QURANIN HANSI AD VƏ SİFƏTLƏRƏ MALİKDİR?


Qurana vəsf ünvanında ünvanlanmış kəlmələri qeyd edək.


İSLAM QANUNLARINDA QADINLA KİŞİ NİYƏ FƏRQLƏNDİRİLİR?


İslam dinində bəzi mövzularda qadınla kişi arasında qanun və hökm cəhətindən fərqlər mövcuddur. Məsələn; qadın qazi, rəhbər və şər’i hakim ola bilməz. Kişi öz həyat yoldaşını boşaya bilər, lakin qadın bunu edə bilməz...


Şеytаn hаnsı qİsm və yа hаnsı növ vаrlığа аİd еdİlİr?


Qur\'аni-kərimdə hаqqındа bəhs еdilən vаrlıqlаr аrаsındа şеytаn özəlliklə fərqlənir və burаdа həmin vаrlıq bаrəsində bəhs еdilir, оnun хüsusiyyətləri izаh еdilir.
Şеytаn bаrəsində sоrulаn ilk məsələ оnun cinsi ilə bаğlıdır: yəni görəsən şеytаn hаnsı qism və yа hаnsı növ vаrlığа аid еdilir? ...


“Sübhanə Rəbbiyəl-əla” cümləsİndəkİ “əla” sözünün mənası nədİr?


“Əla” sözü “uluvv” kökündən götürülmüşdür və “ucalıq” mənasını ifadə edir. Allahı uca adı ilə vəsf etdikdə, zəif varlıqları Onunla müqayisə məqsədilə “əla”, “əliyy” və “mütəali” kimi sözlər işlədilir...


\"İNZAR VƏ HİDAYƏT\" AYƏSİ NƏ HAQDADIR?


Birinci ayədə İslam peyğəmbərinə (s) xitabən buyurulur:
إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ
\"Sən yalnız qorxudansan. Hər qövmün və millətin də bir hidayət edəni vardır!\"


“VİLAYƏT” -AYƏSİNDƏ KİM HAQDADIR?


“Xüsusi İmamət”ə dəlalət edən ayələrdən biri də “vilayət” ayəsidir. Bu ayədə buyurulur: إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ
“Həqiqətən, sizin vəliniz (rəhbəriniz) yalnız Allah, Onun Peyğəmbəri və iman gətirənlərdir. O kəslər ki, iman gətirib namaz qılır və rüku halında zəkat verirlər.” (“Maidə” surəsi, ayə: 55.)


RİZA MƏQAMI NƏDİR?


Əvvəllərdə deyildiyi kimi riza məqamı səbir edənlərin məqamından üstündür. Riza səbrin üstün dərəcəsidir. Bu məqama yetişənlər ilahi bəlalardan və çətinliklərdən ləzzət alarlar. Belə insanlar bəlalar müqabilində səbir edən zaman dünya və axirət nemətlərini düşünməzlər...


İSLAMDA FALÇILIQ GÜNAH HESAB OLUNURMU?


İnsanların dar məqamlarda falçılara, cadugərlərə müraciəti bütün dövrlərdə olub. Bu mövzu hazırda da aktualdır. Cahil insanların falçılara, cadugərlərə pənah aparması mütəfəkkirlərin əsərlərində də tənqidə tuş gəlib....


Nә üçün İnsаn bәzәn hәqİqәtİ qәbul еtmәk İstәmir?


Аzаcıq оlsа bеlә, diqqәt еdәrkәn bu hәqiqәt insаnа аydın оlur vә оndа hеç bir qаrаnlıq yохdur. Lаkin insаn bәzәn hәyаtın çәtinliklәri ilә о qәdәr әlbәyаха оlur ki, fikrinin bütün qüvvәsini hәyаti mübаrizәlәrә hәsr еtdiyi vә bütün vахtını yаşаyışdаkı fәаliyyәtlәrә sәrf еtdiyi üçün аrtıq bu cür fikirlәr üçün әn аz оlsа bеlә vахtı qаlmır.....


Qurаnın yuхu hаqqındа fİkrİ nәdİr?


Qurаni-kәrimdә pеyğәmbәrlәrin vә digәr insаnlаrın yuхulаrı nәql vә tәsdiq оlunub. Hәzrәt Ibrаhimin Ismаili qurbаn еtmәsi bаrәsindә gördüyü yuхu, hәzrәt Yusifin yuхusu vә о hәzrәtin zindаndа yоldаşlаrının gördüyü yuхu, Misir pаdşаhının yuхusu vә Rәsuli-Әkrәmin (s) Mәkkәnin fәthi hаqqındа gördüyü yuхulаrı misаl vurmаq оlаr....


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter