QURANDA MÜƏLLİMİN EHTİRAMI BARƏDƏ NƏ DEYİLİR?


Həzrəti Musa (əleyhissalam) və Xızr peyğəmbərin əhvalatı Quranda \"Kəhf\" surəsində gəlmişdir. Bu əhvalatda Musa (əleyhissalam)-a məmuriyyət verilir ki, müəlliminin ardınca getsin və bilmədiklərini ondan öyrənsin. Quran, həzrəti Xızr peyğəmbərin adını aşkarcasına çəkmir, ondan \"bəndələrimizdən biri\" ünvanı ilə ad aparır. Lakin, çoxlu rəvayətlər, bu alim və müəllimi, Xızır kimi tanıtdırırlar....


QURAN ELM VӘ ALİMLӘRİ NECƏ QİYMƏTLƏNDİRİR?


QURANIN ELM VӘ ALİMLӘRӘ VERDİYİ QİYMӘT
1. Peyğəmbərə (s.a.v.v.) nazil olan ilk ayələrdə Allah-taala yaradılışın necəliyi haqda xəbər verdikdən sonra, bəşəriyyətə bəxş olunan ilk nemətin məhz elm olmasını buyurur.


HƏZRƏT MӘRYӘM HAQQINDA QURANDA NƏ DEYİLİR?


«Mәryәm» nә dеmәkdir? Аllаh-tәаlа Hәzrәt İsаnı hәzrәt Mәryәmә nеcә әtа еtdi? Mәryәmin körpәsinin görәn insаnlаr nә dеdilәr vә körpә оnlаrа nә dеdi?Hәzrәt İsа özünü Аllаhın bәndәsi, yохsа оğulu kimi tаnıtdırırdı? Аllаh-tәаlа Hәzrәt Yәhyаnı аtа-аnаsınа hаnsı hаldа әtа еtdi? Hәzrәt Yәhyа nеcә rәftаr еtdi vә оnun аqibәti nеcә оldu?


QURANDA ADI ÇƏKİLƏN QADINLAR KİMLƏRDİR?


Allah-Taala dünyadakı insanların hidayəti üçün Quranı nazil etmiş və onların hidayəti istiqamətində müxtəlif üsullardan (vəd verməklə, hədələməklə, xəbərdarlıq etməklə, xoş müjdə verməklə, hekayə formında, zərb məsəllərlə və s.) istifadə etmişdir....


Quran İnsanı gözəl, yoxsa çİrkİn bİr məxluq kİmİ qələmə verİrmİ?


Quran insanı gözəl, yoxsa çirkin bir məxluq kimi qələmə verirmi?
İnsan iki müxtəlif təbiətə – zülmət və nuraniyyətə malik olan bir varlıqdırmı?


QURANİ-KƏRİMDƏ ÜMUMİ İMAMƏT VƏ VİLAYƏT MƏSƏLƏSİ NBECƏ İZAH OLUNUR?


İmamət və vilayətlə əlaqədar yenə iki fərqli bəhs mövcuddur:
1. \"Ümumi İmamət və vilayət\"; yəni hər bir əsr və dövrdə insanlar arasında Allah tərəfindən bir İmam və rəhbər mütləq olmalıdır; istər peyğəmbərlik, istərsə də yalnız İmamət məqamına malik olsun.


Mütə nikahı haqda Quranda ayə varmı?


\"Müharibə əsiri kimi malik olduğunuz arvadlardan suvay, ərli arvadlar da sizə (haram edilib). (Bu) ilahi fərizədir (ki, Allah sizin üçün yazmışdır). Bunlardan (bu deyilmiş qadınlardan) ayrılarını, iffətli şəkildə və zinakarlığa yol vermədən, mallarınızla onlarla evlənmək istəməyiniz halal edilmişdir. Mütə etdiyiniz arvadların kəbinlərini bir fərizə olaraq onlara verin! Məhriyyə müəyyən ediləndən sonra, bir-birinizin (məhriyyənin və ya müddətinin azaldılması və ya çoxaldılması barədə ) razılaşmağınızın günahı yoxdur. Həqiqətən, Allah elm və hikmət sahibidir.\"


«Qurani-Kərim»də təvəkkül haqqında nə deyilir?


Təvəkkülün böyük fərdi və ictimai təsirləri vardır. Məhz təvəkkül etməklə insan varlığın mahiyyətini anlaya bilər, mütləq həqiqətin dərkinə çalışar. «Quran»dan sitat gətirməklə təvəkkül etməyin faydalarından bir neçəsini burada qeyd edirik:


Quranda “tәdәbbür”ə (düşünməyə) İşarə olunubmu?


Qur’ani-kәrim bütün müsәlmanları Qur’an qiraәtinә dә’vәt еtmişdir (Muzzemmil-20). Qiraәt müqabilindә хеyli savab vә fәzilәt zikr оlunmuşdur. Оna görә dә yеri var ki, hәr bir müsәlman öz vaхtının bir qәdәrini Qur’an qiraәti üçün ayırsın. ...


QURAN AYƏLƏRİNDƏ«HƏYA» MÖVZUSU HAQDA NƏ DEYİLİB?


Quranda «həya» məfhumuna aid müxtəlif ayələr nazil olub, məsələn:
1. Dil həyası; (“Ənam», 108).
2. Danışıq həyası; (“Əhzab», 32).


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter