Məadı inkar edənlərə Qurani Kərimin cavab nə oldu?!


Allah üçün asan və ya çətin iş (anlayışı) yoxdur! Məxluqatı ilk dəfə (yoxdan) yaradan, (ölümdən) sonra onu bir daha geri qaytaran Odur. Bu da Onun üçün çox asandır. Göylərdə və yerdə olan ən uca sifətlər Ona məxsusdur. O, Qüdrətlidir, Müdrikdir.\" (Rum, 27).
İzah: Qədimdən bəri məadı inkar edənlərin ən mühüm dəstavüzü məadın mümkün olmamasıdır. Onlar daim bu inancı ələ salırlar ki, insanın çürümüş hissələri və dağılmış bədəni yenidən necə dirilə və hərəkətə gələ bilər. Quran dəfələrlə bu əbəs məntiqin batil olduğunu bildirmişdir. Bu şübhəni rədd etmə metodlarından biri ilk insanların yaradılmasını xatırlatmaqdır ki, bu ayədən başqa, “Yasin” surəsinin 79-cu, “Əhqaf” surəsinin 33-cü, “Qiyamət” surəsinin 40-cı və s. ayələrdə də söhbət açılmışdır...


İslam maarifinə əsasən 7 dəstə ən yaxşı insan və 2 dəstə ən pis insan kimlərdir?!


Quran əməl və sifətlərinə görə insanları iki qütb dəstəyə bölmüşdür: ən yaxşı insanlar və ən pis insanlar. Ən yaxşı insanlar kimlərdir?
1. Təqva əhli. Allah Təala Qurani-Kərimin bir çox ayələrində insanları təqvaya dəvət etmiş və təqvalı insanları mədh etmişdir. “Həqiqətən sizin Allah yanında ən hörmətliniz – sizin ən pəhizkarınızdır”. (“Hucurat” 13).
2. Mücadilə əhli. Allah yolunda mücadilə edən insanlar – Allahın ən sevimli insanlarıdır. “Həqiqətən Allah möminlərin canlarını və mallarını onlardan, cənnətin onların olması bahasına alıb. (Bu malın verilmək tərzi belədir ki, onlar) Allah yolunda vuruşurlar, beləliklə, öldürürlər və öldürülürlər (və öz mallarından Allah yolunda xərcləyirlər)”. (“Tövbə” 111)...


Qurani-Kərim əsasən insanın ömrünün qarşılığı olaraq nəyi dəyərsiz hesab edir?!


Quran əsas etibarilə dünya həzlərini çox aşağı və dəyərsiz hesab edir! \"Qoy kafirlərin diyarbədiyar gəzib dolaşması səni aldatmasın! Bu, az bir mənfəətdir. Sonra isə onların yeri Cəhənnəmdir. Ora nə pis yataqdır!\" (Ali-İmran, 196-197).
İzah: Kafirlərin dünyada daha çox rifah içində yaşamasında diqqət olunası mühüm bir məqam budur ki, Quran əsas etibarilə dünya həzlərini çox aşağı və dəyərsiz hesab edir. Belə ki, möminlərə layiq bilmir və böyük axirət nemətləri ilə müqayisə olunmamasını bildirir...
Hədis: İmam Səccad (ə): “Ey Allahın bəndələri! Bilin ki, Allah, övliyaları üçün keçici dünya zinətini sevmir.” (Kafi, c. 8, səh. 29).


Qurani Kərimə əsasən İlahi nemətlərin artması üçün nə etmək lazımdır?!


Şükrün faydası yalnız bəndələrin özünə aiddir. \"O zaman Rəbbiniz bildirmişdi: “Əgər şükür etsəniz, sizə (olan nemətimi) artıraram, yox əgər nankorluq etsəniz, (bilin ki,) Mənim əzabım şiddətlidir” Musa dedi: “Əgər siz və yer üzündə olanların hamısı kafir olsanız, (Allaha heç bir zərər yetirə bilməzsiniz). Çünki Allah, həqiqətən də, Zəngindir, Tərifəlayiqdir.\"(İbrahim, 7-8)... Hədis: İmam Əli (ə): “Hər bir nemətin şükrü Allahın haramlarından çəkinməkdir.” (Mişkatul-ənvar, səh. 35).


Qurani Kərim insanların canını alanları dörd dəstəyə bölür?!


Ölüm hamı üçün haqdır və heç kəs ölümdən qaça bilməz. Bəs insanın canını kim alır? Quranda ölümə aid dörd dəstə ayələr vardır ki, onlarla tanış olaq.
1. Birinci dəstə ayələr ölümü birbaşa Allaha nisbət verir. ”Ölüm zamanı insanların ruhunu (onunla bədən arasında heç bir əlaqənin qalmadığı şəkildə) tamamilə, ölməmiş kəsdən isə yuxuda (zahiri əlaqənin kəsildiyi, batini əlaqənin isə qaldığı naqis şəkildə) alan (həqiqətən) Allahdır.
2. İkinci dəstə ayələr ölüm mələyi olan Əzrayilə (ə) nisbət verilir. “(Ya Peyğəmbər!) de: «Sizə müvəkkil olan ölüm mələyi sizi(n varlığınızın bütün həqiqətini təşkil edən ruhunuzu) kamil surətdə (bədəninizdən) alar (ayırar), (ruh qalar və bədən isə torpağa çevrilər), sonra (Qiyamətdə, həmin bədənin qəlibində) öz Rəbbinizin hüzuruna qaytarılacaqsınız!»”. (“Səcdə” 11)...


Yeddi hərifin istifadə olunmadığı surə - Fatihənin əsrarəngiz sirri nədədir?!


Həzrət İmam Əliyyən-Nəqi (ə) cavabında buyurur: “O, surə - “Həmd” surəsidir. Bu yeddi hərf orada yoxdur”. Soruşurlar: “Bəs bu yeddi hərfin o surədə olmamasının fəlsəfəsi nədir?”. Həzrət (ə) buyurur: “1. S hərfi – səbura (həlak olmaq) işarə edir. 2. C hərfi – cəhimə (cəhənnəmin dərəcələrindən birinin adıdır) işarə edir. 3. X hərfi – xəbis (napak) sözünə işarə edir. 4. Z hərfi – zəqquma (cəhənnəmin xüsusi yeməyi) işarə edir. 5. Ş hərfi – şəqavət (bədbəxtlik) sözünə işarə edir. 6. Z hərfi – zülmət sözünə işarə edir. 7. F hərfi – afət (bəla) sözünə işarə edir”. Xəlifə də bu cavabı Roma imperatoru üçün yazır. Roma imperatoru bu məktubdan çox xoşhal olur. İslam dinini qəbul edir və dünyadan müsəlman olaraq köçür.


Bəsirətli insanın hansı üstünlükləri var?


Bəsirət gözünün açıq olması – insanı kamala çatdıran amillərdən biridir. Bəsirətə malik olmaq insana hansı faydaları verir?
1. İnsan bəsirət sayəsində tövhidi dərk edər və Allahın qüdrətini başa düşər. “De: «Mənə deyin görüm, əgər Allah gündüzü sizin üçün (Yer kürəsini dayandırmaqla) Qiyamət gününə kimi həmişəlik bərqərar etsəydi, yeganə Allahdan başqa hansı bir tanrı aramlıq tapdığınız gecəni sizə gətirə bilərdi? Məgər görmürsünüz?!»”. (“Qəsəs” 72).
2. Bəsirətin nişanələrindən biri – nəsihəti qəbul etmək bacarığıdır. “Korla görən eyni deyildir (möminlər və kafirlər bərabər deyildirlər). Nə zülmətlə nur (cəhalət, küfr, əxlaq və əməl çirkabları ilə elm, iman və fəzilətləri eynidir). Nə də kölgə ilə yandırıcı isti (gözəl mükafatlar və şiddətli cəzalar da eyni olmaz). Və dirilər(i) ilə də (küfr və cəhalət əhli olan fikir və qəlb) ölülər(i) eyni deyillər! Şübhəsiz, Allah istədiyi kəsə eşitdirər. Sən isə əsla qəbir əhlini eşitdirə bilməzsən”. (“Fatir” 19-22)...


Qurani Kərimin müsiqi barəsindəki nəzəri necədir?


... Ayətullah Məkarim Şirazi bu ayənin təfsirində buyurmuşdur: “Yorğunluğu aradan aparmaq və şənlik yaratmaq üçün daha sağlam yollar mövcuddur.
Misal üçün səfərə çıxmaq, idmanla məşğul olmaq, sileyi-rəhm etmək, elmi məclislərə getmək və təcrübələrinlə bölüşmək kimi. Hamısından mühüm olanı isə Allahla rabitə qurmaqdır ki, qəlblərə aramlıq verər. Niyə özümüzü o şeylərlə məşğul edək ki, sonu zillət və əziyyət olsun?”. İslam dininin nəzərinə görə, o müsiqilər ki, haram məclislərində səsləndirilir, onlara qulaq asmaq olmaz. İmam Sadiq (ə) səhabələrindən birinə ki, qonşusunun müsiqi səslərini dinləməyi sevərdi, buyurur: “Tövbə qüslü al və bacardığın qədər namaz qıl. Əgər bu halda ölsəydin, necə də pis halda olardın. Çirkin işləri öz əhlinə burax, çünki hər şeyin əhli vardır”. Dinimizdə ğina deyilən müsiqi növü vardır ki, ona qulaq asmaq müsəlman üçün haramdır. Ancaq o dini müsiqilər ki, ruhu oxşayar və insanda haram hisslər oyatmaz, əksinə Allahı və Məsumları (ə) yada salar və onlara qarşı sevgini artırar, haram məclislərində səsləndirilməz – onlara qulaq asmağın problemi yoxdur.


“Hamılıqla Allahın ipindən yapışın” ayəsi necə nazil oldu?


Qurani-Kərim buyurur: “Və hamılıqla Allahın ipindən (dindən, Kitabdan və vəhyi gətirənlərdən) möhkəm yapışın və parçalanmayın. Allahın sizin barənizdə bir-birinizlə düşmən ikən qəlbləriniz arasında ülfət yaratdığı zamandakı nemətini xatırlayın ki, Onun neməti sayəsində bir-birinizlə qardaş oldunuz. Həmçinin siz od uçurumunun astanasında idiniz, sizi ondan xilas etdi. Allah Öz (tövhid, qüdrət və hikmət) nişanələrini sizin üçün bu cür bəyan edir ki, bəlkə hidayət olasınız”. (“Ali-İmran” 103). Bu ayənin nazil olması ilə bağlı nəql edirlər ki, Mədinənin məşhur iki qəbiləsi olan Ovs və Xəzrəc bir-biri ilə yola getmirdilər və həmişə dava edirdilər. Ancaq İslam dininin gəlişi ilə bir-biri ilə qardaş oldular. Buna baxmayaraq, bəzən köhnə yaralar özünü göstərir və bu düşmənçiliyin toxumları yenidən cücərirdi. Bir gün Ovs və Xəzrəc qəbiləsindən olan iki nəfər – Sələbə və Əsəd, İslamdan sonra əldə etdikləri nailiyyətlərə görə bir-birinə fəxr edirdilər. Yavaş-yavaş məsələ ciddiləşdi və hər iki tərəf silaha əl atdı... Bu xəbər Həzrət Peyğəmbərə (s) çatır, Rəsuli-Əkrəm (s) həmin yerə gəlir. Öz bəyanları ilə aralarında sülh yaradır. Bu zaman yuxarıdakı ayə nazil olur və hamını ittihada dəvət edir.


Quran və hədislərə əsasən namazın vacibliyi aşkar şəkildə deyilmişdirmi?!


Namazın vacib olması: Quranda 90 dəfədən çox bir başa namaza işarə olunmuşdur: \"Şübhəsiz, namaz möminlərə müəyyən olunmuş vaxtlarda vacib edilmişdir.\" (Nisa, 103). İzah: Namaz bütün ilahi dinlərdə olmuş ən böyük ilahi vacibdir. Çünki Allahla möhkəm və keçərli ünsiyyət, fəsad bataqlığında qərq olmamaq vasitəsidir. Namaz, Allaha aşkar bəndəlik və itaət nişanəsidir. Quranda 90 dəfədən çox bir başa namaza işarə olunmuşdur...
Hədis: İslam peyğəmbəri (s): “Namaz (Allah tərəfindən) qoyulan ən yaxşı vəzifədir. Odur ki, kim istəsə az, kim istəsə çox, namaz qılsın.” (Xisal, səh. 523, hədis: 13).
© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter