Zəka və Ağıl Arasındakı Fərq Nədir?


Zəka və Ağıl Arasındakı Fərq Nədir?Zəka, ən çox tanınan mənada insanın düşünmə, həqiqətləri hiss etmə, mühakimə etmə və nəticə çıxarma bacarıqlarının cəmidir. İlk dəfə qarşılaşılan və ani şəkildə əmələ gələn hadisələrə uyğunlaşma, anlama, öyrənmə, təhlil etmə bacarığı, beş hissin, diqqətin və düşüncənin cəmlənməsi, incəliklərə diqqət verilməsi zəka vasitəsilə həyata keçirilir.


Kaİnat Necə Yaranıb?


Kaİnat Necə Yaranıb?XX əsrin əvvəllərinədək materialistlərin hakim olduğu elm dünyasında geniş yayılmış görüş belə idi: kainatın sonsuz ölçülərə sahibdir, sonsuz əvvəldən bəri mövcuddur və sonsuz gələcəyə qədər də mövcud olacaqdır. “Sabit kainat modeli” adlandırılan bu inanca görə kainatın başlanğıcı və sonu yoxdur, kainat hüdudsuz maddələrin bütövüdür. Materialist fəlsəfənin əsasını təşkil edən bu görüş kainatın yaradıldığını da inkar edirdi...


Kaİnatın Böyüklüyü Nə Qədərdİr?


Kaİnatın Böyüklüyü Nə Qədərdİr?Möhtəşəm böyüklükdəki kainatın sahib olduğu həssas tarazlıqlar bu qüsursuz nizamın Allahın üstün yaratma sənəti nəticəsində var olduğunu sübut edir.
Elmi nailiyyətlər bizi çox mühüm nəticəyə gətirir. Kainatın möhtəşəm böyüklüyü! Kainatın ölçüləri haqqında düşündüyümüzdə qarşımıza çox böyük rəqəmlər çıxır.


Yuхunun hәqiqәti vаrmı?


Yuхunun hәqiqәti vаrmı?Аvrоpа tәbiәtşünаslаrının fikrincә, yuхu hәqiqәt dеyil vә оnun хаrici hаdisәlәr ilә оlаn bağlılığı haqqda danışmağın hеç bir еlmi dәyәri yохdur Аmmа bәzi psiхоlоqlаr yuхu hаqqındа tәdqiqаt аpаrıb tәbiәtşünаslаrın әksinә оlаrаq gizli işlәrdәn, yа gәlәcәk hаdisәlәrdәn хәbәr vеrәn yuхulаrа istinаdla оnlаrı tәsаdüfi bir iş hesab etmәyiblәr.


Quran ayələrİ transforмİzмİ təsdiqləyİrмİ?


Quran ayələrİ transforмİzмİ təsdiqləyİrмİ?Transforмizмi (мövcudların tədricən inkişaf edərək bir növdən başqa növə keçмəsi) sübuta yetirмəyə çalışan bir мüəllif Quran ayələrini dəlil göstərмişdir


Kəlam elmİ və onun mahİyyətİ nədİr?


Kəlam elmİ və onun mahİyyətİ nədİr?İslam alimləri İslam təlimlərini üç hissəyə bölürlər: əqidələr, əxlaq, hökmlər. Kəlam elminin mövzusu əqidələr, əxlaq elminin mövzusu əxlaq, fiqh elminin mövzusu isə əməli hökmlərdir. Kəlam elmi “usuli-din”, “tövhid və sifətlər” də adlandırılır....


Ölü İlə Danışmaq Şirkdİrmİ?


Ölü İlə Danışmaq Şirkdİrmİ?Ölülərin eşitməsi haqqında Qurandan və Hədisdən Dəlil
Quran Saleh (ə) Peyğəmbərin sözlərini ölülərə xatırladır. Bu nitq onun dövləti dağılandan sonra söylənilib.
(əl-Əraf 7:77) Sonra o dəvəni tutub kəsdilər və (bununla da) Rəbbinin əmrini saymazyana pozub (istehza ilə): “Ey Saleh! Əgər sən (həqiqi) peyğəmbərlərdənsənsə, bizi qorxutduğunu (bizi təhdid etdiyin əzabı) gətir görək!” – dedilər.


Qəbİrlər barədə zİddİyyətlİ vəhhabİ mövqeyİ


Qəbİrlər barədə zİddİyyətlİ vəhhabİ mövqeyİNədən Bəqi qəbristanlığını dağıdanlar bunları ziyarətgahlar qərar veriblər


Vəhhabİlərİn məscİdlə bağlı bİdətlərİ


Vəhhabİlərİn məscİdlə bağlı bİdətlərİBen Baz deyir: “Keçmişdə oxşarı olmayan hər bir yenilik bidətdir” (“Fətavi muhimmə” Ben baz, №11, səh 31).
Vəhhabilərin məscidlərlə, xüsusi ilə də Məscidul-həram və Məscidun-nəbi ilə bağlı bidətlərinə nəzər salaq:...


Böhtan: Feyz Kəşşani (r.a): “Quran təhrif edilib” deyib.


Böhtan: Feyz Kəşşani (r.a): “Quran təhrif edilib” deyib.Vəhhabilərin şiələrə nisbət etdikləri ən böyük böhtan Şiələrin Quranın təhrifindən iman etdikləri yalanıdır. Daha əvvəl Şeyx Müfid, Seyid Əbul Qasim əl-Xoi, Şeyx Məkarim Şirazi haqqındakı böhtanları da bunu açıq və dəqiq bir şəkildə ortaya qoyur. Bax Şiələrin Quranın təhrifindən inandıqları haqqındakı böhtanlarından biri də bu gördüyünüz sənəddir...


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter