İNDİYƏ QƏDƏR HƏLƏ DƏ SAĞ OLAN PEYĞƏMBƏR VARDIRMI?


Ayə və hədislərimizdən belə nəticəyə gəlmək olar ki, dörd peyğəmbərin (ə) sağ olması ehtimalı vardır.
Onların hər biri haqqında gələn ayə və hədislərə işarə edək.


Allah Təala Həzrət Peyğəmbərİ (s) necə vəsf etmİşdİr?


Həzrət Peyğəmbər (s) yer əhli üçün göndərilmiş İlahi bir nemət idi. Dil onu vəsf etməkdə acizdir. Allahdan başqa heç kəs bu Həzrəti (s) olduğu kimi vəsf edə bilməz.


Həzrət Həvva Həzrət Adəmİn qabırğasından xəlq edİlmİşdİrmİ?


Ey insanlar, Rəbbinizdən qorxun. O Allah(dan) ki, sizi bir candan (ilk möcüzəvi varlıq kimi torpaq və gildən yaratdığı adam, insan və bəşər adlı canlıdan) yaratdı, onun cinsindən (həmin cür möcüzəvi şəkildə) zövcəsini yaratdı”. (“Nisa” 1).


Peyğəmbərlər (ə) bəşərİyyətə nəyİ çatdırdılar?


Peyğəmbərlərin (ə) məbus olmalarının hədəfi bu idi ki, insanlara Allahı tanıtsınlar və Ona yaxınlaşmağın yollarını öyrətsinlər. Onlar gəldilər və cəmiyyətdə ədaləti bərqərar etdilər. Bütün İlahi peyğəmbərlər (ə) Allah tərəfindən göndərilmişdir.


Hansı peyğəmbər (ə) behİştə axırıncı daxİl olacaq?


Allahın bəzi insanlara əta etdiyi nemətlərdən biri mal-dövlətdir. Bu mal-dövlət axirətdə ona əzab gətirə bilər. Hər bir insan bu sərvəti müxtəlif yollarda xərcləyə bilər. Bunu bilməliyik ki, bir gün gələcəkdir ki, Allah Təala həmin sərvətin hesabını bizdən alacaqdır.


Həzrət Məsihin qətlilə bağlı inancımız NƏDİR?


Biz müsəlmanlar bu inacdayıq ki, həzrət Məsih dara çəkilməyib, qətlə yetirilməyib. Onun ruhu və cəsədi səmaya çəkilib və hazırda sağdır. Allah-taala buyurur: “Deyirlər ki, biz Məryəm oğlu İsa Məsihi, Allahın peyğəmbərini öldürdük.


Adəmdən (ə) öncə yer üzündə İnsan olubmu?!Adəmdən (ə) öncə yer üzündə insan olubmu?!


Rəbbin mələklərə - “Mən yer üzündə canişin qərar verəcəyəm” dediyi zaman, mələklər dedilər: “Fəsad və qan tökənimi qərar verirsən?!. Biz sənə təsbih, həmd və təqdis edirik,” Rəbbin buyurdu: Mənim bildiyim həqiqətlər var ki, siz bilmirsiniz. (Bəqərə surəsi, ayə: 30)


PEYĞƏMBƏRLƏRİMİZİN PEŞƏSİ NƏ OLUB?


Qurani-kərimdə adları qeyd edilən peyğəmbərlərimizin hər biri bir və ya bir neçə dünya işi ilə məşğul olmuş, dünya güzanclarını bu yolla tədarük etmişlər. Beləcə bu yolla insanlara gözəl və faydalı peşələri öyrətmiş, həm də onları boyun bükməkdən qurtarmışlar. Bundan əlavə də tövhid əqidəsini çəkinmədən müdafiə etmişlər. Belə isə, Quranda adı çəkilən bəzi peyğəmbərlərin hansı peşəyə sahib olduqlarını bilirsinizmi?


PEYĞƏMƏBRİN (S) ÖVLADLARI KİMLƏR İDİ?


Həzrətin (s) üç oğlu və dörd qız övladı olmuşdur. Oğlanlar – Qasim (Peyğəmbər bu münasibətlə «əbül-qasim» adlanmışdır, Qasim iki yaşında ikən Məkkədə vəfat etmişdir), Əbdüllah (be’sətdən sonra anadan olub, ona görə də «Təyyib», «Tahir» ləqəbləri var....


AYIN PARÇALANMASI PEYĞƏMBƏRİN (S) MÖCÜZƏLƏRİNDƏNDİRMİ?


Zilhiccə ayının 14-cü gecəsi idi. Müşriklərin on dörd nəfər, Həzrətin hüzuruna gəlib ona dedilər: Bütün peyğəmbərlərin öz peyğəmbərliyi üçün nişanələri vardır. Bu gecədə sənin peyğəmbərliyinin nişaşəsi nədir?


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter