Səhabə və tabeİn İmam Hüseyn(ə) müsİbətİndə göz yaşı tökmüşlərmİ?


Bir çox səhabələr, hələ Həzrət Peyğəmbər (s) diri ikən onunla birgə Aşura müsibətinə ağladıqlarını, keçmiş bəhslərimizdə qeyd etdik(1). Bu mövzuda isə onların bəzisinin adını bəyan edirik:


Nə üçün İmam Hüseynİn (ə) düşmənlərİnİ lənətləyİrİk? Bəlkə Allah onları qİyamət günü bağışlayacaq?


Nə üçün İmam Hüseynin (ə) düşmənlərini lənətləyirik? Bəlkə Allah onları qiyamət günü bağışlayacaq? Və nəyə görə onun düşmənlərini lənətləməklə xalqı da lənət oxumağa adət etdiririk? (“Gəlin insanpərvər və humanist olmağa çalışaq” deyiriksə, o zaman 1400 il bundan əvvəl baş vermiş bir hadisənin cinayətkarlarına qarğış yağdırmağın nə mənası var? Məgər İslam barışıq və dostluq dini deyilmi?)


HƏZRƏT PEYĞƏMBƏRIN(S) BUYURDUĞU«HÜSEYN MƏNDƏNDIR VƏ MƏN DƏ HÜSEYNDƏNƏM» HƏDİSİNİN ŞƏRHİ NƏDİR?


İmam Hüseyn(ə) Kərbəla hadisəsində və aşura günü bütün bəĢəriyyətə və müsəlmanlara müəyyən dərslər öyrədir. O həzrətin öyrətdiyi dərsləri əziz
möminlərin nəzərinə çatdırıram. ...


Quranİ-Kərİmdə İmam Hüseynİn (ə) şənİnə aİd ayələr mövcuddurmu?


Qurani-Kərimdə İmam Hüseynin (ə) şəni və fəziləti barədə o qədər ayələr mövcuddur ki, əgər biz onların hamısını şiə və sünni təfsirlərinə istinad edərək burada zikr etsək o zaman bizim bu kitabımız Qurani-Kərim haqqında yazılmış təfsir kitabına bənzəyər.


İmam Hüseyn (ə) nə kİmİ əxlaqİ-mənəvİ keyfİyyətlərə malİk olmuşdur?


Bildiyiniz kimi İslam dininə görə İmamət mərtəbəsi olduqca məsuliyyətli və əhəmiyyətli bir vəzifədir. Belə ki, Uca Yaradanın Peyğəmbərimizin (s) vasitəsilə bəşəriyyətə ərməğan etdiyi həqiqi dinin saflığı və təhriflərdən, xurafatlardan qorunub, saxlanması məhz İmamın öhdəsinə düşür.


Nə üçün İmam Hüseynİn (ə) qəbrİnİ zİyarət etməyə gedİrİk? Bu zİyarətİn faydası nədİr?


Həzrət İmam Hüseynin qəbrini ziyarət etməyin özünə məxsus fəlsəfəsi vardır. Onlardan bir neçəsinə işarə edirik:
1- Bildiyimiz kimi Əhli-beytə (ə) olan sevgi və məhəbbət Qurani-Kərimdə vacib sayılmışdır(Şura surəsi, ayə 23). Bundan əlavə əziz Peyğəmbərimizin (s) «Hər kəs Hüseyni (ə) sevsə məni sevmiş olur, məni sevən isə Allahı sevmiş olur.


Kərbəla qİyamı bİzə nə öyrədİr?


İmam Hüseyn (ə) öz şəhadətilə bizə azadlığın qiymətini, dəyərini anlatdı. Azad insanın heç vaxt zillətə qul olmadığını, dünyanın və bər-bəzəklərin qarşısında əyilmədiyini nümayiş etdirdi. Haqq yolda olduğuna inanaraq, adəm övladının ürək bağlaya biləcəyi bütün maddi həvəsləri kənara atıb, özünü və ən çox sevdiyi yaxınlarını Allah yolunda qurban verdi. Onun; «şərəfli ölüm, zillətlə yaşamaqdan üstündür!(1)» kəlamı, yer üzünün bütün azadələrinə ibrət dərsi oldu.


İmam Hüseynə (ə) ağlamağın nə fəzİlətİ vardır?


Rəvayətlərdə şəhidlər sərvəri İmam Hüseynə (ə) ağlayan, kədərlənən, yaxud növhə, mərsiyə oxuyan şəxslər haqqında çoxlu fəzilətlər qeyd edilmişdir.
İmam Rzadan (ə) nəql edilən bir rəvayətdə oxuyuruq:
“Ağlamaq istəyən şəxs İmam Hüseynə (ə) ağlasın. Çünki, O həzrətə ağlamaq günahların bağışlanmasına səbəb olur”.


“SALİHUL-MUMİNİN” (MÖMİNLƏRİN ƏMƏLİSALEHİ) AYƏSİNDƏ NƏ DEYİLİR?


“Təhrim” surəsinin 4-cü ayəsində Allah-taala Peyğəmbəri-əkrəmin (s) bəzi zövcələrinə xitabən buyurur:
إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ
“Əgər (siz iki qadın) ona qarşı bir-birinizə kömək etsəniz də (əlinizdən bir iş gəlməyəcək), çünki Allah onun mövlası (hamisi), Cəbrail və əməlisaleh möminlər, bunlardan sonra mələklər onun köməkçiləridir.”


Peyğəmbərlərİn möcüzələrİndəkİ fərqlərİn hİkmətİnədİR?


İmam Hadi (ə)(Musanın əsa, nurani əl və caduya qarşı vasitələrlə, İsanın təbabət vasitələri və Məhəmmədin (Ona, əhli-beytinə və bütün peyğəmbərlərə Allahın salamı olsun) söz və kəlamla göndərilməsinin səbəbi haqda ibn Sikkitin sualına cavabından): «Allah Musanı (ə) göndərəndə cadugərlər zəmanə əhlinə qalib gəlmişdi. O, Allah tərəfindən camaata elə bir şey gətirdi ki, onların qüdrətindən xaric idi. ...


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter