İSLAM PEYĞƏMBƏRİNİN MÖ᾽CÜZƏSİNİN DİGƏR PEYĞƏMBƏRLƏRİN MÖ᾽CÜZƏSİNDƏN ÜSTÜNDÜRMÜ?


İSLAM PEYĞƏMBƏRİNİN MÖ᾽CÜZƏSİNİN DİGƏR PEYĞƏMBƏRLƏRİN MÖ᾽CÜZƏSİNDƏN ÜSTÜNDÜRMÜ?Bu haqda mə᾽lumatı olan hər bir şəxs, Peyğəmbərin (s) ən böyük mö᾽cüzəsi olan Qur᾽anın, keçmiş peyğəmbərlərin mö᾽cüzəsindən daha əhəmiyyətli olduğunu çox gözəl dərk edir. Ötən fəsillərdə Qur᾽anın bə᾽zi mö᾽cüzəvi xüsusiyyətlərinə və onun digər peyğəmbərlərin mö᾽cüzələrindən daha üstün olduğuna dair qısa mə᾽lumat verdik...


Həzrət Əlİ (ə) nİyə üç oğlunun adını üç xəlİfənİn adlarından qoyub?


Həzrət Əlİ (ə) nİyə üç oğlunun adını üç xəlİfənİn adlarından qoyub?1) Əgər həzrət Əli (ə) öz oğlunun adını Əbubəkrin adını qoyurdusa gərək onun kunyəsini deyel əsl adını qoyaydı (Abdullah, Ətiq, Əbdul-Kəbə tarixlərdə olan ixtilafa əsasən).
2) Əbubəkr həzrət Əli (ə)-ın oğlunun künyəsi idi. Oğlun künyəsi də atanın ixtiyarında deyil. Onu şəxs özü və ya da həyatında baş vermiş hadislər nəticəsində insana verilir.
3) Bir nəzəriyyəyə görə həzrətin bu oğlunun adı Abdullah olub. Və Kərbəla hadisəsində 25 yaşında şəhid olub.


İnsan yalnız Allahın bəndəsİdİr. Nİyə sİz Əbdülhüseyn, Əbdüləlİ, Əbdürrəsul adları qoyursunuz?


İnsan yalnız Allahın bəndəsİdİr. Nİyə sİz Əbdülhüseyn, Əbdüləlİ, Əbdürrəsul adları qoyursunuz?Bu məna həqiqətdə məmluk (sahib) mənasına işlənilir. Odur ki, Allahın bütün bəndələrinə deyilir. Allahın insana malik olması Allahın xaliq insanın məxluq olmasından irəli gəlir. Bu baxımdan Allah mülkündə olmağın rəmzi olan əbd vəsfi yalnız Allaha nisbət verilərək “Əbdullah” deyilir. Allah taala bu barədə “Məryəm” surəsinin 93-cü ayəsində buyurur:...


Xanım Fatİmeyİ Zəhra ələyhəs-səlam nİyə gecə dəfn olunub?


Xanım Fatİmeyİ Zəhra ələyhəs-səlam nİyə gecə dəfn olunub?Deyillər Peyğmbər (s)-in qızı xanım Fatimə (s) gecə dəfn olunub. Bu sadəcə xanımın Əbubəkrin zövcəsi Əsma bint Umeysə etdiyi vəsiyyət əsasında olub. Xanımın məqsədi öz cəsədini naməhrəmlərdən qorumaq idi?


Şübhə-İmam Zaman qiyam etdikdə Məscidul-Həramı və Məscİdun-Nəbİnİ söküb yenİdən bərpa edəcəkmİ?


Şübhə-İmam Zaman qiyam etdikdə Məscidul-Həramı və Məscİdun-Nəbİnİ söküb yenİdən bərpa edəcəkmİ?Əllamə Məclisi belə bir rəvayət nəql edir:
“İmam Zaman qiyam etdikdə Məscidul-Hərami və Məscidun-Nəbini söküb yenidən bərpa edəcək.”
Vəhhabi adlanan cəryanın nümayəndələri bu kimi şiə kitablardan nəql olmuş rəvayətlərə istinad edərək şiələrə bu işi eyb tuturlar.
Sualım budur ki, bu məsələyə aydınlıq gətirəsiniz?


BELƏ ZƏİF HƏDİSLƏRİ BİZƏ QARŞI DƏLİL GƏTİRMƏYİN! (1)


BELƏ ZƏİF HƏDİSLƏRİ BİZƏ QARŞI DƏLİL GƏTİRMƏYİN! (1)Rəsulullah (s) Zeyd b. Harisin həyat yoldaşını çimərkən görür. (Zəif hədislər)
Əbu Talibinn Peyğəmbəri (s) körpə ikən əmizdirməsi (Zəif hədislər)
Fatimə (ə.s) haqqında iki rəvayət və sələfi iftirası (Zəif hədislər)


İslam düşmənlərİ bu rəvayətLƏR bİzə qarşı İstİfadə edİrlər.


İslam düşmənlərİ bu rəvayətLƏR bİzə qarşı İstİfadə edİrlər.Allah yer üzündəkilərini Əlidən başqa hamısını məhv etmək istədi?(Şiə hədisləri-zəif hədislər)
İmam Rza (ə.s)-ın övladı barədə şübhə(Şiə hədisləri-zəif hədislər)
Rəsulullah (s), Əli (ə.s) və Aişə xanımın bir yataqda yatması barədə(Şiə hədisləri-zəif hədislər)


Həzrət Fatİmə (s.ə) barədə nəql olunan zəİf (etİbarsız) hədİslər -2-


Həzrət Fatİmə (s.ə) barədə nəql olunan zəİf (etİbarsız) hədİslər -2-Rəsulullah (s) dedi: “Ey Fatimə! Qardaşım və qardaşım oğluna görə məni qəzəbləndirirsən?(Şiə hədisləri-zəif hədislər)
Peyğəmbərin bir tərəfində Əli (ə.s), digər tərəfində Fatimə (ə.s)-ın yatması barədə rəvayət(Şiə hədisləri-zəif hədislər)


Həzrət Fatİmə (s.ə) barədə nəql olunan zəİf (etİbarsız) hədİslər -1-


Həzrət Fatİmə (s.ə) barədə nəql olunan zəİf (etİbarsız) hədİslər -1-Ey Əbul-Həsən! Fatiməni (s.ə) qəzəbləndirmə!(Şiə mənbəində nəql olunan zəif hədislər)
Fatimə (s.ə) Əli (ə)-dan inciyərək atası evinə şikayətə gedir(Şiə hədisləri-zəif hədislər)


«Mən Əbu Bəkrin fəzilətini inkar etmirəm» hədisi səhihdirmi?


«Mən Əbu Bəkrin fəzilətini inkar etmirəm» hədisi səhihdirmi?Bir çox ərəbdilli vəhabi saytlarında, həmçinin bizim milli vəhabi məqalə, bloq və forumlarında bu rəvayət belə təqdim olunur:
و عن الباقر (ع) قال ” و لست بمنكر فضل أبى بكر ، ولست بمنكر فضل عمر ، و لكن أبابكر أفضل من عمر “الاحتجاج للطبرسى تحت عنوان – احتجاج أبى جعفر بن على الثاني فى الأنواع الشتى من العلوم الدينية –
İmam Baqirin (ə) belə buyurduğu nəql olunub: Mən Əbu Bəkrlə Ömərin fəzilətini inkar etmirəm, lakin Əbu Bəkr Ömərdən daha fəzilətli idi. (ət-Təbərsi, əl-İhticac)


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter