Ölü İlə Danışmaq Şirkdİrmİ?


Ölü İlə Danışmaq Şirkdİrmİ?Ölülərin eşitməsi haqqında Qurandan və Hədisdən Dəlil
Quran Saleh (ə) Peyğəmbərin sözlərini ölülərə xatırladır. Bu nitq onun dövləti dağılandan sonra söylənilib.
(əl-Əraf 7:77) Sonra o dəvəni tutub kəsdilər və (bununla da) Rəbbinin əmrini saymazyana pozub (istehza ilə): “Ey Saleh! Əgər sən (həqiqi) peyğəmbərlərdənsənsə, bizi qorxutduğunu (bizi təhdid etdiyin əzabı) gətir görək!” – dedilər.


Qəbİrlər barədə zİddİyyətlİ vəhhabİ mövqeyİ


Qəbİrlər barədə zİddİyyətlİ vəhhabİ mövqeyİNədən Bəqi qəbristanlığını dağıdanlar bunları ziyarətgahlar qərar veriblər


Vəhhabİlərİn məscİdlə bağlı bİdətlərİ


Vəhhabİlərİn məscİdlə bağlı bİdətlərİBen Baz deyir: “Keçmişdə oxşarı olmayan hər bir yenilik bidətdir” (“Fətavi muhimmə” Ben baz, №11, səh 31).
Vəhhabilərin məscidlərlə, xüsusi ilə də Məscidul-həram və Məscidun-nəbi ilə bağlı bidətlərinə nəzər salaq:...


Böhtan: Feyz Kəşşani (r.a): “Quran təhrif edilib” deyib.


Böhtan: Feyz Kəşşani (r.a): “Quran təhrif edilib” deyib.Vəhhabilərin şiələrə nisbət etdikləri ən böyük böhtan Şiələrin Quranın təhrifindən iman etdikləri yalanıdır. Daha əvvəl Şeyx Müfid, Seyid Əbul Qasim əl-Xoi, Şeyx Məkarim Şirazi haqqındakı böhtanları da bunu açıq və dəqiq bir şəkildə ortaya qoyur. Bax Şiələrin Quranın təhrifindən inandıqları haqqındakı böhtanlarından biri də bu gördüyünüz sənəddir...


İSLAM PEYĞƏMBƏRİNİN MÖ᾽CÜZƏSİNİN DİGƏR PEYĞƏMBƏRLƏRİN MÖ᾽CÜZƏSİNDƏN ÜSTÜNDÜRMÜ?


İSLAM PEYĞƏMBƏRİNİN MÖ᾽CÜZƏSİNİN DİGƏR PEYĞƏMBƏRLƏRİN MÖ᾽CÜZƏSİNDƏN ÜSTÜNDÜRMÜ?Bu haqda mə᾽lumatı olan hər bir şəxs, Peyğəmbərin (s) ən böyük mö᾽cüzəsi olan Qur᾽anın, keçmiş peyğəmbərlərin mö᾽cüzəsindən daha əhəmiyyətli olduğunu çox gözəl dərk edir. Ötən fəsillərdə Qur᾽anın bə᾽zi mö᾽cüzəvi xüsusiyyətlərinə və onun digər peyğəmbərlərin mö᾽cüzələrindən daha üstün olduğuna dair qısa mə᾽lumat verdik...


Həzrət Əlİ (ə) nİyə üç oğlunun adını üç xəlİfənİn adlarından qoyub?


Həzrət Əlİ (ə) nİyə üç oğlunun adını üç xəlİfənİn adlarından qoyub?1) Əgər həzrət Əli (ə) öz oğlunun adını Əbubəkrin adını qoyurdusa gərək onun kunyəsini deyel əsl adını qoyaydı (Abdullah, Ətiq, Əbdul-Kəbə tarixlərdə olan ixtilafa əsasən).
2) Əbubəkr həzrət Əli (ə)-ın oğlunun künyəsi idi. Oğlun künyəsi də atanın ixtiyarında deyil. Onu şəxs özü və ya da həyatında baş vermiş hadislər nəticəsində insana verilir.
3) Bir nəzəriyyəyə görə həzrətin bu oğlunun adı Abdullah olub. Və Kərbəla hadisəsində 25 yaşında şəhid olub.


İnsan yalnız Allahın bəndəsİdİr. Nİyə sİz Əbdülhüseyn, Əbdüləlİ, Əbdürrəsul adları qoyursunuz?


İnsan yalnız Allahın bəndəsİdİr. Nİyə sİz Əbdülhüseyn, Əbdüləlİ, Əbdürrəsul adları qoyursunuz?Bu məna həqiqətdə məmluk (sahib) mənasına işlənilir. Odur ki, Allahın bütün bəndələrinə deyilir. Allahın insana malik olması Allahın xaliq insanın məxluq olmasından irəli gəlir. Bu baxımdan Allah mülkündə olmağın rəmzi olan əbd vəsfi yalnız Allaha nisbət verilərək “Əbdullah” deyilir. Allah taala bu barədə “Məryəm” surəsinin 93-cü ayəsində buyurur:...


Xanım Fatİmeyİ Zəhra ələyhəs-səlam nİyə gecə dəfn olunub?


Xanım Fatİmeyİ Zəhra ələyhəs-səlam nİyə gecə dəfn olunub?Deyillər Peyğmbər (s)-in qızı xanım Fatimə (s) gecə dəfn olunub. Bu sadəcə xanımın Əbubəkrin zövcəsi Əsma bint Umeysə etdiyi vəsiyyət əsasında olub. Xanımın məqsədi öz cəsədini naməhrəmlərdən qorumaq idi?


Şübhə-İmam Zaman qiyam etdikdə Məscidul-Həramı və Məscİdun-Nəbİnİ söküb yenİdən bərpa edəcəkmİ?


Şübhə-İmam Zaman qiyam etdikdə Məscidul-Həramı və Məscİdun-Nəbİnİ söküb yenİdən bərpa edəcəkmİ?Əllamə Məclisi belə bir rəvayət nəql edir:
“İmam Zaman qiyam etdikdə Məscidul-Hərami və Məscidun-Nəbini söküb yenidən bərpa edəcək.”
Vəhhabi adlanan cəryanın nümayəndələri bu kimi şiə kitablardan nəql olmuş rəvayətlərə istinad edərək şiələrə bu işi eyb tuturlar.
Sualım budur ki, bu məsələyə aydınlıq gətirəsiniz?


BELƏ ZƏİF HƏDİSLƏRİ BİZƏ QARŞI DƏLİL GƏTİRMƏYİN! (1)


BELƏ ZƏİF HƏDİSLƏRİ BİZƏ QARŞI DƏLİL GƏTİRMƏYİN! (1)Rəsulullah (s) Zeyd b. Harisin həyat yoldaşını çimərkən görür. (Zəif hədislər)
Əbu Talibinn Peyğəmbəri (s) körpə ikən əmizdirməsi (Zəif hədislər)
Fatimə (ə.s) haqqında iki rəvayət və sələfi iftirası (Zəif hədislər)


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter