ABDULLAH İBNİ SӘBA KİMDİR VƏ NƏDƏN O ŞİƏ MƏZHƏBİNİN YARADANI KİMİ QƏLƏMƏ VERİLİR?


ABDULLAH İBNİ SӘBA KİMDİR VƏ NƏDƏN O ŞİƏ MƏZHƏBİNİN YARADANI KİMİ QƏLƏMƏ VERİLİR?Bəzi qərəzli alimlər iddia edirlər ki, şiə məzhəbi üçüncü xəlifə Osman ibni Әfvanın dövründə Abdullah ibni Səba adlı bir şəxs tərəfindən yaradılmışdır.
Әslən yəhudi olan Abdullah ibni Səba müsəlmanlar arasında təfriqə və ixtilaf yaratmaq üçün belə bir məzhəbin bünövrəsini qoymuş və bütün şiələr öz əqidələrində onun fikir və ètiqadına tabe olmuşlar.


ŞİӘ SÖZÜNÜN MӘNASI NƏDİR VӘ NƏ ZAMAN YARANMIŞDIR?


ŞİӘ SÖZÜNÜN MӘNASI NƏDİR VӘ NƏ ZAMAN YARANMIŞDIR?Şiə sözünün mənası lüğət kitablarında tabe, ardıcıl kimi göstərilmişdir.
Әrəb dilində «şiətur-rəcul» sözü deyildikdə, o kişinin arxasıyca gedən, ona tabe olan mənası nəzərdə tutulur.
Məşhur Әhli-sünnə lüğət və ədəbiyyatçıları Firuzabadi «Qamusul-lüğət» və İbni-Әsir «Nihayətul-lüğət» kitabında şiə sözünün mənası haqda belə yazırlar:...


ӘMR SAHİBLӘRİ KİMLӘRӘ DEYİLİR?


ӘMR SAHİBLӘRİ KİMLӘRӘ DEYİLİR?«Ey iman gətirənlər, Allaha, Peyğəmbərə və öz əmr sahiblərinizə itaət edin. Әgər bir məsələdə ixtilaf etsəniz, Allaha və qiyamət gününə iman gətirmişsinizsə, o məsələni Allaha və Peyğəmbərə həvalə edin. Bu, xeyirli və nəticə etibarı ilə daha yaxşıdır.» (Ниса-59.)...


Heyvanın kəsİlməsİnİn neçə şərtİ var?


Heyvanın kəsİlməsİnİn neçə şərtİ var?Heyvanın kəsilməsinin beş şərti var:
1. Heyvanı kəsən şəxs müsəlman olmalıdır və peyğəmbər əhli-beyti ilə düşmənçiliyini izhar etməməlidir;
2. Heyvanın başı dəmir alətlə kəsilməlidir;...


Ovlanmış heyvanın ətİ nə zaman pak və halal sayılır?


Ovlanmış heyvanın ətİ nə zaman pak və halal sayılır?Ovlanmış heyvanın ətinin pak və halal olmasının beş şərti var:
1. Ov silahı bıçaq və qılınc kimi kəsici və ya nizə və ox kimi parçalayıcı olmalıdır;...


Hansı ətlər haramdır?


Hansı ətlər haramdır?Yeddi halda ət haram sayılır;
1. Qızılquş kimi caynaqlı quşlar;...


Ətİ halal olan heyvanlarda nələrİ yemək haramdır?


Ətİ halal olan heyvanlarda nələrİ yemək haramdır?Ətİ halal olan heyvanlarda nələrİ yemək haramdır?


İrs varİslər arasında necə bölünür?


İrs varİslər arasında necə bölünür?Əgər varis bir nəfərdirsə (məsələn, oğul və ya qız) meyitin bütün malı ona çatır. Əgər varis bir neçə oğul, yaxud bir neçə qızdırsa, meyitin malı onların arasında bərabər bölünməlidir.....


Vəsİyyət nədİr?


Vəsİyyət nədİr?Vəsiyyətdə insan sifariş edir ki, onun ölümündən sonra onun üçün hansısa işlər görülsün. Məsələn, insan vəsiyyət edə bilər ki, onun ölümündən sonra malik olduğu kitablar kitabxanaya verilsin. İnsan öz malının yalnız üçdə birini vəsiyyət edə bilər.


Vəqf nə deməkdİr?


Vəqf nə deməkdİr?Vəqf müsəlmanın sahib olduğu bir şeyi öz mülkündən çıxararaq, birdəfəlik ümumi istifadəyə verməsidir. Vəqf edərkən vəqf siğəsi oxumaq vacib deyil. Vəqf edən şəxsin «bu şeyi vəqf etdim» deməsi kifayətdir. Vəqfin öz təyinatı var. Məsələn, hüseyniyyə üçün vəqf olunmuş xalçanı məsciddə istifadə etmək olmaz.


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter