyir: \"Allahım, mənim ruhumu Öz yanına apar!\" Həmin vaxt Həzrət Əzrail (ə) onun canını alır və o qəbri Musa Peyğəmbərin (ə) məzarı edərək üzərini örtür. Əslində, qəbirqazan elə Həzrət Əzrailin (ə) özü olur. O, Özünü həmin surətdə göstəribmiş. Bu vaxt Haqqın carçısı səmada uca səslə belə deyir: \"Kəlimullah (Allahın həmsöhbəti olmuş) Musa da öldü. Daha bundan sonra kimdir ölməyən?\" Bəzi hədislərə əsasən, Həzrət Musanın (ə) qəbri Nəcəfdə yerləşən \"Tur\" dağında, yaxud da \"Sina\" bölgəsindədir. (Biharul-ənvar, c. 13, səh. 365)


Şeytan Məhəmməd Peyğəmbərə (s) dedi: Müsəlmanların əməllərində 6 əməl məni narahat edir?!


Şeytan Məhəmməd Peyğəmbərə (s) dedi: Müsəlmanların əməllərində 6 əməl məni narahat edir?! Şeytan müsəlmanların peyğəmbəri (s) olan Həzrət Muhəmmədə (s) dedi: İnsanlarda olan 6 əməli görəndə dözümüm sona çatır və çox narahat oluram:
1-Adəm övladı bir-birini görəndə salamlaşanda,
2-Adəm övladı bir-birini görəndə əl verib görüşəndə,
3-Adəm övladı bir-birini görən zaman söz verəndə deyərlər İnşallah (yəni Əgər Allah istəsə, Allahın qüdrətini təsdiq edərlər)
4-Adəm övladı etdiyi günah qarşısında əstəğfirullah deyəndə, (yəni günahları qarşısında Allahdan bağışlanma diləyərlər).
5-Adəm övladı hər bir işiə başlayanda bismillah deyəndə, (yəni Allaha xatir bir işimi başlayıram. Rəvayətlərdə də buyurulur ki, Allahın adı ilə başlanan əməl heç zaman yarımçıq qalmaz).
6-Müsəlman ümmət peyğəmbərlərinin adını eşidən zaman ona və ailəsinə salam deyəndə.


Həzrət İsa (ə)-ın hədisində insanın üzünün çirkinləşməsinin səbəbi nə olaraq tanıtdırılır?


Həzrət İsa (ə)-ın hədisində insanın üzünün çirkinləşməsinin səbəbi nə olaraq tanıtdırılır? Həzrət İsa (ə)-ın hədisində insanın üzünün çirkinləşməsinin səbəbi:
İslam Peyğəmbərindən (s) nəql olunur: \"Həzrət İsa (ə) bir şəhərə daxil olarkən bir kişi və qadının çəkişməsinə şahid oldu. İsa (ə) soruşdu: Niyə çəkişirsiniz? Kişi dedi: Ey Allahın Peyğəmbəri (ə) bu qadın mənim həyatyoldaşım və çox yaxşı xanımdır. Amma mən onu sevmirəm və ondan ayrılmaq qərarına gəlmişəm. İsa (ə) buyurdu: Nə üçün ondan ayrılırsan və sevmiyirsən? Kişi dedi: Xanımımın üzü qocalıb, özü cavan olsa belə. Həzrət İsa (ə) üzünü qadına çevirərək, buyurdu: Üzünün yenidən təravətli və bəyənilən vəziyyətə qayıtmasını istəyirsən? Qadın ərz elədi: Bəli. İsa (ə) buyurdu: Bir şey yeyəndə doymazdan öncəyə qədər ye. Çox yeyərək mədəni doldurursan, və yemək mədəndə çox olaraq acılıq verir və Ruhu qocaldır. Ruhun qocalığı isə üzdə özünü göstərir. O qadın Həzrət İsanın (ə) dediklərinə əməl etdi. Xanımın üzünün gözəlliyi geri qayıtdı və yenidən ailəsində sevinclik yarandı.


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter