XİLAFƏTİ PEYĞƏMBƏR(S) TƏRƏFİNDƏN TƏYİN OLUNMALIDIRMI?


XİLAFƏTİ PEYĞƏMBƏR(S) TƏRƏFİNDƏN TƏYİN OLUNMALIDIRMI?Aydındır ki, müqəddəs islam dini dünya səviyyəli və əbədi bir dindir. Peyğəmbər (s) həyatda olduğu dövrdə islam ümmətinin rəhbərliyini öz öhdəsinə almışdı. Onun vəfatından sonra ümmətin ən ləyaqətli şəxsi ümmətə rəhbərlik etməli idi.


NƏ ÜÇÜN ƏLİ İBNİ ƏBİ TALİB (Ə)-IN ÖVLADLARI (HƏSƏN VƏ HÜSEYNİ) PEYĞƏMBƏRİN (S) ÖVLADI HESAB EDİLİR?


NƏ ÜÇÜN ƏLİ İBNİ ƏBİ TALİB (Ə)-IN ÖVLADLARI (HƏSƏN VƏ HÜSEYNİ) PEYĞƏMBƏRİN (S) ÖVLADI HESAB EDİLİR?Təfsir, tarix və rəvayət kitablarını araş-dırmaqla aydın olur ki, bu söz təkcə şiələrə aid deyildir, hətta bunu da demək olar ki, bütün müsəlman mühəqqiqləri hansı qrupdan olmalarına baxmayaraq bu məsələdə yekdil fikrə malikdirlər. Biz Qurana, Peyğəmbər (s) hədislərinə və məşhur müfəssirlərin sözlərinə istinad edərək bu məsələnin aydın dəlillərini qeyd edirik.


ZİYARƏT ZAMANI HƏRƏMİN QAPI DİVARINI ÖPÜB VƏ TƏBƏRRÜK ETMƏK OLARMI?


ZİYARƏT ZAMANI HƏRƏMİN QAPI DİVARINI ÖPÜB VƏ TƏBƏRRÜK ETMƏK OLARMI?İlahi övliyaların əsərlərinə təbərrük etmək müsəlmanların arasında yaranmış təzə bir məsələ deyildir və bu əməlin Peyğəmbəri Əkrəm (s)-in və səhabələrin həyatı dövrünə gedib çatan dərin kökləri vardır. Təkcə Peyğəmbər (s) və onun köməkçiləri deyil, hətta əvvəlki peyğəmbərlər də bu məsələyə diqqət yetirmişlər.


NƏ ÜÇÜN TÜRBƏTƏ SƏCDƏ EDİRLƏR?


NƏ ÜÇÜN TÜRBƏTƏ SƏCDƏ EDİRLƏR?Bəziləri belə təsəvvür edir ki, şəhidlərin türbətinə, yaxud da adi torpaqa səcdə etmək ona pərəstiş etmək mənasınadır və bir növ şirk sayılır....


MÜTƏ İZDİVACINDAN MƏQSƏD NƏDİR VƏ NƏ ÜÇÜN ONU HALAL BİLİRLƏR?


MÜTƏ İZDİVACINDAN MƏQSƏD NƏDİR VƏ NƏ ÜÇÜN ONU HALAL BİLİRLƏR?Nikah–ərlə arvad arasında olan bir bağlılıqdır. Bu bağlılıq bəzən daimi olur və əqddə onun həddi-hüdudu bəyan olunmur. Bəzən də həmin mahiyyət məhdud surətdə, müvəqqəti olaraq müəyyən müddətlə həyata keçirilir. Hər ikisi də şəri izdivac ünvanı ilə yerinə yetirilir....


SƏHABƏ BARƏSİNDƏ NƏZƏRİNİZ NƏDİR?


SƏHABƏ BARƏSİNDƏ NƏZƏRİNİZ NƏDİR?Şiələrin nəzərindən Peyğəmbəri Əkrəm (s)-i görüb onunla müsahib (yoldaş) olanlar bir neçə qismə bölünür. Biz bu qismləri şərh etməzdən öncə səhabənin tərifini qısa şəkildə deyirik. “Peyğəmbər səhabəsi” ilə əlaqədar müxtəlif təriflər qeyd olunmuşdur. O cümlədən:...


Mövzular test



CƏFƏRİ MƏZHƏBİ QURANIN TƏHRİF OLUNMASINA İNANIRMI?


CƏFƏRİ MƏZHƏBİ QURANIN TƏHRİF OLUNMASINA İNANIRMI?Məşhur şiə alimlərinin nəzəri budur ki, Quranda heç bir təhrifə yol verilməmişdir. Hal-hazırda bizim əlimizdə mövcud olan Quran elə Peyğəmbəri Əkrəm (s)-ə nazil olan asimani kitabdır və onda heç bir artırılmaya və ya əsgildilməyə yol verilməmişdir.


BƏDA NƏDİR VƏ NƏ ÜÇÜN ONA İNANIRSINIZ?


BƏDA NƏDİR VƏ NƏ ÜÇÜN ONA İNANIRSINIZ?“Bəda” kəlməsi ərəb dilində “aşkar” və “zahir” olmaq, şiə alimlərinin istilahında isə bəyənilən və saleh əməllər nəticəsində bir insanın taleyinin təbii yolunun dəyişməsinə deyilir. Bəda məsələsi mütərəqqi şiə ideologiyasının yüksək təfəkküründən biridir,


BAŞQALARINI ÇAĞIRMAQ ONLARA PƏRƏSTİŞİ GƏRƏKLİ EDİRMİ VƏ ŞİRKDİRMİ?


BAŞQALARINI ÇAĞIRMAQ ONLARA PƏRƏSTİŞİ GƏRƏKLİ EDİRMİ VƏ ŞİRKDİRMİ?Bu sualın mənşəyi bəzi Quran ayələrinin zahiri mənalarıdır. Belə ki, onlar zahiri baxımdan Allahdan başqasını çağırmağı qadağan edir:
وَاَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ اَحَدًا “Məscidlər Allaha məxsusdur, belə isə Allahla birgə bir kəsi çağırmayın.” (“Cin” surəsi, ayə:18)


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter