ZİKR DEDİKDƏ MƏQSƏD NƏDİR?


ZİKR DEDİKDƏ MƏQSƏD NƏDİR?Allahı zikr etmək böyük bir ibadət, insanın özünü qurmasında, nəfsini təkmilləşdirməsində və onun Allah dərgahına doğru seyr etməsində ən yaxşı yoldur. İndi ayə və rəvayətlərdə qeyd olunan «zikr»in mənasının nə olduğunu aydınlaşdırmalıyıq. Görəsən, məqsəd \"sübhanallah”, \"əlhəmdu lillah” və \"la ilahə illəllah” kimi tələffüz olunan zikrlərdirmi, yoxsa məqsəd başqa şeydir? Bu kimi sözlər batini diqqət olmadan belə bir mühüm təsirə malik ola bilərmi?


Günah xəstəsİ necə sağalar?


Günah xəstəsİ necə sağalar?Tövbənin mənası günaha görə və Allah Təalanın əmrindən üz döndərməyə görə peşman olub, Allah dərgahına qayıtmaqdır. Yəni, yolsuzluqdan Sirat yoluna qayıtmaqdır.\"Ey iman gətirənlər, sizi, sizə həyat verən şeyə tərəf dəvət edən zaman Allahın və Onun Peyğəmbərinin çağırışını qəbul edin və bilin ki, Allah (hər bir təsir mənbəyindən təsir gücünü almağa tam qadir olduğu üçün) insan ilə onun qəlbi arasında (onun nəfsi ilə məhəbbət və nifrət, iman və küfr kimi sifətləri arasında) maneə olar (aralarında ayrılıq salar). Siz hamınız (axirətdə) Ona tərəf (Onun hüzuruna) toplanacaqsınız”. (\"Ənfal” 24).


Dualarımızda Allahdan nə istəyək?


Dualarımızda Allahdan nə istəyək?Bizə həmişə tövsiyə edirlər: \"Qunutda, qeyri-qunutda, namazda və qeyri-namazda Allahdan elm istəyin. Faydasız elmdən Allaha pənah aparın”.
Hədislərdə oxuyuruq ki, insanların ən acizi o kəsdir ki, dua etməyi bacarmır və bilmir ki, dua edən zaman nə demək lazımdır. Allahdan nələri istəsək daha fəzilətli olar?


Yunİs (ə) qövmünün tövbəsİ necə qəbul oldu?


Yunİs (ə) qövmünün tövbəsİ necə qəbul oldu?Səid ibni Cəbir bu dastanı belə nəql edir: \"Yunisin (ə) qövmi Mosul adlı yerdə yaşayırdı. Onlar Yunis peyğəmbərin (ə) dəvətini qəbul etmir və bundan imtina edirdilər. Yunis peyğəmbər (ə) 33 il insanları haqq yoluna dəvət etdi. Ona cəmi iki nəfər iman gətirdi. Birinin adı Rubil idi və o birisinin adı isə Tənuxa idi.


Sİrat körpüsündən keçmək necə olur?


Sİrat körpüsündən keçmək necə olur?Sirat körpüsündən keçmək - nicat tapmağın axırıncı mərhələsidir. Sirat kürpüsü haqqında dəhşətli dastanlar nəql edilir. Elə əməllər vardır ki, Sirat körüpüsündən rahat keçməyə kömək edər...


Tövbə etmək vacİbdİr, yoxsa müstəhəb?


Tövbə etmək vacİbdİr, yoxsa müstəhəb?İmam Sadiq (ə) buyurur: \"Allahın Peyğəmbəri (s) buyurur: \"Ümmətimə dörd şeyi sifariş edirəm: tövbə edənləri sevsinlər, zəiflərə rəhm etsinlər, yaxşı əməl sahiblərinə kömək etsinlər və günahkarlar üçün istiğfar istəsinlər”.


Qİyamət günü qadın üçün ən üstün şəfaətçİ nə olacaq?


Qİyamət günü qadın üçün ən üstün şəfaətçİ nə olacaq?\"Onların yanında aramlıq tapasınız deyə sizin üçün (mələklərdən, cinlərdən və başqa məxluqlardan deyil) öz cinsinizdən zövcələr yaratmağı sizin aranızda dostluq əlaqəsi, batini mehr-məhəbbət yaratması onun nişanələrindəndir, həqiqətən bunda düşünən bir qövm üçün nişanələr vardır” (\"Rum\", 21).


Bədbəxtlİk zatİdİr, yoxsa İxtiyarİ?


Bədbəxtlİk zatİdİr, yoxsa İxtiyarİ?Bəzi alimlər bu əqidədirlər ki, səadət və bədbəxtlik zati bir məsələdir. Allah Təala insanları xəlq edən zaman Öz hökmünə görə bəzilərini xoşbəxt və bəzilərini isə bədbəxt qərar vermişdir. Ancaq belə bir əqidəyə görə insan iradəsinin onun bədbəxt və ya xoşbəxt olmağında heç bir rolu yoxdur. Bu nəzərə görə peyğəmbərlərin (ə) gəlməsi, səma kitablarının nazil olması, nəsihət, məzəmmət - bunların hamısı faydasız şeylərdir.


Mİsİr Pİramİdalarındakı Sİrlər nədir?


Mİsİr Pİramİdalarındakı Sİrlər nədir?Təkamül nəzəriyyəsinin iddialarını və yalanlarını bir kənara qoyub tarixi qaynaq və kəşfləri araşdırsaq, qarşımıza inkişaf etmiş texnologiyalardan istifadə edən mədəniyyətlər çıxar. Qədim Misir, maya və şumerlərdən günümüzə qədər qalan izlər göstərir ki, onlar elektrik, elektrokimya, elektromaqnetizm, meteorologiya, hidrogeologiya, tibb, kimya və fizika kimi elm sahələrindən geniş miqyasda istifadə ediblər...


Elmİ Kəşflər Yaradılışı Təsdİq Edİrmİ?


Elmİ Kəşflər Yaradılışı Təsdİq Edİrmİ?Elm yanlış ideologiyalar tərəfindən yönləndirildikdə, vaxt, pul, əmək itkisi yaranır. XVIII əsrdən etibarən elm əsasən materialistlərin hakimiyyəti altında qalmış və demək olar ki, bütün fəaliyyətlər materialist fəlsəfənin elmi tərəfdən sübutuna yönəldilmiş, materialist fəlsəfəni təkzib edən elmi dəlillər cəmiyyətə təhrif olunmuş halda təqdim edilmişdir.


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter