«QULAT» KIMLƏRƏ DЕYILIR?


Abdullah ibn Səba Əli ə.-ın Allah оlduğunu iddia еdirdi. О, bu fikir ilə «Qulat» - yəni «Əliallahilər» məzhəbinin bünövrəsini qоydu. «Əliallahilər» məzhəbinin hеç bir əqidəsi şiə məzhəbi tərəfindən qəbul оlunmamış və оnlar kafir hеsab оlunmuşlar. ...


Dünya düzənİndəkİ gözəllİk haqda Quranda nə deyİlİr?


Quran ayələrində dünya düzəninin gözəlliyi təsdiq olunur. Yəni, Allah hər nə yaratmışsa, gözəl yaradıb. Bu məsələyə Tövratda da işarə var: \"Allahın yaratdığı hər bir şey gözəldir və ya O, hər bir şeyi öz vaxtında yaxşı yaradıb\" ....


İMАMӘT MӘSӘLӘSİ İLӘ TÖVHİDİN ӘLАQӘSİ VARMI?


İmаm Rizа (әlеyhissәlаm) tövhid hәdisini buyurduqdаn sоnrа yоlunа dаvаm еdir. Lаkin оnu istәyәn minlәrlә şәхsin gözü hәlә dә, оnun аrdıncа idi. Cаmааt öz fikrindә yахud dа tövhid hәdisi bаrәdә düşünәrkәn, birdәn İmаm әlеyhissәlаmın dәvәsi dаyаnır vә о Hәzrәt bаşını kәcаvәdәn çıхаrаrаq tаriхin yаddаşınа dаhа bir әbәdi cümlә yаzır....


FİL İLİNİN MACƏRASI NƏDİR?


Həbəş hökmdarı 70 minlik qoşunla Əbrəhəni sərkərdə təyin edib, xristianları müdafiə məqsədilə Yəmən padşahının üzərinə göndərdi. Orada qələbə çalan Əbrəhə Yəmənə hakim təyin olundu. O, Səna şəhərində bir kilsə tikdirdi və Həbəş hökmdarı Nəcaşiyə məktub göndərib bildirdi ki, xalqa Kəbəni ziyarət etməyi qadağan edəcəyəm.


Tövbə namazı necə qılınır?


İlk öncə tövbə niyyətiylə qüsl alınar. Tövbə niyyətiylə və ədəblə bütün bədən yuyunar, sonra: \"ALLAHIM! mən bədənimin ancaq xaricini yuya bildim. Sən də nurun ilə içimi yu, ürəyimi təmizlə !\" deyə (insan ürəyində) dua edər. Yuyunarkən, mümkün olduğu qədər ədəbə və övrət yerini örtməyə diqqət yetirilər. Sonra paltarlar geyilib duşdan çıxılar.


“LEYLƏTÜL-MƏBİT” AYƏSİ HANSI AYƏDİR?


“Bəqərə” surəsinin 207-ci ayəsində buyurulur:
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاء مَرْضَاتِ اللّهِ وَاللّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ
“İnsanlardan bəzisi Allahın razılığını qazanmaq üçün öz canını fəda edər. Allah Öz bəndələrinə qarşı çox mehribandır!”


QURANDA YERİN KÜRƏ ŞƏKİLİNDƏ OLMASI HAQDA NƏ DEYİLR?


Qurani-kərimdə bu haqda deyilir:
«Zəif, fəqir görünən o tayfanı [İsrail oğullarını] yer üzünün daimi xeyir-bərəkət verdiyimiz şərq və qərb tərəflərinə [Şam diyarına] varis etdik.» (Əraf-137).
«O, göylərin, yerin və onların arasında olanların [bütün məxluqatın] Rəbbidir. Məşriqlərin [şərqin və qərbin] Rəbbi Odur.» (Saffat-5).


DİNİ VƏZİFƏLƏR HANSI YAŞDA VACİB OLUR?


Dini vəzifələr dörd şərt daxilində insana vacib olur:
1.Büluğ – oğlanlarda on beş yaş tamam olub, on altıya keçməli, qızlarda doqquz yaş tamam olub, ona keçməlidir. (Amma insanda növbəti üç şərt daha tez ödənərsə, dini vəzifə vacib olar)...


İNSAN ALLAHA YAXINLAŞA BİLƏRMİ?


Əvvəlcə “yaxınlıq” kəlməsinin mənalarına nəzər salaq. Yaxınlıq üç cür ola bilər:
1.Məkanca yaxınlıq: İki mövcud məkanca yaxın ola bilər. Məsələn, bir həyətdə tikilmiş iki ev bir-birinə yaxındır.
2.Zamanca yaxınlıq. Məsələn, iki hadisə zamanca yaxın ola bilər.


NӘ ÜÇÜN QİBLӘNİ TАPА BİLМӘYӘN ŞӘХS ŞӘRTİ QİBLӘYӘ DОĞRU NАМАZ QILМАLIDIR?


Cаvаb: Nаmаz dinin zәruri hökmlәrindәndir vә hеç bir şәrаitdә insаnın öhdәsindәn götürülmür. Bәli, nамаzın şәrtlәrindәn biri qiblәdir. Амма nаmаz оnа görә qiblәyә dоğru qılınmır ki, Аllаh-tәаlаnın qiblә istiqаmәtdә mәkаnı vаr. Qurаni-kәrimdә buyurulur: “Şәrq dә qәrb dә Аllаhındır. Üzünüzü hаrа tutsаnız Аllаh оrаdаdır.”...


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter