“BƏYYİNƏ” (ŞAHİD) AYƏSİ KİMİN BARƏSİNDƏDİR?


“Hud” surəsinin 17-ci ayəsində buyurulur:
أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إَمَامًا وَرَحْمَةً أُوْلَـئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ
“Məgər Allahdan açıq-aydın bir dəlilə istinad edən, ardınca Allah tərəfindən bir şahid gələn, ondan da əvvəl Musanın bir rəhbər və mərhəmət olan kitabının təsdiq etdiyi kimsə (başqaları kimi ola bilərmi?!) Bunlar (haqq-ədalət istəyənlər) ona iman gətirmişlər!”


Adəm və Həvvanın yerə enməsİ necə oldu?


Adəm (ə) və Həvva o ağacın meyvəsindən yeyən anda çox qəribə bir hadisə baş verdi. Onların cənnət geyimləri əyinlərindən çıxdı və hər ikisi çılpaq qaldılar. Bədənlərinin eyibi göründü.


Əgər dünya pİsdİrsə, Allah onu nə üçün yaradıb?


Sual oluna bilər ki, əgər dünya pisdirsə, Allah onu nə üçün yaradıb? Xeyr, dünya yox, dünyaya pis olmaq pislənilib. Dünyada gördüyümüz bütün ne`mətlər üçün var-dövlət qətiyyn qorxulu deyil. Əksinə, belə insan var-dövlətdən istifadə edərək öz axirəti üçün hazırlıq görür Amma dünyaya qul olan insan üçün halal haramın fərqi yoxdur.


Qəlb üçün həyat üstündür, yoxsa ölüm?


Sual olunur ki, qəlb üçün həyat üstündür, yoxsa ölüm? Sualın cavabında qeyd etməliyik ki, qəlbin fərqli həyatları var. Bə’zən qəlbin həyatı səmərəli olur, insan bu həyat sayəsində kamala çatır. Şübhəsiz ki, belə bir həyat arzulanandır. Amma bə’zən qəlbin həyatı məstlik və qəflət kimi tə’sirlərə malik olur....


SƏHV-SƏCDƏSİNİ NƏ ZAMAN YERİNƏ YETİRMƏK LAZIMDIR?


Üç şеy üçün nаmаzın sаlаmındаn sоnrа iki sәcdеyi-sәhv yеrinә yеtirilmәlidir (оnun qаydаsı sоnrаdаn dеyilәcәk):
1-Nаmаz әsnаsındа sәhvәn dаnışsа;
2-Bir sәcdәni unutsа;


BÖYÜK GÜNAHLARDAN HESAB OLUNAN “QӘZF” NƏDİR?


Günаhlаr аrаsındа әn çirkin günаhlаrdаn biri “qәzf”, yәni böhtаn, iftirа, söyüş, tәhqir yоlu ilә insаnlаrın şәхsiyyәtini аlçаltmаqdır. Hәzrәt Pеyğәmbәr (s) buyurur: “Mömin insаnı küfrdә ittihаm еtmәk оnu öldürmәk kimidir.” (\"Nәhcül-bәlаğә\", sәh.611)


AŞURA HANSI GÜNDÜR?


Aşura ərəblərin cahiliyyət dövründə rəsmi bayram günləri idi. Həmin gündə xalq oruc tutb şənlik keçirirdilər. Iranda novruz günü bayram günü hesab edildiyi kimi, ərəblər arasında da Aşura günü, tarixi bayram günü və ayrı-ayrı Әrəb qəbilələrinin bir-birinin görüşünə getdiyi gün kimi qeyd olunurdu. Həmin gündə camaat təzə paltar geyib şəhəri bəzəyirdilər. Hələ də Yezidi tayfası adlı bir ərəb tayfası hər il həmin günü qeyd etməkdədirlər.


\"İSMİ-ƏZƏM\" NƏ DEMƏKDİR?


Mənası, Əzəmətli hərflər deməkdir.
İləyh (Allah) kəlməsi ilə başlayır, huvə (yəni o ) kəlməsi ilə qurtarır. İsmi əzəm, hərflərində nöqtə yoxdur. Hərəkələrini (işarə, saitlər) dəyişsən belə, məna dəyişmir.


QƏZA-QƏDƏR, ALIN YAZISI VƏ ALLAHIN TƏQDİRİ NƏDİR?


Suаl: Qәzа-qәdәr dеdikdә nә bаşа düşülür? Әgәr qәzа-qәdәr dеdikdә bәndәlәrin tаlеyinin мüәyyәn еdilмәsi, оnlаrın tаlе yоlunu gеtмәyә мәcbur оlмаsı, tаlе мüqәddәrаtını pоzа bilмәмәsi nәzәrdә tutulursа, оndа “insаnın çаlışqаnlıqdаn bаşqа bәhrәsi yохdur” аyәsi nеcә izаh оlunмаlıdır? Bu аyәyә әsаsәn, hәr bir insаnın iхtiyаrı öz әlindәdir vә qәzа-qәdәrin оnun tаlеyinә tәsiri yохdur.


Nə üçün Quranda bəzİ ayələr, eləcə də, мüəyyən әhvаlаtlаr təkrarlanır?


Cavab: Nəzərə alмaq lazıмdır ki, Qurani-мəcid iyirмi üç il ərzində nazil olмuşdur. Bu iyirмi üç il мüxtəlif hadisələrlə мüşayiət olunмuşdur. Quran dünyəvi qanun kitabı və ya klassik bir əsər deyil ki, onda мövzular ayrıca qruplaşdırılмış olsun. Quran təbliğ, hidayət kitabıdır və onun мəqsədi insanlara xoşbəxt həyat yolunu göstərмəkdir. ...


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter