Namazın qunutunda oxunan, Qurani Kərimin müstəhəb dualardan bir neçəsini yazın?


Namazın qunutunda oxunan, Qurani Kərimin müstəhəb dualardan bir neçəsini yazın? Quranda müstəhəb dualar gəlmişdir ki, hər mömin şəxs bu duanı oxusa istəyinin qəbul olunmasına daha yaxın olar. Eləcə də bu quran dualarını namazın qunutunda oxumaq daha yaxşıdır. Necə ki, Allahın Peyğəmbər və övliyaları bu duaları dillərinə gətirmiş və Allahdan istəklərini diləmiş və almışlar:
1- \"Ey Rəbbimiz! (Bu xeyirli işi) bizdən qəbul et, Sən, doğrudan da, (hər şeyi) eşidənsən, bilənsən!” (əl-Bəqərə,127)
2- \"Ey Rəbbimiz, bizə dünyada da, axirətdə də gözəl nemətlər ver, bizi cəhənnəm əzabından qoru!”(əl-Bəqərə,201)
4- \"Ey Rəbbimiz, biz həqiqətən (Sənə) iman gətirmişik, günahlarımızı bağışlayıb bizi cəhənnəm əzabından qoru!”(Ali-İmran,16)
5-\"Ey Rəbbimiz, (bizə) nazil etdiyinə (İncilə) iman gətirdik və peyğəmbərinə (İsaya) tabe olduq. Artıq bizləri (haqqa) şahid olanlarla bir yerdə yaz!”(Ali-İmran,53)
6-Ey Rəbbimiz! Biz özümüzə zülm etdik. Əgər bizi bağışlamasan, rəhm etməsən, biz, şübhəsiz ki, ziyana uğrayanlardan olarıq!”( əl-Əraf,23) ...


QURANİ-KƏRİMDƏ DANIŞIĞIN QAYDASI BARƏDƏ NƏ DEYİLİR?


QURANİ-KƏRİMDƏ DANIŞIĞIN QAYDASI BARƏDƏ NƏ DEYİLİR?Allahın insana əta etdiyi ən böyük nemətlərdən biri də danışmaq nemətidir. “Ona (ən heyrətamiz nemətlərdən olub insanı digər canlılardan üstün edən və bəşər cəmiyyətinə ilahi vəhyin gəlməsinə səbəb olan) bəyan yolunu öyrətdi (qəlbində olanları dildə sözlər yaratmaqla başqasına çatdırmaq qüdrəti verdi)”. (“Rəhman” 4).


Quranda hansı məsəllərdən və nə üçün İstİfadə edİlİr?


Quranda hansı məsəllərdən və nə üçün İstİfadə edİlİr?Müqəddəs Kitabımız olan Quranda gələn məsəlləri üç hissəyə bölmək olar:
1. O məsəllər ki, təzəkkür verər: “Allah insanlar üçün (belə) məsəllər çəkir ki, bəlkə ibrət götürdülər”. (“İbrahim” 25).


Quranda hansı qadınların adı çəkİlmİşdİr?


Quranın bir neçə ayəsində Allah Təala qadınlar haqqında danışır: Kövsər (Həzrət Zəhra (s.ə)), Həzrət Məryəm (ə), Fironun həyat yoldaşı, Səba mələkəsi, İbrahimin (ə) həyat yoldaşı, Misir əzizinin həyat yoldaşı, Lutun (ə) həyat yoldaşı, Nuhun (ə) həyat yoldaşı...


Quranda adı çəkİlən Zulqərneyn kİmdİr?


Quran ayələri Zülqərneynin peyğəmbər olmasına birbaşa işarə etmir. Baxmayaraq ki, bəzi ayələri bu mənanı verir, ancaq çox sayda hədisdə oxuyuruq ki, o, peyğəmbər olmamışdır.


HANSI SURƏNİ OXUMAQ DAHA ÇOX SAVABA MALİKDİR?


Quranın bütün surələrini oxumaq insana dünya və axirət səadəti bəxş edər. Hər bir surənin öz fəziləti vardır. Bu məsələyə diqqət etmək lazımdır ki, Quran həyat proqramımız və əməl etməli olduğumuz kitabdır. Onu oxumaq təfəkkür və imanın başlanğıcıdır. İnsan Quranı oxuyaraq ona əməl edə bilər.


QURANİ-KƏRİMƏ GÖRƏ DAĞLARIN YARADILMA SƏBƏBLƏRİ NƏDİR?


İnsanların bu dünyada ilk pənah yeri - mağaralar olmuşdur. Mağaraların xüsusiyyəti belədir ki, yay fəslində sərin və qış fəslində isti saxlayır. Yaşayış üçün münasibdir. İnsanlar ev tikməyi öyrənməmişdən qabaq mağaralarda yaşayardılar. İndinin özündə də mağaralar böhranlı anlarda insanların pənah yeri olur.


Quranın nəzərİndə ən gözəl göz hansıdır?


İnsanlar arasında gözəllik axtarışı müxtəlif hədəflərlə olur. Bəziləri özlərini ona görə gözəlləşdirirlər ki, ictimai məqama sahib olsunlar. Bəziləri başqalarının diqqətini özünə cəlb etmək üçün belə edirlər. Bəziləri isə özlərini gözəlləşdirməkdəki hədəfi zati bir istək kimi qiymətləndirir, istəsələr də, istəməsələr də gözəl görünməyi xoşlayırlar.


Quranİ-Kərİm kosmosa səfər barədə nə buyurur?


Alimlər uzun illər çalışmalardan sonra kosmosa uçmağı bacarmışdılar. Ancaq onların ən böyük problemi fəzada olan zaman oksigen çatışmamazlığı idi.
Kosmonavtlar ilk uçan zaman bu məsələyə çox da diqqət etmirdilər. Ancaq yavaş-yavaş başa düşdülər ki, onlar oksigen çatışmamazlığından əziyyət çəkirlər.


Quranın nəzərində ölüm nədİr?


İnsanın həqiqətini onun mücərrəd ruhu təşkil edir. İnsan öləndə, bu ruh bədəndən xaric olar. İnsanın bu dünyadakı həyatı beşikdə olan körpəyə bənzəyir. Məkan və zaman isə bu beşiyi yırğalayır. Ancaq o zaman ki, buluğa çatır, gərək bu beşikdən çıxsın. Bu çıxış həmin ölümdür.


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter