Mütə nikahı haqda Quranda ayə varmı?


\"Müharibə əsiri kimi malik olduğunuz arvadlardan suvay, ərli arvadlar da sizə (haram edilib). (Bu) ilahi fərizədir (ki, Allah sizin üçün yazmışdır). Bunlardan (bu deyilmiş qadınlardan) ayrılarını, iffətli şəkildə və zinakarlığa yol vermədən, mallarınızla onlarla evlənmək istəməyiniz halal edilmişdir. Mütə etdiyiniz arvadların kəbinlərini bir fərizə olaraq onlara verin! Məhriyyə müəyyən ediləndən sonra, bir-birinizin (məhriyyənin və ya müddətinin azaldılması və ya çoxaldılması barədə ) razılaşmağınızın günahı yoxdur. Həqiqətən, Allah elm və hikmət sahibidir.\"


«Qurani-Kərim»də təvəkkül haqqında nə deyilir?


Təvəkkülün böyük fərdi və ictimai təsirləri vardır. Məhz təvəkkül etməklə insan varlığın mahiyyətini anlaya bilər, mütləq həqiqətin dərkinə çalışar. «Quran»dan sitat gətirməklə təvəkkül etməyin faydalarından bir neçəsini burada qeyd edirik:


Quranda “tәdәbbür”ə (düşünməyə) İşarə olunubmu?


Qur’ani-kәrim bütün müsәlmanları Qur’an qiraәtinә dә’vәt еtmişdir (Muzzemmil-20). Qiraәt müqabilindә хеyli savab vә fәzilәt zikr оlunmuşdur. Оna görә dә yеri var ki, hәr bir müsәlman öz vaхtının bir qәdәrini Qur’an qiraәti üçün ayırsın. ...


QURAN AYƏLƏRİNDƏ«HƏYA» MÖVZUSU HAQDA NƏ DEYİLİB?


Quranda «həya» məfhumuna aid müxtəlif ayələr nazil olub, məsələn:
1. Dil həyası; (“Ənam», 108).
2. Danışıq həyası; (“Əhzab», 32).


Mələklərİn qİyаmətdə görəcəyİ İşlər nədən İbarətdİR?


Mələklər dünyаdаkı işlərin görülməsində və Аllаhın burаdаkı əmrlərinin yеrinə yеtirilməsində vаsitəçilik еtdikləri kimi, оnlаr qiyаmət аləmində də müəyyən vəzifəni icrа еdirlər....


Quranİ-Kərİmİn vəhdət barədə sözü nədİr?


Dövrümüzdə, günümüzdə xüsusilə aktuallaşan bir çox həyati əhəmiyyətli mövzular var. Bu mühüm mövzulardan biri də vəhdətdir. Vəhdət İslamın hər dövründə ən çox önəm verilən mövzulardan olub, bu gün də öz əhəmiyyətini ali dərəcədə saxlamaqdadır. ...


Quranİ-Kərİmİn vİcdan haqqında nəzərİ nədİr?


Quran insanda bir sıra fitri ilhamların olmasını heç də rədd etməmiş və «Şəms» surəsinin 7-8-ci ayələrində buyurmuşdur:
«Və nəfsin və ma səvvaha fəəlhəməha fucurəha və təqvaha»...


QURANDA DÜZLÜK VӘ SӘDAQӘT HAQDA NƏ DEYİLIİR?


İslamın yalana olan münasibəti bəlli oldu. Burada düzlük və sədaqət barədə də söhbət açmağı məqsədəuyğun hesab edirik. Tövbə surəsinin 119-cu ayəsində deyilir:
«Ey iman gətirənlər! Allahdan qorxun və [imanında, sözündə, işində] doğru olanlarla olun!...»...


QURANDA NAMAZ HAQDA NƏ BUYURULUB?


«...Həqiqətən, namaz [insanı] çirkin və pis əməllərdən çəkindirər. Allahı zikr etmək [Allahın, cəlalını və əzəmətini həmişə, hər yerdə yada salmağ], şübhəsiz ki, [savab etibarilə bütün başqa ibadətlərdən] daha böyükdür...(Ənkəbut-45)»...


Quranın cahİllərlə davranma haqda tövsİyəsi necədİr?


Qurani-Kərimdə Allah-Təala buyurur: “Allah bəndələri o kəslərdir ki, cahillərlə qarşılaşdıqları zaman (cahillər onlara söz atdıqları zaman) onlarla yumşaq, gözəl rəftar edərlər”. Yəni hansısa bəyənilməmiş hərəkət etməzlər....


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter