NƏ ÜÇÜN ƏLİ İBNİ ƏBİ TALİB (Ə) PEYĞƏMBƏRİ ƏKRƏM (S)-İN CANİŞİNİ VƏ VƏSİSİDİR?


NƏ ÜÇÜN ƏLİ İBNİ ƏBİ TALİB (Ə) PEYĞƏMBƏRİ ƏKRƏM (S)-İN CANİŞİNİ VƏ VƏSİSİDİR?Yuxarıda qeyd olunduğu kimi, şiələr xilafət məqamının Allah tərəfindən təyin olunmasına inanır və deyirlər ki, Peyğəmbəri Əkrəm (s)-dən sonra İmamət məqamı müəyyən cəhətlərdən eynilə nübüvvət (peyğəmbərlik) kimidir: yəni Peyğəmbəri Əkrəm (s) Allah tərəfindən təyin olunduğu kimi, onun canişini də Allah tərəfindən təyin olunmalıdır...


ŞİƏ DEDİKDƏ MƏQSƏD KİMDİR?


ŞİƏ DEDİKDƏ MƏQSƏD KİMDİR?“Şiə” ərəb lüğətində “ardıcıl” mənasını daşıyır. Qurani Kərim buyurur:
وَ اِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَاِبْرَاهِيمَ
“Nuhun ardıcıllarından biri İbrahimdir.” (“Saffat” surəsi, ayə:83)


“İtrətİ” düzGündür, yoxsa “sünnətİ”?


“İtrətİ” düzGündür, yoxsa “sünnətİ”?İslam aləmində çox məhşur olan “Səqəleyn” hədisini nəql edənlər bunu iki cür rəvayət etmişlər. Onların hansının daha səhih olduğunu araşdırırıq.
a) “Kitabəllahi və itrəti Əhlə-beyti”
b) “Kitabəllahi və sünnəti”.


Zühur gününün təsvİrİ nə vaxtdan mövcuddur və bunun kökü nədən qaynaqlanmışdır?


Zühur gününün təsvİrİ nə vaxtdan mövcuddur və bunun kökü nədən qaynaqlanmışdır?Zühur gününün təsviri yaranışın başlanğıcından verilmişdir. Çünki bu gün O, yaranışın əsas hədəfidir. Bu məsələnin aydınlaşması üçün bəzi nöqtәləri nəzərdən keçirək:


Yəhudİlər kİmİ xİlaskar sayır?


Yəhudİlər kİmİ xİlaskar sayır?Yəhudilərin müqəddəs kitabını araşdırdıqda məlum olur ki, bu kitablarda böyük vədlə bağlı işarələr vardır. Əksər yəhudi kitablarında, o cümlədən Davudun (ə) Zəburunda uyğun məlumat-larla rastlaşırıq.


Dİgər dİnlər və mİllətlər xİlaskarın zühuruna İnanırmı, yoxsa bu İnanc fəqət İslamdamı mövcuddur?


Dİgər dİnlər və mİllətlər xİlaskarın zühuruna İnanırmı, yoxsa bu İnanc fəqət İslamdamı mövcuddur?Xilaskarın zühuruna etiqad reallıq, ədalətin davamı, fitri bir həqiqət olduğundan bütün millətlərdə və dinlərdə belə bir inanc mövcuddur.
Məhəmməd Əmin Zeynəddin deyir: “Cəmiyyətin islahına etiqad bəşər tarixi boyu düşüncələrdə yer tapmışdır. Bu inanc təkcə İslama aid deyil. ...


Məsİhİlər kİmİ xİlaskar sayır?


Məsİhİlər kİmİ xİlaskar sayır?Həzrət İsa (ə) xalqa müjdə vermək üçün gəlmişdi. “İncil” yunan sözüdür və “xoş xəbər” mənasını bildirir. Bu müjdə ilahi bir qiyamdan, başqa sözlə, yer üzünə hakim olacaq tövhid höku-mətindən danışırdı. ....


İslam məzhəblərİ İmamın (ə) zühurunu prİnsİpcə yekdİl qəbul edİrlərmİ?


İslam məzhəblərİ İmamın (ə) zühurunu prİnsİpcə yekdİl qəbul edİrlərmİ?Prinsipcə bütün İslam məzhəbləri peyğəmbər nəslindən olan həzrət Mehdinin (ə) zühur məsələsini qəbul edirlər. Hamı inanır ki, dünyanın axırlarında yer üzünü zülm-sitəm bürüdükdən sonra Mehdi (ə) adlı bir şəxs zühur edib ədaləti bərpa edəcək. ...


Quranda İmam Mehdİ Sahİbəzzamanla (əc.) bağlı ayələr varmı?


Quranda İmam Mehdİ Sahİbəzzamanla (əc.) bağlı ayələr varmı?Bəli. Quranda bir çox ayələrdə buna işarə edilmişdir. Məsum İmamlardan bizə yetişən çoxsaylı rəvayətlərə əsasən, o ayələrin təvili, yəni batini mənası İmamın (əc.) hökumətinə işarə edir....


“Səqəleyn” hədİsİ İmamın varlığını necə sübut edİr?


“Səqəleyn” hədİsİ İmamın varlığını necə sübut edİr?Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Həqiqətən, sizin aranızda iki canişin qoyuram: Allahın kitabı, göylə yer arasında uzanmış bir ip; itrətim, Əhli-beytim. Həqiqətən bu iki şey hovuz (behişt hovuzu) kənarında mənə yetişənədək bir-birindən ayrılmaz.” (“Müsnədi-Əhməd”, c. 5, s. 181.) ...


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter