QURANİ-KƏRİMDƏ ŞƏRAB HAQQINDA NƏ GƏLİB?


Bəşəriyyətin ən qatı düşmənlərindən biri olan şərab haqqında Qur`ani-Kərimin bir neçə surəsində ayələr nazil olmuşdur. Mə`lum olduğu kimi cahiliyyət dövründə şərabdan çox geniş şəkildə istifadə olunurdu. ...


Quranda bəzİ İnsanların heyvana bənzədİlməsİ təhqİr deyİlmİ?


Cavab: Heyvanların faydası və bə`zi insanların əməlləri nəzərdən keçirilsə Qur`anın “onlar heyvan kimidirlər, bəlkə, daha çox zəlalətdədirlər (Əraf-179)” bənzətməsinin məntiqə uyğun olduğunu görərik....


Allah QURANDA MÜŞRİKLƏRİN ƏMƏLLƏRİNƏ NECƏ MİSAL çəkİR?


Qur᾿ani-Kərim müşriklərin şirklə qatışmış əməllərini belə mə᾿nalandırıb misal gətirərək, buyurur:
«[Həcc əməllərini yerinə yetirin] batildən haqqa dönərək yalnız Allaha təslim olduğunuz və Ona şərik qoşmadığınız halda! Allaha şərik qoşan kimsə, göydən düşən quşların onu sür᾿ətlə alıb apardığı, yaxud küləyin sovurub uzaqlara atdığı bir şeyə bənzər.(Həcc-31)» ...


QURANIN BORC VERMƏYƏ BAXIŞ NEC\"DIR&


Təğabun surəsində, mal-dövlətdən söhbət açıb onu fitnə kimi ünvanlaşdırdıqdan sonra buyurur:
\"Əgər Allaha (Allah yolunda) gözəl (könül xoşluğu ilə) borc versəniz, Allah sizin üçün onun əvəzini qat-qat artırar və sizi bağışlayar. Allah qədirbilən və həlimdir!(Təğabun-17) “ ...


Mömin kimdir?


«Möminlər yalnız o kəslərdir ki, Allah adı çəkiləndə ürəkləri qorxudan titrəyər, Allahın ayələri oxunduğu zaman imanları daha da artar, onlar ancaq öz Rəbbinə təvəkkül edərlər.*....


QURANDA ŞƏKK EDƏNLƏR HAQQINDA NƏ BUYURULUR?


Diqqət yetirmək lazımdır ki, Qurani-Kərim “şəkk edənlər” dəlil və sübut sorağında olanlar mənasında deyil. Məqsəd xəstəliklə bağlı olan şəkkə düçar olub, yəqinə çatmağı və şəkk-şübhənin aradan qalxmasını qeyri-mümkün bilən şəxslərdir....


QURANDA NƏFS SÖZÜNÜN MƏNALARI NƏDİR?


1. Təbərsinin buyurduğu kimi Qurani-kərimdə, «nəfs\"sözü ən çox «ruh» mənasında işlədilmişdir. Ayələrdən birində buyurur:
«Allah [əcəli çatan kimsələrin] canlarını onlar öldüyü zaman, bədəni ölməyən ruh isə yuxuda olar....


Quranın adları nədİr?


Quranın ünvanlarından dördünü “isim” (ad) surətində işlətmək olar. Buna Qurani-Kərimin özündən dəlil gətirmək mümkündür.


QURANDA FASİQ ALİMLƏRİN AQİBƏTİ HAQDA NƏ DEYİLİR?


Quranda öz elminə əməl etməyən alimlər ulağa və itə oxşadılıb. “Əraf» surəsinin 176-cı ayəsində Allah-təala günahkar alimin (Bələmi-baura) haqqında belə oxuyuruq:..


QURANDA İNSAN ŞƏXSİYYƏTİ HAQQINDA NƏ BUYURULUR?


Quran nəzərində insan Allahın yer üzündəki xəlifəsi və mələklərin səcdə etdiyi bir məxluqdur. Allah-təala bütün yaranmışları insandan ötrü xəlq edib və onun ixtiyarına verib. «Casiyə» surəsinin 13-cü ayəsində oxuyuruq:...


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter