Mələklərİn qİyаmətdə görəcəyİ İşlər nədən İbarətdİR?


Mələklər dünyаdаkı işlərin görülməsində və Аllаhın burаdаkı əmrlərinin yеrinə yеtirilməsində vаsitəçilik еtdikləri kimi, оnlаr qiyаmət аləmində də müəyyən vəzifəni icrа еdirlər....


Quranİ-Kərİmİn vəhdət barədə sözü nədİr?


Dövrümüzdə, günümüzdə xüsusilə aktuallaşan bir çox həyati əhəmiyyətli mövzular var. Bu mühüm mövzulardan biri də vəhdətdir. Vəhdət İslamın hər dövründə ən çox önəm verilən mövzulardan olub, bu gün də öz əhəmiyyətini ali dərəcədə saxlamaqdadır. ...


Quranİ-Kərİmİn vİcdan haqqında nəzərİ nədİr?


Quran insanda bir sıra fitri ilhamların olmasını heç də rədd etməmiş və «Şəms» surəsinin 7-8-ci ayələrində buyurmuşdur:
«Və nəfsin və ma səvvaha fəəlhəməha fucurəha və təqvaha»...


QURANDA DÜZLÜK VӘ SӘDAQӘT HAQDA NƏ DEYİLIİR?


İslamın yalana olan münasibəti bəlli oldu. Burada düzlük və sədaqət barədə də söhbət açmağı məqsədəuyğun hesab edirik. Tövbə surəsinin 119-cu ayəsində deyilir:
«Ey iman gətirənlər! Allahdan qorxun və [imanında, sözündə, işində] doğru olanlarla olun!...»...


QURANDA NAMAZ HAQDA NƏ BUYURULUB?


«...Həqiqətən, namaz [insanı] çirkin və pis əməllərdən çəkindirər. Allahı zikr etmək [Allahın, cəlalını və əzəmətini həmişə, hər yerdə yada salmağ], şübhəsiz ki, [savab etibarilə bütün başqa ibadətlərdən] daha böyükdür...(Ənkəbut-45)»...


Quranın cahİllərlə davranma haqda tövsİyəsi necədİr?


Qurani-Kərimdə Allah-Təala buyurur: “Allah bəndələri o kəslərdir ki, cahillərlə qarşılaşdıqları zaman (cahillər onlara söz atdıqları zaman) onlarla yumşaq, gözəl rəftar edərlər”. Yəni hansısa bəyənilməmiş hərəkət etməzlər....


QURANİ-KƏRİMDƏ ŞƏRAB HAQQINDA NƏ GƏLİB?


Bəşəriyyətin ən qatı düşmənlərindən biri olan şərab haqqında Qur`ani-Kərimin bir neçə surəsində ayələr nazil olmuşdur. Mə`lum olduğu kimi cahiliyyət dövründə şərabdan çox geniş şəkildə istifadə olunurdu. ...


Quranda bəzİ İnsanların heyvana bənzədİlməsİ təhqİr deyİlmİ?


Cavab: Heyvanların faydası və bə`zi insanların əməlləri nəzərdən keçirilsə Qur`anın “onlar heyvan kimidirlər, bəlkə, daha çox zəlalətdədirlər (Əraf-179)” bənzətməsinin məntiqə uyğun olduğunu görərik....


Allah QURANDA MÜŞRİKLƏRİN ƏMƏLLƏRİNƏ NECƏ MİSAL çəkİR?


Qur᾿ani-Kərim müşriklərin şirklə qatışmış əməllərini belə mə᾿nalandırıb misal gətirərək, buyurur:
«[Həcc əməllərini yerinə yetirin] batildən haqqa dönərək yalnız Allaha təslim olduğunuz və Ona şərik qoşmadığınız halda! Allaha şərik qoşan kimsə, göydən düşən quşların onu sür᾿ətlə alıb apardığı, yaxud küləyin sovurub uzaqlara atdığı bir şeyə bənzər.(Həcc-31)» ...


QURANIN BORC VERMƏYƏ BAXIŞ NEC\"DIR&


Təğabun surəsində, mal-dövlətdən söhbət açıb onu fitnə kimi ünvanlaşdırdıqdan sonra buyurur:
\"Əgər Allaha (Allah yolunda) gözəl (könül xoşluğu ilə) borc versəniz, Allah sizin üçün onun əvəzini qat-qat artırar və sizi bağışlayar. Allah qədirbilən və həlimdir!(Təğabun-17) “ ...


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter