Həzrət İbrahİm (ə) və Qİyamətdə ölülərİn dİrİlməsİnə şəkk edİrdİmİ?


Həzrət İbrahİm (ə) və Qİyamətdə ölülərİn dİrİlməsİnə şəkk edİrdİmİ?Niyə İbrahim peyğəmbər sadəcə kimi, bir şəxsiyyət Allahdan ölülərin necə dirilməyini göstərməsini istədi? Axı, O, ölülərin dirilməsinə şəkkmi edirdi?


Həzrət İbrahİmin (ə) İsmətİndə şübhə edİLİRMİ?


Həzrət İbrahİmin (ə) İsmətİndə şübhə edİLİRMİ?Əgər Peyğəmbərlər düz danışan və məsumdurlarsa nədən Həzrət İbrahim (ə) bütləri sındırdıqdan sonra bu işin böyük büt tərəfindən görüldüyünü söylədi. O yalan danışmış olmadımı?


Həzrət Adəm (ə) məsum İdİmİ? Məsumdursa...


Həzrət Adəm (ə) məsum İdİmİ? Məsumdursa...Əgər peyğəmbərlər məsumdurlarsa nədən Həzrət Adəm (ə) Allahın əmrini pozaraq qadağan olunmuş ağacın meyvəsini yedi və nəticədə cənnətdən uzaqlaşdırıldı?


Peyğəmbərlərİn tövbəsİ və İstiğfarı (bağışlanma dİləmələrİ) nə üçündür?


Peyğəmbərlərİn tövbəsİ və İstiğfarı (bağışlanma dİləmələrİ) nə üçündür?Qurani-Kərimdə dəfələrlə peyğəmbərlərin tövbə etmələ-rindən söz açılmışdır. Bu fakt olduğu halda onları yenəmi məsum hesab etmək olar?


Peyğəmbərlərİn (ə) günah varmı?


Peyğəmbərlərİn (ə) günah varmı?Peyğəmbərlər (ə) məsum olduqları halda nədən onlara günah və itaətsizlik nisbəti verilmişdir?
Bu suala cavab vermədən öncə əgər ilahi ehkamların növlərini və ərəbcə “Zənb” və azəricə “Günah” kəlməsinin mənasını araşdı-rarıqsa, peyğəmbərlərə nisbət verilən kəlmənin əsl mənasını düzgün təhlil etmiş olarıq....


Peyğəmbərlər kİçİk yaşlarından da məsum İdİlər. Nİyə?


Peyğəmbərlər kİçİk yaşlarından da məsum İdİlər. Nİyə?Allah-taala bəndələrini yaradarkən gələcəkdə onların öz seçimləri və ixtiyarları ilə nəfsi istəklərinə qarşı mübarizə apararaq və yaradanlarına itaətkarlıq sayəsində başqalarından üstün məqama yüksələcəklərini öncədən bilir. Ona görə də bir lütf olaraq bu məxsus ismət xüsusiyyətini onlara öncədən bəxş edir. Onlara bağışlanılan bu elm onların gələcəkdəki öz ixtiyarları ilə əldə etdikləri məqamın bəhrəsidir. Bu qabiliyyət onlara əsassız bəxş edilməyibdir...


Peyğəmbərlərİn İsmətİnİn sİrrİ nədİr?


Peyğəmbərlərİn İsmətİnİn sİrrİ nədİr?Burada peyğəmbərlərin ismətinin sirrinə işarə etmək yerinə düşərdi. Onların vəhyi almaq məqamında günahsız olmalarının sirri bundan ibarətdir ki, ümumiyyətlə, vəhy idrakı xətaya yol verilən idraklar qəbilindən deyildir. Onu almağa ləyaqət və istedadı olan şəxsdə bir elmi həqiqət vardır ki, hüzuri olaraq onu dərk edir və onun vəhy edən vücudla olan rabitəsini müşahidə edir, istər mələk bunda vasitə olsun, istərsə də olmasın....


Peyğəmbərlərİn İsmətİnİ ağılla necə İsbat etmək olar?


Peyğəmbərlərİn İsmətİnİ ağılla necə İsbat etmək olar?a) İsmət vəhy zamanı
Peyğəmbərlərin vəhyi alarkən xəta və yalandan uzaq olaraq ismətlərinə ən mühüm dəlillər var:
 İnsan kamala və əbədi səadətə yetişmək üçün ilahi hidayətə ehtiyaclıdır. O bir tək ağıl və hissinə söykənərək məqsədə çata bilməz. Buna görə də gərək Allah kamala çatmağın yollarını onların üzünə açsın. ..


Peyğəmbərİn İsmətİnİn necə İsbat etmək olar?


Peyğəmbərİn İsmətİnİn necə İsbat etmək olar?Peyğəmbərlərin ismətini Qurana əsaslanaraq isbat edin.
Quran ayələri ilə peyğəmbərlərin ismətinin sübutları 3 hissəyə bölünür:
1. Əqli dəlillərə söykənərək,
2. Nəqli (ayə və hədis) dəlillər ilə,
3. Əqli və nəqli müqəddimələri cəmləyərək nəticə almaqla.
İndi isə qısa olaraq bu məsələnin Quran baxımından əqli dəlillərin bəzisinə işarə edirik:


İsmət və şəhvət bir yerdə necə mümkündür?


İsmət və şəhvət bir yerdə necə mümkündür?Əgər Peyğəmbər (s) və İmamlar bizim kimi insandırlarsa - yəni nəfsani və şəhvət hisslərinə malikdirlərsə, yaxşılıq və pisliyə tərəf yönəlməyə meyillidirlərsə necə ola bilər ki, hər növ günah və xətadan məsum qalsınlar?


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter