Loğmanın (ə) hikmət qazanmasının sirri nədİR?


Loğmanın (ə) yaşayışındakı ən maraqlı mövzu onun necə hikmət qazanması olubdur. Başqa sözlə desək, \"Loğmanın (ə) hansı əməlinə görə, Allah-taala ona hikmət nemətini bəxş etdi?”-sualına cavab tapmalıyıq. Əgər bu sirr açılsa, başqaları da öz zəhmət və istedadları ilə hikmət nurunu əldə edə bilərlər.


Peyğəmbərİn (s) nəhy etdİklərİ nədİr?


Peyğəmbərİn (s) nəhy etdİklərİ nədİr?Şeyx Səduq Peyğəmbərdən (s) rəvayət etmişdir ki, o həzrət (s) bir çox şeyləri nəhy etmişdir. Bu nəhylərin bəziləri məkruh, bəziləri də mühərrəmatlardır. Biz onların müəyyən qismini burada qeyd edirik:


Yunİs (ə) qövmünün tövbəsİ necə qəbul oldu?


Yunİs (ə) qövmünün tövbəsİ necə qəbul oldu?Səid ibni Cəbir bu dastanı belə nəql edir: \"Yunisin (ə) qövmi Mosul adlı yerdə yaşayırdı. Onlar Yunis peyğəmbərin (ə) dəvətini qəbul etmir və bundan imtina edirdilər. Yunis peyğəmbər (ə) 33 il insanları haqq yoluna dəvət etdi. Ona cəmi iki nəfər iman gətirdi. Birinin adı Rubil idi və o birisinin adı isə Tənuxa idi.


İSLAM PEYĞƏMBƏRİNİN MÖ᾽CÜZƏSİNİN DİGƏR PEYĞƏMBƏRLƏRİN MÖ᾽CÜZƏSİNDƏN ÜSTÜNDÜRMÜ?


İSLAM PEYĞƏMBƏRİNİN MÖ᾽CÜZƏSİNİN DİGƏR PEYĞƏMBƏRLƏRİN MÖ᾽CÜZƏSİNDƏN ÜSTÜNDÜRMÜ?Bu haqda mə᾽lumatı olan hər bir şəxs, Peyğəmbərin (s) ən böyük mö᾽cüzəsi olan Qur᾽anın, keçmiş peyğəmbərlərin mö᾽cüzəsindən daha əhəmiyyətli olduğunu çox gözəl dərk edir. Ötən fəsillərdə Qur᾽anın bə᾽zi mö᾽cüzəvi xüsusiyyətlərinə və onun digər peyğəmbərlərin mö᾽cüzələrindən daha üstün olduğuna dair qısa mə᾽lumat verdik...


Nİyə Peyğəmbər və İmamlar məsum olmalarına baxmayaraq bəzİ vaxtlar camaatla məşvərət və məsləhət edİrdİlər?


Nİyə Peyğəmbər və İmamlar məsum olmalarına baxmayaraq bəzİ vaxtlar camaatla məşvərət və məsləhət edİrdİlər?Niyə Peyğəmbər və İmamlar məsum olmalarına baxmayaraq bəzi vaxtlar camaatla məşvərət və məsləhət edirdilər?


Peyğəmbər (s) nə üçün Zeynəblə evləndİ


Peyğəmbər (s) nə üçün Zeynəblə evləndİQurani-Kərimdə bəzən Peyğəmbərin bəzi əməllərinə etiraz olunur. Məsələn, Zeynəblə evlənmək məsələsində bu məzmunda ayə nazil oldu: «Ya Peyğəmbər, başqalarının sənin haqqında nə deyəcəklərmi deyə qorxursan? Bir halda ki, Allahından qorxmağın yaxşıdır». Ayədən göründüyü kimi bu cür qorxu peyğəmbərin məsumluğuna xələl yetirmirmi?


Peyğəmbərİn (s) heç unutqanlığı oldumu?


Peyğəmbərİn (s) heç unutqanlığı oldumu?Bir yəhudi şəxs peyğəmbərdən sual soruşur. Peyğəmbər (s) cavabında: sabah gəl, cavabını söyləyərəm, deyir. Lakin ertəsi gün peyğəmbərə (s) vəhy nazil olmur və xəbər bir neçə gün gecikir. Vəhyin bu qədər gecikməsinə səbəb cavab verəcəyini vəd edərkən inşallah sözünü unutmağından irəli gəlir. Bu hərəkətilə peyğəmbər (s) cavabın sanki özü tərəfindən olacaqmış kimi davranmış, bu kiçik və gizlin şirkə səbəb olmurmu?


Peyğəmbərİn (s) Allaha sığınması nədən İdİ?


Peyğəmbərİn (s) Allaha sığınması nədən İdİ?Əgər Peyğəmbər (s) məsumdursa və şeytan da məsum insana yol tapa (tovlaya) bilməzdisə niyə Allah ona buyurdu:
«قل اعوذ بربّ النّاس ... من شرّ الوسواس الخنّاس...»
(Ya Peyğəmbər!) De: “Pənah aparıram insanların Rəbbinə;… Vəsvəsə verənin, (Allahın adı çəkiləndə isə hövlündən) geri çəkilən (şeytanın) şərrindən…”...


Əgər Peyğəmbər (s) məsum nədən dualarında günahlarına görə bağışlanmaq İstəyİrdİ?


Əgər Peyğəmbər (s) məsum  nədən dualarında  günahlarına görə bağışlanmaq İstəyİrdİ?Niyə Həzrət Peyğəmbər (s) istiğfar edirdi (əfv diləyirdi)? Əgər Peyğəmbər (s) məsum idisə və günaha düçar olmurdusa nədən dualarında günahlarına görə bağışlanmaq istəyirdi?


Peyğəmbərİn (s) günahlardan bağışlanmaq dİləməsİ olubmu?


Peyğəmbərİn (s) günahlardan bağışlanmaq dİləməsİ olubmu?Qurani-Kərim “Fəth” surəsinin əvvəllərində Peyğəmbərin keçmiş və gələcək günahlarından söz açarkən necə ola bilər ki, o məsum olsun?


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter